پایان نامه با کلید واژه های دورکاری، کیفیت زندگی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

دورکاری بر عملکرد سازمانی با توجه به نفش فرسودگی شفلی و کیفیت زندگی بپردازیم.
1-2- بیان مسئله
عملکردسازمانی عبارت است از فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود : ١. کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است؛ یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2. اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است (رهنورد، 1387).
ازسوی دیگر با توجه به پبچیده شدن سازمان‌های امروزی و پیشرفت روزافزون ارتباطات و تکنولوژی بسیاری از سازمانها درصدد اعطای دورکاری به کارکانشان جهت بهبود عملکرد سازمان و کاهش فرسودگی شغلی و بالابردن کیفیت زندگی کاری و خانوادگی آنان می باشند؛ ازاین رو دورکاری به معنای یک انتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه می دهد تمام یا قسمتی از کارشان را خارج از محیط کاری انجام دهند؛ یعنی افراد می توانند از منزل، از یک مرکز ارتباط از راه دور در نزدیکی منزل یا از محل کار دیگری وظایف کاریشان را انجام دهند (جلالی، 1391).
از سوی دیگر اهمیت کیفیت زندگی کاری با توجه به پیچیدگی روزافزون جوامع و بازارهای کار توجه بیشتر به ماهیت نیروهای انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به عقیده تعدادی از صاحبنظران بخشی از رکود بهره وری و کاهش کیفیت محصول در برخی از کشورها، ناشی از کاستی‌های کیفیت زندگی کاری و تغییراتی است که در علایق و اولویت‌های کارکنان پدید آمده است. کارکنان به دنبال آن هستند تا در کارشان نظارت و دخالت بیشتری بیابند. آنان میل دارند مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ، به شمار نیایند (فکرنو، 1388).
از سوی دیگر از ویژگیهاي یک سازمان سالم آن است که سلامت جسمی و روانی کارکنان آن به همان اندازه مورد توجه و علاقه مدیریت سازمان قرار گیرد که تولید و بهره وري مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از مفاهیمی که در سالهاي اخیر توجه روانشناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف ساخته، از پادرآوردن، از رمق افتادن، از پاافتادگی، بی حالی، سستی و رخوت متصدي شغل است که اصطلاحاً فرسودگی شغلی گفته میشود (ساعتچی، 1388).
دراین تحقیق برآنیم تا در ابتدا ضمن مطالعه ی جامع ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه‌های عمیق با خبرگان و متخصصان به شناسایی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی و دورکاری وکاهش فرسودگی شغلی وبهبود کیفیت زندگی کاری و خانوادگی بپردازیم. در ادامه با بکارگیری روش‌های رگرسیون و مدلسازی معادلات ساختاری به تشریح بیشتر ارتباط بین این عوامل خواهیم پرداخت.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به پیچیده شدن سازمان‌های امروزی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی بسیاری از سازمان‌ها در صدد راه‌هایی جهت بهبود عملکرد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی و افزایش کیفیت زندگی کاری و خانوادگی کارکنان خود می باشند؛ لذا عملکرد در سازمان به دو جزء تقسیم می شود: 1. کارایی که تخصیص و مصرف مدبرانه منابع در تولید خدمات و محصولات است و 2. اثربخشی که درجه حصول به اهداف سازمانی راشامل می شود؛ از این رو سازمان‌ها از دورکاری به عنوان یک انتخاب راجع به روش انجام کار استفاده می کنند که به کارکنان خود اجازه می دهند تمام یا قسمتی از کارشان را خارج از محیط کاری انجام دهند تا بدین وسیله در جهت بهبود عملکرد سازمان و همچنین بالابردن کیفیت زندگی کاری و خانوادگی کارکنان گام‌های موثری را برداشته باشند.
