پایان نامه با کلید واژه های جمال الدین، ارتباط جمعی، علوم ارتباطات

دانلود پایان نامه ارشد

بستگان ) به آنان منتقل میشود .
ج-دانشجویان بر این باورند که بیان واقعیت ها ، صداقت و راستگویی در انعکاس اخبار مهم ترین عامل اعتماد به اخبار رسا نه های کشور است .

– بررسی میزان اعتماد مردم به منابع ارتباطی با تاکید برتلویزیون و مطبوعات – رضا سالک 1378
این پژهش بر پایه روش پیمایشی حاصل نظر 628 نفر ( حجم نمونه ) از مردم 15 سال به بالای مناطق بیست و دو گانه شهر تهران درباره اعتماد به منابع ارتباطی با تاکید به تلویزیون و مطبوعات می باشد.
نتایج این بررسی نشان می دهد ،63 درصد به اخبار و اطلاعات تلویزیون اعتماد دارند . در بررسی تحلیل شاخص های اعتبار رو شن شد که اکثزیت نسبی پاسخگویان بر کارکردهای حرفه ای تلویزیون بیشتر از مطبوعات صحه می گذارند . بیش از 53 درصد معتقدند که تلویزیون تازه ترین اخبار را ارائه می دهد همچنین کمتر از نیمی از ایشان بر درستی و صحت و نیز متنوع بودن اخبار داخلی تاکید دارند.
عدم توجه به اصل موضوع های خبری و نه صرفا شخصیت های مهم کشور ، عدم ارائه دیدگاه های مختلف جامعه در مورد مسایل بحث انگیز ، عدم توجه به نیاز ها و علاقه مردم و نیز عدم بی طرفی در گزارش رویدادها از جمله اساسی ترین مسایلی است که نظر مثبت مردم را از تلویزیون دریغ کرده اند و باید برای حفظ اعتبار در گام نخست به آنها توجه کرد. به نظر می رسد که مطبوعات در ارایه دیدگاههای مختلف جامعه در مسایل بحث انگیز و طرح مشکلات مختلف جامعه بر سایر کارکردهای حرفه ای اعتبار بخش خود پیشی گرفته اند . همچنین مطبوعات از نظر تنوع اخبار داخلی درستی و صحت اطلاعات ارایه شده توانسته اند 25 درصد از پاسخگویان را به خود جلب کنند .

– نظر سنجی از مردم تهران درباره استفاده و میزان رضامندی افراد از اخبار سیما – سودابه نبئی 1379
این پژوهش بر پایه روش پیمایشی حاصل نظر 703 نفر ( حجم نمونه ) از مردم 15 سال به بالای مناطق بیست و دو گانه شهر تهران است .
اهداف این پژوهش عبارت است از :
الف – آگاهی از میزان صرف وقت مردم برای تماشای اخبار تلویزیون
ب- آگاهی از نوع شبکه مورد استفاده پاسخگویان برای تماشای اخبار
ج- بررسی نظر مردم درباره نوع رویدادهایی که اخبار تلویزیون به آنها می پردازد و شناخت نوع اخبار مورد توجه آنها.
د- ارزیابی پاسخگویان از جنبه های مختلف کارکرد حرفه ای خبر رسانی توسط شبکه های مختلف .
ه- ارزیابی پاسخگویان از روند کیفیت خبررسانی تلویزیون نسبت به گذشته
و- شناخت دیدگاه پاسخگویان نسبت به تسلط و آگاهی گویندگان خبری ، میزان اهمیت دادن تلویزیون به نیازهای خبری مخاطبان ، میزان تاثیر اخبار تلویزیون بر مردم ، میزان فعالیت حرفه ای ، بخش خبر و سو گیری خبری در تلویزیون
خلاصه ای از یافته های این پژوهش عبارت است از :
پاسخگویان هر روز به طور متوسط 53 دقیقه اخبار تماشا می کنند . میانگین صرف وقت مردان 56 دقیقه و زنان 51 دقیقه است .
از نظر پاسخگویان ، رویدادهای سیاسی و اجتماعی ، پوشش خبری بیشتری در شبکه های مختلف تلویزیونی دارند .
ارزیابی عملکرد خبری شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده رضایت بیشتر مردم از شبکه یک است .
از نظر دو سوم پاسخگویان ، کیفیت اخبار تلویزیونی نسبت به چند سال گذشته بهتر شده است .
7/46 درصد پاسخگویان ، میزان آگاهی گویندگاه خبری را از رویدادهای مختلف مورد تایید نسبی قرار داده اند .
بیش از نیمی از پاسخگویان (3/3 درصد ) معتقدند که تلویزیون به نیازهای خبری مخاطبان خود اهمیت می دهد .
با آنکه بیشتر پاسخگویان (5/6 درصد ) معتقدند که تلویزیون به کیفیت حرفه ای خبر رسانی خود اهمیت می دهد ، اما تنها 42 درصد آنها براین باورند که در عمل ، تلویزیون ” بسیار حرفه ای عمل می کند ” .
تعداد قابل توجهی از پاسخگویان (5/41درصد ) معتقدند که تلویزیون در گزارش های خبری خود ار لحاظ سیاسی ، جهت دار و مغرضانه عمل می کند .

– بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد مخاطب به برنامه های خبری تلویزیونی ، جمال الدین ربانی و غلامرضا محمدی مهر ، مرکز تحقیقات صداوسیما ، 1385.
این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر در افزایش اعتماد مردم به برنامه های خبری تلویزیونی با استفاده سه روش کتابخانه ای ، پیمایشی و تحلیل محتوا انجام شده است. متغیر های این پژوهش، تعادل خبری ، واقعی کردن خبر، اعتبار منبع و جذابیت هستند که به طور مستقیم در افزایش اعتماد به برنامه های خبری تلویزیونی موثر است.
بر اساس مطالعات انجام شده ، افزایش جذابیت خبر ، شکل ، فرم یا متغیرهایی مانند همراه بودن خبر با تصویر،نوع تصویر ، اهتمام در بکار بردن لغات و شیوه ارائه خبار از سوی گوینده اندازه گیری می شود.

– بررسی ساختار اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از شبکه های اول و دوم سیما، اکبر نصرالهی کاسمانی ، 1374،دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، به راهنمایی دکتر نعیم بدیعی .
این تحقیق که پایان نامه کارشناسی ارشد اقای نصرالهی است به راهنمایی دکتر نعیم بدیعی انجام شد.محقق در این پژوهش به بیان ساختار اخبار: شامل شکل و قالب ارائه خبر و محتوای آن پرداخته است.
سوال اصلی این تحقیق این است که شبکه های تلویزیونی ایران چه و چگونه می گویند؟ هدف آن اگاهی از وجوه تفاوت و تشابه خبرهای شبکه اول ودوم سیما در سال 1374 از لحاظ میزان وابستگی خبری، ساختار موضوعی مطالب ،سبک و …است.

– شیوه های مطلوب و نقد روشهای موجود ارائه خبر از دیدگاه صاحب نظران، جمال الدین ربانی ، 1378، مرکز تحقیقات صداوسیما، تهران .

در این تحقیق جمال الدین ربانی که یکی از پژوهشگران امور سنجش برنامه ای مرکز تحقیقات سازمان صداو سیما است در سال 1378 با استفاده از نظرات 13 نفر از استادان رشته ارتباطات دانشگا هها، اهمیت ، منبع ، محتوا و گیرنده پیام در فرایند انتقال خبر، تاثیر شیوه ارائه خبر سیاسی بر جامعه پذیری سیاسی ، خبرسازی و نحوه استفاده رسانه ها از آن ، چینش خبر، تکرار خبر وتاثیر آن بر مخاطب و شیوه موجود ارائه خبر در صداوسیما و راههای بهبود آن را مورد بررسی داده است.

