پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، سازمان ملل متحد، حقوق بشر دوستانه، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

خانگي ميتوانند روز چهارشنبه وارد نوار غزه شوند. اين در حالي است که قبلا يک مقام ديگر اسرائيلي باز شدن اين گذرگاه را به توقف شليک موشکهاي فلسطيني به اسرائيل مشروط کرده بود. طبق خبر دريافتي از خبرگزاري فرانسه، جنبش مقاومت اسلامي فلسطين حماس روز سه شنبه بسي 24 ساعته را به اجرا گذاشت تا ظاهرا فرصتي ديگر براي توافق آتش بس جديد در اين منطقه حاصل شود. در نهايت در 27 دسامبر 2008 اسرائيل به غزه حمله کرد و جنگي که 22 روز طول کشيد361 و منجر به کشته شدن بيش از 1300 نفر و مجروح شدن 5320 فلسطيني شد.362
گفتار اول: غزه پس از درگيري ميان نظاميان فتح و حماس
از زمان انجام انتخابات دموكراتيك سال 2006 در فلسطين و پيروزي جنبش حماس در انتخابات اسرائيل مبادرت به تحريك اقتصادي نوار غزه و كرانه باختري كرد. حماس كنترل كامل غزه را به دست آورد. آرامش نگران كنندهاي غزه را فرا گرفت. نظاميان حماس پايگاههاي دولت خودگردان در غزه را تصرف كردند. اين درگيريها موجب كشته شدن بيش از 100 فلسطيني شد. در 14 ژوئن محمود عباس دولت وحدت ملي به رهبري اسماعيل هنيه، از گروه حماس را به اتهام تلاش براي كودتا نظامي عليه تشكيلات خودگردان نقض قانون اساسي قانون تشكيلات خودگردان بركنار كرد. محمود عباس وعده داد كه در زمان مناسب انتخابات زودرس را برگزار خواهد كرد.363 در روز 17 ژوئن محمود عباس به سلام فياض دستور داد تا دولت نجات ملي را تشكيل دهد. اسماعيل هنيه، نخست وزير دولت وحدت ملي بركناري خود را به رسميت نشناخته و ادعاي كودتا عليه دولت خودگردان را رد كرد.364
براساس ماده 110 فصل نهم قانون اساسي فلسطين در صورتي كه رئيس تشكيلات خودگردان دولتي را معزول كند، فقط ميتواند درخواست برگزاري انتخابات زود هنگام كند. طبق بند 1 و 2 ماده 110، رئيس تشكيلات خودگردان مي تواند تنها در دوره سي روزه شرايط اضطراري اعلام كند و پس از آن بايد انتخابات برگزار شود.365
از زمان انتخابات دموكراتيك 2006 تا بركناري اسماعيل هنيه در ژوئن 2007 تحريك اقتصادي بينالمللي و محاصره اسرائيل شامل نوار غزه و كرانه باختري بود و پس از جدائي سياسي ميان حماس و فتح تحريك كرانه باختري لغو شد و حال آن كه تحريم غزه كماكان ادامه دارد دستاويز اصلي اسرائيل گوشمالي مردم فلسطين سرباز زدن حماس از پذيرش اين سه شرط است به رسميت شناختن اسرائيل، متوقف كردن همهي اعمال خشونت آميز و پذيرش قطعنامههاي پيشين366 اسرائيل براي از بين بردن مقاومت مردم فلسطين تصميم به نابودي حماس و حزب الله گرفت.367
