پایان نامه با کلید واژه های خراسان رضوی، صدا و سیما، استان خراسان، مدیریت رسانه

دانلود پایان نامه ارشد

ی ساخت برنامه ها
5- تنوع برنامه ها
6- زمان ارائه برنامه ها
• متغییر وابسته: اثربخشی برنامه های شبکه استانی صداو سیمای خراسان رضوی ، متغییر وابسته این تحقیق است و مولفه های آن عبارتند از:
1- افزایش سطح آگاهی
2- رضایت مخاطبان
3- ایجاد انگیزه
4- افزایش نگرش مثبت
5- کیفیت برنامه ها
6- همراستایی با فرهنگ جامعه

نمودار 1- 1- مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد.

1-5-گزاره های تحقیق
1-5-1- اهداف پژوهش
1-5-1-1- هدف اصلي
بررسی میزان رابطه مدیریت برنامه ها و اثر بخشی برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی
1-5-1-2- اهداف فرعی
– شناخت رابطه گروه بندی وسازماندهی تخصصی نیروهای صدا و سیمای خراسان رضوی و اثربخشی برنامه های شبکه خراسان رضوی
– شناسایی رابطه گرایش موضوعی برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی و اثربخشی برنامه های شبکه خراسان رضوی
– شناسایی رابطه فنون ارتباطی کارکنان صدا و سیمای خراسان رضوی و اثربخشی برنامه های شبکه خراسان رضوی
– شناخت رابطه تکنولوژی ساخت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی و اثربخشی برنامه های شبکه خراسان رضوی
– شناخت رابطه تنوع برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی و اثربخشی برنامه های شبکه خراسان رضوی
– شناسایی رابطه زمان ارائه برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی و اثربخشی برنامه های شبکه خراسان رضوی

1- 5-2- سوالات پژوهش
1-5-2-1- سوال اصلی
مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی تا چه اندازه از اثربخشی برخوردار است؟
1-5-2-2- سوالات فرعی
– گروه بندی و سازماندهی تخصصی کارکنان صدا وسیمای استان خراسان رضوی تا چه اندازه با اثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه دارد ؟
– گرایش موضوعی برنامه های صدا وسیمای استان خراسان رضوی تا چه اندازه با اثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه دارد ؟
– فنون ارتباطی کارکنان صدا وسیمای استان خراسان رضوی تا چه اندازه با اثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه دارد ؟
– تکنولوژی ساخت برنامه های صدا وسیمای استان خراسان رضوی تا چه اندازه با اثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه دارد ؟
– تنوع برنامه های صدا وسیمای استان خراسان رضوی تا چه اندازه با اثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه دارد ؟
– زمان ارائه برنامه های صدا وسیمای استان خراسان رضوی تا چه اندازه با اثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه دارد ؟

1-5-3- فرضیه های تحقیق:
1-5-3-1- فرضیه اصلی :
بین مدیریت برنامه ها و اثربخشی شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه معنی داری وجود دارد.
1-5-3-2- فرضیه های فرعی :
1- بین گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی ، رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین گرایش موضوعی برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی ، رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین فنون ارتباطی کارکنان صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی ، رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین تکنولوژی ساخت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه ، صدا و سیمای استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد.
5- بین تنوع برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی ، رابطه معناداری وجود دارد.
6- بین زمان ارائه برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی واثر بخشی برنامه های شبکه صدا و سیمای استان خراسان رضوی ، رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- روش شناسی تحقیق
1-6-1- نوع و روش تحقیق :
این تحقیق ازنظر هدف ، کاربردی واز نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق به بررسی وضعیت موجود و اندازه گیری میزان رابطه بین متغیرها، یعنی متغیر مستقل مدیریت برنامه ها و تاثیر آن برمتغیر وابسته اثربخشی می پردازیم.

1-6-2- قلمرو تحقیق:
1-6-2-1- قلمرو موضوعی : موضوع این تحقیق بررسی میزان اثربخشی مدیریت برنامه های صداو سیمای خراسان رضوی است که در واقع از نظر موضوعی ، زیر مجموعه مدیریت رسانه است.

