پایان نامه با کلید واژه های رسانه های گروهی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

ی ، 1377 ).
دیدگاه گوناگون راجع به اعتماد
غالبا مفهوم اعتماد که تمامی جنبه های زندگی بشری را شکل می دهد ، در روشی بسیار مبهم و نامنظم درک شده است . نکته اساسی در تعریف اعتماد ، چند گانگی در تعریف آن ازیک سو و عدم وفق بر روی هسته اصلی این مفهوم است . رشته های مختلفی در علوم اجتماعی ، سعی در مطالعه مفهوم اعتماد داشته اند ، یا حداقل در این زمینه ابراز وجود کرده اند . اما بدون توجه به مفهوم سازی آن ، بررسی متون مربوط به مفهوم اعتماد ، در برگیرنده پژوهش علوم اجتماعی بر روی معنای اعتماد اگر چه در سالهای اخیر با اغتشاش مستمری در افزایش ترکیب رهیافت ها و دیدگاه ها همراه بوده است ولی بیشتر از دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی بررسی شده است . آنان سعی کرده اند از طریق تفکر در مقاصد اکتشافی و به منظور آزمون گذراندن مفهوم اعتماد در یک شرایط تجربی ویژه ، به یک پدیده معین دست بیابند . این بدان معناست که آنان نخواسته اند صرفاً به یک مفهوم انتزاعی به لحاظ فلسفی دست بیابند .
به همین نحو، در روانشناسی ، مفهوم اعتماد نیز به عنوان یک خصلت روانشناختی در شخصیت ، به وسیله روانشناسان تجربی در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است مشابه با دیدگاه جامعه شناسان ، تعداد بی شماری تحقیقات در مورد اعتماد به وسیله دانشمندان علوم سیاسی که به عوامل تاثیر گذار اطمینان اجتماعی برنظام های سیاسی و رهبران آن نظام ها توجه داشته اند،انجام شده است .
در متون جامعه شناختی ، اعتماد گاه به منزله مشخصه افراد گاه به منزله مشخصه روابط اجتماعی یا مشخصه نظام اجتماعی که با توجه به رفتار مبتنی بر کنش ها و جهت گیری ها در سطح فردی مفهوم سازی می شود ، توصیف شده است (پور محمدی ، 1377).
در ادامه نظرات اندیشمندان سیاسی اجتماعی و ارتباطی درباره اعتماد را توضیح خواهیم داد .
آنتونی گیدنز
گیدنز در کتاب پیامدهای مدرنیته ، اعتماد را از عناصر اصلی مدرنیته معرفی می کند . گیدنز در ابتدای بحث پیرامون اعتماد به عنوان نقطعه شروع ، اعتماد را مطابق فرهنگ آکسفورد چنین تعریف می کند «اطمینان با اتکا بر کیفیت یا ویژگی یک شخص یا چیز با حقیقت یا عبارت (یا گفته)از نظر او «اطمینان»2 و «اعتماد»3به طور واضحی با هم مربوطند »(بر خلاف نظر لاهمن )(1992، Giddens).
گیدنز بر این عقیده است که اعتماد در جامعه مدرن جایگاه خاصی دارد اما منبع و منشا ایجاد اعتماد در زمان قدیم و جدید را متفاوت می داند و عنوان می کند برای دستیابی به اعتماد باید شیوه های متفاوتی اتخاذ کرد .
وی اعتماد را عامل ایجاد امنیت در جوامع مدرن می داند . او جامعه ای در نظر می گیرد که احتمال خطر در آن بسیار زیاد است و در واقع در چنین جوامعی ریسک و احتمال خطر،بخشی از زندگی روزمره محسوب می شده است که قابل کنترل و مهار کردن هم نمی باشد .
به عقیده او شرایط جدید زندگی فرصت های تازه ای را برای افزایش فعالیت اجتماعی فراهم می سازد وی اعتقاد دارد که تجدید و نوگرایی نه تنها مردم را ناتوان و ضعیف نمی کند بلکه آنها را قدرتمند و با مهارت می کند و فرصت هایی رابرای فعالیت های اجتماعی فراهم می کند .
دیدگاه گیدنز ، رابطه متقابلی را بین تغییرات اجتماعی و طرز تفکر و نگرش افراد برقرار می کند . گیدنز با برقراری یک رابطه میان اهمیت فزاینده اعتماد و تفسیر در واقعیت های اقتصادی سیاسی و اجتماعی در واقع به مفهوم اعتماد جان دوباره می بخشد .(1996 )
اعتماد از دیدگاه ارتباطی
اما اعتماد از دیدگاه ارتباطی نیز مبحثی است که سنخیت زیادی با تحقیق دارد . «کنت آسپ » و «جی وسترسال » دو دانشمندی هستند که اعتماد از دیدگاه آنها را بررسی خواهیم نمود .
1- کنت آسپ
کنت آسپ در کتابی در زمینه قدرت رسانه های گروهی ، بین سه نوع ارزشی که می توانند به یک محتوای مشخص از رسانه های گروهی نسبت داده شوند ، تمایز قائل می شود .
این ارزشها به ترتیب ارزشهای توصیفی ، ارزشهای اطلاعاتی و ارزشهای پیامی نامیده می شوند . عملاً آنچه که آسپ با واژه آورده است ، همان چیزی است که ما در اینجا «کیفیت» می خوانیم . با آنکه در اصل در زمینه نقش رسانه های گروهی در فرآیندهای شکل گیری افکار عمومی ، در بررسی های آسپ ، سه کیفیت متصور شده است .
ولی تقریباً این سه کیفیت به آسانی می تواند کلیت یابند و به طور کلی به بحث های کیفیت محتوای رسانه ها اطلاق شوند .
سه نوع کیفیت که توسط آسپ متمایز شده اند ، به وسیله سه نوع ارتباط تعریف شده اند .
این ارتباط به ترتیب عبارتند از :
-محتوای رسانه ها و واقعیت
-محتوای رسانه ها و دریافت کنند ه
-محتوای رسانه ها و فرستند ه
در حالی که واژه «ارزش پیام»آسپ بیش از حد وسیع است ، واژه «ارزش اطلاعاتی »نیز بیش از حد محدود است .
هدف ما نیز نه تنها شامل دست آوردهای اطلاعاتی بالقوه که چیزی به گیرنده می افزاید ، است بلکه شامل پدیده هایی نظیر رشد شخصیتی و عاطفی بالقوه پیام گیر نیز است و در نتیجه بر این مبنا واژه نیزباید وسعت یابد .
در قیاس با واژه ای که پیشنهاد شد می توان این واژه را نیز «کیفیت استفاده کننده »نامید تا این واژه نیز آنچه را کمورد نظر ماست ، در بر بگیرد .