پس از يك دست شدن حاكميت در غزه اين شهر تحت محاصره ايي اقتصادي قرار داشت. اسرائيل تمامي راههاي ورودي به غزه را مسدود كرده است. اسرائيل ادعا ميكند كه اين عمل به منظور ممانعت از حملات موشكي حماس به اسرائيل ميباشد. همچنين اسرائيل مانع ارسال منابع غذايي و ساير كمكهاي بشر دوستانه به غزه شده است. نماينده امور كمك رساني سازمان ملل متحد كه مسئول توزيع غذا ميان مردم غزه ميباشد، در محكوم كردن اسرائيل به آن چيزي كه او تنبيه دسته جمعي مينامد به سازمانهاي حقوق پيوسته است اسرائيل مدعي است كه غزه مشكل سوخت ندارد حال آن كه ساري باشد رئيس سازمان گيشا يك سازمان حقوق بشري اسرائيلي، اظهار داشت كه در پنجم ژانويه ذخيره سوخت كارخانه برق غزه تمام شده است. سازمان گيشا عليه محاصره اقتصادي غزه به ديوان عالي اسرائيل شكايت كرده است.368
يكي ديگر از تحولات فلسطين شكستن محاصره غزه و منفجر كردن ديوارهاي مرزي غزه با مصر در منطقه رفح بود. يك و نيم ميليون فلسطيني در زميني به مساحت 360 كيلومتر در غزه متراكم هستند (4500 نفر در هر كيلومتر) كه اقتصاد آن به شدت وابسته به اسرائيل است. طي سالهاي گذشته حدود 45هزار فلسطيني ساكن غزه به عنوان يك نيروي كار ارزان در اسرائيل مشغول فعاليت بودند كه از اين تعداد روز به روز كاسته شده است. در حال حاضر گفته ميشود درصد بيكاري در غزه به بيش از 50 درصد رسيده است و نيمي از درآمد نيروي كار اين منطقه به دستمزدهايي وابسته است كه از طريق دولت خودگردان (و در حال حاضر توس حماس) بين آنان توزيع ميشود. گذرگاه رفح تنها گذرگاه مسافرتي و راه دسترسي ساكنان نوار غزه به جهان خارج است كه از ژوئن 2007 كاملا بسته شد در واقع با يكدست شدن حاكميت غزه توسط حماس و برچيده شدن نهادهاي رسم وابسته به دولت خودگردان مرزهاي شمالي و جنوبي اين منطقه بسته شد و غزه به زنداني مبدل شد كه حماس بايد آن را اداره ميكرد. فشارهاي اقتصادي بر ساكنان غزه زماني به مرز فاجعه رسيد كه اسرائيل ارسال سوخت به غزه را متوقف كرد و در نتيجه دو نيروگاه توليد برق در غزه يكي پس از ديگري از كار افتاد. در همان حال اسرائيل به حملات هوايي خود ادامه ميداد و حتي تصميم داشت حملات سراسري و زميني خود را آغاز كند. در مقابل اين امر حماس دو تاكتيك جالب توجه را همزمان پيش ميبرد كه يكي ادامه حملات موشكي به شهركهاي يهودي نشين اسرائيل بود تا نشان دهد تنها اين حماس است كه پرچمدار مقاومت و مبارزه عليه تجاوزات اسرائيل است و از سوي ديگر با برپايي تظاهرات زنان و كودكان شمع به دست افكار عمومي منطقه و جهان را متوجه فاجعه محاصره اقتصادي در غزه ميكرد. اين دو تاكتيك فضا را براي حماس آماده كرد به نحوي كه افكار عمومي جهان را عليه اسرائيل برانگيخت و حتي منجر به تشكيل چند جلسه متوالي از سوي شوراي امنيت شد و رفتار اسرائيل مورد انتقاد شديد جهاني قرار گرفت. در نهايت حماس تعدادي از زنان عضو جنبش خود را روانه مرزهاي با مصر كرد كه با ماموران مرزبان مصري درگير شدند. سرانجام جوانان طرفدار حماس با منفجر كردن ديوارهاي سيماني مرز هزاران فلسطيني را روانه شهرهاي عريش، شيخ زايد و رفح كردند. بيش از يك هفته فلسطينيها در مرز مصر و غزه در رفت و آمد بودند و حتي تعدادي با گرفتن پاسپورتهاي مصري خود را به كشورهاي ديگر رساندند. دولت حسني مبارك كه در برابر يك عمل انجام شده قرار گرفته بود، ابتدا از اين امر استقبال كرد اما پس از آن در اثر فشارهاي امريكا و اسرائيل مجبور به بستن دوباره مرزها شد. شكستن مرزهاي رفح ابتكار عمل فوق العادهيي بود كه در سايه آن حماس توانست نفسي تازه كند و به دنيا اعلام كند اگر در شرايطي اضطراري قرار گيرد، ميتواند دست به اقدمي بزند كه طرفهاي منطقه ايي و بينالمللي را درگير معضلات متعدد و لاينحلي سازد.369 حصر غزه موجب اعتراضهاي مردمي در سراسرجهان شد.370
