پایان نامه با کلید واژه های حقوق مدنی، دانشگاه تهران، فرهنگ فارسی، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

و همکاری دانشمندان پس از تشکیل هم اندیشه لازم پول دارای ثبات ارزش، گرچه در قالب و شکلی جدید را احیاء کرده و موجب استقلال جامه اسلامی از این جهت را نیز فراهم نموده و ثبات و اطمینان را در تمام روابط مالی سبب شوند.

منابع و مآخذ
قرآن کریم
1. ابراهیمی، محمد حسین،1376، پول، بانک، صرافی، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
2. ابن منظور، لسان العرب،1363، جلد 11، قم، نشر ادب.
3. اصفهاني، محمد حسين،1377، حاشيه‌المکاسب، قم، نشر ذوالقری.
4. امامی، سید حسن؛1373، جلد 1، چاپ چهاردهم، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه.
5. امامی، ‌میر سید حسن،‌1386، چاپ نوزدهم، حقوق مدنی جلد سوم، تهران، انتشارات فروزش.
6. انصارى، مرتضی،1383، المكاسب، تهران، انتشارات آرمان برتر.
7. انصاری، مسعودوهمکاران، 1368، چاپ دوم، ج اول، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر.
8. بروجردی عبده، محمد؛1380، چاپ اول، حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش.
9. بهرامی احمدی، حمید،1390، حقوق تعهدات وقرارداها، انتشارات دانشگاه امام صادق.
10. بهشتی، محمد،1371، فرهنگ فارسی امید، تهران، نشر فواد.
11. جابری، ع،1370، فرهنگ لغات فقهی واسلامی، نشر دارالفکر.
12. جبعی العاملی، زین الدین، (شهید ثانی)، 1386، مجد، اللمعه الدمشقیه (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)، ترجمه اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد.
13. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی،1387، تهران، نشر گنج دانش.
14. حسيني بهشتي، سيدمحمد،1374، ربا در اسلام، تهران، نشر فرهنگ اسلامی.
15. حقاني‌ زنجاني، حسين،1374، تحقيق‌ دربارة‌ انفال‌ ياثروت‌هاي‌ عمومي، تهران، معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ الزهرا.
16. حیاتی، عباس،389، حقوق مدنی، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.
17. خوئی، ابوالقاسم، 1377، مصباح الفقاهه، ج 3، قم، انتشارات حوزه.
18. داوودی، پرویز، 1374، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت.
19. دفتر همکاري‌ حوزه‌ و دانشگاه،1371، مباني‌ اقتصاد اسلامي، تهران، سمت.
20. دهخدا، علی اکبر؛1377، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم از دوره جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
21. رضاییان، فرزین،1386، هفت رخ فرخ ایران، چاپ ابیانه، انتشارات دایره سبز.
22. رهنمون، ا، پاييز 1376، انتشارات مدرسة عالي شهيد مطهري، مجلة شماره 6.
23. زعفرانچی، مسعودوهمکاران،1370، فرهنگ فارسی دانش، تهران، انتشارات صفا.
24. زنجانى، عمید،1369، «حق مالكيت و حدود آن…»، مجموعه مقالات فارسى مجمع بررسى اقتصاد اسلامى، مشهد، نشرآستان رضوى.
25. شهیدی، مهدی،1381، سقوط تعهدات، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد.
26. صفایی، سیدحسین،1382، چاپ 1، دورة مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، تهران، نشرمیزان.
27. عبداللهي، محمود،1371، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، قم: دفتر انتشارات اسلامي.
28. عبدالنبی، قیم 1381، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، تهران، انتشارات سپهر.
29. عدل، مصطفی، 1385، حقوق مدنی، چاپ دوم، قزوین، انتشارات طه،
30. عمید، حسن، 1357، فرهنگ فارسی عمید، چاپ سیزدهم، تهران، موسسه‌ی انتشارات امیر کبیر.
