پایان نامه با کلید واژه های رادیو و تلویزیون، روش پیمایش، سوگیری

دانلود پایان نامه ارشد

معرفی شده است .تحقیقی که منجر به پرداختن به لایه های پنهان و عمیق سوژه خبری شود.
“مدت زمان گزارش موضوعی که ممکن است بافت انتقادی نیز داشته باشد از مدت زمان گزارش خبری بیشتر و گاهی ممکن است سه تا پنج دقیقه باشد.” ( عباسی،1380،ص 27)
اخبار 30/18 شبکه 5 سيما
اين شبکه در ساعت 30/18 يک بخش خبري براي استان تهران پخش مي کند. بخش خبري 30/18 به مدت 30 دقيقه به اخبار و گزارشهاي خبري و موضوعي استان تهران اختصاص دارد.در برخي از استانها که داراي شبکه استاني هستند در ساعات متفاوتي خبر پخش مي شود.(نصرالهي، 1382، ص 26)

1-8- تعریف عملیاتی مفاهیم

مفهوم خبر
در این پژوهش خبر با ویژگی تازه بودن، مهم بودن ،تخصصی و جذاب بودن ، کامل بودن و مورد نیاز مخاطب تعریف شده است .
میزان اعتماد مخاطب
در این پژوهش اعتماد مخاطب به بخش خبر30/18 شبکه 5 سیما با پرسشنامه و ارائه گویه هائی برای پاسخگویان میزان موافقت با طیفهای کاملا موافق، نسبتا موافق،نسبتا مخالف،مخالف و کاملا مخالف برسی می شود.

جامعیت خبر
تازه ترین خبرهایی که بدون گزینش و به طور کامل ارائه شود و تمام جوانب و دیدگاههای موافق و مخالف ارائه شود.
در گزارشها نیز دیدگاه مسئولان به همراه دیدگاه کارشناسان ارائه شود.
نیازهای خبری مخاطب
در این پایان نامه اولویت و نیاز مخاطب به خبر سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،ورزشی ،اقتصادی،خارجی و اخبار محلی را نیاز خبری مخاطب می نامیم.
اعتبارمنبع خبر :
شخص خبرنگار، خبرگزاریها ، روزنامه ها ، هر کدام جزئ منابع خبری هستند که برای اول بار خبر را انتشار می دهد ذکر منبع خبر از سایت محلی و یا سایر خبرگزاری ها تحت عنوان منبع خبر در اعتماد بخشی به بخش خبر شبکه 5 مورد بررسی قرار می گیرد که میتواند منبع مشاهدات خود خبرنگار باشد یا سایر منابع
عدم سانسور
انتشار تمام خبر بدون حذف و گزینشگری را عدم سانسور می گوئیم.

عدم جانب داری (سوگیری ):
در تنظیم خبر و انتشارآن عقاید شخصی و گروهی را دخالت ندهیم ، ارائه ندادن اخبار خاص ، انتشار دادن اخبارتمامی منابع خبری بدون دخل و تصرف و تغییر ملاک بررسی این تحقیق در عدم جانب داری است.
سرعت انعکاس خبر :
ارائه سریع اخبار زودتر از سایر خبرگزاری های رقیب وعقب نماندن و تاخیر در ارائه خبر را تازگی یا سرعت انعکاس خبر می نامیم
مخاطب خبر30/18 شبکه 5
منظور از مخاطب فردی است که اکثر اوقات،همیشه،بعضی اوقات،بندرت تماشاگر بخش خبر 30/18 شبکه 5 سیما می باشد.
گوینده و خبرنگار چهره
گوینده و خبرنگاری که بیشتر مخاطبان آن را بشناسند و گزارش و خبرهای تهیه شده آن را بخاطر داشته باشند
مستند بودن
استفاده از تصاویر خبری با صدای محیط که مرتبط با موضوع گزارش است را جذابیت ومستد بودن خبرمی گوئیم.
صحت خبر
درستی و راست بودن خبرهای ارائه شده از دیدگاه مخاطبان
جذابیت در اخبار تلویزیونی
جذابیت شکلی : به شکل و ظاهر برنامه خبری اعم از نحوه اجرا، مصور بودن خبرها و تنوع و تعدد گزارشهای خبری مربوط می شود.
مهمترین موارد: 1- خلاصه خبر ها 2- تنوع موضوعات خبری 3- قالب ارائه خبرها 4- تنوع گزارشهای خبری 5- نحوه اجرای گوینده 6- پخش تصاویر برای هر خبر 7- میزان استفاده از مولفه های تصویری مثل گرافیک و عکس 8 – استفاده از صدای اصلی در گزارش.

تعادل
خبرهایی که در ان به نظرات کارشناسان اعم از موافق و مخالف به یک میزان توجه
و بی طرفی در آن رعایت شود و دلایل و چرائی خبر برای مخاطب بیان شود.

اخبار محلی
خبرهای که مربوط به حوزه جغرافیای محل سکونت مخاطبان باشد بعنوان اخبار محلی در نظر گرفته شده است.

