پایان نامه با کلید واژه های دارایی ها، نیازمندی ها، سیستم مدیریت، عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

خاص مشتري در ارتباط با موضوعات کیفیت یا تحویل
ضمناً سازمان باید اعمال نظارت بر قابلیت فرآیندهاي ساخت عرضه کننده را به ایشان توصیه نماید.
بند 7-5- تولید و ارائه خدمت
بند 7-5-1- کنترل تولید وارئه خدمت
فرآیند تولید و یا ارائه خدمت باید تحت شرایط کنترل شده صورت پذیرد . این کنترلها درصورت
اعمال باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:
الف) دردسترس بودن اطلاعات مربوط به ویژگی هاي محصول
ب) دراختیار داشتن دستورالعمل هاي کاري درموارد مورد نیاز
ج) استفاده از تجهیزات مناسب
د) دردسترس بودن و بکارگیري تجهیزات اندازه گیري و نظارت
ه) انجام فعالیت هاي نظارت و اندازه گیري
و) انجام فعالیت هاي تعیین شده براي ترخیص ، تحویل و عملیات پس از تحویل
بند 7-5-1-1- طرح کنترل
سازمان باید:
• طرح هاي کنترل را در سطح سیستم، زیر سیستم، اجزا و یا مواد اولیه مربوط به محصولات عرضه شده توسعه دهد .
• یک طرح کنترل براي تولید آزمایشی و تولید انبوه براساس نتایج FMEA طراحی و FMEA فرآیند ساخت داشته باشد.
طرح کنترل باید:
• نوع کنترل هاي استفاده شده براي کنترل فرآیند ساخت را ارائه نماید
• شامل روش هایی براي نظارت بر کنترل هاي انجام شده برروي مشخصه هاي ویژه که توسط مشتري و یا سازمان تعریف می گردد،باشد
• شامل اطلاعات مورد نیاز مشتري باشد
• طرح واکنشی مشخصی را براي مواردیکه فرآیند غیر پایدار یا از نظر آماري بدون قابلیت می شود تعریف نماید.
در صورت بروز هر تغییري که برمحصول،فرآیند ساخت، اندازه گیري، پشتیبانی ها، منابع تأمین یا
FMEA تأثیر می گذارد، بازنگري شده و به روز گردد. در صورت درج در قرارداد و یا توافق با
مشتري طرحهاي کنترل پس از هر بازنگري و به هنگام سازي باید به تأیید مشتري رسانده شود .
بند 7-5-1-2- دستورالعمل هاي کاري
سازمان باید دستورالعمل هاي کاري مدونی را براي کلیه کارکنانی که مسئولیتهایی را در فرآیندهاي
مؤثر برکیفیت محصول دارند تهیه نماید. این دستورالعملها باید به منظور استفاده در محلهاي کاري در
دسترس باشند. دستورالعمل هاي کاري باید براساس مراجعی نظیر طرح کیفیت، طرح کنترل و یا فرآیند شکل گیري محصول تدوین شده باشد.
بند 7-5-1-3- تصدیق مراحل راه اندازي
آماده سازي کار براي راه اندازی146 باید مورد تصدیق قرار گیرد. این امر در مواردي مانند راه اندازي اولیه یک کار،تغییر مواد اولیه یا تغییر کار باید به اجرا در آید.دستورالعملهاي کاري باید براي کارکنان مسئول این عملیات در دسترس باشد. سازمان باید در صورت کاربرد از روش هاي آماري تصدیق استفاده نماید.
بند 7-5-1-4- نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه
سازمان باید تجهیزات کلیدي فرآیند را شناسایی نموده و منابع لازم براي نگهداري و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات را فراهم نموده ویک سیستم نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه جامع طرح ریزي شده مؤثر را توسعه دهد.
