پایان نامه با کلید واژه های خراسان رضوی، استان خراسان، صدا و سیما، ضریب همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

محقق با بررسی تغییرات متغیر بر حسب موردها و جستجوی ویژگی هایی که به طور منظم با آن پیوند دارد در پی شناخت پدیده ها بر می آید (همان، 14-15 ).
لذا جهت آزمون فرضیه های فوق، از روش پیمایشی استفاده می شود. این روش مزیت هایی دارد: جولی آلبرت ذکر می کند که پیمایش نسبت به روش های هزینه بر و دشوار آزمایشی دیگر یکی از متعارف ترین و معقول ترین شیوه ها از نظر اقتصادی برای جمع آوری داده ها در علوم اجتماعی است. جنبه دیگر در تحقیقات پیمایشی آن است که از طریق پیمایش می توان تجربیات زندگی افراد در زمینه مورد عملشان را به دست آورد.
روش های پژوهشی که به تناسب از آنها در پژوهش حاضر استفاده می شود عبارتند از:

الف) روش اسنادی و کتابخانه ای : برای شناخت وضعیت موجود و برای دستیابی به مدل نظری، شفاف شدن واقعیت اجتماعی و آگاهی از پیشینه و ادبیات پژوهش از روش فوق استفاده شده است.
ب) روش پیمایش : در نهایت برای جمع آوری داده ها، طبقه بندی، توصیف، تحلیل آنها از روش پیمایشی استفاده کردیم. استفاده از روش پژوهش پیمایشی به دلایلی ضروری است. امکان بررسی فرض های پژوهش که از درون نظریه های بیرون آمده، ضرورت بررسی و مطالعه و بالاخره مراجعه به کارگزاران و صاحبنظران و تعمیم یافته ها از جمله دلایل انتخاب روش مزبور به عنوان روش نهایی و عمده پژوهش حاضر است.

3-3- متغیرها ،تعریف عملیاتی
3-3-1- متغیر وابسته
متغیر وابسته در تحقیق حاضر” اثر بخشی برنامه ها ی صدا وسیمای استان خراسان رضوی “می باشد و مولفه های آن عبارتند از:
1- افزایش سطح آگاهی
2- رضایت مخاطبان
3- ایجاد انگیزه
4- افزایش نگرش مثبت
5- کیفیت برنامه ها
6- همراستایی با فرهنگ جامعه

– تعریف عملیاتی
متغیر وابسته این پژوهش به وسیلۀ شش معرف سنجیده می شود که این معرف ها ” اثر بخشی برنامه های صدا وسیمای استان خراسان رضوی بر مخاطبان ” را اندازه گیری می کنند. هر کدام از این معرف ها یک مقیاس پنج درجه ای (کاملاًمخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم،کاملاً موافقم) را شامل می شود.

جدول شماره 3-1- معرف سازی متغیر وابسته(اثر بخشی برنامه های صدا وسیمای استان خراسان رضوی بر مخاطبان)

معرف ها
مقیاس سنجش
افزایش سطح آگاهی مخاطبان
ترتیبی
افزایش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتیبی
ایجاد انگیزه در مخاطبان
ترتیبی
افزایش رضایت مخاطبان
ترتیبی
افزایش کیفیت برنامه ها
ترتیبی
تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه
ترتیبی

3-3-2- متغییر مستقل : مدیریت برنامه های شبکه استانی خراسان رضوی، متغیر مستقل این تحقیق است و مولفه های آن عبارتنداز:
1- گروه بندی وسازماندهی نیروها
2- گرایش موضوعی برنامه ها
3- فنون ارتباطی کارکنان
4- تکنولوژی ساخت برنامه ها
5- تنوع برنامه ها
6- زمان ارائه برنامه ها

3-3-3- متغییر مستقل(گروه بندی وسازماندهی نیروهای تخصصی )در مدیریت برنامه
– تعریف عملیاتی
در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر”گروه بندی و سازماندهی نیروهای متخصص “شش معرف جدول زیر مورد استفاده قرار می گیرد، هرکدام ازاین معرف ها یک مقیاس پنج درجه ای (خیلی کم، کم،متوسط، زیاد و خیلی زیاد) را شامل می شود.

