پایان نامه با کلید واژه های درصد تجمعی، رگرسیون، تحلیل واریانس، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

117
ضمایم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
فهرست جدول
عنوان صفحه
جدول شماره (3-1) مشخصات و ویزگیهای کلی محله سورو …………………………………………………………………….. 44
جدول شماره (3-2) تحولات جمعیت طی سالهای 89-1385 در محله سورو …………………………………………. 44
جدول شماره (3-3) ترکیب جمعیت برحسب جنس در محله سورو و شهر بندرعباس 1390………………….. 45
جدول شماره (3-4) ترکیب جمعیت محله سورو به تفکیک جنس و گروه های عمده سنی در سال139… 46
جدول شماره (3-5) شاخص تعداد بعد خانوار در محله سورو و طی سال1389- 1385 …………………………. 47
جدول شماره (3-6) وضعیت فعالیت ساکنین محله سورو ………………………………………………………………………….. 50
جدول شماره (3-7) سطوح سرانه های کاربری وضع موجود محله سورو ………………………………………………….. 55
جدول شماره (3-8) مساحت قطعات در محله سورو ………………………………………………………………………………….. 56
جدول شماره (3-9) وضعیت عمر بنا در محله سورو ………………………………………………………………………………….. 57
جدول شماره (3-10) وضعیت کیفیت ابنیه در محله سورو ……………………………………………………………………. 59
جدول جدول (3-11) مشخصه های آماری سه عامل به روش مولفه های اصلی …………………………………… 64
جدول(3-12) ماتریس مولفه های فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………. 65
جدول (3-13) ماتریس عاملی برای 24 آیتم پرسشنامه ROCl-ll ……………………………………………………… 65
جدول شماره (4-1) فراوانی، درصد ودر صد تجمعی جنس آزمودنی ……………………………………………………..69
جدول شماره (4-2) فراوانی، درصد و در صد تجمعی سن آزمودنی ………………………………………………………. 70
جدول شماره(4-3) فراوانی ، درصد و درصد تجمعی تحصیلات آزمودنی …………………………………………… 71
جدول شماره (4-4) فراوانی، درصد ودرصد تجمعی تعداد خانوار …………………………………………………………… 72
جدول شماره (4-5) :فراوانی، درصد ودرصد تجمعی سابقه سکونت ……………………………………………………….. 73
جدول شماره (4-6) فراوانی، درصد ودرصد تجمعی ساکن بومی ……………………………………………………………. 74
جدول شماره (4-7) فراوانی، درصد ودرصد تجمعی سکونت قبلی …………………………………………………………. 76
جدول شماره (4-8) فراوانی، درصد ودرصد تجمعی علت سکونت در این محله ……………………………………..77
جدول شماره (4-9) فراوانی، درصد ودرصد تجمعی راضی بودن از سکونت …………………………………………… 78
جدول شماره (4-10) فراوانی، درصد و درصد تجمعی راضی نبودن از سکونت ……………………………………… 79
جدول شماره (4-11) فراوانی ، درصد و درصد تجمعی شغل سرپرست …………………………………………………. 80
جدول شماره (4-12) فراوانی، درصد و درصد تجمعی وسعت واحد مسکونی ……………………………………….. 82
جدول شماره (4-12) فراوانی، درصد و درصد تجمعی عمر واحد مسکونی ……………………………………………. 83
جدول شماره (4-14) فراوانی، درصد و درصد تجمعی مصالح ساختمان ……………………………………………….. 84
جدول شماره (4-15) فراوانی ، درصد و درصد تجمعی امکانات بهداشتی ……………………………………………… 85
جدول شماره (4-16) فراوانی، درصد و درصد تجمعی جذب ساکنین ……………………………………………………. 86
جدول شماره (4-17) فراوانی، درصد و درصد تجمعی موافقت با ساماندهی و بهسازی ………………………… 87
جدول شماره (4-18) فراوانی، درصد و درصد تجمعی نوسازی مسکن ………………………………………………….. 88
جدول شماره (4-19) فراوانی، درصد و درصد تجمعی بهسازی خدمات شهری …………………………………….. 89
جدول شماره (4-20) فراوانی، درصد و درصد تجمعی موافقت با ساماندهی ………………………………………….. 91
جدول شماره (4-21) فراوانی، درصد و درصد تجمعی عدم موافقت با ساماندهی ………………………………….. 92