1-4- اهداف تحقیق
• شناسایی عوامل موثر بر عملکرد و دورکاری سازمانی جهت بهبود کیفیت زندگی کاری و خانوادگی
• بررسی میزان تاثیر دورکاری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش افراد در مشاغل مربوطه
• بررسی نوع ارتباط و شدت تاثیر عوامل موثر بر عملکرد سازمانی با تاکید بر دورکاری سازمانی
• طراحی مدل عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری و خانوادگی و با تاکید بر دورکاری سازمانی
1-5- سوالات و فرضیه‌های تحقیق
1-5-1- سوالات تحقیق
• نوع و شدت ارتباط دورکاری با عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی شهر یزد چگونه است؟
• نوع و شدت ارتباط کیفیت زندگی با عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی شهر یزد چگونه است؟
• نوع و شدت ارتباط فرسودگی شغلی با عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی شهر یزد چگونه است؟
• نوع وشدت ارتباط کیفیت زندگی با دورکاری در سازمانهای دولتی شهر یزد چگونه است؟
• نوع و شدت ارتباط فرسودگی شغلی با دورکاری در سازمانهای دولتی شهر یزد چگونه است؟
1-5-2- فرضیه‌های تحقیق
1-5-2-1- فرضیه‌های اصلی
• بین دورکاری و عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.
• بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.
• بین فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.
• بین کیفیت زندگی و دورکاری در سازمانهای دولتی شهر یزد رابطه معناداری وحود دارد.
• بین فرسودگی شغلی و دورکاری درسازمانهای دولتی شهر یزد رابطه معناداری وحود دارد.
1-5-2-2- فرضیه‌های فرعی
• بین ابعاد کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی درسازمانهای دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.
• بین ابعاد دورکاری و عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.
• بین ابعاد فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
1- قلمرو موضوعی: این تحقیق به بررسی تاثیر دورکاری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی میپردازد.
2- قلمرو مکانی: این تحقیق کلیه سازمانهای دولتی شهر یزد میباشد.
3- قلمرو زمانی: این تحقیق با گردآوری اطلاعات و جمعآوری دادهها اواخر سال 1393 و اوایل سال 1394 میباشد.
1-7- روش شناسی تحقیق
الف. نوع و روش تحقیق:
این تحقیق از حیث نوع جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در مرحله ی اول تحقیق با استفاده از مطالعه عمیق ادبیات تحقیق به شناسایی مهمترین عوامل موثر بر دورکاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری و خانوادگی می پردازیم. در ادامه با بکارگیری آزمون‌های آماری مناسب و نرم افزارspss سعی در بررسی ارتباط بین عوامل و تاثیرگذاری آنها خواهیم داشت. در نهایت با بکارگیری نرم افزار pls مدل متناسب دورکاری ارائه خواهد شد.
ب.روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق با توجه به اینکه از پرسشنامه استفاده می شود؛ لذا تحقیق از نوع میدانی می باشد. همچنین با توجه به اینکه در مرحله اول تحقیق با استفاده از ادبیات تحقیق به شناسایی مهترین عوامل موثر بر دورکاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری و خانوادگی می پردازیم؛ لذا روش کتابخانه ای نیز در این تحقیق استقاده شده است.
پ.ابزارگردآوری اطلاعات
در این تحقیق از روش‌های پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، مطالعه و بررسي مقالات معتبر فارسي و انگليسي مرتبط با موضوع، بانک‌های اطلاعاتی، شبکه‌های کامپیوتری، اینترنت و سایت‌های معتبر استفاده خواهد شد.
ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
دراین پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش pls استفاده خواهیم کرد. مدل یابی معادلات ساختاری از روش‌های جدید آماری ویکی از قوی ترین روش‌های تجزیه و تحلیل چندمتغیره است. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیره ای است که نمی توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل چندمتغیره به یک سری روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است. معادلات ساختاری به عنوان یک الگوی آماری به بررسی روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار(مشاهده شده) می پردازد. 
برای بررسی ارتباط بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل pls متغیرهای تبیینی یا مستقل جدیدی ایجاد می کند که غالبا عامل یا متغیر مکنون نامیده می شوند. این مؤلفه‌ها ترکیب خطی از نشانگرهای خود هستند. روش pls با هدف بهینه سازی تبیین واریانس در سازه‌های وابسته مدل‌های معادله ساختاری، ساخته شده است. روش pls به جای بازتولید ماتریس کواریانس تجربی، بر بیشترین واریانس متغیرهای وابسته به وسیله متغیرهای مستقل تمرکز دارد. روش pls برای مقابله با داده‌های خاص مانند داده‌ها با حجم نمونه اندک، داده‌های دارای مقادیر گمشده و همچنین هنگامی که بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود دارد، طراحی شده است.
