پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، نقض حقوق، سازمان ملل، حقوق بشر دوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

نيروي اشغالگر موظف به احترام به حق حيات و آزادي و تامين نيازهاي اساسي زندگي و دسترسي به غذا و دارو و کمکهاي پزشکي و حفظ اموال آنها و احترام به مالکيت آنان ميباشند. در طول محاصره طولاني مدت غزه اسرائيل با نقض تعهداتي که موضوع مواد 53، 55، 59 و 147 کنوانسيون چهارم ژنو ميباشد، در واقع تمام مردم فلسطين را مورد مجازات دسته جمعي قرار داده است. اسرائيل مانع ارسال دارو، غذا و سوخت به کرانه غربي تا سال 2007 و نوار غزه تا هنگام نگارش اين پژوهش شده است. تنبيه دسته جمعي فلسطينيها موجب خشم و نوميدي همگان در مناطق اشغالي فلسطين شده است. و نگراني براي حقوق جمعيت غير نظامي در مناطق اشغالي پس از جنگ شش روزه 1967 اولين بار در قطعنامه شماره 237 در سال 1967 توسط شوراي امنيت بيان شد. در اين قطعنامه از دولتهاي درگير خواسته شده است تا مقررههاي کنوانسيون چهارم ژنو در مورد اصول حقوق بشر دوستانه بين المللي را اجرا کنند.184 بحرانهاي تکراري و خشونتهاي مربوطه فشار اقتصادي جدي را بر زندگي فلسطينيهاي مناطق اشغالي تحميل کرد. بر طبق گزارش هماهنگ کننده خاص براي روند صلح خاورميانه در مورد وقايع اکتبر 2000 تا 31 ژانويه 2001 تلفيق بسته شدن راههاي ورودي محدوديتهاي نقل و انتقال در داخل بسته شدن سرزمينهاي بين المللي موجب مجموعهاي از محدوديتهايي است که به فلسطينيها تحميل شده است. دفتر مرکزي امار فلسطين گزارش داده است به طور متوسط توليد سرانه داخلي در سال 2000، 7/50 درصد به طور مستقيم کمتر شده است. طبق اين گزارش درصد بيکاري در ايام حکومت نظامي 3/63 درصد ميباشد. فشار اقتصادي ناشي از اشغال، وضعيت اسفباري را به مردم فلسطين تحميل کرده است.185
شکاياتهاي فراواني در مورد نقض حقوق بشر در مناطق اشغالي تسليم مراجع صلاحيت دار شده است. براي مثال در گزارش دبير کل به شوراي امنيت در سال 1987 به موارد زير اشاره شده است.186
1- شيوه خشن مهار شورش، تعدي بي هدف بر ضد افراد
2- ممنوعيت گسترده عبور و مرور
3- بازداشتهاي اداري و اعمال خشونت در مراکز بازداشت
4- بازجويي با استفاده از روشهاي خشن توسط اداره خدمات امنيت عمومي
5- مصادره اراضي فلسطينيها در مناطق اشغالي و شهرک سازي و اسکان اسرائيليها در اين اراضي
6- تدارم راههاي ويژه براي دستيابي شهرک نشين ها به ذخائر آب
7- تبعيد افراد و ساير روشهاي نقض حقوق فردي براي مثال ممنوعيت اجتماعات خانوادگي187
8- جلوگيري از آموزش و پرورش، بستن مدارس و دانشگاه امتناع از داده گذرنامه به دانشجويان فلسطيني براي ادامه تحصيل در خارج از کشور
9- تخريب و يا مهر و موم کردن خانه افراد مظنون به نقض امنيت
10- وجود نارسائي و نقض در نظام قضائي ايجاد مانع در دفاع به عنوان دلايل امنيتي و فقدان دادرسي عادلانه در دادگاه عالي اسرائيل براي فلسطينيها
11- تبعيض اقتصادي در مورد سرزمينهاي اشغالي، به منظور جلوگيري از توسعه کشاورزي و صنعتي نگه داشتن بازار اين مناطق به صورت بسته و استفاده از کارگران فلسطيني به عنوان منبع کار ارزان براي اسرائيل
سازمان هاي حقوق بشري فلسطيني و اسرائيلي از جمله بت سلم، سازمانهاي بين المللي حقوق بشري و ارگانهاي مختلف سازمان ملل متحد موارد متعدد نقض کنوانسيون چهارم ژنو توسط اسرائيل را گزارش کردهاند.
عفو بين الملل معتقد است که ميزان و شدت تخلف از حقوق بين الملل بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالي فلسطين به حدي است که ضروري ميباشد که شوراي حقوق بشر راه حلهايي براي کليه افرادي که در اين منطقه حقوقشان نقض ميشود پيدا کند.188
تجديد نظر عقلاني شدن و گسترش حقوق بشر بايد بدون پيش داوري و تعصب نسبت به مدت زماني که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اين نهاد و ماموريت را ايجاد کرده است، صورت گيرد. قطعنامه 2/1933 فوريه 1993 بر روي مسئله نقض حقوق بشر در مناطق غربي اشغال شده از جمله فلسطين ميباشد که گزارشگر ويژه در ابتدا به اين منظور ايجاد شده بود که تا زمان پايان اشغال اسرائيل در اين مناطق به کميسيون گزارش کند. مقررات قطعنامه (شماره 1/5) شورا تائيد کرد که مدت زمان ماموريت گزارشگر ويژه تا پايان اشغال اسرائيل ميباشد.