این سیستم باید حداقل شامل بیان چگونگی انجام یا تامین موارد ذیل باشد:
• فعالیت هاي برنامه ریزي شده نگهداري
• بسته بندي و حفاظت از تجهیزات، ابزار آلات و گیج ها
• دسترسی به قطعات جایگزین براي تجهیزات کلیدي تولید
• مستندسازي، ارزیابی و بهبود اهداف نگهداري
• سازمان باید از روشهاي نگهداري پیشگویانه براي بهبود مداوم اثربخشی و کارایی تجهیزات تولید استفاده نماید.
بند 7-5-1-5- مدیریت ابزارآلات تولیدي
سازمان باید منابع مورد نیاز براي طراحی، ساخت و فعالیت هاي تصدیق مربوط به ابزار و فرمان هاي
تولیدي را فراهم نماید.
سازمان باید سیستمی براي مدیریت ابزارآلات تولید که شامل موارد ذیل باشدایجاد نماید:
• تسهیلات و کارکنان نگهداري و تعمیرات
• ذخیره و بازیافت مواد و قطعات مورد نیاز
• روش هاي آماده سازي براي راه اندازي
• برنامه هاي تغییر ابزار براي ابزارهاي مصرفی
• مستندات بازنگري طراحی ابزار شامل سطح تغییر مهندسی
• اصلاح و تجدید نظر مستندات ابزار
شناسایی ابزار، تعریف وضعیت (مانند آماده تولید، در دست تعمیر یا قابل انتقال)سازمان باید سیستمی را براي نظارت بر این فعالیت ها در صورتی که این کارها به خارج از سازمان واگذار کرده باشد اجرا نماید.
این نیازمندي شامل ابزارهاي مورد استفاده در ارائه خدمات قطعات خودرو نیز می گردد.
بند 7-5-1-6- زمانبندي تولید
تولید باید به منظور تأمین نیازمندي هاي مشتري زمانبندي شود در این زمینه می توان از سیستمهایی
مانند 147JIT که بوسیله یک سیستم اطلاعاتی، پشتیبانی شده و اجازه دسترسی به اطلاعات تولید در
مراحل کلیدي فرآیند را داده و بر اساس یک رویکرد سفارش گرایی طراحی شده باشد، استفاده نمود.
بند 7-5-1-7- بازخور اطلاعاتی از خدمات
فرآیندي براي تبادل اطلاعات از خدمات به فعالیت هاي ساخت، مهندسی و طراحی باید برقرار شده
و حفظ گردد.هدف از این بند حصول اطمینان از آگاهی سازمان از عدم انطباق هایی است که در
خارج از سازمان رخ می دهد.
بند 7-5-1-8- ارائه خدمات توافق شده با مشتري
در صورت توافق با مشتري در ارتباط با ارائه خدمات، سازمان باید اثربخشی موارد ذیل را تصدیق
نماید.
• مراکز ارائه خدمات سازمان
• هرگونه ابزارهاي مخصوص یا تجهیزات اندازه گیري
• آموزش کارکنان ارائه دهنده خدمات
بند 7-5-2- صحه گذاري فرآیندهاي تولید وارائه خدمت
فرآیندهایی که خروجی آن ها بوسیله نظارت و اندازه گیري قابل رسیدگی نبوده و ممکن است اثرات
آن پس از تحویل محصول مشخص گردد لازم است مورد صحه گذاري واقع شده تا توانایی آنها
جهت دستیابی به نتایج تعیین شده اثبات گردد.
تمهیداتی که براي انجام صحه گذاري صورت می پذیرد باید درصورت کاربرد شامل موارد زیر باشد.
الف) تعریف معیارهایی براي رسیدگی و تایید فرآیندها
ب) تایید تجهیزات و صلاحیت کارکنان
ج) بکارگیري روش هاي اجرایی و شیوه هاي معین
د) نیازمندیهاي ثبت سوابق
ه) لزوم صحه گذاري مجدد
بند 7-5-2-1- صحه گذاري فرآیندهاي تولید وارائه خدمت- متمم
نیازمندی هاي 7-5-2 باید برا ي کلیه فرآیندهاي تولید و ارائه خدمات اعمال شود.
