پایان نامه با کلید واژه های داده ها و اطلاعات، استان لرستان، مدل MS-SWOT

دانلود پایان نامه ارشد

تا زماني که تعداد نمونه ها کافي به نظر برسد.

2-3-6-1 تخمين حجم جامعه:
در اين تحقيق، محقق مصاحبه شوندگان را مشخص نمي کند، زيرا در نمونه گيري شبکه اي/ زنجيره اي يا معيار محور، تعداد افراد مورد مصاحبه يا حجم نمونه به اشباع نظري سوال هاي تحقيق بستگي دارد. بنا به نظر کوربين13 و اشتراوس14 (2008)، به اين ترتيب که هر گاه محقق دريابد که پاسخ هاي داده شده يا مصاحبه هاي انجام شده با افراد (خبرگان گردشگري) به اندازه اي به هم شباهت دارند که منجر به تکراري شدن پاسخ ها و يا مصاحبه ها شده و داده ي جديدي در آن وجود ندارد، تعداد مصاحبه ها را کافي دانسته و دست از انجام مصاحبه مي کشد. اين مرحله از گردآوري داده ها را اشباع نظري مي خوانند.
در روش دلفي با توجه به روش نمونه گيري شبکه اي/ زنجيره اي، خبرگان گردشگري که شامل نخبگان و اساتيد دانشگاهي و کارشناسان، مسئولان و مديران سازمان ها و متوليان گردشگري در شهرستان تکاب هستند در اين طريق 16 نفر براي ارائه پرسشنامه طي دو مرحله در نظر گرفته شده اند.

4-6-1 روش هاي تحليل داده ها:
در مراحل تحقيق، تحليل داده ها بوسيله آمار توصيفي (فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني تجمعي و نمودار ميله اي) و آمار استنباطي (پارامترهاي مرکزي و آزمون t تک نمونه اي) صورت مي پذيرد. سپس با استفاده از تکنيک SWOT که يک جهت گيري راهبردي است، داده ها و اطلاعات تحليل مي شوند، و در نهايت با استفاده از ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM) راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب طبقه بندي و اولويت بندي مي شوند.

7-1 قلمرو تحقيق:

1-7-1 قلمرو مکاني-جامعه تحقيق:
قلمرو مکاني تحقيق در شهرستان تکاب با مشاهده منطقه مورد مطالعه و مصاحبه و نظرخواهي از متوليان برنامه ريزي و توسعه گردشگري و خبرگان علمي و دانشگاهي شهرستان در زمينه گردشگري و پيگيري انجام فرآيند پژوهش از طريق گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و منابع علمي اينترنتي در شهر تهران، و در نهايت جمع بندي و نتيجه گيري نهايي مي باشد.

2-7-1 قلمرو زماني تحقيق:
اين پژوهش از بهمن ماه 1392 آغاز شده و مراحل انجام آن تا خرداد ماه 1394 به طول انجامد.

8-1 چارچوب کلان نظري تحقيق:
تمرکز اين پژوهش بر روي شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي مناسب توسعه گردشگري شهرستان تکاب مي باشد، لذا متغيرهاي مستقل، وابسته، تعديلي و يا مداخله گر در اين پژوهش مد نظر قرار ندارند بلکه با استفاده از نظريه ديويد استراتژي ها و راهبردهاي مختلف را بررسي و با استفاده از نظر صاحب نظران عملياتي و نظريه پردازان علمي، راهبردهاي مناسب براي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب شناسايي و اولويت بندي خواهند شد.
مراحل برنامه ربزي راهبردي در نظر گرفته شده براي اين تحقيق به شکل چارچوب زير مي باشد.

جدول 1-1: مراحل برنامه ريزي راهبردي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب
رديف
سطوح استراتژي
مرحله
توضيح فعاليت ها

1

استراتژي هاي کلان
مرحله شروع
– تعيين چشم انداز و ماموريت
– شناسايي و تعيين اهداف کمي و کيفي

مرحله ورودي
– بررسي عوامل داخلي و تشکيل ماتريس (IFE) با ضرايب و رتبه بندي
– بررسي عوامل خارجي و تشکيل ماتريس(EFE) با ضرايب و رتبه بندي

مرحله مقايسه
– تشکيل ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف (SWOT)

مرحله تصميم گيري
– اولويت بندي استراتژي هاي استخراج شده بر اساس ماتريس QSPM
مآخذ: ديويد؛ 1379

1-8-1 مرحله شروع:

