پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، جنگ 22 روزه، مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه ارشد

قدرت در مناطق تخليه شده را نداشته باشد، بسته به آن که شخص طرفدار تفسير موسع يا مضيق ماده 42 باشد، نيز ميتواند در آن منطقه خاص معين خاتمه اشغال باشد. در قضاياي بينابيني، زماني که موثر بودن کنترل اعمال شده در منطقه توسط هر دو قدرت مهاجم و دولت مشروع مورد بحث و جدل قرار ميگيرد. براي مثال جائي که قواي مهاجم و دولت مشروع هر دو به صورت موازي اعمال کنترل بر منطقه ميکنند. عکس العمل مي تواند در تشخيص شرايط حقوقي در اين شرايط کمکي براي تشخيص و تعيين شرايط باشد.
بند چهارم: وضعيت حقوقي نوار غزه
با توجه به بحثهاي حقوقي مطرح شده، در بررسي اوليه به نظر ميرسد که پس از خروج اسرائيل از نوار غزه در واقع اولين شرط (حضور نيروي متخاصم در منطقه) از بين رفته است. در نتيجه اين منطقه اشغالي نميباشد. ولي بايد گفت که شرايط غزه پيچيدگيهاي واقعي، عملي، دکتريني و نظري خود را دارد.349
اول، يا وجودي که نيروهاي ارتش اسرائيل در روي زمين غزه حضور ندارند، ولي همانطور که در صفحات پيشين توضيح داده شد، فضاي هوايي، دريايي، آبهاي سرزميني و مرزهاي غزه تحت کنترل موثر ارتش اسرائيل است. در نتيجه اين کنترل دولت مشروع غزه قادر به اجراي کنترل موثر بر غزه نميباشد. از اين مسئله در ترکيب با توانايي نظامي اسرائيل براي ورود به نوار غزه در صورت لزوم و اجراي قانون و نظم در منطقه، ميتوان نتيجه گيري کرد با وجود خروج نيروي زميني ارتش اسرائيل از نوار غزه ارتش اسرائيل کماکان کنترل موثر بر نوار غزه را دارد.
دوم، با وجودي که تا قبل از جنگ 1967 نوار غزه و کرانه باختري تحت حاکميت دو دولت مختلف اردن و مصر اداره ميشده است. ولي پس از پيمان اسلو طبق ماده 4 بيانيه اصول بين اسرائيل و فلسطين اين دو منطقه را يک واحد يکپارچه متعلق به مردم فلسطين اعلام کرده و دولت هاي مصر و اردن نيز آن را پذيرفتهاند. با اين وجود ممکن است ادعا شود که غزه موضوع ختم اشغال بخشي از منطقه اشغالي باشد. ولي با حضور کامل ارتش در کرانه باختري و ارتباط اين دو قسمت با يکديگر براساس موافقت نامه فوق، اين مناطق کماکان اشغالي محسوب ميشوند. علاوه بر آن کنترل موثر اسرائيل بر نظام مرکزي دولت خودگردان در کرانه باختري مانع اعمال قدرت موثر در دولت خودگردان به غزه شده است.
سوم، پيمان اسلو يک وابستگي حقوقي ميان اسرائيل و دولت خودگردان ايجاد کرده است بر طبق اين پيمان اسرائيل قدرت برتر دولتي در مسائل مربوط به امنيت عمومي در کل مناطق اشغالي، شامل مناطقي که تحت قوانين فلسطين اداره ميشود. نيز ميباشد. به علاوه پيمان اسلو قدرت دولت خودگردان را در برقراري روابط خارجي آزادانه محدود کرده است. رژيم اسرائيل حق بررسي و وتوي قوانين دولت خودگردان را دارد. بايد اضافه کرد ساير قدرتهاي دولتي را که به وضوح به دولت خودگردان انتقال نيافته، طبق پيمان به اسرائيل تفويض شده است.گروهي استدلال مي کنند که قراردادهاي منعقده ميان اسرائيل و فلسطين موجب انتقال قدرت به دولت خودگردان شده است.350 ولي براساس ماده 47 کنوانسيون چهارم ژنو، موافقت نامه بين مقامات اراضي اشغال شده و دولت اشغالگر، دولت اشغالگر را از تعهدات خود تحت حقوق اشغال نظامي مبري نميکند. تعهداتي که در موافقت نامههاي ميان دولت خودگردان و اسرائيل مبني بر حفظ وضع موجود در يک دوره موقت تا صلح نهايي مي تواند تفسير تداوم اشغال اسرائيل بر مناطق اشغالي را تقويت کند.
