پایان نامه با کلید واژه های حقوق بین الملل، سیاست خارجی، وزارت امور خارجه، توافق ژنو

دانلود پایان نامه ارشد

و ستانده ها بدست آوردن برخی از امتیازات بوده است. این تحقیق با یک نظر کلی می تواند پس از بررسی ابعاد حقوق و سیاسی توافق ژنو که به طور مفصل به آن اشاره گردیده است، به صورت کلی تاثیر آن را بر برنامه هسته ای ایران اینگونه بیان کند که با توجه به مفاد توافق ژنو و الزامات حقوقی و سیاسی آن در قبال محدود ساختن برنامه هسته ای، ایران ضمن برخورداری از ارتباطات وسیع بین الملل و ورود به جامعه جهانی، از محدودیت ها و تحریم های بین المللی رها گشته و در نهایت پرونده هسته ای آن در یک فرآیند عادی پس از برگشت از شوری امنیت در آژانس بین الملل انرژی اتمی لحاظ گردد. بنابراین بزرگترین موفقیت و دستاورد این خواهد بود که جمهوری اسلامی به عنوان کشوری دارای تکنولوژی هسته ای صلح آمیز مورد قبول جامعه جهانی و با تعاملات بین الملل مطرح گردد.

فهرست منابع و مآخذ
کتب فارسی:
1. ازغندی، علیرضا (1389)، چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر قومس.
2. اسماعیلی، محسن (1380) ، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام ـ ایران ـ تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، چاپ نخست، تهران، انتشارات سروش.
3. اعتمادی، فرهاد (1384)، دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا، چاپ نخست، تهران، انتشارات گنج دانش.
4. ایزدی، جهانبخش (1389)، دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران (سیاست خارجی، انرژی هسته ای)، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
5. بردبار، محمدحسین (1384)، صلاحیت در دیوان های داوری بین المللی، چاپ نخست، تهران، انتشارات ققنوس.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387)، ترمینلوژی حقوقی، چاپ بیستم، تهران، انتشارات گنج دانش.
7. حسینی، محمدتقی (1386)، سیر تکاملی نظارت بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز، تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.
8. دانش پژوه، مصطفی (1385)، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، جلد 1، تهران، انتشارات گنج دانش.
9. دریایی، محمدحسن (1392)، مذاکرات هسته ای 1+5 توافق ژنو، تهران، نشر اطلاعات.
10. دویچ، کارل (1375)، نظریه های روابط بین الملل، جلد دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
11. دهقانی، فیروزآبادی، سید جلال (1387)، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک.
12. ذوالعین، پرویز (1377)، مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات اول.
13. رسولی ثانی آبادی، الهام (1390) ، هویت و سیاست هسته ای در جمهوری اسلامی ایران، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر.
14. رضایی، علی اکبر (1376)، عصر تحریم جایگزینی برای مداخله نظامی، تهران، وزارت امور خارجه.
15. روحانی، حسن (1391)، امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، چاپ سوم، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
16. روسو، شارل (1970)، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، پاریس، نشر سیری.
17. ستوده، محمد (1385)، تحولات نظام بین المللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم، بوستان کتاب.
18. صفدری، محمد (1340)، حقوق بین الملل عمومی، جلد 1، تهران، انتشارات گنج دانش.
19. ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1388)، حقوق معاهدات بین الملل، تهران، انتشارات گنج دانش.
20. ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1392)، حقوق معاهدات بین الملل، تهران، انتشارات گنج دانش.
21. طباطبایی، سید رکن الدین (1386)، روند توسعه سلاح هسته ای در جهان، تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان، تهران، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی.
22. عبدا… خانی، علی (1383)، نظریه های امنیت: مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی، جلد اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
23. علیخانی، حسین (1384)، تحریم ایران، شکست یک سیاست ترجمه محمدمتقی نژاد، چاپ دوم، تهران، وزارت امور خارجه.
24. عنایت، حسین (1370)، تنظیم معاهدات بین المللدر حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین الملل معاصر، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران.
25. غریب آبادی، کاظم (1387)، برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، تهران، معاونت حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه.
26. غریب آبادی، کاظم (1386)، دستاوردهای هسته ای دولت نهم، گزارش جمهور، تهران، مرکز اسناد و پژوهش ریاست جمهوری.
27. فروند، ژولین (1384)، سیاست چیست؟ ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران، نشر آگه.
