پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، نقض حقوق، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان “سپر دفاعي” را آغاز كرد. در وسيعترين فراخوان نظامي سربازان ذخيره اسرائيلي از سال 1967 به بعد در فاصله 28 مارس تا 4 آوريل كليه شهرهاي مهم كرانه غربي به جز هربون و جريشو و گروهي از روستاها مورد هجوم اسرائيل قرار گرفته و اشغال شدند وحشي گري و ابعاد اين هجوم بي سابقه بود. مسئلهاي كه در عمليات سپر دفاعي از ساير عمليات تهاجمي اسرائيل بود. طبيعت اهداف اين عمليات بود. سه روستاي اصلي رام الله، نابلس و جنين دچار انهدام و خرابي وصف ناپذير شدند. نابلس و جنين كه در اوايل مارس در معرض خشم تهاجمي ارتش اسرائيل واقع شده بودند بار ديگر نيروهاي مقاومت كمپهاي پناهندگي اين روستاها در معرض تاخت و تاز ارتش اسرائيل قرار گرفتند. ولي در رام الله هدف اين تعرض زير ساخت دولت خودگردان فلسطين بود.304 قبل از اعلام سپر دفاعي عمليات تخريبي اسرائيل عليه نهاد خودگردان فلسطين محدود به نهادهاي امنيتي فلسطين و نهادهاي پايه اي كه در حاكميت دولت آينده فلسطين نقش اساسي ايفا ميكردند؛ مانند فرودگاه و بندر غزه بود. در حالي كه پس از سپردفاعي غير نظاميان فلسطيني هدف قرار گرفتند.305 از يك هفته بعد از اين حادثه، حملات روزانه انفجار مبادي ورودي و در پي آن غارت غير نظاميان فلسطيني صورت ميپذيرفت. اهداف اين عمليات از مركز شوراي قانونگذاري تا وزارت خانههاي آموزش و پرورش، دارائي، كشاورزي، تجارت و صنعت تا ساختمان شهردداري و اتاق بازرگاني بود. در برخي موارد گروه حمله شامل تيم متخصص جستجو، براي گناهكار قلمداد كردن عرفات بود. شارون برخي از اين مداركي كه با يورش تيم جستجو به دست آورده بود را تحت عنوان پرونده عرفات در جلسهاي كه در آوريل ماه مي با جرج بوش داشت به واشنگتن برد.
تا 21 آوريل، تانكهاي اسرائيلي از مناطقي كه در ماه مارس اشغال كرده بودند غير از دو سايت غير فعال، اردوگاه عرفات در رام الله و كليساي بيت اللحم، را ترك كردند. در كليساي بيت اللحم، 30 نظامي اسرائيلي پناهندگان و شماري از ساكنين شهر را دستگير كردند. عرفات در محاصره خانگي قرار گرفت. از ديد جامعه بين الملل محاصره عرفات براي مدت نامحدود نمادي از زورگوئي شارون در تحميل حبس خانگي به عرفات بود. در ظاهر محاصره عرفات با هدف مجبور كردن وي در استرداد شش فراري كه تحت نظر او بودند، صورت پذيرفت. چهار نفر از آنان متهم به شركت در عمليات ترور وزير سابق توريسم اسرائيل رهاوام زيوي، بودند و دو نفر ديگر عبارت از احمد سادات، رهبر جبهه خلق براي آزادي فلسطين و فواد شباكي كه متهم به دخالت مالي در قضيه كشتي كارينه، قاچاق اسلحه به فلسطين بودند.306
بند پنجم: بي حرمتي به مسجد الاقصي و انتفاضه الاقصي (انتفاضه دوم)
آريل شارون در تاريخ 28 سپتامبر 2000 به همراه صدها سرباز اسرائيلي از مسجد الاقصي بازديد كرد. در نتيجه اين عمل شارون، اعتراضات فلسطينيها به صورت تظاهرات، مبارزه خشونت آمير و درگيري آغاز و تاكنون ادامه دارد.307 معمولا يهوديان از مسجد الاقصي ديدن نميكنند. بازديد شارون از مركز مقدس مسلمانان به عنوان يك غير مسلمان و به همراهي چند صد سرباز در زماني كه مذاكرات صلح در جريان بوده، نيتي غير از بي حرمتي به مقدسات مسلمانان و تحريك و تحقير آنان نداشته است. اين عمل شارون مورد انزجاز مسلمانان است او با اين عمل و تحريك مسلمانان قصد به بن بست كشاندن مذاكرات صلح را داشته است. فلسطينيها تظاهرات و حملات خود را به همين مناسبت انتفاضه الاقصي ناميده و اعلام كردهاند كه انتفاضه تا پايان اشغال كرانه باختري و نوار غزه و ترك كامل اسرائيل از اين مناطق ادامه خواهد داشت. انتفاضه الاقصي بسيار مهم است. زيرا، براي اولين بار فلسطينيهاي تبعه اسرائيل در اعتراضات و تظاهرات عليه اشغال نظامي غزه و كرانه باختري مشاركت فعال يافتند.