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

• بررسی تحقیقات پیشین
• نظریه های مرتبط با تحقیق
• چهار چوب نظری تحقیق

2-1- بررسی تحقیقات پیشین
تحقیق در باره رسانه ها، بویژه اخبار رسانه های تصویری درکشور اندک است .حتی تعداد کتابهایی که در زمینه اعتماد و نیاز مخاطب تلویزیونی ترجمه و تالیف شده است به اندازه انگشتان دو دست نیست.
اغلب منابع و کتابهایی که تاکنون درزمینه اخبارو گزارش در داخل کشورتالیف و ترجمه شده است بیشتر درباره حرفه روزنامه نگاری است ودرباره گزارش تلویزیونی تنها در چند سال اخیر حدود سه کتاب تالیف شده است .
با مراجعه به کتابخانه ها و بانک اطلاعاتی اسناد و مدارک دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده صداو سیما ، مرکز تحقیقات صداو سیما، کتابخانه اداره کل امو زش و پژوهش معاونت سیاسی سازمان صداو سیما تحقیق مشابه ای را با موضوع کاوش خود نیافتم اما چندین تحقیق و پایان نامه که اندکی با موضوع اعتماد مردم به رسانه مرتبط بود معرفی می شوند.
2-1-1- تحقیقات انجام شده داخل کشور
– میزان اعتماد مردم به بخش خبری رسانه ها- سمیرا کلهر ، عباس عبدی 1370
این بررسی با هدف شناسایی عوامل بی اعتمادی به اخبار رسانه ها و با روش پیمایش انجام شده است .
جامعه آماری این پژوهش افراد 20-34 سال ساکن شهرهای تهران ، مشهد ، تبریز ، بندر عباس و بوشهر بوده است که تعداد726 نفر به عنوان نمونه آماری از بین آنها انتخاب شده اند .
نتایج این بررسی نشان می دهد :
دو عامل جنسیت و تحصیلات در نحوه خبر گیری تعیین کننده است . چنانچه زنان و کسانی که سطح تحصیلات پایین تری دارند بیشتر از وسایل ارتباطی شنیداری و دیداری ( رادیو و تلویزیون ، دوستان و همسایه ) استفاده می کنند و مردان و کسانی که سطح تحصیلات بالاتر دارند از رسانه های نوشتاری (روزنامه ) خبر کسب می کنند .
بیشترین میزان علاقه پاسخگویان به اخبار سیاسی و کمترین میزان علاقه به اخبار هنری است . مهمترین عامل در علاقه به اخبار اقتصادی جنسیت است و مردان بیشتر از زنان به اخبار اقتصادی علاقه مند هستند .
کسانی که کمتر روزنامه مطالعه می کنند به تناقض گویی در رادیو و تلویزیون و مطبدعات کمتر معتقدند.
زنان بیشتر از مردان به تناقض گویی ، مبالغه و اغراق و تحریف در اخبار معتقدند و مردان نسبت به سانسور خبری با اعتمادتر از زنان هستند .
ساکنین شهر تهران در مقایسه با چهار شهر دیگر بی اعتماد تر به رسانه هاهستند که می تواند ناشی ار اطلاع و آگاهی بیشتر ساکنین شهر تهران نسبت به این امور باشد.
– نظر سنجی از مردم تهران درباره استفاده و میزان اعتماد افراد از اخبار سیما (نبئی ، 1379)
این پژوهش بر پایه روش پیمایشی حال نظر 703 نفر (حجم نمونه ) از مردم 15سال به بالای مناطق بیست و دو گانه شهر تهران است .
اهداف این پژوهش عبارت است از :
الف- آگاهی از میزان صرف وقت مردم برای تماشای اخبار تلویزیون .
ب- آگاهی از نوع شبکه مورد استفاده پاسخگویان برای تماشای اخبار .
ج- بررسی نظر مردم درباره نوع رویدادهایی که اخبار تلویزیون به آنها می پردازد و شناخت نوع اخبار مورد توجه آنها .
د- ارزیابی پاسخگویان از جنبه های مختلف کارکرد حرفه ای خبر رسانی توسط شبکه های مختلف .
هـ- ارزیابی پاسخگویان از روند کیفیت خبررسانی تلویزیون نسبت به گذشته .
و- شناخت دیدگاه پاسخگویان نسبت به تسلط و آگاهی گویندگان خبری میزان اهمیت دادن تلویزیون به نیازهای خبری مخاطبان ، میزان تاثیر اخبار تلویزیون بر مردم ، میزان فعالیت حرفه ای ، بخش خبر و سوگیری خبری در تلویزیون .
خلاصه ای از یافته های این پژوهش عبارت است از :
پاسخگویان هر روز به طور متوسط 53دقیقه اخبار تماشا می کنند . میانگین صرف وقت مردان 56دقیقه و زنان 51دقیقه است .
از نظر سنجی پاسخگویان ، رویدادهای سیاسی و اجتماعی ، پوشش خبری بیشتری در شبکه های مختلف تلویزیون دارند .
ارزیابی عملکرد خبری شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده رضایت بیشتر مردم از شبکه یک است .
از نظر دو سوم پاسخگویان ، کیفیت اخبار تلویزیون نسبت به چند سال گذشته بهتر شده است .
7/46درصد پاسخگویان، میزان آگاهی گویندگان خبری را از رویدادهای مختلف مورد تایید نسبی قرار داده اند .
بیش از نیمی از پاسخگویان (3/ 53درصد )معتقدند که تلویزیون به نیازهای خبری مخاطبان خود اهمیت می دهد .
با آنکه بیشتر پاسخگویان (5/46درصد )معتقدند که تلویزیون به کیفیت حرفه ای خبر رسانی خو د اهمیت می دهد اما تنها 42درصد آنها بر این باورند که در عمل تلویزیون «بسیار حرفه ای عمل می کند .»
تعداد قابل توجهی از پاسخگویان (5/41درصد) معتقدند که تلویزیون در گزارش های خبری خود از لحاظ سیاسی جهت دار و مغرضانه عمل می کند .
– بررسی عوامل موثر بر اعتماد دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه های تهران نسبت به بخش خبری 30: 20شبکه دوم سیما .(گودینی ، 1386)
در این پژوهش از روش پیمایشی که یکی از کارآمدترین و معمول ترین شیوه های تحقیق در علوم اجتماعی است بهره گرفته شده است . جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه های تهران می باشد که از طریق نمونه گیری و با استفاده از پرسشنامه حضوری نظرات آنها جویا شده است .
با توجه به نتایج بررسی ، مشاهده می شود مدت زمان تماشایاخبار تلویزیون در بین دانشجویان 32دقیقه بوده است همچنین 7/86درصد از دانشجویان بیان کرده اند که بیننده اخبار تلویزیون هستند و در مقابل 3/13درصد دانشجویان اذعان کرده اند که بیننده اخبار تلویزیون نیستند عمده ترین دلیل آنها برای تماشا نکردن اخبار تلویزیون اعتماد نداشتن آنها به اخبار تلویزیون و بعد از آن دریافت اطلاعات از سایر رسانه های خبری بوده است 8/96درصد دانشجویان بیننده اخبار گفته اند که به نحوی بیننده اخبار 20:30شبکه دوم سیما هستند .
همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد بیان کردن واقعیت 6/73درصد پخش اخبار جدید 7/74درصد سانسور نکردن اخبار 9/67درصد مناسب نبودن زمان پخش 8/65درصد ارائه نظرات مردم 61درصد عدم تناقض گویی 59درصد بی طرفی در انتشار اخبار 58درصد سرعت در انتشار اخبار 7/60در حد خیلی زیاد و زیاد بر اعتماد مردم به بخش خبری 20:30تاثیر داشته 6/53درصد از دانشجویان بخش خبری 20:30را یک استثنا در مورد برنامه های خبری تلویزینی . 3/52درصد رویکرد این بخش خبری به بیان واقعیت های جامعه دانسته اند .
4/51درصد معتقدند بخش خبری 20:30بیشتر اوقات افکار خاص را به مردم القا می کند و 2/51درصد هم گفته اند ویژه های این بخش خبری دارای جهت گیری سیاسی است .
نتایج این تحقیق نشان داد که در زنان به بخش خبری 20:30نگرش مثبت تری نسبت به مردان وجود دارد ارزیابی دانشجویان درباره نحوه خبر رسانی در زمینه های مختلف نشان داده که میزان تسلط گویندگان خبر 8/79درصد در حد خیلی خوب و خوب خوب بوده است در حالی که 3/78درصد از دانشجویان ظاهر آراسته و مرتب گویندگان 78درصد صدای رسای گویندگان8/76درصد مناسب بودن نحوه ارائه خبر توسط گویندگان را خیلی خوب وخوب دانسته اند .

– بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری – نعیم بدیعی 1374
این بررسی به منظور سنجش میزان اعتماددانشجویان دانشکده علوم اجتماعی انشگاه علامه طباطبایی نسبت به اخبار داخلی و خاجی رسانه های جمعی ( روزنامه ،رادیو و تلویزیون ) و ارتباط میان فردی صورت گرفته است . روش این تحقیق پیمایش بوده است .
برخی از نتایج این بررسی عبارتند از :
الف: در مورد اخبار داخلی تفاوت معنا داری بین میزان اعتماد دانشجویان نسبت به خبرهای داخلی رسانه های کشور ( روزنامه ،رادیو و تلویزیون ) مشاهده نمی شود . میانگین میزان اعتماد پاسخگویان در حد متوسط و کمتر است.
ب- در خصوص اخبار خروجی ، میزان اعتماد دانشجویان نسبت به خبرهای خارجی تلویزیون ( سیمای جمهوری اسلامی ایران ) و روزنامه ها بیش از رادیو( سیمای جمهوری اسلامی ایران ) است .
میزان اعتماد آنان به اخبار این سه رسانه بیش از اعتماد آنان به اخباری است که از طریق ارتباط میان فردی ( دوستان و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رسانه های گروهی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جمال الدین، ارتباط جمعی، علوم ارتباطات