در نتیجه چهار نوع اصلی کیفیت برنامه سازی ارائه می شود :
1-کیفیت توصیفی (پیام ارتباط – واقعیت )
2-کیفیت مورد استفاده فرستنده (پیام ارتباط – فرستنده )
3-کیفیت مورد استفاده دریافت کننده (پیام ارتباط – دریافت کننده )
4-کیفیت حرفه ای (پیام ارتباط – صلاحیت حرفه ای )
2- جی وسترسال
در سال 1983، جی وسترسال نظریه پرداز علوم سیاسی ، برای ارزیابی بی طرفی یا تعادل در نظام سخن پراکنی دولتی سوئد ، طرحی از مولفه های گوناگون مفهوم و عینیت گرایی را ارائه کرد . این طرح بیانگر آن است که «گزارشگری عینی یا خبر رسانی باید در ارتباط با ارزش ها و حقایق باشد .»از نظر وی حقایق دارای نشانه های سنجشی و قابل تبدیل به داده های کمی هستند .

مولفه های اصلی عینیت اخبار از نظر وسترسال

عینیت گرایی

بی طرفی واقعی بودن

خنثی بودن تعادل مرتبط بودن درستی

در این طرح واقعی بودن 2دلالت بر شکلی از گزارشگری دارد که عاری از اظهار است و می توان اخبار و اظهارات مختلف را در برابر گفته های منابع خبری مورد بررسی قرار داد و بی طرفی دال بر اتخاذ یک نگرش خنثی ، برحسب مسکوت گذاردن هر نوع قضاوت یا توجیه شخصی یا ذهنی در جهت منظور خاص به وسیله گزارشگر است ، «واقعی بودن»چند معیار دیگر را نیز شامل می شود .
برای مثال کامل بودن گزارش ، صحت عدم تمایل به منحرف کردن یا تحمیل نظرات ، از جمله معیارهایی است که بر کیفیت اطلاع رسانی تاثیر می گذارند .
«مرتبط بودن»بیش از آنکه به قالب یا نحوه ارائه مربوط باشد ، وابسته به فراگرد گزینش است . گزینش باید بر اساس اصول منسجم و مشخص میزان اهمیت برای دریافت کننده و یا جامعه فرضی انجام شود .
به طور کلی ، آنچه که بیشتر مردم را دربلند مدت یا کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می دهد و داشتن آن بیش از موضوعات دیگر برای مردم دارای فایده است ، باید «مرتبط تر» تلقی شود . «بی طرفی»از طریق ترکیبی از «تعادل »یعنی اختصاص زمان و فضای مساوی و تاکید برابر بین تفسیرها و دیدگاه های مخالف و «خنثی بودن »نحوه ارائه به دست می آید .
«معیار خنثی بودن»به ویژه بر پرهیز از به کارگیری میان احساس یا سایر شگردها برای برانگیختن واکنش دلخواه ازسوی مخاطب تاکید می کند .
تعريف مخاطب
مخاطب كسى است كه داوطلبانه به محتوى يا رسانه معينى روى مى آورد.
اما از نظر روابط عمومى، مخاطب گروهى از افراد است كه ارتباط گر مى خواهد به آنان دسترسى داشته باشد و با آن ارتباط برقرار كند.
مخاطب به شخصی گفته می‌شود که پيام به وی خطاب شود.
به عبارت دیگر در یک ارتباط دو یا چند طرفه، به شخص یا اشخاصی که به او سخنی گفته می‌شود، مخاطب می‌گویند.
مخاطب رسانه‌ای
مخاطب رسانه‌ای به طور کلی به خوانندگان، بینندگان و شنوندگان کانال‌های رسانه‌ای یا هر محتوا و نمایشی گفته می‌شود. از دیدگاه رسانه‌ای، مخاطب در عین حال که واژه‌ای ساده به نظر می‌آید، اما به صورت روزافزون در حال دگرگونی، پیچیده تر شد نو متنوع تر شدن است.
مخاطب رسانه‌های جمعی، اغلب جز به صورت پراکنده و غیرمستقیم، قابل مشاهده نیست.(ويکي پديا)
گزارش خبری تلویزیونی
یک بسته گزارش خبری شامل نریشن ، صفحه های گرافیکی و ساندبایتها است که روی یک نوار ویدیویی ویرایش می شود. همچنین در این بسته ها پلاتو نیز وجود دارد ، پلاتو فرصتی است برای گزارشگر تا خود را نشان دهد(عابدینی،1385، ص58).
گزارش خبری تلویزیونی،یک داستان خبری است که به جای اینکه با تخیل سروکار داشته باشد با واقعیت سر وکار دارد. این نوع گزارش بر دو نوع است : 1-عمیق 2- خبری (میرفخرایی،1386).
“گزارشهای خبری را معمولا یا خبرنگار از محل از رویداد ارسال می کند که به آن پکیج گفته می شود یا دبیران در اتاق خبر آن را تهیه می کنند که وی سی (vc) خوانده می شود” (عابدینی، 1385، ص 59).

