پایان نامه با کلید واژه های رتبه بندی، عدالت اجتماعی، مناطق شهری، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

یزد………………………………………………………………………………………………….173
فصل پنجم : آزمون فرضیات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….175
5-1 آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………175
5-1-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………..175
5-1-2 آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………….177
5-1-3 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………178
5-2 جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………179
5-3 راهبردهای عدالت اجتماعی در شهر یزد………………………………………………………………………………..181
5-4 سیاست های عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………185
5-5 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….187
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………189

فهرست جداول
جدول شماره (3-1): جمعیت شهرستان یزد در سال 1390…………………………………………………………….77
جدول شماره (3-2) تحولات جمعیتی شهر یزد در سال های 1335-1390…………………………………..83
جدول شماره (3-3): روند تغییرات بعد خانوار شهر یزد در سال های 1335-1390……………………….84
جدول شماره (3-4): تعداد و روند جمعیت شهر یزد به تفکیک گروه های سنی……………………………..86
جدول شماره (3-5): توزیع شاغلان در بخش های عمده فعالیت بر حسب سن……………………………….92
جدول شماره (3-6): تحولات اشتغال در بخش های عمده اقتصادی در شهر یزد…………………………….93
جدول شماره(3-7): مهمترین روستاهای ادغام شده در شهر یزد طی چند دهه اخیر……………………113
جدول شماره(3-8): عوامل استخراج شده و مقادیر خاص مربوط به آن………………………………………….121
جدول شماره(3-9): شاخص های بارگذاری شده در عامل اول………………………………………………………..122
جدول شماره(3-10): شاخص های بارگذاری شده در عامل دوم…………………………………………………….123
جدول شماره(3-11): شاخص های بارگذاری شده در عامل سوم…………………………………………………..123
جدول شماره(3-12): شاخص های بارگذاری شده در عامل چهارم……………………………………………….124
جدول شماره(3-13) شاخص های بارگذاری شده در عامل پنجم………………………………………………….124
جدول شماره(3-14): شاخص های بارگذاری شده در عامل ششم…………………………………………………125
جدول شماره(3-15): شاخص های بارگذاری شده در عامل هفتم…………………………………………………125
جدول شماره(3-16): فواصل مرکب بین مناطق شهر یزد………………………………………………………………127
جدول شماره(4-1): تعداد کاربری ها در مناطق سه گانه شهر یزد………………………………………………..148
جدول شماره(4-2): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- فرهنگی………………………………………………….151
جدول شماره(4-3): رتبه بندی مناطق در عامل کالبدی- اجتماعی………………………………………………152
جدول شماره(4-4): رتبه بندی مناطق در عامل زیست- اجتماعی………………………………………………..153
جدول شماره(4-5): رتبه بندی مناطق در عامل کالبدی- اقتصادی………………………………………………154
جدول شماره(4-6): رتبه بندی مناطق در عامل درمانی…………………………………………………………………155
جدول شماره(4-7): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- اجتماعی………………………………………………..156
جدول شماره(4-8): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- کالبدی………………………………………………….157
جدول شماره(4-9): رتبه بندی مناطق در عامل اشتغال……………………………………………………………….158
جدول شماره(4-10): رتبه بندی مناطق در شاخص های تلفیقی…………………………………………………159
جدول شماره(4-11): رتبه بندی و ارزش عددی جمع واحدهای خدماتی……………………………………161
جدول شماره(4-12): Z استاندارد شده داده های مختلف الجنس………………………………………………..161
جدول شماره(4-13): رتبه بندی داده های استاندارد شده ………………………………………………………….161
جدول شماره(4-14): درجه توسعه یافتگی و سرمشق توسعه………………………………………………………162
جدول شماره(4-15): ضریب ویژگی سرویس های خدماتی مناطق شهر یزد………………………………162
جدول شماره(4-16): رتبه بندی مدل ضریب ویژگی……………………………………………………………………163
جدول شماره(4-17): ماتریس داده ها…………………………………………………………………………………………..163
جدول شماره(4-18): مدل آنتروپی شانون……………………………………………………………………………………164
جدول شماره(4-19): آنتروپی، انحراف معیار و وزن های هر یک از شاخص ها………………………….164
جدول شماره(4-20): کمی سازی ماتریس تصمیم گیری……………………………………………………………164
جدول شماره(4-21): ماتریس اوزان شاخص ها…………………………………………………………………………..165
جدول شماره(4-22): ماتریس بی مقیاس شده موزون و ایده آل مثبت و منفی………………………..165
جدول شماره(4-23): فواصل مثبت و منفی………………………………………………………………………………..166
جدول شماره(4-24): رتبه بندی مناطق……………………………………………………………………………………..166
جدول شماره(4-25): قیمت اراضی در مناطق سه گانه شهر یزد…………………………………………………170
جدول شماره(4-26):محاسبه ضریب همبستگی قیمت زمین، برخورداری از امکانات و درجات توسعه……171
جدول شماره(4-27): وضعیت مناطق شهر یزد………………………………………………………………………………173
جدول شماره(4-28): توزیع فضایی جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد…………………………………….174
جدول شماره(5-1): همبستگی پیرسون بین عوامل……………………………………………………………………….176
فهرست اشکال
شکل(3-1): نقشه تقسیمات سیاسی استان یزد…………………………………………………………………………………78
شکل(3-2): ساختار سنی جمعیت در مناطق شهری یزد………………………………………………………………….85
شکل(3-3): بررسی نسبت جنسی در مناطق شهری یزد………………………………………………………………….87
شکل(3-4): مقایسه تراکم جمعیتی مناطق شهر یزد………………………………………………………………………..89
شکل(3-5): توزیع شاغلان در بخش های عمده فعالیت……………………………………………………………………91
شکل(3-6): نقشه محدوده تاریخی شهر یزد …………………………………………………………………………………….96
شکل(3-7): نقشه توسعه فیزیکی شهر یزد در دوره های تاریخی……………………………………………………108
شکل(4-1): نقشه تقسیمات کالبدی شهر یزد ………………………………………………………………………………..142
شکل(4-2): نقشه کاربری اراضی شهر یزد……………………………………………………………………………………….149
شکل(4-3): نقشه رتبه بندی مناطق شهری از نظر پایداری……………………………………………………………159
شکل(4-4): نقشه رتبه بندی نهایی درجات توسعه در مناطق یزد………………………………………………….166
شکل(4-5): دسته بندی کلی عوامل تأثیرگذار در قیمت زمین و مسکن………………………………………..168
شکل (4-6): نقشه رتبه بندی اراضی مناطق شهر یزد…………………………………………………………………….173