– مقایسه شیوه های ارائه اخبار سیمای جمهوری اسلامی با شیوه های مطلوب ارائه خبرتلویزیونی ،تژا میرفخرایی ،مرکز تحقیقات صداوسیما، 1379 ،تهران .

دراین پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا شیوه ارائه برنامه های خبری در ایران با اخرین دستاوردهای نظری ، تحقیقاتی و تجربی در باره تولید اخبار مطابقت دارد یا خیر؟
روشهای ارائه خبر برای جلب توجه مخاطبان ، معرفی خبر در داخل استودیو ، واقعی کردن خبر، ارائه متعادل آن ، ایجاد بیشترین حافظه در نزد مخاطبان از جمله بخش های این تحقیق بوده است.
میر فخرایی پس از بررسی مشخصه های ساختاری ، راهکارهای نوین ارائه اخبار را در تلویزیون بررسی کرده است.همچنین این محقق ، میزان به کارگیری آنها را در جهت ارزیابی برنامه های خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد سنجش قرار داده است.
ارزیابی کلی برنامه های خبری سیمای در یک هفته آماری برنامه های خبری شبکه های یک سیما ساعت 21و شبکه دوم سیما ساعت 22/30دقیقه انجام شده است.

– نقد اخبارساعت 21 شبکه اول سیما از دیدگاه قالب و محتوا، وحدت سلیمان زاده ، مرکز تحقیقات صداو سیما، 1377.

این بررسی با هدف تعیین سهم زمانی هر واحد خبری ، هر موضوع خبری ، مشخص کردن مبنای اولویت ( تقدم وتاخر) واحدهای خبری ملاکهای گزینش خبرها و وضعیت تصاویر خبری وجریان خبر انجام گرفته است.
دراین بررسی ا خبار ساعت 21 سیما در فاصله زمانی روزهای پنجم تا یازدهم دی ماه 1377 مورد نقد قرار گرفته است.
براساس یافته ها در مجموع 4832 ثانیه ( 80 دقیقه و 32 ثانیه ) خبر داخلی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی سهم زمانی مختلف خبری در دوره مورد بررسی نشان می دهد که در مجموع اخبار سیاسی با 38 درصد بیش از دیگر موضوعات مورد توجه قرار گرفت .در حالیکه موضوعات هنری با دو درصد کمترین سهم زمانی را به خود اختصاص داده است. قالب ارائه خبر نیز بسیار خشک و بی احساس بوده ، تصاویر خبری در مواردی آرشیوی بوده ، قالب جمله بندی ها در مواردی مخدوش و بویژه در متون های ترجمه شده از الگوهای ساختار زمان فارسی پیروی نمی کنند.

– بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد مخاطب به برنامه های خبری تلویزیونی ، جمال الدین ربانی و غلامرضا محمدی مهر ، مرکز تحقیقات صداوسیما ، 1385.