الف: تعيين چشم انداز:
تعيين چشم انداز از جمله ضرورياتي است که که بايد در يک مقصد گردشگري بدان توجه لازم شود. در سند مربوط به چشم انداز يک مقصد گردشگري به اين گرسش پاسخ داده خواهد شد: مقصد گردشگري مي خواهد در آينده چه بشود؟
ب: تعيين و شناسايي مأموريت، ويژگي ها و اجزاء آن
در اين مرحله ويزگي ها و اجزا مأموريت يک مقصد گردشگري مورد بحث قرار مي گيرد. در اين ارتباط پيتر دراکر پدر مأموريت نوين دنيا معتقد است که طرح پرسش: فعاليت ما چيست؟ مترادف با اين پرسش است که ماموريت ما چيست؟ بيانيه ماموريت مقصد گردشگري جمله يا عبارتي است که بدان وسيله مقصود يک مقصد گردشگري از مقصود مقاصد گردشگري مشابه متمايز مي شود و بيان کننده علت وجودي مقصد گردشگري بشمار مي آيد. در تدوين ماموريت قبل از هر اقدامي بايد منطقه اي که توسعه گردشگري آن مدنظر است از لحاظ بررسي عوامل خارجي و عوامل داخلي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بررسي فرصت ها، تهديدات، نقاط قوت و ضعف باعث مي شود که ماموريت به صورت واقع گرايانه تدوين شود، همچنين با داشتن يک مأموريت روشن مي توان استراتژي هاي قابل اجرا را تدوين نمود، بنابراين تعيين مأموريت و عوامل خارجي و عوامل داخلي با يکديگر مرتبط هستند.

پ: تعيين و شناسايي اهداف
در ابتداي فرآيند برنامه ريزي گردشگري هيچ موضوعي ضروري تر از تدوين اهداف به نظر نمي رسد. تعيين اهداف از آن جهت با اهميت به شمار مي رود که نتايج مورد انتظار و دلخواه را از توسعه گردشگري در يک منطقه بيان مي کنند (سازمان جهاني گردشگري 1379: 32). هدف در برنامه ريزي، نهايتي است که برنامه ريزي به سو و سمت آن جهت گرفته و منظوري است که براي آن سيستم برنامه ريزي سازمان يافته است.
در تدوين اهداف قبل از هر اقدامي بايد منطقه اي که توسعه گردشگري آن مدنظر است از ابعاد مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. اين تجزيه و تحليل موجب مي شود که اهداف به صورت واقه گرايانه تدوين شده و قابليت دست يابي آن ها امکان پذير باشد.

2-8-1 مرحله ورودي:

الف: ارزيابي عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر تدوين استراتژي
اين مرحله شامل ارزيابي محيط خارجي و ارزيابي محيط داخلي است. در اين مرحله عوامل خارجي و عوامل داخلي مؤثر بر مقصد گردشگري با استفاده از دو تکنيک ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE) و ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE) شناسايي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

ب: ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE):
برنامه ريزان راهبردي با استفاده از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي مي توانند عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بوم شناسي، زيست محيطي، سياسي، دولتي، قانوني، فناوري و رقابتي را مورد ارزيابي قرار دهند. اين عوامل موجب خلق فرصت ها و تهديداتي براي يک مقصد گردشگري مي شوند.
مقصود از فرصت ها و تهديدات خارجي، رويدادها و روندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بوم شناسي، محيطي، سياسي، رقابتي و … است که مي توانند به ميزان زيادي در آينده به منطقه منفعت يا زيان برسانند. فرصت ها و تهديدات به ميزان زيادي خارج از کنترل است، از اين رو از واژه خارجي يا بيروني براي آن ها استفاده مي کنند (ديويد، 1384: 35).

پ: ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE):
ماتريس ارزيابي عوامل داخلي، حاصل بررسي استراتژيک عوامل داخلي سيستم مي باشد. اين ماتريس، نقاط قوت و ضعف اصلي داخلي مقصد گردشگري را تدوين و ارزيابي مي کند. همچنين براي شناسايي و ارزيابي روابط بين عناصر تشکيل دهنده مقصد گردشگري راه هايي ارائه مي نمايد.
نقاط قوت و ضعف داخلي در زمره فعاليت هاي قابل کنترل مقصد گردشگري قرار مي گيرند که در حال حاضر مقصد گردشگري آن ها را به شيوه اي بسيار عالي يا بسيار ضعيف انجام مي دهد. يکي از فعاليت هاي اصلي و ضروري مديريت استراتژيک اين است که نقاط ضعف و قوت منطقه را شناسايي، و آن ها را ارزيابي کند.