جدول شماره 3-2- معرف سازی متغیرمستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای متخصص)
معرف ها
مقیاس سنجش
میزان تاثیر گذاری گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان
ترتیبی
میزان گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتیبی
میزان گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی بر ایجاد انگیزه در مخاطبان
ترتیبی
میزان گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی بر افزایش رضایت مخاطبان
ترتیبی
میزان گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی بر افزایش کیفیت برنامه ها
ترتیبی
میزان گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی بر افزایش تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه
ترتیبی

3-3-4- متغیر مستقل (مهارت ها و فنون ارتباطی کارکنان)در مدیریت برنامه
– تعریف عملیاتی
در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر” فنون ارتباطی کارکنان “شش معرف جدول زیر مورد استفاده قرار می گیرد، هرکدام ازاین معرف ها یک مقیاس پنج درجه ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) را شامل می شود.

جدول شماره 3-3- معرف سازی متغیرمستقل(فنون ارتباطی کارکنان)
معرف ها
مقیاس سنجش
میزان تاثیرگذاری مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان
ترتیبی
میزان تاثیر گذاری مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتیبی
میزان تاثیر گذاری مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان بر ایجاد انگیزه در مخاطبان
ترتیبی
میزان تاثیرگذاری مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان بر افزایش رضایت مخاطبان
ترتیبی
میزان تاثیرگذاری مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان بر افزایش کیفیت برنامه ها
ترتیبی
میزان تاثیرگذاری مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان بر افزایش تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه
ترتیبی

3-3-5- متغیر مستقل (تکنولوژی ساخت برنامه)در مدیریت برنامه
– تعریف عملیاتی
در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر” تکنولوژی ساخت برنامه “شش معرف جدول زیر مورد استفاده قرار می گیرد، هرکدام از این معرف ها یک مقیاس پنج درجه ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) را شامل می شود.

جدول شماره 3-4- معرف سازی متغیرمستقل(تکنولوژی ساخت برنامه)

معرف ها
مقیاس سنجش
میزان تاثیر گذاری تکنولوژی ساخت برنامه ها بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان
ترتیبی
میزان تاثیرگذاری تکنولوژی ساخت برنامه ها بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتیبی
میزان تاثیرگذاری تکنولوژی ساخت برنامه ها بر ایجاد انگیزه در مخاطبان
ترتیبی
میزان تاثیرگذاری تکنولوژی ساخت برنامه ها بر افزایش رضایت مخاطبان
ترتیبی
میزان تاثیرگذاری تکنولوژی ساخت برنامه ها بر افزایش کیفیت آنها
ترتیبی
میزان تاثیرگذاری تکنولوژی ساخت برنامه ها بر افزایش تطبیق آنها ها با فرهنگ جامعه
ترتیبی

3-3-6- متغیر مستقل (گرایش موضوعی برنامه ها)در مدیریت برنامه
– تعریف عملیاتی
در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر” گرایش موضوعی برنامه ها “شش معرف جدول زیر مورد استفاده قرار می گیرد، هرکدام از این معرف ها یک مقیاس پنج درجه ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) را شامل می شود.
جدول شماره 3-5- معرف سازی متغیرمستقل(گرایش موضوعی برنامه ها)
معرف ها
مقیاس سنجش
تاثیر گرایش موضوعی برنامه ها بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان
ترتیبی
تاثیر گرایش موضوعی برنامه ها بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتیبی
تاثیر گرایش موضوعی برنامه ها بر ایجاد انگیزه در مخاطبان
ترتیبی
تاثیر گرایش موضوعی برنامه ها بر افزایش رضایت مخاطبان
ترتیبی
تاثیر گرایش موضوعی برنامه ها بر افزایش کیفیت آنها
ترتیبی
تاثیر گرایش موضوعی برنامه ها بر افزایش تطبیق آنها با فرهنگ جامعه
ترتیبی

3-3-7- متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)در مدیریت برنامه
تعریف عملیاتی
در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر” تنوع برنامه ها “شش معرف جدول زیر مورد استفاده قرار می گیرد، هرکدام از این معرف ها یک مقیاس پنج درجه ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) را شامل می شود. جدول شماره 3-6- معرف سازی متغیرمستقل(تنوع برنامه)
معرف ها
مقیاس سنجش
تاثیرگذاری تنوع برنامه ها بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان
ترتیبی
تاثیرگذاری تنوع برنامه ها بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتیبی
تاثیر تنوع برنامه ها بر ایجاد انگیزه در مخاطبان
ترتیبی
تاثیر تنوع برنامه ها بر افزایش رضایت مخاطبان
ترتیبی
تاثیر تنوع برنامه ها بر افزایش کیفیت آنها
ترتیبی
تاثیر تنوع برنامه ها را بر افزایش تطبیق آنها با فرهنگ جامعه
ترتیبی
3-3-8- متغیر مستقل (زمان ارائه برنامه ها)در مدیریت برنامه
– تعریف عملیاتی
در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر” زمان ارائه برنامه ها “شش معرف جدول زیر مورد استفاده قرار می گیرد، هرکدام از این معرف ها یک مقیاس پنج درجه ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) را شامل می شود.
جدول شماره 3-7- معرف سازی متغیرمستقل(زمان ارائه برنامه ها)
معرف ها
مقیاس سنجش
تاثیر زمان ارائه برنامه ها بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان
ترتیبی
تاثیر زمان ارائه برنامه ها بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان
ترتیبی
تاثیر زمان ارائه برنامه ها بر ایجاد انگیزه در مخاطبان
ترتیبی
تاثیر زمان ارائه برنامه ها بر افزایش رضایت مخاطبان
ترتیبی
تاثیر زمان ارائه برنامه ها بر افزایش کیفیت آنها
ترتیبی
تاثیر زمان ارائه برنامه ها بر افزایش تطبیق آنها با فرهنگ جامعه
ترتیبی

3 -4 – جامعه آماری
با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید رشته علوم ارتباطات و جامعه شناسی فعال در حوزه رسانه شهر مشهد تشکیل می دهند و از آنجا که صاحب نظران این حوزه جمعیت محدود و قابل شمارشی هستند و لیست کامل آنان در دسترس می باشد، بنابراین نمونه گیری به عمل نیامد و بر اساس روش کل شمار، پرسشنامه مورد نظر در بین تمام اعضای جامعه آماری توزیع گردید. چرا که برای جمعیت های کوچک با پوشش کامل “سرشماری” بهترین گزینه است و حجم نمونه شامل کلیه اساتید رشته علوم ارتباطات اجتماعی ،جامعه شناسی دانشگاه های سراسری، پیام نور ،آزاد اسلامی ، علمی و کاربردی مشهد می باشدکه شامل 70 نفر بوده که 65 نفر همکاری نموده، پاسخگوی پرسشنامۀ تحقیق بودند و 5 مورد حاضر به همکاری نشدند.

3-5- تکنیک توصیف و تحلیل داده ها
برای توصیف وتحلیل داده ها از روش های آماری استفاده شده است. در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، بوسیله نرم افزار spss عملیات آماری مورد نیاز، اجرا شده است. که اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از دو نوع آماره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند، که عبارتند از:
3-5-1- آماره های توصیفی
در این قسمت از تحقیق، برای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که به منظور توصیف و معرفی خصوصیات جمعیت نمونه گردآوری شده اند از آماره های جداول توزیع فراوانی، شاخص میانگین و نمودارها، استفاده شده است.
3-5-2- آماره های استنباطی
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق که به منظور آزمون فرضیات و تبیین تحقیق جمع آوری شده اند، از آماره های استنباطی مانند آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. جدول3-8- نوع آزمون فرضیات
عنوان فرضیه
سطح سنجش
نوع آزمون
بین مدیریت برنامه ها و میزان اثربخشی صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد
فاصله ای– فاصله ای
ضریب همبستگی پیرسون
بین گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی صدا و سیما و میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد
فاصله ای– فاصله ای
ضریب همبستگی پیرسون
بین مهارت ها و فنون ارتباطی کارکنان و میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد
فاصله ای – فاصله ای
ضریب همبستگی پیرسون
بین تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی و میزان اثربخشی آنها رابطه معناداری وجود دارد
فاصله ای – فاصله ای
ضریب همبستگی پیرسون
بین گرایش موضوعی برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی و میزان اثربخشی آنها رابطه معناداری وجود دارد
فاصله ای – فاصله ای
ضریب همبستگی پیرسون
بین تنوع برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی و میزان اثربخشی آنها رابطه معناداری وجود دارد
فاصله ای – فاصله ای
ضریب همبستگی پیرسون
بین زمان ارائه برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی و میزان اثربخشی آنها رابطه معناداری وجود دارد
فاصله ای – فاصله ای
ضریب همبستگی پیرسون

3-6- ابزار، روایی و پایایی
3-6-1- ابزار
ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. که سوالات مذکور عمدتاً در قالب طیف لیکرت طراحی گردیده، و قبل از تدوین پرسشنامه از بررسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، روش پژوهش، یافته های پژوهش Next Entries پایان نامه با کلید واژه های توزیع فراوانی، صاحب نظران، قابلیت اعتماد، متغیر مستقل