پایان نامه با کلید واژه های (حقیقی،، 1382).، خاک:، تیتر

دانلود پایان نامه ارشد

ی در برگ پیر.
3-2-3- نمونهبرداری و اندازهگیری تنوع زیستی
در طی دو مرحله (اواسط اردیبهشت و اواسط خرداد) برای اندازهگیری تنوع گونههای علفی پوشش کف، اقدام شد. همانطور که در شکل (3-4) نمایش داده شده با توجه به سایه انداز هر کدام از 10 درخت انتخاب شده، در چهار جهت درختان و در قسمت شمالی آنها در فضای باز اقدام به اندازهگیری درصد تاج پوشش گونههای علفی در پلات 1×1 متر شد چنانچه در جهت شمالی فضای باز وجود نداشت در جهت عقربههای ساعت حرکت کرده و نزدیکترین فضای باز انتخاب میگردید. با توجه به اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار past شاخصهای تنوع زیستی تنوع ( از روش شانون وینر و سیمسون)، غنا (از روش منهینگ و مارگالف) و یکنواختی برای سه حالت (زیر تاج پوشش (میانگین چهار پلات)، فضای باز و در حالت کلی (میانگین پنج پلات)) محاسبه شد. در نهایت برای مقایسه بهتر گونهها از نظر تنوع شاخص فی (Q) از شاخص شانون و سیمپسون محاسبه شد.