1-8- متغیرها و مفاهیم تحقیق
1-8-1- کیفیت زندگی کاری:
کیفیت زندگی کاری را میتوان در دو مفهوم تعریف کرد:
الف- تعریف عینی از کیفیت زندگی کاری عبارت است از مجموعه اي از شرايط واقعي كار و محيط كار در يك سازمان مانند : ميزان حقوق و مزايا ، امكانات رفاهي ، بهداشت و ايمني ، مشاركت در تصميم گيري، دوره‌های آموزشي، تفويض اختيار و ….
ب- تعریف ذهنی از کیفیت زندگی کاری، عبارت است از تصور و طرز تلقي افراد از كيفيت زند گي به طور اخص مي باشد. به تعبير ديگر كيفيت زندگي كاري براي هر فرد يا گروهي از افراد با فرهنگ و طرز تلفي مشابه ، ويژگي خاص خود را دارد (میرسپاسی، 1386).
در تعريف كلي مي توان گفت كه كيفيت زندگي كاري به معني تصور ذهني و برداشت كاركنان يك سازمان از مطلوبيت فيزيكي و رواني محيط كار و شرايط كار خود است (سلمانی، 1384).
شاخصهای کیفیت زندگی بهصورت زیر تعریف شدهاند:
1-8-1-1- پرداخت منصفانه و کافی
منظور پرداخت مساوي براي كار مساوي و نيز تناسب پرداخت‌ها با معيارهاي كاركنان و تناسب آن با ديگر انواع كار مي باشد. منظور از جبرا ن خدمت منصفانه و كافي اين است كه به كاركنان سازمان حقوقي پرداخت گردد كه تساوي درون سازماني و برون سازماني از آن استنباط گردد و كاركنان هنگام مقايسه خود با ساير هم رديف‌هايشان در درون و بيرون از سازمان احساس ضرر و زيان نكنند.
1-8-1-2- تامین فرصت رشد و امنیت مداوم
به معناي فراهم نمودن زمينه بهبود توانايي‌هاي فردي ، فرصت‌هاي پيشرفت و فرصت‌هاي به كارگيري مهارت‌هاي كسب شده و تامين امنيت درآمد و اشتغال مي باشد . اين امر از طريق بهبود تواناي ي‌هاي فردي فرصت‌هاي پيشرفت ، امنيت شغلي و امنيت درآمد و اطمينان خاطر از اشتغال پايدار تأمين مي گردد.
1-8-1-3- فضای کلی زندگی
اين مولفه به قراري تعادل بين زندگي كاري و ديگر بخش‌هاي كاركنان كه شامل اوقات فراغت ، تحصيلات و زندگي خانوادگي مي شود مربوط مي باشد. ايجاد وابستگي مستقيم تر كار به فضاي كل زندگي از طريق برقراري مفهوم تعادل بين وقت كاركنان در محل كار و وقت او براي خانواده اش مي تواند به ميزان زيادي تعادل ميان كار و زندگي فرد را ايجاد نمايد. هم چنين تعيين شرح وظايف شغلي و شرايط احراز آن تأثير خوبي بر روحيه كاركنان و ترسيم مسير ارتقاء شغلي خواهد داشت.
1-8-2- دورکاری
دوركاری شامل سازماندهی و يا انجام كار است که با استفاده از فناوری اطلاعات در زمينه قرارداد شغلی و رابطه آن با كار تعريف شده است و كارفرمايان در محل و يا دور از آن محل ،كار را بطور مستقيم انجام می دهند.
شاخصهای دورکاری بهصورت زیر تعریف شدهاند:
1-8-2-1- حمایت و پشتیبانی
حمایت همه جانبه همه افراد در همه سطوح سازمان جهت پیشبرد اهداف سازمانی با در نظرگرفتن همه جوانب دورکاری
1-8-2-2- ارتباطات
فراهم آوردن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری جهت تماس با یکدیگر و همچنین تماس همه افراد با سازمان در کمترین زمان ممکن
1-8-2-3- اعتماد
ایجاد همبستگی و آرامش خاطر بین همه کارکنان و مدیران از اینکه کارها در زمان مناسب و به بهترین نحو انجام میشود.
1-8-3- فرسودگی شغلی
فرسودگي شغلي به مفهوم از دست دادن انرژي و نشاط در كار تعريف شد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دورکاری، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، کیفیت زندگی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت عملکرد، منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، کسب و کار