عفو بين الملل به شورا اصرار کرده است که برنامه اي در جهت بررسي عقلاني کردن و گسترش اين هيات در جلسه 2 سپتامبر 2008 شوراي حقوق بشر ترتيب بدهد.189
گفتارهفتم: حق مالکيت، کار و آزادي مذهب
طبق ماده 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر هر شخصي به تنهايي يا به صورت جمعي حق مالکيت دارد و هيچ کس را نبايد خود سرانه از حق مالکيت محروم کرد.
حق کار در اعلاميهي جهاني حقوق بشر و نيز ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تاکيد قرار گرفته است. به موجب مادهي 23 اعلاميه “هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خود خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.”
مادهي 6 ميثاق حق کار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت براي دسترسي به امرار معاش از طريق کار ميداند با ساخت ديوار مستعدترين زمينهاي کشاورزي در بخش اسرائيل قرار گرفته است، مطابق گزارش دبير کل به مجمع عمومي در سال 2003 190 بر اثر ساخت ديوار حائل کشاورزان بيش از پنجاه روستا از دسترسي به مزارع خويش محروم خواهند بود. بدون ترديد ايجاد اين وضعيت صريحاً مغاير با حق کار است که در اسناد حقوق بشري مورد توجه قرار گرفته است. مادهي 18 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي حق آزادي مذهب را به عنوان يکي از حقوق بشر مطرح کرده مقرر کرده است:
“هرکس حق آزادي فکر و وجدان و مذهب دارد اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يک مذهب يا اعتقاد به انتخاب خود و نيز آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود به صورت علني يا پنهاني و حق اجراي آداب و اعمال تعليم مذهبي است.” هم چنين بر پايهي ماده 58 کنوانسيون چهارم ژنو “دولت اشغالگر به روحانيون مذهبي اجازه خواهد دادکه کمک مذهبي به هم کيشان خود را تأمين نمايند”. ساخت ديوار حائل مانع دسترسي بدون مانع فلسطينيها به اماکن مذهبي آنها شده است. براساس گزارش کيمته ويژه در مورد اعمال اسرائيل در نوامبر 2008، تاثير گذار در حقوق بشر، فلسطينيها و ساير عربهاي ساكن مناطق اشغالي،191 ديوار، دانش آموزان و معلمها را از مدارس خود جدا ميكند از 33000 دانشآموز و دانشجو و 2000 معلم در مدارس شرق بيتالمقدس، 6000 دانش آموز و بيش از 650 معلم براي دسترسي مدارس خود با مشكل روبرو هستند. درصد افرادي كه ميان فلسطينيهاي ساكن مناطق اشغالي، ترك تحصيل كردهاند در 2007 افزايش يافته و به 4/33 درصد ميان مردان و 4/27 درصد براي زنان رسيده است.192 مدارس سخت در حال تلاش براي يافتن معلمان واجد شرايط محلي هستند. بر خلاف آن مدارس در ساير مناطق، با مشكل حضور تعداد زيادي دانش آموز در يك كلاس روبرو هستند. زيرا دانش آموزاني كه از مدرسه خود؛ در مناطق تحت محدوديتهاي امنيتي، بيرون ميآيند، مجبور هستند كه به مدارس داخل حرم ديوار بروند.
همان منبع گزارش ميدهد كه اقدامات امنيتي كه توسط ارتش اسرائيل انجام شده، موجب فشارهايي در دستيابي مراكز مذهبي شده است. باساخت ديوار تنها فسطينيهايي كه مجوز دريافت كردهاند، ميتوانند به مراكز عبادي بيت المقدس مانند مسجدالاقصي و مقبره مقدس بروند. حتي براي كساني كه كارت شناسايي بيت المقدس را دارند، دسترسي به مسجدالاقصي در روزهاي جمعه قطعي و آسان نيست. به دلايل امنيتي بخصوص مردان جوان چندين بار قبل از ورود به مسجد كنترل ميشوند.
با توجه به اين كه ساخت ديوار حائل كه مصداق بارز نقض بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين ميباشد و نظر به اين كه اساس ماده 38 اساسنامه ديوان بينالملل دادگستري رويه قضايي از منابع حقوق بينالملل به شمار ميرود. در مبحث آتي به بررسي راي مشورتي ديوان بين الملل دادگستري پرداخته ميشود.