رابطه(3-8) 5/0^ (سیمپسون)/1)/ شانون ^(2.718)Q=

میکرو پلات

درخت

جهت حرکت

شکل3-4: نحوه نمونهبرداری پوشش علفی کف
3-2-4 نمونهبرداری خاک و اندازهگیری خصوصیات خاک
جهت نمونهبرداری خاک و اندازهگیری خصوصیات آن دو نمونه خاک (یکی جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و دیگری نیز برای تعیین خصوصیات شیمیایی) در زیر 10 درخت انتخاب شده از عمق 10-0 سانتیمتر با استفاده از استوانه فلزی به قطر 8 سانتیمتر برداشته شد (2008Hojjati,) و نمونهها برای تعیین مشخصههای فیزیکی رطوبت خاک و وزن مخصوص ظاهری و مشخصههای شیمیایی اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک، کلسیم، منیزیم، ازت و کربن آلی به آزمایشگاه خاک منتقل شدند. نمونههای خاک بعد از انتقال به آزمایشگاه و اندازهگیری رطوبت خاک، در معرض هوا خشک شدند، و بعد از جدا کردن ریشهها، سنگها و سایر ناخالصیها آسیاب کشته و سپس از الک 2 میلیمتر عبور داده شد. فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی مطابق روشهای استاندارد که در زیر آمده است اندازهگیری شد.
3-2-4-1-مطالعات آزمایشگاهی خاک:
3-2-4-1-1-فیزیک خاک:
تعیین رطوبت خاک:
به منظور اندازهگیری درصد رطوبت خاک، حدود 70 گرم از خاک تر از هر کدام از نمونه را به مدت 24 ساعت در دمای 105 درجه سانتیگراد در دستگاه آون قرار گرفت و پس از 24 ساعت، نمونههای خشک شده وزن گردید و با استفاده از رابطه زیر درصد رطوبت نمونهها به دست آمد:
رابطه(3-9) 100 × ( وزن خشک / ( وزن خشک – وزن تر ) )= درصد رطوبت
در نهایت 50 گرم از همین خاک برای تعیین بافت خاک استفاده شد.
بافت خاک:
اساسیترین ویژگی کیفی فیزیکی خاک که تبادلات گازی، آبی و جذب عناصر را در کنترل دارد، بافت خاک است. اثر بافت خاکهای جنگلی بر تولید بیشتر و به صورت غیر مستقیم از طریق تأثیر بر رطوبت، ظرفیت تبادل کاتیونی و تهویه میباشد (واردی کولائی، 1390). برای تعیین بافت خاک از روش هیدرو متری استفاده شد. در این روش 50 گرم خاک نرم در داخل بشر ریخته و تا نصف آب مقطر ریخته و سپس 10 سی سی هگزا متا فسفات سدیم (10%) را به آن افزوده شد. سپس به وسیله همزن برقی (شیکر) به مدت 20 دقیقه بهم زده شد. مخلوط خاک و آب را داخل استوانه مدرج یک لیتری ریخته و حجم کل را با آب مقطر به یک لیتر رسانده شد. درجه حرارت مخلوط اندازه گیری کرده سپس با همزن فلزی به مدت 1 دقیقه مخلوط به هم زده و پس از چند ثانیه هیدرو متر را داخل استوانه مدرج قرار داده شد. قرائت اول پس از 40 ثانیه همزدن اولیه میباشد. عدد قرائت شده میزان رس و سیلت را نشان داد. قرائت دوم دو ساعت پس از همزدن میباشد. عدد قرائت شده روی هیدرو متری مقدار رس را نشان میدهد. در نهایت میتوان درصد رس، شن و سیلت را به شکل زیر محاسبه نمود، و در نهایت با تعیین درصد رس، شن و سیلت و با کمک مثلث بافت خاک میتوان بافت خاک را مشخص نمود (حقیقی، 1382).
درصد سیلت و رس = قرائت اول هیدرو متر / وزن خاک خشک × 100 رابطه (3-10)
درصد رس = قرائت دوم هیدرو متر / وزن خاک خشک × 100 رابطه (3-11) درصد شن = 100 -درصد سیلت و رس رابطه (3-12) درصد سیلت = درصد سیلت و رس – درصد رس رابطه (3-13) وزن مخصوص ظاهری:
وزن مخصوص خاک در حقیقت نسبت وزن جامد خاک به حجم خاک میباشد. بر حسب اینکه، در مخرج کسر، حجم کل و یا حجم ذرات جامد خاک ملاک قرار گیرد، به وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص حقیقی تعبیر میکنند. در واقع وزن مخصوص ظاهری که وزن ذرات جامد خاک بعلاوه املاح و مواد موجود در خلل و فرج خاک است (حقیقی، 1382). ابتدا حجم مشخص خاک دست نخورده را که با استوانه جدا شده بود را به مدت 24 ساعت در دمای 105 درجه سانتیگراد گذاشته و سپس ریشه، سنگ و سایر ناخالصیهای بزرگتر از دومیلی متر جدا شد و وزن و حجم ریشه، سنگ و… اندزهگیری گردید و همچنین خاک (ذرات معدنی کوچکتر از دو میلیمتر) نیز وزن شد و با استفاده از رابطه زیر وزن مخصوص ظاهری خاک بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب اندازهگیری شد (حقیقی، 1382)..
رابطه (3-14) (1V -2V) / (2m – 1m) = (3g/cm) وزن مخصوص ظاهری
1m = وزن خاک خشک شده در آون، 2m = وزن سنگ و ریشه، 2V =حجم سیلندر،
1V =حجم سنگ و ریشه
3-2-4-1-2-شیمی خاک:
اسیدیته (pH):
واکنش خاک یکی از مهمترین سنجشها جهت شناسایی خصوصیات شیمیایی خاک است. pH خاک عبارت است از لگاریتم منفی یون هیدروژن در سوسپاسیون یا گل اشباع خاک که در آن H+ نماینده فعالیت یون هیدروژن بر حسب گرم در لیتر در سوسپاسیون آب و خاک میباشد. یون هیدرژن شامل کلیه یونهای هیدروژنی است که از منابع مختلف در خاک بوجود آمده است. pH محلول خاک به طور مستقیم در گیاه تأثیر ندارد اثر آن در گیاه بصورت در اختیار قرار دادن یا ندادن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است و pH خاک معمولا بین 3 تا 5/10و گاهی تا 11 تغییر مینماید (حقیقی، 1382).
به منظور تعیین اسیدیته خاک 20 گرم خاک را در یک بشر ریخته شد. سپس 50 سی سی آب مقطر حل نموده و پس از 17 ساعت با قرار دادن الکترد pH متر، در نمونههای تهیه شدهpH را میخوانیم.

