پایان نامه با کلید واژه های درآمد سرانه، منابع رشد

دانلود پایان نامه ارشد

گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول8-2 : وضعيت دسترسي هاي محلي و راه هاي روستايي شهرستان…………………………………………………………………………………76
جدول 9-2: تعداد گردشگران داخلي و درآمد ماهيانه حاصل از فروش بليط در سال 1392( درآمد به ريال)………………………..80
نمودار 11-2: تعداد گردشگران داخلي شهرستان تکاب در سال 1392 …………………………………………………………………………………..80
جدول 10-2: تعداد گردشگران خارجي و درآمد ماهيانه حاصل از فروش بليط در سال 1392( درآمد به ريال)…………………….81
نمودار 12-2: تعداد گردشگران خارجي شهرستان تکاب در سال 1392…………………………………………………………………………………..81
جدول11-2: مجموع تعداد گردشگران داخلي و خارجي شهرستان تکاب و درآمد ماهيانه حاصل از فروش بليط در سال 1392 ……………82
نمودار13-2: وضعيت تعداد گردشگران داخلي و خارجي شهرستان تکاب و مجموع آن ها در سال 1392 ……………………………82
جدول 12-2: تعداد گردشگران داخلي و خارجي شهرستان تکاب در سال هاي 1374 تا 1392 …………………………………………..83
نمودار 14-2: وضعيت تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال هاي 1374 تا 1392 …………………………………………………………84
جدول 13-2 : مقايسه ماهيانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال هاي 1391 و 1392……………………………………………. 84
نمودار 15-2 : مقايسه ماهيانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال هاي 1391 و 1392 …………………………………………….85
نمودار 1-3 الگوي جامع مديريت استراتژيک ديويد ………………………………………………………………………………………………………………… 89
جدول 1-3: مراحل برنامه ريزي راهبردي…………………………………………………………………………………………………………………………………..89
نمودار2-3: الگوي عوامل موثر بر تدوين راهبردهاي توسعه مقصد گردشگري …………………………………………………………………………91
جدول 2-3: ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE) ………………………………………………………………………………………………………………….93
جدول 3-3: ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE)………………………………………………………………………………………………………………………94
جدول 4-3: ماتريس فرصت ها، تهديد ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)…………………………………………………………………….. 96
جدول 5-3: ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM)………………………………………………………………………………………………… 98
جدول1-4: جدول توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت……………………………………………………………………………….. 108
نمودار1-4: نمودار ميله اي توزيع درصد فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت……………………………………………………….. 108
جدول 2-4: جدول توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيلات…………………………………………………………………. 109
نمودار 2-4: نمودار ميله اي توزيع درصد فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيلات…………………………………………..109
جدول3-4: جدول توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار………………………………………………………………………………..110
نمودار3-4: نمودار ميله اي توزيع درصد فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار……………………………………………………….110
جدول 4-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به بيانيه ماموريت توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………………111
جدول 5-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به چشم انداز توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب……………………………………..112
جدول 6-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به اهداف کمي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب…………………………………. 112
جدول 7-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به اهداف کيفي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب ………………………………..113
جدول 8-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به فرصت هاي خارجي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب……………………. 114
جدول 9-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به تهديدهاي خارجي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………..115
جدول 10-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به نقاط قوت داخلي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………..116
جدول 11-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به نقاط ضعف داخلي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………117
جدول 12-4: شاخص هاي توصيفي مربوط به راهبرد هاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………………..118
جدول 13-4: ماتريس ارزيابي عوامل خارجي توسعه گردشگري شهرستان تکاب (EFE)………………………………………………………120
جدول 14-4: ماتريس ارزيابي عوامل داخلي توسعه گردشگري شهرستان تکاب (IFE)…………………………………………………………121
جدول 15-4: ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب (QSPM)…………………………123
جدول 1-5: راهبردهاي تهاجمي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………………………………………………………….131
جدول 2-5: راهبردهاي محافظه کارانه توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………………………………………………..132
جدول 3-5: راهبردهاي رقابتي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب ……………………………………………………………………………133
جدول 4-5: راهبردهاي تدافعي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب………………………………………………………………………….. 134