جدول شماره (4-22) فراوانی، درصد و درصد تجمعی تقبل بخشی از هزینه ………………………………………… 93
جدول شماره (4-23) فراوانی، درصد و درصد تجمعی همکاری کردن با نهادها ……………………………………. 94
جدول شماره (4-24) فراوانی، درصد و درصد تجمعی خواسته های سا کنان ……………………………………….. 96
جدول شماره (4-25) روش ورود متغيرها به مبادله رگرسی ……………………………………………………………….. 101
جدول شماره (4-26) خلاصه مدل رگرسیونی ……………………………………………………………………………………… 102
جدول شماره (4-27) خلاصه تحلیل واریانس یک راهه مربوط به عامل دارا بودن ارزش تاریخی فرهنگی
محله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
جدول شماره (4-28) مقادیر B،β،tوسطوح معناداری مربوط به هرکدام از متغیرهای مستقل………….. 102
جدول شماره (4-29) روش ورود متغيرها به مبادله رگرسیون …………………………………………………………….104
جدول شماره (4-30) خلاصه مدل رگرسیونی ……………………………………………………………………………………… 104
جدول شماره (4-31) خلاصه تحلیل واریانس یک راهه مربوط به عامل کمبود خدمات وتأثیر آن بر مهاجرت ساکنین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
جدول شماره (4-32) مقادیرضرایبB،β،tوسطوح معناداری مربوط به هرکدام ازمتغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
جدول شماره (4-33) روش ورود متغيرها به مبادله رگرسیونی …………………………………………………………… 106
جدول شماره (4-34) خلاصه مدل رگرسیونی ……………………………………………………………………………………… 106
جدول شماره (4-35) خلاصه تحلیل واریانس یک راهه مربوط به عامل مشارکت مردم و تأثیر آن بر بهسازی
محله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106
جدول شماره (4-36) مقادیرضرایبB،β،tوسطوح معناداری مربوط به هرکدام ازمتغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره (3-1) موقعیت مکانی بافت فرسوده شهر بندرعباس ………………………………………………………….. 41
شکل شماره (3-2) موقعیت کلی محله سورو…………………………………………………………………………………………… 43
شکل شماره(3-3) وضعیت فعالیت ساکنین محله …………………………………………………………………………………… 51
شکل شماره (3-4) وضعیت شغلی ساکنین محله …………………………………………………………………………………… 51
شکل شماره (3-5) کاربری وضع موجود محله ……………………………………………………………………………………….. 54
شکل شماره (3-6) قدمت بنا در محله سورو …………………………………………………………………………………………… 58
شکل شماره (4-1) جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………….. 70
شکل شماره (4-2) سن آزمودنی ……………………………………………………………………………………………………………… 71
شکل شماره (4-3) تحصیلات آزمونی ……………………………………………………………………………………………………… 72
شکل شماره (4-4) تعداد خانوار ………………………………………………………………………………………………………………. 73
شکل شماره (4-5) سابقه سکونت در محله …………………………………………………………………………………………….. 74
شکل شماره (4-6) ساکن بومی محله ……………………………………………………………………………………………………… 75
شکل شماره (4-7) سکونت قبلی …………………………………………………………………………………………………………….. 76
شکل شماره (4-8) علت سکونت در این محله…………………………………………………………………………………………. 78
شکل شماره (4-9) راضی بودن از سکونت ………………………………………………………………………………………………. 79
شکل شماره (4-10) راضی نبودن از سکونت …………………………………………………………………………………………….. 80
شکل شماره (4-11) شغل سرپرست ……………………………………………………………………………………………………….. 81
شکل شماره(4-12) وسعت واحد مسکونی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع خسرو و شیرین Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بهسازی و نوسازی، فضاهای شهری، خدمات شهری، ارزشهای فرهنگی