بند ششم: كميته بين المللي صليب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالي و مناطق خودگردان
با ارائه مواردي از نقض حقوق بشر دوستانه و كنوانسيون چهارم ژنو در اين گفتار جا دارد كه به نقش صليب سرخ بين المللي به عنوان متولي نظارت بر اعمال اين حقوق در مناطق اشغالي پرداخته شود.
فرستادگان كميته بين المللي صليب سرخ همواره و در هر مكان از صليب سرخ يا هلال احمر محلي حمايت ميكند. از سال 1972 جمعيت هلال احمر اردن در كرانه باختري فعال شد. در سال 1972 يك جمعيت هلال احمر فلسطيني در نوار غزه تشكيل شد. بعلاوه يك جمعيت هلال احمر فلسطيني در خارج تشكيل شد. امروزه هدف اصلي توسعه ظرفيت عملياتي هلال احمر فلسطين ميباشد. شناسائي رسمي جمعيت هلال احمر فلسطين تنها در صورت تشكيل دولت مستقل فلسطين و الحاق اين دولت به كنوانسيون هاي ژنو امكان پذير ميباشد. تا آن زمان كميته بين المللي صليب سرخ مسئوليتهاي اين نهاد را در مناطق اشغالي به عهده دارند. نظر به اين كه بخشي از مناطق اشغالي به صورت خودگردان اداره ميشود لذا عملكرد كميته بين المللي صليب سرخ در مناطق اشغالي و خودگردان به تفكيك ارائه ميشود.
الف: مناطق اشغالي
اولين وظيفهاي كه فرستادگان صليب سرخ بعد از فاجعه جنگ 1967 به عهده گرفتند بازديد از زندانيان جنگ در اسرائيل و كشورهاي عرب همسايه براي بررسي وضعيت زندانيان براساس كنوانسيون سوم ژنو بود. بعدها هيات اعزامي صليب سرخ ترتيب تقسيم اين زندانيان و بازگشت آنها را به خانوادههاي خود داد.308
به محض آنكه اين مرحله پايان پذيرفت، صليب سرخ شروع به كار در مناطق اشغالي در كرانه غربي شامل: بيت المقدس، نوار غزه، صحراي سينا و بلنديهاي جولان براساس كنوانسيون چهارم ژنو كرد.
از سال 1967 نظر كميته بين المللي صليب سرخ اجراي مقررات كنوانسيون چهارم در مناطق اشغالي فلسطين بوده است. به نظر كميته اين مقررات بايد در مناطق اشغالي تحت كنترل اسرائيل اعمال شود. از نقطه نظر كميته بين المللي صليب سرخ هيچ مقام حقوقي قادر به تميز حقوق بشر دوستانه طبيعي با ساير حقوق در كنوانسيون چهارم ژنو نميباشد. عليرغم اعلام عمومي رژيم اسرائيل دال بر عدم مطابقت شرايط مناطق اشغالي با مصوبات كنوانسيون چهارم ژنو اسرائيل ماموريت و وظايف صليب سرخ در مناطق اشغالي كه در مقررات مربوط به اشغال (مواد 34-27 و 78-47 كنوانسيون چهارم ژنو) را پذيرفته و اجازه حضور فرستادگان صليب سرخ به مناطق اشغالي را داده است. صليب سرخ لزوم اجراي مقررات كنوانسيون چهارم در مناطق اشغالي فلسطين را بارها در گزارشات و تماسهاي خصوصي با دولتمردان اسرائيل اعلام كرده است.