در 19 ژوئن 2008 آتش بس به مدت 6 ماه اين اسرائيل و حماس اعلام شد.371 حماس خواستار متوقف شدن تاخت و تاز تهاجم اسرائيل به غزه شد. حماس خواستار قطع محاصره اقتصادي كه از سوي اسرائيل به مردم غزه تحميل شده است، شد.372
اسرائيل و آمريكا با همكاري مصر راههاي ورودي به غزه را مسدود كردهاند. كمكهاي بشر دوستانه به اندازه محدود اجازه ورود به غزه دارد و تقريبا هيچ كس نميتواند از غزه خارج شود.373
محاصره مذكور شامل تدابير مختلفي از جمله ايجاد موانع واردات كالا به نوار غزه و بستن گذرگاههاي مرزي به روي افراد و كالاها و خدمات بوده كه گاهي چندين روز ادامه يافته است. كاهش ارسال سوخت و برق نيز از آن جمله به شمار ميآيد. همچنين اقتصاد غزه به علت آنكه اسرائيل مساحت دريايي اطراف غزه را براي صيادان فلسطيني محدود ساخته، به شدت آسيب ديده است مضاف بر آنكه ايجاد منطقه ورود ممنوع در طول مرز ميان نوار غزه و اسرائيل و به تبع آن كاهش اراضي براي فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي فلسطينيان بر مشكلات اقتصادي فلسطينيان ساكن نوار غزه افزوده است.374
گفتار دوم: نقض قوانين حقوق بشر دوستانه توسط اسرائيل در جنگ غزه375
بررسي اعمال ارتش اسرائيل در طي اين عمليات بيانگر نقض جدي و مكرر حقوق بين الملل بشر دوستانه ميباشد.
در سطور زيرين به موارد نقض حقوق بين الملل بشر دوستانه در جنگ غزه توسط اسرائيل ميپردازيم.
اسرائيل مدارس، بيمارستانها، آمبولانسها و مناطق حمايت شده سازمان ملل متحد را هدف قرار داد. او مدعي است که حمله به غزه به عنوان عمل دفاع از خود در مقابل حملات موشکي حماس به جنوب اسرائيل پس از اتمام آتش بس شش ماهه ميباشد. ولي واقعيت اين است که آتش بس شش ماهه از حملات موشکي حماس به جنوب اسرائيل توسط اسرائيل نقض شده بود. در چهارم نوامبر 2008 اسرائيل در يک حمله نظامي، شش نيروي نظامي حماس را به قتل رساند. در 5 نوامبر 2008 حماس در يک اقدام تلافي جويانه 35 موشک قسام به اسرائيل شليک کرد.
هدف اسرائيل از اين حمله دفاع از مردم خود نبوده بلکه هدف اسرائيل نابودي دولت حماس ميباشد با عدم رعايت اصل تمايز در حمله نظامي که موجب کشته شدن صدها غير نظامي و نابودي ساختمانهاي نظامي شده است، حقوق بين المللي بشر دوستانه را نقض کرده است و در نتيجه يک فاجعه انساني در غزه ايجاد شده است.
اسرائيل به پروتکلهاي الحاقي به کنوانسيونهاي ژنو نپيوسته است. ولي بسياري از مفاد پروتکل اول به عرف تبديل شده و لذا براي اسرائيل لازم الاجرا ميباشد. مضافا بر اين که دادگاه عالي دادگستري اسرائيل اصل تناسب را در آرا خود پذيرفته است.