28. فلسفی، هدایت ا… (1379)، حقوق بین الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشر نو.
29. قاسمی، فرهاد (1379)، جایگاه گفتمان امنیت در جدال های پارادایمی روابط بین الملل: واقع گرایی گفتمان امنیت ملی، تهران، موسسه مطالعات سیاسی و فرهنگی اندیشه ناب.
30. قریب، احمد (1384)، پیدایش و کاربردهای علوم و فناوری هسته ای، تهران، سازمان انرژی اتمی.
31. قوام، عبدالعلی (1389)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، انتشارات سمت.
32. کاتوزیان، ناصر (1379)، کلیات حقوق: نظریه عمومی، تهران، انتشارات میزان.
33. کاسسه، آنتونیو (1385)، حقوق بین الملل، ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
34. کلومبیس، تئودور، ولف، جیمز (1375)، رویکردهای مختلف در مطالعه سیاست، ترجمه وحید بزرگی، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
35. گریکو، ژوزف، ام (1385) اقتدار گریزی و محدودیت های همکاری: نقدی واقع گرااز نوترین نهادگرایی لیبرال، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
36. گلشن پژوه، محمدرضا (1384)، بررسی علل اهمیت یافتن مسائل هسته ای ایران در سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جرج بوش، تهران، ابرار معاصر.
37. محمدی، محسن (1391)، جزئیات تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران، تهران، انتشارات سمت.
38. مدنی، سید جلال الدین (1374)، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر همراه.
39. موسی زاده، رضا (1377)، حقوق معاهدات بین الملل، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
40. معین، محمد (1387)، فرهنگ فارسی، چاپ یازدهم، تهران، نشر سرایش.
41. مقتدر، هوشنگ (1372)، حقوق بین الملل عمومی، چاپ اول، تهران، وزارت امور خارجه.
42. مولائی، عبدا… (1392)، گزارش اثرات منطقه ای توافق ژنو، تهران، وزارت امور خارجه.
43. ونت، الکساندر (1385)، اقتدارگرایی چیزی است که دولت ها خودشان می فهمند، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
44. ونت، الکساندر (1384)، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
45. هابز، توماس (1380)، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.
ب) مقالات فارسی:
1. احمدی واستانی، عبدالغنی پاییز (1361)، «شرح مختصر بیانیه های الجزایر»، مجله حقوق، دفتر خدمات حقوق بین الملل، شماره 1، شفق.
2. افتخار جهرمی، گودرز (1372)، «دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل»، مجله حقوق بین الملل، شماره های 16 و 17.
3. بصیری، محمدعلی (تیر 1385)، «مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا در پرونده هسته ای ایران» ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال 20، شماره 9 و 10.
4. بهاروند، محسن (زمستان 1392)، «تاملی در باب حق و اجرای حق: با نگاهی به موضوع هسته ای ایران و توافق ژنو»، مجله سیاست خارجی، شماره 8 و 9.
5. پین لی، شین (1376)، «کارآمدی ارتباطات تحریم» مجموعه مقالات نظریه های تحریم اقتصادی، وزارت امور خارجه، شماره 4.
6. حاجی یوسفی، امیر محمد (1384)، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای»، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، شماره 12.
7. خمامی زاده، فرهاد (بهار و تابستان 1389)، «تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی» مجله حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 16.
8. دهقانی، فیروزآبادی، سید جلال (بهار و تابستان 1382)، «تحول نظریه های منازعه و همکاری در روابط بین الملل» مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال پنجم، شماره 8.
9. دهقانی فیروز آبادی، سیدجلال (1389)، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قفقاز جنوبی»، فصلنامه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، سال پنجم، شماره 6.
10. زمانی، قاسم (1385)، «عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران: از ارجاع تا تحریم»، مجله پژوهش حقوق، شماره 10.
11. ظریف، محمدجواد (1376)، «تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران»، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره 1.
12. غریب آبادی، کاظم (تابستان 1386)، «انرژی هسته ای: نیاز امروز، ضرورت فردا»، بررسی های اقتصاد انرژی، سال سوم، شماره 9.
13. مشیرزاده، حمیرا (پاییز 1383)، «احیای مکتب انگلیسی در روابط بین الملل» فصلنامه سیاست خارجی، سال هجدهم.
14. نصری، قدیر(1386)، «روش شناخت در مکتب نئورئالیسم»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره دوم.
15. نصری، آرزو، امیدی، علی (1386)، «حقوق بین الملل و برنامه هسته ای ایران»، نشریه سیاست خارجی، شماره 82.
16. نظربلند، غلامرضا (1369)، «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا»، مجله سیاست خارجی، سال چهارم، شماره 4.

