پایان نامه با کلید واژه های دوره ابتدایی، سطح تحصیلات، برنامه درسی

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار p-value های بدست آمـده ميتوان نتيجه گرفت كه آزمون در سطح 0.05 هم در مورد کارشناسان و هم در مورد معلمان معنادار میباشد. بنابراین بین دیدگاه کارشناسان با سطح تحصیلات مختلف، در مورد میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین دیدگاه معلمان با سطح تحصیلات مختلف، در مورد میزان توجه به این مؤلفه، تفاوت معناداری وجود دارد.
از آنجا که کلیهی کارشناسان دارای بیش از 20 سال سابقهی خدمت بودهاند، فقط به مقایسهی دیدگاه معلمان در مورد میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی، با در نظر گرفتن سابقهی خدمت آنها با استفاده از تحلیل واریانس یکعاملی (یکراهه) پرداخته شد که نتایج زیر بدست آمد:

جدول 4-13 : مقایسهی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن سابقهی آنها
سابقه خدمت
میانگین
مقدار آمارهی F
p-value
کمتر از 5 سال
5 تا 10 سال
10 تا 15 سال
15 تا 20 سال
20 سال بیشتر
13.45

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های برنامه درسی، دوره ابتدایی، انحراف معیار Next Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، سازمان ملل