بند 7-5-3- شناسایی و ردیابی
در موارد مقتضی لازم است مکانیزم مناسبی به منظور شناسایی وردیابی محصول در مراحل شکل-
گیري برقرار گردد.وضعیت محصول از نظر اندازه گیري و نظارت هاي اعمال شده برآن باید قابل
شناسایی باشد.هرگاه ردیابی به عنوان یک نیاز درسازمان تعریف شد ، شناسه واحدي از محصول
باید تحت کنترل قرار گرفته و ثبت شود.
وضعیت بازرسی و آزمون از طریق محل و موقعیت محصول در جریان تولید نشان داده نمی شود مگر آنکه به طور ذاتی وضعیت آن مشخص باشد مانند مواد اولیه در یک فرآیند انتقال تولید خودکار
این راهکار در صورتیکه بطور واضح شناسایی و مدون شده و هدف مورد نظر حاصل گردد، مجاز
می باشد.
بند 7-5-3-1- شناسایی و ردیابی – متمم
واژه «در موارد مقتضی» در بند 7-5-3 نباید به کار رود.
بند 7-5-4- دارایی هاي مشتري
مراقبت از اموال مشتري درمواردي که تحت کنترل سازمان بوده و یاسازمان ازآن ها استفاده می نماید.
• شناسایی ، تصدیق ، محافظت و نگهداري دارایی هاي تامین شده توسط مشتري
• ثبت و گزارش به مشتري درمورد هرگونه عدم تطابق در دارایی هاي تامین شده توسط مشتري از جمله مفقود شدن،آسیب دیدگی ، نامناسب بودن و….
دارائی هاي مشتري شامل دارایی هاي غیرمادي نیز می شود. ضمناً وسایل بسته بندي قابل بازگشت
متعلق به مشتري نیز شامل این بند می شود
بند 7-5-4-1-ابزار تولیدي متعلق به مشتري
ابزارهاي متعلق به مشتري، در ارتباط با تولید، بازرسی، آزمون و ساخت باید بطور دائم علامتگذاري
شده به طوري که مالکیت هر قلم قابل مشاهده بوده و بتواند تعیین شود.
بند 7-5-5- حفاظت از محصول
• سازمان باید تطابق محصول را درطی فرآیندهاي داخلی و ارسال به مقصد حفظ کند.
• این محافظت شامل شناسایی ، جابجایی ، بسته بندي ، انبارش و نگهداري می شود
• اجزاء تشکیل دهنده محصول نیز باید تحت محافظت قرار گیرند
بند 7-5-5-1- ذخیره و موجودي
به منظور تشخیص وجود خرابی محصول در انبار ، این اقلام باید در فواصل زمانی برنامه ریزي شدة
مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند.
سازمان باید از یک سیستم مدیریت موجودي براي بهینه سازي زمان گردش موجودي و تضمین چرخش ذخیره انبار استفاده نماید (مانند اولین ورودي از اولین خروجی. (148FIFO
محصولات آسیب دیده باید به روشی شبیه محصول نامنطبق کنترل شود.
بند 7-5-6- کنترل ابزارهاي اندازه گیري و پایش
تعیین نظارت ها و اندازه گیري ها و ابزارهاي مورد نیاز جهت انجام این امور به منظور اثبات انطباق
با مشخصه هاي تعیین شده.
الف)سازمان باید فرآیندي جهت اطمینان ازاینکه اندازه گیري ونظارت هاي تعیین شده قابل انجام
بوده و به روشی صورت می پذیرد که با نیازمندی هاي مورد نظر سازگار است را برقرار نماید.