این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر در افزایش اعتماد مردم به برنامه های خبری تلویزیونی با استفاده سه روش کتابخانه ای ، پیمایشی و تحلیل محتوا انجام شده است. متغیر های این پژوهش، تعادل خبری ، واقعی کردن خبر، اعتبار منبع و جذابیت هستند که به طور مستقیم در افزایش اعتماد به برنامه های خبری تلویزیونی موثر است.
بر اساس مطالعات انجام شده ، افزایش جذابیت خبر ، شکل ، فرم یا متغیرهایی مانند همراه بودن خبر با تصویر،نوع تصویر ، اهتمام در بکار بردن لغات و شیوه ارائه خبار از سوی گوینده اندازه گیری می شود.
2-1-2- پیشینه تحقیق در خارج از کشور
مبحث اعتماد به رسانه ها و اعتبار خبر یکی از مباحث مهم و مورد توجه اندیشمندان علوم ارتباطات در سطح دنیا بوده است . چرا که یکی از اولین سوالاتی که برای مخاطب پیامهای رسانه ای پیش می آید این است که آنچه وی می شنود ، می بیند و می خواند قابل اعتماد است یا خیر؟
در ادبیات علوم ارتباطات این سوال تحت عنوان «اعتبار منبع »و «اعتبار رسانه» مطرح می باشد همانطور ی که قبلاً عنوان شد اعتبار به معنای میزان پذیرش فرستنده پیام از سوی مخاطب می باشد.
مدل جریان دو مرحله ای به عنوان یک نظریه ارتباط جمعی پایه اکثر کارهای انجام شده در مورد اعتبار منبع به شمار می آید . بر طبق این نظر وسایل ارتباط جمعی به طور غیر مستقیم بر مخاطب تاثیر می گذارد .
به این ترتیب که بر روی میزان رهبران فکری متعددی در جامعه تاثیر می گذارد که آنها نیز به نوبه خود در همان اجتماع نگرش های دیگران را عوض می کنند (ادیب هاشمی ، 1372).
ارتباط این مدل با تحقیق بر روی اعتبار و اعتمادبه رسانه این است که این مدل نشان می دهد چگونه ارتباط بین فردی در مورد خبر ، درک مردم از اعتبار را شکل می دهد.
این مدل نشان می دهد اعتماد بر ارتباط میان فردی با اعتماد به وسایل ارتباط جمعی در ارتباط است . البته دموگرافیک مشخص (مانند سن ، تحصیلات و جنس )در درک مردم از اعتبار خبر بسیار موثرند.
آنها همچنین بین درک از اعتبار رسانه و ارجحیت رسانه تمایل قائل شدند . به عبارت دیگر مردم همیشه تصور نمی کنند که محبوب ترین وسیله ارتباطی شان مطمئن ترین آنهاست . آنها همچنین دریافتند که خبرهای تلویزیونی از خبرهای مکتوب درست تر به نظر می رسد .
– گانتر (1995) به عامل دیگری در خصوص اعتبار رسانه توجه کرده است . به عقیده وی رابطه مخاطب با محتوای پیام بر میزان اعتبار اعطایی به منبع اثر می گذارند بنابراین تفاوت در نگرش مخاطب نسبت به محتوای پیام می تواند بر روی میزان اعتبار اثر گذار باشد (ادیب هاشمی ، 1372).
یکی از متغیرها در موقعیت ارتباطی که ارتباط گر نوعاً تا اندازه ای بر آن کنترل دارد ، انتخاب منبع است و از روی قضاوت درباره خود یا سخن گفتن درباره یک کالا اساساً شیوه تبلیغاتی تصدیق است . تصدیق یا شهادت حتی رایج در تبلیغ و پیکارهای سیاسی است .
تکنیک شهادت دادن یا تصدیق در پرویا گاندا در حالتی است که شخص محترم و مورد اعتماد و یا شخص غیر قابل اعتماد و منفوری درباره درستی یا نادرستی یک فکر، یک برنامه ، یک محصول یا فردی ابراز عقیده می کند . تکنیک شهادت و تصدیق شیوه متداولی ، به ویژه در عرصه آگی های تجاری و مبارزات انتخاباتی محسوب می شود .
تحقیقاتی که هاولند وویس در سال 1941برای آزمون تاثیر ارتباط منبع انجام داده اند نیز چنین نتیجه ای در برداشته است . که منبع پر اعتبار موجب تغییر عقیده بیشتری در 3مورد از 4چهار مورد موضوع مورد بررسی شده است .
از هنگام آزمایش ویس و هاولند تا کنون تحقیقات زیادی انجام گرفته که در آنها سعی شده است ابعاد اعتبار منبع معلوم شود .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رادیو و تلویزیون، روش پیمایش، سوگیری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های وسایل ارتباط جمعی، ارتباط جمعی، میزان استفاده