با توجه به مسائل گفته شده در سطور فوق، روشن ميشود که اسرائيل کماکان در حال اعمال قدرت در منطقه اشغالي است. لذا بخشي از مقررات بين المللي اشغال و حقوق بين المللي بشر دوستانه در اين مناطق قابل اعمال باقي ميماند. حتي پس از خروج نيروهاي اسرائيل هنوز اين مناطق به صورت دو فاکتو در اشغال اسرائيل است. لذا حقوق بين الملل بشر دوستانه بايد در هر شرايطي در اين مناطق اعمال شود. براي ختم اين قسمت به ماده 14 قرارداد قاهره اشاره ميکنيم که مقرر ميدارد اسرائيل و مقامات فلسطين قدرت و مسئوليت خود را در پي اين قرارداد با در نظر گرفتن قوانين بين المللي و حقوق بشر و مقررات حقوقي اعمال ميکنند.
اين ماده به تعهد هر دو طرف نسبت به الزامات بين المللي تاکيد کرده و مقررات حقوق بشر دوستانه در اشغال نظامي ادامه پيدا ميکند.
به منظور روشن شدن مطلب لازم به يادآوري است اين اتفاقات مناطق اشغالي که شامل مناطق خودگردان نميباشد را تغيير نداده است. حتي با تفسير مضيق ماده 42 کنوانسيون چهارم ژنو، اسرائيل کماکان داراي قدرت موثر بر مناطق اشغالي از جمله غزه ميباشد. لذا اين مناطق کماکان تحت اشغال اسرائيل بوده و اسرائيل موظف به اجراي تعهدات خود تحت کنوانسيون چهارم ژنو ميباشد. علاوه بر آن فعاليتهاي ارتش اسرائيل در غزه و اطراف آن بايد کماکان تحت مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه باشد. از لحاظ حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي و حقوق بشر دوستانه بين الملل بالاخص کنوانسيون چهارم، کماکان اين مناطق تحت اشغال است. به هر حال در حوزه مسائلي مانند آموزش و پرورش، بهداشت، سلامتي و رفاه اجتماعي مسئوليت دولت اشغالگر در مناطق خودگردان به دولت خودگردان منتقل شده است و لازم نيست حقوق بين المللي بشر دوستانه در اين مناطق اشاره شود.
پس از درگيري ميان حماس و دولت خودگردان شرايط ويژهاي در غزه ايجاد شد. محاصره و تحريم اقتصادي غزه شرايط اسفباري را به مردم غزه تحميل کرد. در پي آن با حمله اسرائيل به نوار غزه (جنگ 22 روزه) موارد عديدهاي از نقض حقوق بشر دوستانه در طي محاصره اقتصادي و جنگ 22 روزه صورت پذيرفت. لذا در مباحثاتي به بررسي اين وضعيت پرداخته ميشود.

