پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، اوقات فراغت، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

انتقال سند را انجام داده و ملک را در اختيار مجري طرح قرار مي دهد.که اين هم يک نوع سلب مالکيت به معناي خاص خود مي باشد.
ماد? 26 مراتب معافيت پرداخت عوارض برخي از سازمانها را بيان نموده است. از جمله مساجدو اماکن مقدسه اسلامي و معابد و اقليت هاي مذهبي و…
ماد? 27 مواردي را بيان ميدارد، در جاهاي که در اثر اجراي طرحهاي عمراني، اماکني که داراي حق کسب و پيشه ياتجارت هستند، از بين مي روند. پرداخت حق کسب و پيشه اين امکان بعهده شهرداري يا مؤسسه هاي مجري طرح مي باشند.
ماد? 29 عوارض اراضي واقع در محدود? شهر که آب لوله کشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دوبرابر ميزان مقرر در ماد? 2 اين قانون خواهد بود. تبصره يک موارد استثناء پرداخت دو برابر عوارض را بيان کرده است. و آن در صورتي است که اطراف زمين را نرده و يا فضاي سبز ايجاد کنند.
ماد? 31 در خصوص تمليک اراضي توسط شهرداري و پس از 5 سال تصويب طرح بهاي ملک را پرداخت خواهد نمود. و تبصره 2 مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماد? کميسيون مذکور در ماد? 8 اين قانون مي باشد و طرح اختلاف در کميسيون مزبور مانع تصرفات شهرداري نمي باشد.
در ماد? 32 اين قانون نحو? محکوميت مميزين را در صورتي که گزارش خلاف واقع را به شهرداري جهت پرداخت عوارض اعلام نمايند به حبس جنحه اي از سه تا شش ماه محکوم مي شوند. نيز تبصره اين ماد? ارزياباني که در اجراي اين قانون ملک را پيش از بيست درصد بيشتر يا کمتر از بهاي عادله منظور کنند به کيفر مقرر در اين ماد? محکوم خواهند شد.
ماد? 33 بيان مي دارد سازمانهاي مذکور در ماد? 111 الحاقي به قانون شهرداري مصوب 1345 در تصرف ابنيه و اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از مقررات اين قانون استفاده خواهند کرد.
با مداقه در اين قانون بطور واضع نمايان است که قانونگذار بخاطر اجراي طرحهاي مربوطه توسط مؤسسات مجري طرح، چقدر حقوق مالکانه را ناديده گرفته و گاهي نيز باعث سلب مالکيت آنان مي شود.