3-8-1 مرحله مقايسه:
در چارچوب تدوين استراتژي ها، مرحله مقايسه دربرگيرنده روش هايي است که مي توان از آن ها استفاده کرد و به شناسايي استراتژي هاي مناسب دست يافت. در اين تحقيق از ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت (SWOT) براي اين منظور استفاده شده است.
اين ماتريس متکي به اطلاعاتي است که از مرحله نخست به دست آمده اند و فرصت ها و تهديدات خارجي را با نقاط قوت و ضعف داخلي مقايسه مي کند. براي اينکه بتوان استراتژي هاي گوناگون امکان پذير را به شيوه اي اثربخش ارائه نمود، فرايند مقايسه عوامل داخلي و خارجي نقشي مهم و سرنوشت ساز ايفا مي کند.
ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)
اين ماتريس يکي از ابزارهاي بسيار مهم در فرايند تدوين استراتژي است که بوسيله آن اطلاعات مقايسه مي شود و مي توان با استفاده از آن چهار نوع استراتژي ارائه نمود: استراتژي SO، استراتژي ST، استراتژي WT و استراتژي WO. مقايسه کردن عوامل اصلي داخلي و خارجي از مشکل ترين بخش هاي تهيه ماتريس SWOT است و به قضاوت هاي خوبي نياز دارد و نيز چيزي به عنوان بهترين عوامل وجود ندارد. در ماتريس SWOT در هر مرحله دو عامل با هم مقايسه مي شوند و هدف اين نيست که بهترين استراتژي ها را مشخص نمود، بلکه هدف تعيين استراتژي هاي قابل اجرا مي باشد. بنابراين همه استراتژي هايي که در ماتريس فوق ارائه مي گردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد.

4-8-1 مرحله تصميم گيري:
در اين مرحله استراتژي هاي بدست آمده از ماتريس SWOTبه وسيله ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM) اولويت بندي مي شوند.

ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM)
با استفاده از اين تکنيک جذابيت نسبي استراتژي ها مشخص مي شوند. اين تکنيک در مرحله چهارم براي تدوين استراتژي ها به عنوان يک چارچوب تحليلي مورد استفاده قرار مي گيرد. با استفاده از اين روش مي توان به صورت عيني استراتژي هاي گوناگوني را که در زمره بهترين استراتژي ها هستند، مشخص نمود.

9-1 موانع و محدوديتهاي تحقيق :
عدم تعميم پذيري مکاني پژوهش: اين پژوهش با هدف شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري شهرستان تکاب انجام شده است و نتايج آن را براي شهرستان ها و مقاصد گردشگري ديگر، نمي توان تعميم داد.
عدم تعميم پذيري زماني پژوهش: اين پژوهش به دليل محدوديت هاي مالي و زماني، در يک دوره زماني چند ماهه صورت گرفته و نمي توان نتايج آن را براي همه زمان ها مورد استفاده قرار داد.
مراحل برنامه ريزي راهبردي صورت گرفته در اين پژوهش با استفاده از مدل ديويد مي باشد و ممکن است نتايج بدست آمده با مدل هاي ديگر متفاوت باشد.
فاکتورهاي راهبردي شناسايي شده با نظر خبرگان خاصي گزينش شده اند و ممکن است نتايج بدست آمده با نظر گروه ديگري از خبرگان، متفاوت باشد.
براي اولويت بندي راهبردهاي ارائه شده از ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM) استفاده شده و ممکن است با آزمون هاي ديگر، نتايج متفاوتي بدست آيد.
10-1 پيشينه تحقيق:
برنامه ريزي راهبردي براي توسعه گردشگري با تكنيك SWOTروشي نسبتاً نوين و موفقي است كه اكنون در نقاط مختلف دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد و مطالعات متعددي در داخل و خارج كشور با استفاده از اين مدل صورت گرفته است. در ايران مي توان به مطالعاتي چون برنامه ريزي استراتژيك توسعه ي گردشگري قم با تأكيد بر گردشگري مذهبي (ابراهيم زاده و همكاران، 1390 )، كاربرد مدل MS-SWOT در تحليل مديريت گردشگري در كلان شهر مشهد (مافي و سقايي، 1388 )، راهكارهاي توسعه ي گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT دهستان لواسان كوچك (ركن الدين افتخاري و مهدوي، 1385)، تدوين و انتخاب استراتژي توسعه گردشگري استان لرستان بر اساس تحليل SWOT و ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (کاظمي، اسماعيلي و فيروزي، 1392)، برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري بر اساس تحليل SWOT شهر شيراز (هادياني و همکاران، 1391)، برنامه ريزي توسعه آتي جزيره ي قشم در چارچوب آمايش سرزمين (پورابراهيم و ياوري، 1382)، تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ي ساحلي چابهار با استفاده از مدل راهبردي SWOT ( ابراهيم زاده و آقاسي زاده، 1388 ) و در خارج به تحقيق سابرامونيام15 (2010) كه با مدل SWOT به تحليل گردشگري عمان پرداخته و نيز تحقيق تاكانو16 ( 2009 ) كه از مدل تركيبي SWOT-AHP جهت برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي توريسم سريلانكا17 استفاده نمود، اشاره كرد.

11-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق:

توسعه: جنبه هاي مختلفي ائم از رشد اقتصادي، تغيير ساختاري، صنعتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توسعه منطقه، پرسش نامه، توسعه شهر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اوقات فراغت