ماده (8) 51 پروتکل الحاقي اول 1977 کنوانسيونهاي ژنو مقرر ميدارد:
هيچ کدام از موارد نقض اين ممنوعيتها موجب نفي تعهدات حقوقي طرفهاي مخاصمه نسبت به سکنه و افراد غير نظامي و از جمله تعهد نسبت به انجام اقدامات احتياطي پيشبيني شده در ماه 57 نميشود.376
حتي با اين فرض که ادعاي اسرائيل دال بر نقض حقوق بشر دوستانه توسط حماس صحيح باشد، از انجائي که حقوق بين الملل بشر دوستانه براساس عمل متقابل نميباشد، لذا حقوق بين الملل بشر دوستانه حتي در صورت صحت ادعاي اسرائيل در مورد نقض اين حقوق توسط حماس، به اسرائيل اجازه نميدهد تا کنوانسيونهاي ژنو را نقض کند. اسرائيل مدعي است که حماس مقررات کنوانسيونهاي ژنو مبني بر عدم استفاده نظامي از مناطق غير نظامي را نقض کرده و سپر انساني درست کرده است377 حتي در صورت صحت ادعاي اسرائيل اين کشور از انجام تعهدات خود طبق کنوانسيونهاي ژنو بري نخواهد شد.
بند اول: شليک گلوله به سمت غير نظاميها
بر طبق گزارش سازمان حقوق بشري فلسطيني الميزان، 1342 فلسطيني در جريان اين عمليات کشته شدهاند. برخي از آنها طي حمله هوايي و برخي با گلوله باران توپخانه و برخي توسط تانکهاي اسرائيلي و بالاخره گروهي نيز توسط گلوله مستقيم سربازان اسرائيلي کشته شدهاند.378 907 نفر از اين تعداد پس از حمله زميني اسرائيل به غزه در 4 ژانويه 2009 کشته شده و هزاران نفر مجروح شدهاند که 350 نفر از آنها جراحت عمده و جدي برداشتهاند.
تعداد زياد قربانيان در چنين زمان کوتاهي بررسي اين که چه تعدادي از کشته شدگان در عمليات نظامي درگير بودهاند را مشکل ميکند. به هرحال براساس آمار 315 نفر از کشته شدگان زير 18 سال بودهاند. که 235 نفر از اين تعداد کمتر از 16 سال داشتهاند. 115 نفر از کشته شدگان زن بودهاند که حداقل 83 زن بالاي 50 سال در ميان کشته شدگان بوده است. اين ارقام حداقل قربانيان غير نظامي اين جنگ ميباشند. يعني با فرض اينکه تمامي کشته شدگان مرد بالاي 18 سال مستقيما در عمليات دفاع از غزه فعال بوده باشند، اين تعداد حداقل کشته شدگان غير نظامي در جنگ غزه ميباشد. در حالي که بر طبق گزارش بت سلم سازمان حقوق بشري غير دولتي اسرائيل بسياري از مردان کشته شده در اين جنگ غير نظامي بوده و در عمليات دخالتي نداشتهاند.379
حقوق بين الملل بشر دوستانه اصولي را بنا نهاده است که هدف آن حمايت از غير نظاميان و کاهش هرچه بيشتر صدمه به اين افراد در جريان يک مخاصمه مسلحانه ميباشد. براي مثال از نيروي نظامي خواسته شده است تا ميان رزمندگان و غير نظاميان تمايز قائل شوند و حمله به غير نظاميان مطلقاً ممنوع ميباشد. حمله تنها به اشخاص يا اهداف نظامي مجاز ميباشد که مستقيما در عمليات مخاصمانه مسلحانه دخالت داشته باشند و ماه (2) 52 پروتکل اول الحاقي مقرر ميدارد.
حمله ها منحصرا بايد به هدفهاي نظامي محدود گردد تا آنجا که به اموال مربوط ميباشد هدفهاي نظامي محدود به اموالي که به لحاظ ماهيت محل، هدف يا کاربرد آنها سهم بيشتري در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، جنگ 22 روزه، مخاصمات مسلحانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رضامندی زناشویی، رضایت زناشویی، آزمون فرضیه، تعارضات زناشویی