هدایت الکتریکی:
شوری خاک یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان به حساب میآید. در خاکهای مناطق خشک همانند ایران، شوری وجود دارد. شوری خاک در اثر تجمع املاح خاک میباشد و با افزایش غلظت املاح محلول افزایش مییابد. خاکهای شور از طریق فشار اسمزی خاکها و افزایش غلظت بعضی از یونها در محلول خاک و همچنین تأثیر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تأثیر متقابل بعضی از یونها بر روی رشد گیاه و عملکرد محصول تأثیر میگذارند و موجب کاهش محصول میگردند (حقیقی، 1382). برای اندازهگیری هدایت الکتریکی ابتدا از تمامی نمونهها گل اشباع تهیه و سپس از تمامی نمونهها عصاره گیری شده، سپس تعیین هدایت الکتریکی نمونهها با استفاده از دستگاه مخصوص هدایتگر الکتریکی صورت میگیرد.

درصد کربن آلی خاک:
این مواد آلی یا اصلا تجزیه نشدهاند و موادی هستند که تازه به خاک اضافه شدهاند و یا نیمهکاره تجزیه شدهاند و یا بطور کامل تجزیه گردیدهاند. در خاکهای غیر آهکی و خاکهایی که خیلی آهکی نیستند، کربن آلی قابل توجه است. اما در خاکهای آهکی و تقریبا آهکی، کربن آلی ممکن است، تخمینی از تفاوت بین دو کربن کل و غیرآلی باشد (حقیقی، 1382). موادآلی از نظر کمی بسیار کم است ولی تأثیرات زیادی بر خاک دارد و بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی و بیولوژیکی خاک اثر میگذارد. انواع بسیار زیادی از موادآلی در خاک وجود دارد که در خاک مخلوط هستند. موادآلی دارای 2 منشاء میباشند (گیاهی یا جانوری) (رادمنش، 1386). یک گرم از نمونه خاک وزن گردید و در داخل ارلن 250 میلیمتر انتقال داده شد و به آن 10 میلیلیتر بیکرومات پتاسیم یک نرمال اضافه شدو به محلول فوق 10سی سی اسید سولفوریک غلیظ و 100 سی سی آب مقطر به نمونهها اضافه شد. قبل از تیتر کردن بایستی 8 قطره معرف اورتو فنانترولین به هر یک از نمونهها اضافه و در آخرین مرحله، تیتر کردن را با فروم آمونیوم سولفات 5/0 نرمال انجام داده شد که نمونهها به رنگ قرمز جگری در آمدند، و از فرمول زیر درصد کربن به دست آمد.
رابطه (3-15)
N×1 V1꞊ N×2 V2 ×45/23 ꞊10×1 N2
%OC = (10 / V2 × ( V2 – V3/S) × 39/0 ) × 724/1
%OM = )V-2V (1× 195/0 – %OC
=%OM درصد کربن آلی، =%OC درصد ماده آلی، 1 = Nنرمالیته بیکرومات پتاسیم برای شاهد، 2 = N نرمالیته فرو آمونیوم برای شاهد، 1 = Vحجم بیکرومات پتاسیم برای شاهد، 2 = V میلیلیتر فروم آمونیوم سولفات مصرفی برای شاهد، 3 = V حجم فرو آمونیوم سولفات مصرفی برای نمونه = S وزن خاک خشک شده در هوای آزاد

