پایان نامه با کلید واژه های حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل، ایالات متحده، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

report , ” us- lamp ” , op. cit , para . 103.
این معمولا ً برمی گردد به جنبه ماهوی بررسی عوامل آسیب رسان.
209 6-Ibid , para .144.
210 صدمه ماده وارده بایستی آشکارا قریب الوقوع باشد.
Vanden bossche , peter , op . cit , p . 645.
211 1-Appellate body report , ” us- line pipe ” , op . cit , para . 215.
212 2-Appellate body report , ” us- wheat gluten ” , op . cit , para .70.
213 3-Appellate body report , ” us- lamp ” , op . cit , para . 179.
214 4-Appellate body report , ” us- hot – rolled steel ” , op . cit , paras . (226 and 230).
215 این تعهدات شکلی در مواد 603 و 12 موافقت نامه حفاظت ها آمده است.
216 ماده 301 موافقت نامه حفاظت ها ، این تحقیق بایستی شامل اطلاع رسانی عمومی به همه ذی نفعان و افکار عمومی و یا دیگر طرق مقتضی که از آن طریق وارد کنندگان ، صادر کنندگان و دیگر طرف های ذینفع بتوانند دلایل و نظرات خودشان درباره اینکه آیا اعمال یک اقدام حفاظتی به نفع عموم هست یا خیر ، ارائه نمایند.
217 2-www. Wto . org , on 12 october 2003.
218 معاهده تجارت آزاد میان کانادا ، مکزیک و ایالات متحده north amercian free tarde agreement
219 4-American free trade area
220 5-The common market of eastern and southern africa
221 اتحادیه گمرکی میان آرژانتین ، برزیل ، پاراگوئه و اروگوئه.
222 7-Common market of the carribean
223 8-Free trade area of the Americas.
224 زایدل – هومن قلدرن ، آیگناتس ، حقوق بین الملل اقتصادی ، زمانی، قاسم، مترجم ، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش ، 1385 ، چاپ چهارم ، ص 48.
225 مغولستان و چین تایپه تاکنون عضو هیچ موافقت نامه تجاری منطقه ای نشده اند
http:// www. Wto . org /English /-e/region – e/summary /e x ls, 9 may 2004.
226 1-” ministerial conference ministerial declaration ” , adopted on 14 november 2001, wt/min(01)/dec/1.20 november 2001 , para .29.
227 2-Bhagwati , j , ” a costly pursuit of free tarde , financial times , 6 march 2001, 6. 651.
228 1-Appellate body report, ” turkey – textiles ” , op . cit , para .45.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ایالات متحده، تجارت جهانی، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق ایران، شخصیت حقوقی، حقوق انگلیس، اتحادیه اروپا