با وجودي كه صحراي سينا در پي موافقت نامه صلح كمپ ديويد ميان سادات و اسرائيل به مصر برگردانده شد. كماكان صليب سرخ در منطقه فعال است. از سال 1982 صليب سرخ در مناطق اشغالي اسرائيل در جنوب لبنان فعال شد. وظيفه اصلي فرستادگان صليب سرخ در اسرائيل و مناطق اشغالي نظارت بر اعمال دولت اشغالگر در تطبيق با IHL و به خصوص كنوانسيون چهارم ژنو و كمك به يافتن راه حلي براي مشكلاتي كه طبيعت انسان دوستانه دارند، بود. اين هياتها مجاز بودند تا منظماً مناطقي زندانيها و افراد تحت بازجويي را نگه ميداشتند، بازديد كنند. در صورتي كه هيات اعزامي صليب سرخ نقض حقوق بين الملل بشر دوستانه را مشاهده كند و مراتب را با مقامات مسئول اسرائيلي در ميان گذارد.
براساس يك خط مشي قديمي صليب سرخ همواره گزارشات خود را به صورت محرمانه به مقامات ذينفع ميدهد. در موارد بحراني صليب سرخ ميتواند موارد نقض حقوق بشر دوستانه را به اطلاع عموم برساند309 اين اقدامات براساس كنوانسيون چهارم ژنو صورت پذيرفته است.
ب: مناطق خودگردان
روابط ميان ساكنين نوار غزه و منطقه جريشو و مقامات فلسطيني تحت حقوق بين الملل بشر دوستانه است. با وجودي كه فلسطين (دولت خودگردان) نميتواند عضو رسمي كنوانسيونهاي بين المللي باشد ولي رابطه مردم اين مناطق براساس حقوق بشر است زيرا حقوق بشر در حال حاضر به قوانين عرفي تبديل شده است. پس از خروج نيروهاي اسرائيلي از مناطق خودگردان، صليب سرخ حضور خود را در نوار غزه و كرانه باختري به دو دليل ادامه داد.
اول، تا زماني و تا حدي كه مقامات اسرائيلي به صورت دو فاكتو به عنوان دولت اشغالگر اعمال قدرت ميكند، صليب سرخ نظارت بر اعمال اسرائيليها خواهد داشت كه آيا مطابق حقوق بين الملل و بطور خاص كنوانسيون چهارم ژنو از غير نظاميان حمايت ميكند. بعلاوه با وجود شهركهاي يهودي نشين در غزه و كرانه باختري چنين حضوري تضميني در قبال حقوق بين المللي بشر دوستانه ميباشد.310
دوم، صليب سرخ حق دارد كه بر وضعيت زندانياني كه زير نظر دولت خودگردان نگهداري ميشوند، نظارت كند. در سال 1995 هيات اعزامي كيمته بين الملل صليب سرخ بدون آنكه اجازه بازرسي كليه مراكز نگهداري زندانها را داشته باشد، از 638 زنداني در 21 محل مختلف بازديد كرد.311
صليب سرخ همچنين فعاليتهاي معمول خود را از جمله رد و بدل پيغامهايي از طريق صليب سرخ و ارسال پيغامهاي راديويي ميان غير نظاميان در مناطق اشغالي يا مناطق خودگردان با بستگان خود در كشورهاي عربي را انجام داده است و همچنين تقاضاهايي براي تعيين جا براي بستگان زندانيان كرده است. چنين فعاليتهايي در مناطق خودگردان ناشي از كنوانسيونهاي 1949 ژنو نميباشد هر چند كه اساسنامه صليب سرخ بين المللي و جنبش هلال احمر كه توسط تمام دلتهاي كنوانسيونهاي ژنو پذيرفته شده است.312
رئيس صليب سرخ در ژوئن1995 به طور رسمي از مناطق خودگردان بازديد كرد. در غزه با رئيس دولت خودگردان در مورد فعاليتهاي صليب سرخ در منطقه صحبت كرد.
فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن
نوار غزه يك نوار باريك است كه در منطقهاي از زمين به مساحت 360 كيلومتر مربع در كنار درياي مديترانه بين سواحل اسرائيل و صحراي سينا احاطه شده است. غزه محل زندگي يك و نيم ميليون فلسطيني است كه از لحاظ تراكم پرجمعيت ترين منطقه دنيا ميباشد.
نوار غزه به عنوان بخشي از فلسطين تحت قيوميت تا تاريخ 1948 توسط انگلستان اداره ميشد.در طي جنگ اول ميان اعراب و اسرائيل اين منطقه جزء قلمرو مصر شد و لازم به تذكر است كه قبل از اين جنگ به علت فشارهاي اسرائيل به فلسطينيهاي ساكن اسرائيل تعدا زيادي از فلسطينيها به ناچار به اين منطقه مهاجرت كردند و جمعيت غزه در اين زمان نسبت به زمان قيوميت، چند برابر شده و تركيب جمعيتي آن تغيير يافته بود. شهرك يهودي نشين كفر داروم، كه قبل از سال 1948 در اين منطقه وجود داشت، در طي جنگ سالهاي 1948 و1949 تخريب شد و بيشتر ساكنان نوار غزه فلسطينيان را اعراب پناهندهاي تشكيل ميدهند كه در طول جنگ اعراب و اسرائيل در سال 1948 از اسرائيل خارج شدند. تا سال 1967 جمعيت نوار غزه شش برابر شد، و از آن زمان اين جمعيت همواره در حال رشد است. بيش از 99 درصد از ساكنان نوار غزه را مسلمانان و حدود 1درصد از جمعيت اين منطقه را اقليت مسيحيان فلسطيني تشكيل ميدهند.313
در جنگ شش روزه اسرائيل غزه را اشغال كرد، در آگوست 2005 اسرائيل اين منطقه را تخليه كرد و پس از آن كه پس از پيروزي حماس در انتخابات 2007 و وقايع پس از آن غزه تحت كنترل حماس قرار گرفت، اسرائيل مبادرت به محاصره نوار غزه كرد و در پي آن جنگ 22 روزه غزه در دسامبر 2008 و ژانويه 2009 منجر به كشته شدن بيش از هزار تن و مجروح شدن تعداد كثيري از فلسطينيها كه بيشتر آنها غير نظامي بودند، شد.
مبحث اول: تاريخچه اشغال نواز غزه توسط اسرائيل
در پي جنگ ژوئن 1967نوار غزه و صحراي سينا به اشغال نظامي اسرائيل درآمد. به دنبال پيمان صلح کمپ ديويد با مصر صحراي سينا به مصر باز پس داده شد ولي نوار غزه همچنان در اشغال اسرائيل باقي ماند. غزه از ژوئن 1967 به بعد تحت کنترل قواي نظامي اشغالگر ارتش اسرائيل اداره ميشد و لذا از آن تاريخ نظام حقوقي بين المللي حاکم بر اين منطقه مقررات لاهه 1907 و کنوانسيون چهارم ژنو 1949 بوده است. با وجودي که رژيم اسرائيل قابليت اعمال کنوانسيون چهارم ژنو را با اين استدلال که غزه در طي جنگ 1949 توسط مصر اشغال شده و در جنگ 1967 باز پس گرفته شده زير سوال ميبرد. البته اسرائيل با استدلال مشابه در مورد کرانه باختري و اردن، مدعي عدم قابليت تعميم کنوانسيون چهارم ژنو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق بشر، مخاصمات مسلحانه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر