پایان نامه با کلید واژه های جریان های نقدی، ارزش بازار، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

های نقدی و مخارج سرمایه گذاری تدوین گردید:
3 – 2 – 2 – فرضیه اول:حساسیت سرمایه گذاری – جریان های نقدی در شرکت های بیش سرمایه گذار با شرکت های کم سرمایه گذار تفاوت معناداری دارد..
3 – 2 – 3 – فرضیه دوم:بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه و میزان مخارج سرمایه گذاری رابطه معناداری دارد.
3 – 2 – 4 – فرضیه سوم:حساسیت سرمایه گذاری – جریان های نقدی در شرکت های مواجه با محدودیت های مالی بیشتر از شرکت های بدون محدودیت مالی میباشد.

3 – 3 – آزمون های آماری
رگرسیون در لغت به معنی بازگشت میباشد و در اصطلاح کاربردی یعنی پی بردن به رفتار یک متغیر به کمک رفتار متغیر دیگر. در آمار رگرسیون یعنی یک نوع رابطه یا تابع ریاضی که بین متغیر وابسته yاز یک سو و متغیرهای مستقل xاز سوی دیگر برقرار میباشد. دریافت روابط علت و معلولی بین عوامل تاثیرگذار (x) و تاثیرپذیر (y)، حصول اطمینان از وجود همبستگی معنی دار بین دو متغیر و همچنین هدف گذاری برای برآورد یک متغیر بر حسب متغیر دیگر است. تحلیل رگرسیونی یک ابزار آماری مفید برای مشاهده رابطهی بین متغیرها به کار میرود. تحلیل رگرسیون فن و تکنیکی آماری برای بررسی و به مدل درآوردن ارتباط بین متغیرهاست. در حقیقت تحلیل رگرسیونی ممکن است فن و تکنیک آماری با بیشترین و وسیع ترین کاربرد بین تکنیک های آماری باشد.
در این تحقیق برای بررسی ارتباط میان متغییر وابسته (سرمایه گذاری) و متغییر مستقل (جریان های نقدی و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی حقوق صاحبان سهام ) از تحلیل رگرسیونی استفاده میشود.
3 – 3 – 1 – آزمون های مرتبط با فرض های اساسی مدل رگرسیون
3 – 3 – 1 – 1 – فرض های اساسی رگرسیون
در هر مدل رگرسیون باید فرض های خاصی برقرار باشد که در صورت نقض هر یک از آن ها مشکلاتی درباره مطلوبیت برآورد پارامترهای رگرسیون، یا آزمون فرضیه ها به بار میآید. فرض های اساسی رگرسیون عبارتند از:
الف ) میانگین ε_t مساوی صفر است: به علت تصادفی بودن ε_t می توان این فرض را بصورت 0=E〖(ε〗_t) نوشت. معنی این فرض آن است که، عوامل تشکیل دهنده خطا ها اثرات مثبت و منفی خود را طوری برجا میگذارند که متوسط مقادیر جمله خطاها برابر صفر شود.
ب ) جمله خطاها دارای توزیع نرمال است: فرض بر این است که جمله خطاها به نحوی است که پراکندگی آن در مجاورت میانگین حداکثر بوده و هرچه از میانگین دورتر شویم در سمت راست و چپ آن به یک نسبت کاهش مییابد. در نتیجه شکل توزیع زنگوله ای شکل است.
ج ) جملات خطاها در مشاهدات مختلف نا همبسته اند. اگر این فرض نقض شود با مساله ای موسوم به خود همبستگی مواجه خواهیم بود. بطور کلی هرگاه ε_t ها از نظم خاصی پیروی کنند، فرض ناهمبسته بودن ε_t ها نقض شده و خود همبستگی مثبت، منفی یا تلفیقی از خود همبستگی مثبت و منفی خواهیم داشت.
د ) واریانس جملات خطاها همگی برابر عدد ثابتی مانند σ^2 هستند: یعنی σ^2=〖(ε〗_t)v. هرگاه فرض اخیر نقض شود با مساله ای موسوم به ناهمسانی واریانس ها مواجه خواهیم بود.
ه ) جملات خطاها مستقل از متغییر مستقل هستند: یعنیcov (X_t ε_t) =0 است در صورت نقض این فرض، مطالعه دقیق اثرات x بر روی y امکان پذیر نخواهد بود زیرا ε_t نیز روی X_t اثر می گذارد.
و ) متغییر مستقل X_t بر خلاف متغیر وابسته Y_t متغیر غیر تصادفی است.
ز ) فرض دیگر که فقط مختص مدل رگرسیون چند متغیره است آن است که باید تعداد مشاهدات بر تعداد پارامترها فزونی داشته باشد و بین متغییرهای مستقل رابطه خطی کامل وجود نداشته باشد. این فرض شرط لازم برای حصول جواب معادلات نرمال و برآورد ضرایب رگرسیون چند متغیره است در هر حال این فرض دال بر عدم وجود هم خطی کامل خواهد بود.