مبحث دوم: ساخت ديوار حائل و راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري لاهه193
رژيم اسرائيل از سال 1977 ميلادي سياست تهاجمي در جهت استقرار جمعيت غير نظامي خود در كرانه غربي رود اردن را آغاز كرد. در تاريخ 26 فوريه 1997 تصميم گرفت كه در جنوب بيت المقدس اقدام به ساخت يك شهرك بزرگ اسرائيلي كند. بين ساخت ديوار حائل و مسائل مربوط به استقرار جمعيت غير نظامي اسرائيل در سرزمينهاي اشغالي ارتباط مستقيم و تنگاتنگي وجود دارد. پروفسور جان داگراد، گزارشگر مخصوص در مورد وضعيت حقوق بشر در قلمرو فلسطين اشغالي در بيانيه خود در شصتمين نشست كميسيون بشر 19 مارس 2004 ابزار داشت:194
“ساخت ديوار از نظر حقوقي در ابعاد وسيعي، املاك فلسطينيها را نابود كرد. درختان زيتون و مركبات ريشه كن شدند و زمينهاي كشاورزي تبديل به زمين باير شدند. مصادره زمينها براي ساختن ديوار بدون طي پروسه مراحل قانوني انجام شد. نظام كسب اجازه براي منطقه بسته يك مسئله بشر دوستانه است. اسرائيل مدعي است كه ديوار را جهت ممانعت از ورود مبارزان انتحاري فلسطيني به داخل اسرائيل و براي حفظ امنيت شهروندان خود ساخته است. اگر واقعا هدف اسرائيل از ساخت ديوار نقطه نظرهاي امنيتي است پس چرا اسرائيل نگران فلسطينيهاي ساكن روستاهايي كه در اسرائيل هستند نيستند. نتيجه گيري گزارشگر ويژه حقوق بشر در مورد دليل اسرائيل، فقط غصب قسمتهاي بيشتري از سرزمين فلسطين است كه اين عمل خود نقض حقوق بشر دوستانه ميباشد. جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق امريكا در كتاب فلسطين صلح نه آپارتايد، تصديق ميكند كه هر آن چه اسرائيل ميخواسته مصادره كند از وجود ديوار استفاده كرده است. اسرائيل كنترل كامل فلسطينهاي آن طرف ديوار را دارد.195 ديوار مانع خود مختاري فلسطينيها شده، كه طبق مصوبات سازمان ملل متحد از حقوق طبيعي آنان است، و قوانين حقوق بينالملل بشر دوستانه را در مورد ممنوعيت ضميمه كردن مناطق اشغالي به كشور دولت اشغالگر نقض كرده است. اسرائيل اصول اساسي حقوق بين الملل و حقوق بين الملل بشر دوستانه را با ساخت ديوار نقض كرده است. با راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در مورد غير قانوني بودن ساخت ديوار، تداوم ساخت ديوار تنها مبين اين مسئله است كه اسرائيل برخلاف ادعاهاي خود، در جهت مخالفت با روند صلح و مذاكره با فلسطينيها در مورد آينده مناطق اشغالي؛ گام بر ميدارد شهرك سازي و انتقال شهروندان كشور اشغالگر در مناطق اشغالي نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ميباشد. صلح در منطقه بايد در چهارچوب مقررههاي حقوق بينالملل صورت پذيرد و نقض اين حقوق توسط اسرائيل به معناي عدم همكاري اسرائيل در اين روند ميباشد.”196
تصميم اسرائيل در مورد ساخت ديوار حائل سبب شد تا مساله توسط جامعه عرب به شوراي امنيت ارجاع شود. ولي متاسفانه وتوي دولت آمريكا در تاريخ 21 مارس 1997 سبب شد شوراي امنيت نتواند در مورد مساله مربوط به استقرار جمعيت غير نظامي تصميمي اتخاذ كند. از اين رو مساله به مجمع عمومي سازمان ملل متحد در دهمين اجلاسيه ويژه اضطراري مجمع، ارجاع شد. مجمع اضطراري ويژه قبل از ارجاع مساله به ديوان از طريق درخواست راي مشورتي؛ تصميمات بسيار مهمي اتخاذ نمود يكي از اين تصميمات مهم اين بود كه از دولت سوئيس به عنوان امين چهار كنوانسيون ژنو 1949 خواست كه كنفرانسي با شركت دولتهاي عضو اين اسناد بين المللي تشكيل دهد. دولت سوئيس رد پاسخ به اين درخواست در دو نوبت اقدام به دعوت از دولتهاي عضو اين كنوانسيونها كرد. همايش دوم مهم است زيرا در خاتمه اين همايش، در تاريخ 5 دسامير 2001، دولتهاي عضو اين كنوانسيونها بخصوص كنوانسيون چهارم در مورد حمايت غير نظامي اعلاميه اي را صادر كردند. در اين اعلاميه متذكر شدند كه رژيم اسرائيل موظف به اجراي تعهدات خود براساس كنوانسيون چهارم است.
در حالي كه در موارد متعددي رژيم اسرائيل به تعهدات خود بي توجه بوده و ترتيبات كنوانسيون چهارم را نقض كرده است.
در طول اين مدت برنامههاي اسرائيل در جهت ساخت ديوار حائل ادامه داشت تا بالاخره در 31 ژوئن 2003 فاز اول ساختمان اين ديوار به اتمام رسيد و همين امر سبب گريده تا موضوع بار ديگر به شوراي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، نقض حقوق، حقوق بشر دوستانه، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، جبران خسارت، سازمان ملل