پایان نامه با کلید واژه های دوره سلجوقی، دوره ایلخانی، دوره ساسانی

دانلود پایان نامه ارشد

سازی در ایران 61
3 – 2 – 1 پیش از اسلام 62
3 – 2 – 1 – 1 دوره عیلامی 62
3 -2 – 1 – 2 دوره هخامنشی 63
3 – 2 – 1 – 3 دوره سلوکی و اشکانی 64
3 -2 – 1 – 4 دوره ساسانی 65
3 – 2 – 2 اوایل دوره اسلامی، دوره سلجوقی 66
3 – 2 – 2 – 1 دوره ایلخانی 66
3 – 2 – 2 – 2 دوره تیموری 67
3 – 2 – 2 – 3 دوره صفوی 68
3 – 2 – 2 – 4 دوره قاجار 70
3 – 2 – 2 – 5 دوره معاصر 72
3 – 3 ویژگی چوب 73
3 – 4 ویژگی الوار مناسب مورد استفاده در حرف ی مبلمان سازی 74
3 – 5 اصول و طراحی مبلمان 74
فصل چهارم : پروژه عملی
4 – 1 پروژه ی شماره ی 1 نیم ست مبلمان 77
4 – 1 – 1 طراحی نقوش در تاج مبل، صندلی و کاناپه 77
4 – 1 – 2 طراحی فرم در تاج مبل، صندلی و کاناپه 82
4 – 1 – 3 آماده سازی مواد مورد نیاز برای ساخت تاج صندلی و مبل 84
4 – 1 – 4 پیاده کردن طرح ها و شبکه بُری قسمت های مورد نظر برای منبت کاری 85
4 – 1 – 5 آماده سازی وسایل مورد نیاز برای ساخت تکیه گاه مبل 87
4 – 1 – 6 پیاده کردن طرح ها و قسمت های مورد نظر در منبت کاری 87
4 – 1 – 7 طراحی نقش و فرم در پایه 89
4 – 1 – 8 پیاده کردن طرح ها و قسمت های مورد نظر در منبت کاری 90
4 – 1 – 9 طراحی نقوش برای زیر دسته و رو دسته در مُبل و کاناپه 91
4 – 1 – 10 مراحل نجاری و منبت زیر دسته و رو دسته 92
4 – 1 – 11 ماشین کاری و تمیز کاری 93
4 – 1 – 12 اتصال تکیه گاه به تاج مبل 94
4 – 1 – 13 ایجاد دوبل بر روی پایه ها و قیدها 95
4 – 1 – 14 کلاف بندی صندلی و مبل 96
4 – 1 – 15 کلاف بندی کاناپه 98
4 – 1 – 16 نصب و جاسازی زیر دسته و رو دسته 98
4 – 1 – 17 مراحل پوشش نهایی پروژه شماره 1 100
4 – 2 – 1 طراحی فرم و نقش در پروژه ی شماره 2 101
4 – 2 – 2 طراحی فرم ر تکیه گاه و پایه 102
4 – 2 – 3 آماده سازی مواد مورد نیاز 103
4 – 2 – 4 بستن چهارچوب پشت صندلی 104
4 – 2 – 5 پیاده کردن گره هشت و صابونک در تکیه گاه 105
4 – 2 – 6 پیاده کردن نقوش اسلیمی در دو طرف تکیه گاه 105
4 – 2 – 7 ساخت و نصب شاسی برای صندلی 106
4 – 2 – 8 اتصال قطعات به یکدیگر 106
فصل پنجم : نتیجه گیری
5 – 1 نتیجه گیری 112
5 – 2 منابع و مأخذ 113
5 – 3 چکیده انگلیسی 118

فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
جدول شماره 2 – 1 . دوره فرمان روایی شاهان صفوی 12
جدول شماره 2 – 2 . بناهای شاخص اطراف مسجد جامع عباسی در دوره تیموری 17
جدول شماره 2 – 3 . دسته بندی و شرح قسمت های مختلف مسجد جامع عباسی 28
جدول شماره 2 – 4 . بررسی نقوش به کار رفته در مسجد جامع عباسی 50
جدول شماره 4 – 5 . روند طراحی نقوش برای تاج کاناپه پروژه شماره 1 78
جدول شماره 4 – 6 . روند طراحی نقوش برای تکیه گاه مبل در پروژه شماره 1 81
جدول شماره 4 – 7 . روند طراحی در پایه 88
جدول شماره 4 – 8 . روند طراحی زیر دسته و رو دسته در کاناپه و مبل 91
جدول شماره 4 – 9 . روند طراحی درتکیه گاه پروژه 2 102

فهرست عکس ها
شماره عنوان صفحه
تصویر 2 – 1 : سردر مسجد جامع عباسی 20
تصویر 2 – 2 : سر در مسجد جامع عباسی 20
تصویر 2 – 3 : سنگاب مسجد جامع عباسی 21
تصویر 2 – 4 : مناره های مسجد جامع عباسی 21
تصویر 2 – 5 : در اصلی مسجد جامع عباسی 22
تصویر 2 – 6 : در اصلی مسجد جامع عباسی 22
تصویر 2 – 7 : طولانی ترین کتیبه نوشته شده به دست عبدالباقی تبریزی در مسجد جامع عبا سی 23
تصویر 2 – 8 : زیر گنبد مسجد جامع عباسی 24
تصویر 2 – 9 : نمای بیرون گنبد مسجد جامع عباسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کاشی کاری، دوره صفوی، نقوش حیوانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ایوان غرب، هنرهای زیبا، شمال غرب ایران