مبحث دوم: جنگ غزه از 27 دسامبر 2008 الي 18 ژانويه 2009
از زمان انجام انتخابات دموکراتيک سال 2006 در فلسطين و پيروزي جنبش حماس در اين انتخابات، اسرائيل مبادرت به تحريم اقتصادي نوار غزه و کرانه باختري کرد. حماس کنترل کامل غزه را به دست آورد.351
از زمان انتخابات دموکراتيک 2006 تا برکناري اسماعيل هنيه در ژوئن 2007، تحريم اقتصادي بينالمللي و محاصره اسراييل شامل نوار غزه و کرانه باختري بود و پس از جدائي سياسي ميان حماس و فتح تحريم کرانه باختري لغو شد و حال آن که تحريم غزه کماکان ادامه دارد. دستاويز اصلي اسرائيل گوشمالي مردم فلسطين سرباز زدن حماس از پذيرش اين سه شرط است: به رسميت شناختن اسرائيل، متوقف کردن همه اعمال خشونت آميز و پذيرش قطعنامههاي پيشين352 اسرائيل براي از بين بردن مقاومت مردم فلسطين تصميم به نابودي حماس و حزب الله گرفت.353
پس از يکدست شدن حاکميت در غزه اين شهر تحت محاصره اقتصادي قرار داشت. اسرائيل تمامي راههاي ورودي به غزه را مسدود کرده است. اسرائيل ادعا ميکند که اين عمل به منظور ممانعت از حملات موشکي حماس به اسرائيل ميباشد. همچنين اسرائيل مانع ارسال منابع غذايي و ساير کمک هاي بشر دوستانه به غزه شده است. نماينده امور کمک رساني سازمان ملل متحد که مسئول توزيع غذا ميان مردم غزه ميباشد، در محکوم کردن اسرائيل به آن چيزي که او تنبيه دسته جمعي مي نامد. به سازمانهاي حقوق بشري پيوسته است. اسرائيل مدعي است که غزه مشکل سوخت ندارد حال آنکه ساري باشي، رئيس سازمان گيشا، يک سازمان حقوق بشري اسرائيل اظهار داشت که در پنجم ژانويه ذخيره سوخت کارخانه برق غزه تمام شده است. سازمان گيشا عليه محاصره اقتصادي غزه به ديوان عالي اسرائيل شکايت کرده است.354
يکي ديگر از تحولات فلسطين شکستن محاصره غزه و منفجر کردن ديوارهاي مرزي غزه با مصر در منطقه رفح بود. يک و نيم ميليون فلسطيني در زميني به مساحت 360 کيلومتر در غزه متراکم هستند (4500 نفر در هر کيلومتر) که اقتصاد آن به شدت وابسته به اسرائيل است. طي سالهاي گذشته حدود 45 هزار فلسطيني ساکن غزه به عنوان نيروي کار ارزان در اسرائيل مشغول فعاليت بودند که از اين تعداد روز به روز کاسته شده است در حال حاضر گفته ميشود درصد بيکاري در غزه به بيش از 50 درصد رسيده است و نيمي از درآمد نيروي کار اين منطقه به دستمزدهايي وابسته است که از طريق دولت خودگردان (و در حال حاضر توسط حماس) بين آنان توزيع ميشود گذرگاه رفح تنها گذرگاه مسافرتي و راه دسترسي ساکنان نوار غزه به جهان خارج است که از ژوئن 2007 کاملا بسته شد. در واقع با يک دست شدن حاکميت غزه توسط حماس و برچيده شدن نهادهاي رسمي وابسته به دولت خودگردان مرزهاي شمالي و جنوبي اين منطقه بسته شد و غزه به زنداني مبدل شد که حماس بايد آن را اداره ميکرد. فشارهاي اقتصادي بر ساکنين غزه زماني به مرز فاجعه رسيد که اسرائيل ارسال سوخت به غزه را متوقف کرد و در نتيجه دو نيروگاه توليد برق در غزه يکي پس از ديگري از کار افتاد. در همان حال اسرائيل به حملات هوائي خود ادامه ميداد و حتي تصميم داشت حملات سراسري و زميني خود را آغاز کند. در مقابل اين امر حماس دو تاکتيک را همزمان پيش ميبرد که يکي ادامه حملات موشکي به شهرکهاي يهودي نشين اسرائيل بود تا نشان دهد تنها اين حماس