1-6-2-2- قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی تحقیق حاضر ، کلیه دانشگاه های سطح شهر مشهد می باشد.
1-6-2-3- قلمرو زمانی تحقیق:
این تحقیق در بازه زمانی اقدامات برنامه سازی و مدیریت صدا و سیمای استان خراسان رضوی از فروردین 92 لغایت اسفند92 انجام می شود.
1-6-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیۀ اساتید رشته علوم ارتباطات و جامعه شناسی فعال در حوزه رسانه شهر مشهد تشکیل می دهند. N= n
1-6-4- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه:
نمونه گیری به عمل نیامده و از روش کل شمار استفاده شده است.

1-6-5- روش ها و ابزار گردآوری داده ها
برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و ابزاری مانند مصاحبه تلفنی، مصاحبه حضوری و پرسش نامه استفاده شده است.

1-6-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای پردازش داده ها از نرم افزارspss استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره است.
1-6-7- نقشه راه
پس از اينكه پروپوزال تصويب شد، در فصل اول رئوس كلي و نحوه انجام تحقيق مشخص گردید. در مرحله بعد ادبيات تحقيق و متغيرها بررسي و نگارش شده سپس به روش تحقيق و روشهاي گردآوري اطلاعات درفصل سوم پرداخته شده و در اين مرحله كار گردآوري دادهها و ذخيرهسازي آنها صورت مي گيرد. در مرحله بعدي یا همان فصل چهارم ، تجزيه و تحليل دادهها و يافتهها انجام شد و مرحله آخر ارائه نتايج و پيشنهادها می باشد که در فصل پنجم پژوهش است.
جدول 1-1- نقشه راه

فعالیتها
(فروردین92 لغایت اسفند93)ماههای سال

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
پروپوزال
(فصل یک)

فصل
دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

1-7- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
مدیریت : فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد )الوانی ،1385).
گروه بندی وسازماندهی: پس ازتقسیم کار سازمان باید مجموعه ای از کارها را دریک گروه قرار دهد وسپس گروه ها را هماهنگ کند.از این رو سازمان از طریق تشکیل دوایر یا گروه های ویژه کارها را به گروه های مختلف وتا حدی تخصصی تقسیم می کند (رابینز،1378) .
گرایش موضوعی برنامه ها: منظور همان معیارها وتمایلات برای انتخاب محتوی وموضوعات ساخت وپخش برنامه است.
فنون ارتباطی کارکنان: مهارت های ارتباطی کارکنان در 4مقوله ی کنترل،ایجاد انگیزه، ابراز احساسات و اطلاعات بین کارکنان و مدیران تعریف می شود (رابینز،1378) .
تکنولوژی ساخت برنامه: عبارتنداز مجموعه اطلاعات، مهارت‌ها، روش‌ها و ابزار ی که براى ساخت وتهیه برنامه ها ومحصولات مورد نياز می باشد (عباسپور،1388) .