31. –فیض، رضا محمد،1372، مبادی فقه واصول، تهران، نشر دانشگاه تهران
32. قدیری اصلی، باقر، 1363، کلیات علم اقتصاد، تهران، مرکز نشر سپهر.
33. قديري اصلي، باقر، 1376، پول و بانك، چاپ 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
34. کاتوزیان، ناصر،1384، اموال ومالکیت، چاپ دهم، تهران، نشرمیزان.
35. کاتوزیان، ناصر،1384، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، نشرمجد،
36. کاتوزیان، ناصر؛ 1386، الزام های خارج از قرارداد، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
37. محقق داماد، مصطفی،1371، قواعد فقه، قم، نشر حوزه
38. مطهرى، مرتضی،1389، ربا، بانك، بيمه، تهران، نشرصدرا.
39. معین، محمد، 1371، فرهنگ فارسی، ج 3، چاپ هشتم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
40. موسوی خميني، روح الله،1390، تحرير الوسيلة، انتشارات مجد
41. مكارم شيرازي، ناصر،1380 ق، القواعد الفقهيه، قم، مدرسه الامام علي بن ابيطالب، نشرحوزه
42. مكارم‌ شیرازی، ناصر،1380، ربا و بانكداری‌ اسلامی، قم، نشر مدرسه الامام علی ابن علی علیه اسلام.
43. مكارم‌ شیرازی، ناصر، پاسخ به‌ نامه شماره۵/۶۱۹/۵۶/د، مورخ‌ ۱۸/۷/۱۳۷۵ كمیسیون‌ امور قضایی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ایران‌ همچنین‌ پاسخ‌ وی‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۲۰۷۶ -۱/پ، مورخ‌ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی. نیز مجموعه‌ استفتائات‌ جدید. وپاسخ‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۵/۶۱۹/۵۶/د مورخ‌ ۱۸/۷/۱۳۷۵ كمیسیون‌ امور قضایی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ایران.
44. منتظرظهور، محمود، 1383، اقتصاد خرد وکلان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
45. موسایی، میثم،1383، ربا وکاهش ارزش پول، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد.
46. موسوی بجنوردی،1367، قواعد فقهیه، قم، نشر حوزه.
47. موسوی همدانی، محمدباقر،1390، تحریر الوسیله، انتشارات دارالعلم.
48. مهاجری، علی،1390، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات فکر سازان
49. میر جلیلی، دانشنامه جهان اسلام، 1375، مقاله پول، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی،
50. هاشمی شاهرودی، سید محمود،1374، احکام فقهی کاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت.
51. يزدى، محمد کاظم، حاشيه مكاسب، انتشارات اسماعيليان
52. یزدانیان، علیرضا؛ 1386، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

مقالات
1- احمدوند، م،1382، مروری بر ماهیت پول ودیدگاه فقیهان، شماره 36، 47 تا 147.
2- احمدی، ح، 1389، قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک، شماره اول، مجله مطالعاتی حقوقی، 185 تا 210.
3- بهرامی، م، 1381، قاعده تسبیب، شماره 35، مجله حقوق، 30 تا 35
4- عربیان، ا، 1390، تفاوت وآثار عملی قبض وتسلیم در عقود معاوضی، شماره 8، پژوهشنامه فقه وحقوق اسلامی، 103 تا 124
5- عیسایی، م، 1381، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، شماره 33، مجله علمی پژوهشی، 21 تا 40.
6- فتحی پور، ع، 1335، قاعده تلف، شماره 47، مجله کانون وکلا، 64 تا 72.
7- فرحبخش، ا، 1389، ماهیت پول ازجهت مثلی یا قیمی بودن، نشریه گفتمان حقوقی، شماره های 17 و 18، 170-153.

ضمائم:
‌قانون مسئولیت مدنی
‌ماده 1 – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ماهیت پول، روابط مالی، جامعه اسلامی، موسسات مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، ضمان قهری، قانون مدنی، جبران خسارات