فصل سوم

قواعد ناظر بر تغيير کاربري

مبحث اول : کاربري اراضي

در گفتار اول به تعريف کاربري اراضي مي پردازيم و بعد قواعد تغيير کاربري اراضي را بيان مي نمايم.
گفتار اول : تعاريف برنامه ريزي کاربري اراضي “علم تقسيم زمين و مکان براي کاربردها و مصارف مختلف زندگي مي باشد”. برنامه ريزي کاربري زمين “مديريت خردمندانه فضا به منظور بهينه سازي الگوي توزيع فعاليتهاي انسان است”.70 برنامه ي (طرح) کاربري زمين، بياني از مقاصد اجتماعي در مورد چگونگي انجام الگوهاي آينده ي کاربري زمين مي باشد و در نتيجه نواحي که بايد به انواع خاص کاربري زمين اختصاص داده شود مشخص کرده و تراکم ، شدت استفاده براي هر طبقه (از قبيل مسکوني ، تجاري و صنعتي) و استفاده هاي عمومي متعدد را تعيين مي نمايد، هم چنين نوع اصول و استاندارد هايي که بايد در توسعه و حفظ اين نواحي به کار برده شود را مشخص مي کند71. برنامه ريزي براي کاربري زمين شهري، يعني ساماندهي مکان و فضايي فعاليتها و عملکردهاي شهري براساس خواستها و نيازهاي جامعه شهري. اين برنامه ريزي در عمل هست? اصلي برنامه ريزي شهري است و انواع استفاده از زمين را طبقه بندي و مکان يابي مي کند.72
مفاهيم متفاوت زمين: دو نقطه نظر متفاوت و کاملاً متضاد در مورد زمين وجود دارد . از يک طرف به زمين به عنوان دارايي و ثروت توجه مي شود. به اين معني که زمين يک کالاي خصوصي است که مي تواند مورد استفاده و تحت مالکيت قرار گيرد و براي آسايش يا منفعت ، خريد و فروش شود.از طرف ديگر به زمين به عنوان يک منبع طبيعي مشترک نگاه مي شود که بايد به طور مشروط تقسيم و حفظ شود تا در رابطه با تاثير آن بر روي اجتماع و شرايطي که به نسل هاي آينده منتقل مي شود مورد توجه قرار گيرد.73
ويژگي ها و ماهيت زمين: زمين يک کالاست و داراي ويژگي هايي است که آن را از ساير کالاها متمايز مي سازد: 1. زمين به عنوان کالاي محدود و تجديد ناپذير 2. زمين به عنوان نياز مبرم و حياتي بشر 3. زمين به عنوان بستر زندگي و فضاي زندگي 4. زمين به عنوان ارتباط تنگاتنگ با مسائل زيست محيطي 5. زمين به عنوان محيطي امن، زيبا و آسايش بشري.74
گفتار دوم : نظريه هاي کاربري اراضي شهري
1- نظريه نقش اجتماعي زمين : زمين از نظر ارزش و نقش اجتماعي در آسايش ، امنيت ، زيبايي ، رفاه و کيفيت زندگي بشري تاثير اساسي دارد.
2- نظريه نقش اقتصادي زمين: بسياري از نظريه پردازان معتقدند که زمين به عنوان ثروت ملي محسوب مي شود. بنابراين بازار زمين و مسکن يک بازار عادي نيست؛ چون نبايستي با تقاضا تطبيق داده شود.
3- نظريه نقش کالبدي : نظريه برنامه ريزي فضايي معتققداست ، کاربري زمين شهري بايد به ادراک زيبايي، هويت فضايي و احساس تعلق به محيط زيست پاسخ دهد.
4- نظريه کارکرد گرايي: براساس اصول خردگرايي و هزينه- منفعت ، نحوه ي استفاده و بهره گيري از اراضي شهري ، نيز به عنوان ابزاري در جهت تسهيل کارکدهاي شهري و تقويت کارايي شهري ، تلقي گرديد و ضرورت “استفاده ي منطقي” و “استفاده بهينه” از زمين و فضا در دستور کار قرار گرفت.
5- نظريه مدرنيسم: اين نظريه بر حول محور مکتب مدرنيسم و در راستاي قطع با گذشته و تاريخ و زمان نگاه مي کند و فقط و فقط به مسائل معماري مي پردازد.
6- نظريه فرهنگ گرايي: اين نظريه محورهاي معنوي را بر محورهاي مادي و کل شهر را بر اجزاء آن و مفهوم فرهنگي شهر را بر مفهوم مادي آن مقدم مي شمارد.
7- نظريه طبيعت گرايي: اين نظريه آزادسازي انسان و رهايي وي را از محيط مصنوع و استقرار در طبيعت و توجه به کاربري هاي طبيعي به عنوان اوقات فراغت توصيه مي نمايد.75
8- نظريه سلامت روان: اين نظريه به مشارکت شهروند در شکل بخشيدن به شهر را توصيه مي نمايد اين نظريه نقش برنامه ريزي را به عنوان عاملي در کاهش بزهکاري گوشزد مي کند و ديدي هجران زده نسبت به شهر هاي بزرگ صنعتي دارند. اين گروه مسئله سرانه ها ، آستانه ها و معيارهاي مناسب در زندگي (کاربري اراضي شهري) را مطرح مي کند.
9- نظريه پست مدرنيسم: در اين نظريه از معياري مدرن و کاربر يهاي بي روح آن هم چون تبديل شهرها به قوطي کبريت بي روح و بدون ارتباط با محيط ، وجود برج هاي اداري ، فروشگاههاي بزرگ و غول آسا و بنا هاي پر هيبت انسان ستيز و نبود مدنيت انتقاد شد و به جاي آن ترکيبي از عناصر جديد و سنتي با مفاهيم هنر بومي و هنر متعالي در ساخت و ساز شهرها پيشنهاد کردند.
10 – نظريه توسعه پايدار کاربري زمين : مباني نظري اين رويکرد بر نگهداري منابع براي حال وآينده ازطريق استفاده بهينه از زمين و واردکردن کمترين ضايعات به منابع تجديد ناپذير مطرح است.76