تنوع برنامه ها: در انگليسي از تنوع (Variety) براي بيان ويژگيهايي که چيزي را از چيزهاي ديگر جدا مي‌کند، استفاده مي‌شود. در فارسي نيز تنوع (با ريشه عربي) به معناي گونه‌‌گون شدن كه در فارسي به گوناگوني مشهور است.
زمان ارائه برنامه ها: درواقع همان برنامه ریزی برای زمان پخش برنامه هاست.
اثربخشی:عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده .به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است (دفت،1388) .
افزایش سطح آگاهی: ارتقای میزان اطلاعات و دانش افراد در حوزه های مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ، اقتصادی و…
رضایت مخاطب: رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجاد می شود.
نگرش مثبت: یک حالت عاطفی و درونی مثبت ، نسبت به یک موضوع است که مبنای عمل فرد نسبت به آن موضوع می شود (رابینز،1378) .
انگیزه: تمایل به انجام کار است و درگرو توانایی فرد ،تا تا بدان وسیله نوعی نیاز تامین گردد (رابینز ،1378) .
کیفیت برنامه ها: وجود ویژگی هایی در برنامه ها یا خدمات که نیازهای مخاطبان را پاسخ می دهد و موجب رضایت مخاطب می گردد.
همراستایی با فرهنگ جامعه: یعنی هم جهت بودن و هماهنگی بین ارزش ها و باورهای ارائه شده در برنامه ها با ازرش ها و باورها، رسوم وآداب مورد قبول مردم یک جامعه.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه :
هر چه بر اهمیت وسایل ارتباط جمعی در جوامع افزوده شده، هم خود آنها و هم فرآیند ارتباط جمعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. رسانه های جمعی امروزه عنصر جدایی ناپذیری از زندگی بشری مبدل شده اند که در تمامی عرصه های آن از اقتصاد گرفته تا سیاست و فرهنگ نقش بی بدیلی ایف می کنند.آنها یکی از مهم ترین عاملان تغییر اجتماعی در جوامع محسوب شده، بی تردید رشد و گسترش رسانه ها و شبکه ها در چند دهه اخیر به لحاظ تعدد و تنوع، مسئله رقابت را برای سازمان های رسانه ای بیش از گذشته مطرح ساخته. این سازمان ها در چنین شرایط پر فشار رقابتی نیازمند مدیران، سیاست گذاران و استراتژیست هایی بودند که با تدوین و اجرای راهبردهای رقابتی پیشتاز عرصه رقابت باشند. تحت چنین شرایطی توجه به بعد مدیریتی سازمانهای ارتباط جمعی در کانون توجه صاحب نظران قرار گرفت، مدیریت برنامه بخشی از مدیریت رسانه است که خود از سویی محصول تخصصی شدن علم مدیریت نیز محسوب می شود. رشته مدیریت رسانه، زیر مجموعه گروه علوم ارتباطات اجتماعی است با گرایش های مختلف. مدیریت رسانه از جمله مدیریت رادیو و تلویزیون می تواند اهداف سازمان را به صورت حقیقی و منطبق با نیازهای جامعه طراحی کند. بر اساس الگوی مدیریت رسانه ای پژوهش حاضر نیز بر آن بوده به اثر بخشی نقش مدیریت بر نیروی انسانی (سازماندهی نیروها، ارتباط کارکنان) سازمان صدا و سیما و برنامه های آن (گرایش موضوعی برنامه ها، تنوع برنامه ها، فنون تکنولوژی ساخت برنامه ها و زمان ارائه برنامه ها) بپردازد.

2-2- مبانی نظری پژوهش
2-2-1- اثر بخشی
صاحبنظران و محققان معتقدند که اثر بخشی ، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ساخت اثر بخشی نباشد ، مشکل است. آنان توجه به موضوع اثربخشی سازمانی را باعث توسعه تئوری های سازمانی ذکر می کنند و اثر بخشی را موضوع اصلی در فضای عملی نیز می دانند. تلاش براي اثر بخشي وجه اشتراك اصلي همۀ برنامه هاي اجرايي است به گونه اي كه اكثر تحقيقات انجام شده در حوزه ي سازمان و مديريت ،آگاهانه يا نا آگاهانه مستقيم و يا غير مستقيم به آن پرداخته اند ( هال و ريچارد ، 1376).
واقعيت آن است كه سازمان با فشارهاي گوناگون با عوامل متعدد و محدود كننده هدف هاي متناقضي رو برو بوده است كه به ناچار بايد به همۀ آن ها به نحو مطلوب و متناسبي پاسخ گويد . همچنين ملزم است چارچوب هاي زماني متفاوتي را در نظر آورد و با عوامل داخلي و خارجي گسترده و غالباً متنوعي در ارتباط باشد . از اين رو پديده اثر بخشي مفهوم گسترده اي به خود مي گيرد و داراري ابعاد گوناگوني مي شود.

2-2-1-1- مفهوم اثر بخشی
مفهوم اثر بخشی بسیار عمیق بوده و شاخص های مختلفی برای سنجش آن وجود دارد، بر اساس تحقیق کامرون و وتن2 یک تعریف واضح و روشن برای اثر بخشی نه وجود دارد و نه قابل قبول است. از دیدگاه این دو محقق گسترش و پیشرفت چارچوب های کارایی از گسترش تئوری آن با ارزش تر است )دراگنیدز، 2006).
منظور از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، ضریب همبستگی، خراسان رضوی، صدا و سیما Next Entries پایان نامه با کلید واژه های روابط انسانی، اثربخشی سازمانی، سنجش اثربخشی، عوامل اجتماعی