ب)درموارد لزوم باید به منظور اطمینان از اعتبار نتایج بدست آمده ، اقدامات زیر درمورد تجهیزات
اندازه گیري صورت پذیرد:
• کالیبره نمودن و تنظیم در دوره هاي تعیین شده و یا قبل از استفاده از آن ها و ایجاد
قابلیت ردیابی این کالیبراسیون به استاندارهاي ملی و بین المللی و درصورت عدم وجود چنین مراجعی به مبناي مشخص ثبت شده
• تنظیم تجهیزات ودرصورت نیاز تنظیم مجدد آن ها
• قابل شناسایی بودن وضعیت کالیبراسیون
• مراقبت از انجام تنظیماتی که ممکن است نتایج اندازه گیري ها را غیر معتبرسازند
• مراقبت از ابزارهاي اندازه گیري ونظارت درطول فرآیندهاي جابجایی، نگهداري وانبارش به منظور حفظ کیفیت آن ها
ج)ثبت و رسیدگی به نتایج اندازه گیري درشرایطی که از غیر کالیبره بودن ابزارهاي مورد استفاده
اطلاع حاصل می گردد.
د)ثبت نتایج کالیبراسیون و اقدامات اصلاحی متعاقب آن.
ه)چنانچه جهت اندازه گیري و نظارت بر نیازمندیهاي معین از یک نرم افزار کامپیوتري استفاده شود،
توانایی این نرم افزار جهت این امر باید قبل از استفاده بصورت مناسبی مورد تایید قرارگیرد.
بند 7-6-1- تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیري
مطالعات آماري مناسب جهت تجزیه و تحلیل نوسانات موجود در نتایج هرنوع سیستم و تجهیزات
اندازه گیري و آزمون باید به اجراء درآید.
این نیازمندي باید در مورد سیستم هاي اندازه گیري که در طرح کنترل به آن ها ارجاع شده، بکار رود.
روشهاي تحلیلی و معیارهاي پذیرش بکار رفته باید مطابق نظامنامه تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیري149 باشد.
سایر روشهاي تحلیلی و معیارهاي پذیرش در صورت تأیید مشتري می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
بند 7-6-2- سوابق کالیبراسیون/ تصدیق
سوابق تصدیق/ کالیبراسیون کلیه تجهیزات اندازه گیري و آزمون و فرمان ها شامل کارکنان و تجهیزات مشتري باید بعنوان شواهدي از انطباق محصول با نیازمندیهاي مشخص شده فراهم گردد.این سوابق باید در بردارنده موارد زیر باشد:
• تجهیزات مرجع و استاندارد اندازه گیري که تجهیزات در مقابل آن ها کالیبره شده است.
• ویرایشهاي متأثر از تغییرات مهندسی
• هرگونه مشاهده خوانده شده خارج از مشخصات که در هنگام کالیبراسیون /تصدیق بدست آمده است.
• نتایج ارزیابی تأیید شرایط خارج از مشخصات
• بیان تطابق با مشخصات بعد از کالیبراسیون/ تصدیق
• اطلاع به مشتري در مواردیکه محصول یا مواد مشکوك براي وي حمل شده باشد
بند 7-6-3- الزامات آزمایشگاه
بند 7-6-3-1- آزمایشگاه داخلی
امکانات آزمایشگاه داخلی سازمان باید داراي یک دامنه تعریف شده باشد که شامل قابلیت انجام خدمات کالیبراسیون، بازرسی و آزمون مورد نیاز باشد.
دامنه آزمایشگاه باید در مستندات سیستم مدیریت کیفیت ذکر شده باشد.
آزمایشگاه باید حداقل، نیازمندیهاي فنی زیررا مشخص و تأمین کرده باشد.
• کفایت روشهاي اجرایی آزمایشگاه
• صلاحیت و شایستگی کارکنان آزمایشگاه
• آزمون محصول
• توانایی قابلیت انجام صحیح این خدمات و قابلیت ردیابی با استاندارد فرآیند مربوطه (مانند 150EN,151ASTM و غیره (
• بازنگري سوابق مرتبط
گواهی152 ISO/ IEC 17025ممکن است براي اثبات تطابق آزمایشگاه داخلی عرضه کننده با این
نیازمندي استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های طراحی محصول، عرضه کننده، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، تحلیل داده