میزان آهک:
آهک به خاطر وجود کلسیم در ساختار آن که بعد از اکسیژن، سلسیم، آلومینیم و آهن فراوانترین عنصر پوسته زمین (حدود 4/3%)، به مقدار زیادی در طبیعت وجود دارد. در خاکهای ایران، آهک خاک در حد بالایی قرار دارد که منشاء آن هوادیدگی سنگهای آهکی و یا فرآیندهای هوادیدگی اکسید کلسیم و ترکیب آن با CO2 اتمسفری میباشد. آهک خاک باعث قلیایی کردن خاکها شده و بدین ترتیب بر قابلیت استفاده یا حلالیت برخی عناصر تأثیر میگذارد (حقیقی، 1382). برای اندازهگیری آهک ابتدا یک گرم خاک خشک را با ده میلیلیتر اسید کلریدریک در ارلن 250 سی سی مخلوط شده و بر روی هیتر مقداری گرما داده شد سپس حجم آن با آب مقطر به 100 سی سی رسانده و 5 قطره محلول فتل فتالئین به آن اضافه شده سپس محلول به دست آمده با سود ( NaOH ) یک نرمال تیتر شد تا رنگ محلول ارغوانی شد سپس از فرمول زیر میزان آهک به دست آمد.
%T.N.V= ( ( V2– V1 ) × ( 10 / V2) ) × 5 رابطه (3-16)
T.N.V % =درصد آهک، 1 = Vسود مصرفی برای نمونه بر حسب میلیلیتر، 2= V سود مصرفی برای شاهد بر حسب میلیلیتر
نیتروژن کل (N):
همانطور که قبلا ذکر شد ازت مهمترین عامل محدود کنند رشد گیاهان است (سالاردینی،1387). در ساختمان کلروفیل گیاه نقش اساسی بازی میکند، به گونهای که کمبود ازت در گیاه باعث زرد شدن برگهای مسن میگردد (حقیقی، 1382). ابتدا خاک کوبیده را از الک نیم میلیمتری عبور داده و یک گرم از آن وزن شد. سپس مقدار 1/1 گرم مخلوط کاتالیزوری (پودر مخلوط سولفات) به آن اضافه نموده و سپس در میلیلیتر آب مقطر اضافه کرده و سه میلیلیتر اسید سولفوریک غلیظ را به آن افزودیم. نمونهها را روی اجاق برقی قرار داده و به ترتیب به مدت یک ساعت در حرارت 100، نیم ساعت در حرارت 200 و نیم ساعت حرارت 300 درجه و سپس در دمای بین 380 تا 400 درجه سانتیگراد تا زمانی که رنگ محلول سبز زیتونی شود قرار داده میشود. بعد از سرد شدن 30 میلیلیتر آب مقطر اضافه میکنیم، سپس مقدار 25 میلیلیتر از اسید بوریک و اندیکاتور را در ارلن مایر ریخته و زیر مبرد دستگاه قرار میدهیم. سپس محتویات بالن که نمونه خاک در آن هضم شده به یالن تقطیر انتقال میدهیم. بعد از شستشوی بالن مقدار 20 میلیلیتر سود 10 نرمال اضافه میکنیم. بلافاصله شیر قیف را بسته، حرارت را در سیستم برقرار مینماییم تا حجم اسید بوریک زیر مبرد به 75 میلیلیتر برسد که مدت هفت دقیقه طول میکشد. سپس ارلن را از سیستم جدا نموده و بعد از شستشوی انتهای مبرد آن را با اسید سولفوریک 01/0 نرمال تیتر مینماییم تا رنگ از سبز به صورتی تبدیل شود. سپس از محاسبات درصد ازت کل را به دست میآوریم (علی احیائی و بهبهانیزاده، 1372).
رابطه (3-17)Mcf ×4/1%N= [ (a-b) / s] × M ×
=aمیلیلیتر اسید سولفوریک مصرفی برای نمونه، =bمیلیلیتر اسید سولفوریک مصرفی برای شاهد
=sوزن خاک خشک شده در هوای آزاد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های پوشش گیاهی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی، رگرسیون