منابع انگلیسی:
1. Ataev, Nodir, Economic sanction and nuclear proliferation the case of Iran, 2013, Budapest.
2. Andersen, Carey: the Iranian Nuclear Dilemma: How Does the U.S. Rosp and? Virginia University, 2007.
3. Baylis, john and smith, steve, the globalization of world politics, oxford, oxford university press, 1995, chap. 9
4. Carrer, Jeremy , the Role of Article 50 of the UN charter in the search of International peace and security, International and comparative law Quartery, vol. 49,No. 3, July 2005
5. Clark, Ian, the hierarchy of states: Reform and Resist ance in the international order, Cambridge, Cambridge university press, 1989, P. 140.
6. Dargahi, Borzou, (2010), clinto’s offer new tactic in Iran sanctions.
7. Der Derian, Games, the Boundreis of Knowledge and power in international Relations, edited by games der derian Toronto, Lexington Books, 1989. P7.
8. Einhorn, Robert J, preventing A Nuclear – Armed Iran: Requirements for a comprehensive Nuclear Agreement, 2014, Brokings. Edu, washingtone, D.C.
9. EL Kasm, saeb, a frame work for Diplomatic Engagement: the Iran Nuclear weapons program the university the Vienna, 2008.
10. Esfandiary, Dina, Assessing the European union’s sanctions Policy: Iran As A case study,
11. Hay, Kolin, political Analysis, London, Palgrave, 2002.
12. Hufbauure, G.C, schott, J, J, and Elliott, k.A. (1990). Economic sanctions reconsidered: History and current Policy (2nd ed). Washington,DC: Institute for Internatiohal Economics.
13. Hufbauure, G.C, schott, J, J, and Elliott, k.A.(1990). Economic sanctions reconsidered: History and current Policy (2nd ed). Washington,DC: Institute for Internatiohal Economics.
14. H. Bull, the Anarchical society, London: Macmillian, 1977, PP 72-74.
15. Johnson, Thomas, the history of the NPT, (Washington DC, Carnegie, Carnegie endowment for peace 2000) INFCIRC/153.
16. Kaempfer,w. H, and Lowenberg, D.A (1992) Internarional economic sancthions: A Public Prespective Boulder: westview Press.
17. Katzman,Kenneth,iran sanctions, congressional Research sercice, 2014, Washington,D.C.
18. Katzman, Kenneth, Kerr, Paul K, Interm Angreement an Iran’s nuclear program. Congressional

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره واقع گرایی، سیاست خارجی، نوواقع گرایی، امنیت ملی Next Entries پایان نامه ارشد درباره سیاست خارجی، واقع گرایی، نوواقع گرایی، سیاست بین الملل