پیشگفتار
یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهر نشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده است که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات می باشد. میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری دارد. همچنین الگوی توزیع مراکز خدمات شهری باعث ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروه های انسانی می افزاید. بنابراین نقش برنامه ریزان شهری در ایجاد و تقویت جدایی گزینی های اجتماعی و اقتصادی امری بدیهی است.
تحقیق حاضر به بررسی توزیع خدمات عمومی شهر یزد و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی می پردازد. تحقیق حاضر سعی دارد با شناسایی چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر یزد، ارتباط آن را با تحقیق عدالت اجتماعی بررسی نماید و در نهایت بازتاب فضایی آن را با پراکنش جمعیت و قیمت اراضی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول کلیات تحقیق آمده است. فصل دوم شامل مبانی نظری تحقیق می باشد که در آن تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به عدالت اجتماعی آمده است. در فصل سوم به معرفی محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. در این فصل ویژگی های شهر یزد از لحاظ جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و تحلیل فضایی سیر تحولات فیزیکی شهر یزد آمده است. فصل چهارم شامل بحث و تجزیه و تحلیل می باشد که شامل تعریف منطقه بندی و بررسی امکانات و خدمات عمومی شهر یزد و در نهایت با استفاده از مدل هایی چو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رتبه بندی، دسترسی به خدمات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عدالت اجتماعی، خدمات عمومی، خدمات شهری، پراکنش جمعیت