بسته خبری
شامل خود داستان ، مقدمه اصلی متن گوینده و در برخی مواقع معرفی گزارشگر است” (عباسی،1380)
صدای محیط وتصویر
عکس ، صدا وتصویر متحرک از عوامل کمک کننده به باور پذیر شدن خبر است ، این موضوع به اعتماد مخاطب به رسانه کمک می کند.
بنگاههای خبری نوشتاری با قرار دادن عبارتهای درون گیومه به خواننده القا می کنند که این عبارت به صورت دقیق از گفته سخنران یا مصاحبه شونده گرفته شده است ، رادیو نیز با پخش صدا به عینی کردن موضوع کمک می کند.
صدای اصلی افراد جزیی از ساختار گزارش خبری تلویزیونی است ، دست کم دو مصاحبه در گزارشهای خبری بایستی وجود داشته باشد .مدت زمان هر یک حدود 15 ثانیه است.دو مصاحبه از یک فرد در گزارش خبری جالب نیست.
برخی مواقع لازم است مخاطب در فضای گزارش قرار گیرد ارائه تصویر و صدای محیط بدون دخالت خبرنگار شگردی است که دراین زمینه مورد استفاده قرار می گیرد. صدایی که در این مرحله در گزارش خبری تلویزیونی ارائه می شود صدای طبیعی می گویند.
کارکرد صدای طبیعی روی مخاطب چنانچه مناسب انتخاب شده باشد عالی است. انسان از طریق حس های پنجگانه اطلاعات محیطی را دریافت می کند . این اطلاعات از طریق رشته های عصبی به مغز ارسال می شود. ( عابدینی ،1386)
بیننده با شنیدن صدای اصلی سخنران یا مصاحبه شونده که بعضا توام با صدای محیط است نسبت به خبر احساس نزدیکی بیشتری می کند. صدای طبیعی از محرک های موثری است که می تواند مخاطب را با روند گزارش همراه و حتی برخی مواقع همدل کند.
برای جذاب تر کردن گزارش خبری تلویزیونی تا حد امکان باید از صدای واقعی در طول گزارش بهره برد این حالت خبرنگار را از به کارگیری موسیقی زاید و دروغین برای پذیرفتنی کردن گزارش بی نیاز می کند.
گزارش خبری
گزارش خبری یا رویداد مدار عمدتا واکنشی است ، یعنی رویدادی اتفاقی می افتد و بعد روزنامه ها و رادیو وتلویزیون از آن گزارش خبری تهیه می کنند. در حالیکه گزارشهای موضوعی یا فرایند مدار می توانند از پیش فعال باشند. خبرنگار ، سوژه و موضوع مورد نظر خود را باتوجه به مسائل روز انتخاب می کند وسپس در قالب گزارش توصیفی یا تحقیقی به آن می پردازد.( توکلی، 1376)
گزارش خبری برخلاف گزارش موضوعی متکی به زمان بوده و از فوریت برخوردار است بطوریکه اگر در همان روز وقوع رویداد پخش نشود ، خبری سوخته تلقی می شود.البته این فوریت به معنی خبرهای فوری که باید در همان لحظه اتفاق به مخاطب اطلاع داد ، نیست
گزارش موضوعی
در این نوع گزارشهای فرایند مدار، معمولا نقاط قوت و ضعف موضوعی خاص از زوایای مختلف بررسی و راه حل ارائه می شود. داشتن عنصر تحقیق و نویسندگی به عنوان مشخصه بارز آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ویژگی های شخصیتی، رادیو و تلویزیون، ویژگی های شخصیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های رادیو و تلویزیون، روش پیمایش، سوگیری