گفتار سوم : علت توجه به کاربري زمين
در برنامه ريزي توجه به کاربري زمين، مي تواند به 5 قسم تقيسم شود :
بند اول: اهداف خاص و اصول مربوط به واحدهاي مسکوني ، تفريحي ، آموزشي و استفاده هاي صنعتي زمين است و استانداردهاي موجود براي چنين استفاده هايي را بر مي شمارد.
بند دوم: بر ماهيت و الگوي توسعه در داخل مرز هاي شهر تاکيد مي کند
بند سوم: با دقت بيش تري به ناحيه اي که عمدتاً زمين توسعه نيافته شهر و ناحيه ي نفوذ شهر است نگاه مي کند.
بند چهارم : تجزيه ، تحليل و نتايج بخش هاي قبلي را فراهم مي آورد و طرح هماهنگ و جامع استفاده از زمين براي شهر و ناحيه ي نفوذش ، شامل نواحي تفريحي ، آموزشي و ساير ضروريات ، وسائل تفريح و آسايش که براي سرويس دهي مردم تحت تاثير ، الزامي است را پيشنهاد مي کند.
بند پنجم: جزء کاربري زمين را کشف و ابزاري که مي توانند براي اجراي طرح هاي پيشنهادي استفاده شوند را مي شناسد.77
گفتار چهارم : اهداف برنامه ريزي کاربري اراضي
بند اول : اهداف کلان
اهداف کلان بر دو پايه اصلي يعني ارزش هاي توسعه پايدار و اعتلاي کيفيت زندگي شهري ،استوار شده است.اين اهداف بنا به نگرش جامع نگري به چهار عرصه اصلي تقسيم مي شود.78اهداف ايده آل و مطلوب بلند مدت ، کيفي و مبهمي هستند که ارزشها و آمال جامعه نشأت مي گيرند.بر اين اساس اهداف کلان در برنامه ريزي کاربري اراضي شامل موارد زير مي شود؛
1-اهداف زيست محيطي: که در راستاي اين موارد مي شود، جلوگيري از تخريب زمين،حفظ پيوند شهر و طبيعت،توسعه منابع،حفظ منابع تاريخي و فرهنگي،گسترش فضاي سبز،مکان يابي صنايع و خدمات مزاحم، ايمني از سوانح و …
2-اهداف اقتصادي: که در راستاي اين موارد مي شود،استفاده بهينه از زمين،جلوگيري از سوداگري زمين،تعديل حقوق مالکيت، استفاده از اضافه ارزش زمين در جهت منافع عمومي و …
3-اهداف اجتماعي : که در راستاي اين موارد مي باشد، کاهش نابرابري در استفاده از زمين ،افزايش تسهيلات و خدمات عمومي، گسترش فضاهاي جمعي،بهسازي بافت هاي قديمي، زيبا سازي محيط شهري، تقويت هويت محله اي،اعتلاي کيفيت کاربري مسکوني و تفريحي و…
4-اهداف کالبدي-فضايي : که در راستاي اين موارد مي باشد، توزيع متعادل کاربري ها ،جلوگيري از تداخل کاربري هاي ناسازگار،حفظ تناسب در توسعه عمودي و افقي،تشويق تنوع و اختلاط کاربري ها،حفظ تناسب ميان توده و فضا، تدوين معيارها و استانداردهاي مناسب کاربري و…

بند دوم : اهداف خرد يا ويژه
اين اهداف وسيله اي براي دستيابي به اهداف کلان و نقطه اي است که براي دستيابي به آن کوشش هاي برنامه ريزي شکل مي گيرد . اهداف خرد يا ويژه در برنامه ريزي کاربري اراضي شهري عبارتند از:
1. کارايي: اين هدف از طريق تشخيص مناسب ترين نوع استفاده از يک قطعه ي زمين ، که بيشترين فايده را با کمترين هزينه بدست مي دهد، حاصل مي شود و به واسطه ي همين امر توسع? شهر به صورت منطقي و با در نظر گرفتن رفاه عمومي صورت مي گيرد و سلامتي مردم نيز تضمين مي شود و با مکان يابي منابع آلوده ساز در خارج از منطقه ي شهري از آثار آلودگي هاي مختلف شهري و کانونهاي آلوده ساز جلوگيري مي گردد.
2. برابري : هدف برنامه ريزي کاربري زمين از برابري اين است که با کاربري صحيح و برنامه ريزي شده ، دسترسي تمامي گروهها را به تسهيلات مورد نياز و هم چنين توزيع منافع حاصل از آنها را به طور برابر و متوازن براي گروههاي مختلف جمعيت شهري فراهم آورد.
3. پايداري: پايداري در کاربري اراضي به اين معني است که از امکانات و توان بالقوه هر قطعه زمين چنان بهره گيري شود که اين توان نه تنها کاهش نيابد و از بين نرود به طور مداوم بر ظرفيت و ايستايي آن اضافه گردد.
4. رفاه عمومي : يکي از عوامل مهم و موثر در تعيين اهداف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توسعه شهر، حقوق مالکانه، شبکه معابر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، اوقات فراغت، دندانپزشک