فصل اول:
طرح و کليات تحقيق

1-1 مقدمه
امروزه توسعه گردشگري در تمام عرصه ها، چه در سطح ملي و منطقه اي و چه در سطح بين المللي مورد توجه برنامه ريزان دولتي و شرکت هاي خصوصي قرار گرفته است. بسياري از کشورها به صورت فزاينده به اين حقيقت پي برده اند که به منظور بهبود وضعيت اقتصادي خود بايد ابتکار عمل به خرج دهند و در صدد راه هاي تازه اي برآيند (لطفي، 1384). آگاهي جوامع از اين که گردشگري منبع درآمد ارزي بسيار مناسب و قابل ملاحظه اي در اختيار اقتصاد يک کشور قرار مي دهد، باعث شده که گردشگري مفهوم بسيار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيدا کند و به عنوان يک صنعت تلقي شود(طهماسبي پاشا و مجيدي، 1384). بسياري از اين کشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال، رشد اقتصادي و توسعه ساختار زير بنايي مي دانند. اگر چه در مناطق مختلف، شرايط متفاوت است، گردشگري همواره عامل مهمي براي توسعه اقتصادي به حساب مي آيد (ابراهيمي و خسرويان، 1384).
توسعه صنعت گردشگري، به ويژه براي کشورهاي در حال توسعه که با معضلاتي همچون ميزان بيکاري بالا، محدوديت منابع ارزي و اقتصاد تک محصولي مواجه هستند، از اهميت فراواني برخودار است. اقتصاد ايران نيز اتکاي شديدي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت دارد و متغيرهاي کلان اقتصادي آن با پيروي از قيمت جهاني نفت در طول زمان دچار نوسانات شديدي مي شود. روند حاکم بر متغيرهايي مانند توليد ناخالص ملي، سرمايه گذاري ناخالص، درآمد سرانه و غيره در سه دهه اخير ايران، به روشني نشان دهنده ي اين موضوع است. از اين رو به منظور تنوع بخشيدن به منابع رشد اقتصادي و درآمدهاي ارزي و همچنين ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در کشور، توسعه صنعت گردشگري از اهميت فراواني برخوردار است؛ چرا که ايران ازنظر جاذبه هاي گردشگري جزء ده کشور اول جهان قرار دارد و از پتانسيل بسيار زيادي براي جهانگردي و گردشگري بين المللي برخوردار است (صباغ کرماني و اميريان، 1384).
بر اين اساس علي رغم اينکه ايران از نظر منابع طبيعي و جاذبه هاي گردشگري يکي از ده کشور نخست جهان محسوب مي گردد، متأسفانه آمار سازمان جهاني جهانگردي در تمام طول سال هاي گذشته حکايت از روند بسيار کند ورود جهانگران به کشور و بالطبع سهم ناچيز صنعت مذکور در درآمد ناخالص ملي دارد (کارگر، 1386: 168).
در اين راستا، شهرستان تکاب نيز به عنوان يكي از مناطق مستعد گردشگري در ايران، به دليل برخورداري از ويژگي هاي منحصر به فرد تاريخي، فرهنگي، طبيعي و درماني از توانمندي هاي بالايي براي جذب گردشگران برخوردار است اما از لحاظ شكوفايي اين كاركردها اين شهر نيز به تبعيت از ايران، نتوانسته جايگاه درخور توجهي را كسب كند. اين شهر با وجود قابليت ها و جاذبه هاي گردشگري فراوان، همچنان براي گردشگران داخلي و خارجي نا آشنا مي باشد. هدف اصلي پژوهش حاضر آن است كه با بكارگيري فرآيند برنامه ريزي راهبردي، ضمن پيجويي توانمندي ها گردشگري شهرستان تکاب و توسعه اين توانمندي ها، اقدام به ارائه ي راهكارها و تدوين راهبردهاي كاربردي در جهت توسعه گردشگري اين شهر نمايد. بنابراين با هدف بررسي ساختار گردشگري و شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهاي توسعه گردشگري، اميد است بتوان به رفع و چاره جويي نقاط ضعف و تهديد و افزايش و بهره مندي از قوت ها و فرصت هاي توسعه گردشگري شهرستان تکاب اقدام كرد.

2-1 بيان مسئله
برنامه ريزان و سياست گذاران توسعه از فعاليت هاي گردشگري به عنوان رکن اصلي توسعه در کشورهاي مختلف ياد مي کنند. امروزه گردشگري مي تواند سبب ايجاد اشتغال، افزايش درآمد و در نهايت رفاه و بهبود وضعيت معيشتي مردم شود ( مطيعي لنگرودي، 81:1382). زماني که شرايط ملي يا بين المللي اجازه گسترش و توسعه گردشگري بين المللي را بدهد، توسعه داخلي به ويژه در مناطق توسعه نيافته و محروم مي تواند نقش مهمي در توسعه مناطق مختلف داشته باشد (جمعه پور، 87:1378).
با توجه به عدم موفقيت برنامه ها و طرح هاي توسعه در جوامع کمتر توسعه يافته و همچنين بروز مشکلات در اين جوامع، توسعه و گسترش گردشگري، يکي از راهبردهاي اساسي محسوب مي شود. بسياري از فعاليت هاي اساسي و به تبع آن سطح در آمد، طي دهه هاي اخير دچار افول شديدي شده و افزايش نرخ بيکاري و در نتيجه خروج نسل جوان و افراد داراي تحصيلات بالا، توسعه اين مناطق را به مخاطره انداخته است. از اين رو، ضرورت تنوع بخشيدن به اقتصاد در اين جوامع، امري مهم تلقي مي شود. اگر به طور کامل توسعه ي گردشگري طرح ريزي شود، مي توان تا حدودي اين جوامع را از رکود و انزوا خارج کرد و موجب تنوع فرهنگي و گسترش توسعه شد ( مطيعي لنگرودي و نصرتي، 70:1390).
توسعه گردشگري جهت فقر زدايي و کاهش مهاجرت، ايجاد رفاه اجتماعي، حفظ ويژگي هاي فرهنگي سنتي، حفظ بافت سنتي، ارتباطات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های گردشگري، ريزي، راهبردي Next Entries پایان نامه با کلید واژه های توسعه منطقه، پرسش نامه، توسعه شهر