است که پرچمدار مقاومت و مبارزه عليه تجاوزات اسرائيل است و از سوي ديگر با برپايي تظاهرات زنان و کودکان شمع به دست افکار عمومي منطقه و جهان را متوجه فاجعه محاصره اقتصادي در غزه ميکرد. اين دو تاکتيک فضا را براي حماس آماده کرد، به نحوي که افکار عمومي جهان را عليه اسرائيل برانگيخت و حتي منجر به تشکيل چند جلسه متوالي از سوي شوراي امنيت شد و رفتار اسرائيل مورد انتقاد شديد جهاني قرار گرفت. در نهايت حماس تعدادي از زنان عضو جنبش خود را روانه مرز غزه با مصر کرد که با ماموران مرزبان مصري درگير شدند. سرانجام جوانان طرفدار حماس با منفجر کردن ديوارهاي سيماني مرز هزاران فلسطيني را روانه شهرهاي عريش، شيخ زايد و رفح کردند. بيش از يک هفته فلسطينيها در مرز مصر و غزه در رفت و آمد بودند و حتي تعدادي با گرفتن پاسپورتهاي مصري خود را به کشورهاي ديگر رساندند. دولت حسني مبارک که در برابر يک عمل انجام شده قرار گرفته بود، ابتدا از اين امر استقبال کرد، اما پس از آن در اثرفشارهاي آمريکا و اسرائيل مجبور به بستن دوباره مرزها شد. شکستن مرزهاي رفح ابتکار عمل فوق العادهيي بود که در سايه آن حماس توانست نفسي تازه کند و به دنيا اعلام کند اگر در شرايطي اضطراري قرار گيرد ميتواند دست به اقدامي بزند که طرفهاي منطقهايي و بين المللي را درگير معضلات متعدد و لاينحلي سازد.355 حصر غزه موجب اعتراض هاي مردمي در سراسر جهان شد.356
در 19 ژوئن 2008 آتش بس به مدت 6 ماه بين اسرائيل و حماس اعلام شد.357حماس خواستار متوقف شدن تاخت و تاز و تهاجم اسرائيل به غزه شد. حماس خواستار قطع محاصره اقتصادي که از سوي اسرائيل به مردم غزه تحميل شده است، شد.358
اسرائيل و آمريکا با همکاري مصر راههاي ورود به غزه را مسدود کردهاند. کمکهاي بشر دوستانه به اندازه محدود اجازه ورود به غزه دارد و تقريبا هيچ کس نميتواند از غزه خارج شود.359
اسرائيل و آمريکا با همکاري مصر راه هاي ورود به غزه را مسدود کرده اند. کمکهاي بشر دوستانه به اندازه محدود اجازه ورود به غزه دارد و تقريبا هيچ کس نميتوند از غزه خارج شود.
محاصره مذکور شامل تدابير مختلفي از جمله ايجاد موانع واردات کالا به نوار غزه و بستن گذرگاههاي مرزي به روي افراد و کالاها و خدمات بوده که گاهي چندين روز ادامه يافته است. کاهش ارسال سوخت دريايي اطراف و برق نيز از آن جمله به شمار ميآيدو همچنين اقتصاد غزه به علت آنکه اسرائيل قلمرو غزه را براي صيادان فلسطيني محدود ساخته، به شدت آسيب ديده است. مضاف بر آن که ايجاد منطقه ورود ممنوع در طول مرز ميان نوار غزه و اسرائيل و به تبع آن کاهش اراضي براي فعاليتهاي کشاورزي و صنعتي فلسطينيان بر مشکلات اقتصادي فلسطينيان ساکن نوار غزه افزوده است.360
19 دسامبر 2008 آتش بس ميان اسرائيل وحماس خاتمه يافت. حماس شليک موشک به اسرائيل را از سر گرفت. چند روز بعد در 23 دسامبر يک مقام اسرائيلي اظهار داشت ارتش اسرائيل صبح روز چهارشنبه سه گذرگاه مرزي براي ارسال کمکهاي بشردوستانه به نوار غزه بازگشايي خواهد کرد. وي اظهار داشت کاميونهاي حامل کمکهاي بشر دوستانه و گاز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، ترک فعل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، سازمان ملل متحد، حقوق بشر دوستانه، سازمان ملل