3 – 3 – 1 – 2 – آزمون فرض های اساسی رگرسیون
الف ) آزمون خود همبستگی: به منظور بررسی استقلال خطاها از یک دیگر از آزمون دوربین – واتسون استفاده می شود که آماره آن بصورت زیر محاسبه میگردد:
DW=〖Σ(e_t-e_(t-1))〗^2/(Σe_t^2 )(3-1)
در این رابطه e_t میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی (برای مثال سال ) t و e_(t-1) میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل ( برای مثال سال قبل ) t است .
ب ) آزمون نابرابری واریانس ها: همانطوری که گفته شد یکی از فرض های اساسی رگرسیون برابری واریانس ها است. آزمون های متعددی برای تشخیص نابرابری واریانس های جملات خطا ارائه شده است (آزمون گلد فلد-کوانت ، آزمون بریوش – پاگان ،آزمون وایت ، آزمون گلیزر ، روش نموداری ).
ج ) آزمون هم خطی چندگانه: همان طور که قبلاً اشاره شد یکی از فرض های اساسی که مختص رگرسیون چند متغیره است عدم وجود رابطه خطی بین متغیر های مستقل است. تحت شرایطی که روابط متقابل و قوی بین متغییر های مستقل معادله رگرسیون وجود داشته باشد تفکیک اثر مجزای متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته امکان پذیر نیست. وقتی که چنین شرایطی حکم فرما باشد سخن از وجود هم خطی چندگانه به میان میآید. مشکل هم خطی بصورت شدت و ضعف مطرح میشود. به عبارتی دیگر، بر خلاف فرض های اساسی دیگر که وجود یا عدم وجود مساله مطرح بود در مورد هم خطی باید این سئوال مطرح شود که چه درجه ای از هم خطی حاد تلقی میشود. معیار های مختلفی برای تشخیص هم خطی ارائه شده که شامل R^2حذفی ، معیار متغییر وابسته قراردادی ، مقدار عددی دترمینان ((X X^´، روش فارا – گلوبر، روش مقایسه آماره های T و F، روش عامل افزایش واریانس (VIF) و روش مقادیر ویژه و شاخص وضعیت است. در این مطالعه از روش عامل افزایش واریانس (VIF) استفاده میشود.
د ) آزمون خطی بودن رابطه بین متغییر مستقل و وابسته: فرض خطی بودن یکی از پیش فرض های اصلی استفاده از رگرسیون است و میتوان آن را از طریق آزمون F مورد آزمون قرار داد.
3 – 3 – 2 – آزمون های مرتبط با روابط متغییرها
3 – 3 – 2 – 1 – آزمون معنی دار بودن ضریب متغییر مستقل
برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغییر مستقل در هر مدل مرتبط با فرضیه ها از آماره t استفاده میکنیم. معنی داری آماره مورد نطر دلالت بر وجود ارتباط بین متغییر مستقل و وابسته است.
3 – 3 – 2 – 2 – ضریب تعیین
علاوه بر آزمون معنی دار بودن پارامتر های تخمینی خاص، میتوان قدرت توضیح کلی تمامی رگرسیون را نیز مورد آزمون قرار داد. این آزمون از طریق محاسبه ضریب تعیین انجام میگیرد که معمولاً با R^2 نشان داده میشود. ضریب تعیین بطور کلی نسبت کل تغییرات متغییر وابسته را که به وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است، را میسنجد.

3– 4 – متغییرهای تحقیق
متغییرهای مستقل شامل جریان های نقدی و نسبت ارزش بازار با ارزش اسمی حقوق صاحبان سهام بوده و سرمایه گذاری متغییر وابسته در این تحقیق میباشد.
3 – 4 – 1 – نحوه محاسبه متغییرهای تحقیق
3 – 4 – 1 – 1 – مدل مورد استفاده برای اندازه گیری ارتباط جریان های نقدی و سرمایه گذاری (CFSI )
در این مطالعه برای سنجش CFSI از مدل هاواکیمیان وهمکاران (2009) استفاده شده است .
Invit=αi+βMBit+β2 CFit+β3CFit-1+ εit188
هدف ما تجزيه تمونه به دو زير مجموعه مي باشد كه هركدام از اين مجموعه هاي ايجاد شده بطور با اهميتي در قالب حساسيت جريان نقدي سرمايه گذاري با يكديگر متفاوت هستند. برای اينكه سرمايه گذاري بالا و پايين شركتها را دريابيم ما معيار سرمايه گذاري اضافي را محاسبه میکنیم. معيار فوق بطور ساده، تفاوت بين هزينه سرمايه يك شركت و ميانگين هزينه هاي سرمايه براي شركتها در همان سال میباشد. بدین ترتیب شرکت های بالاتر از سطح میانگین سرمایه گذاری، شرکت های بیش سرمایه گذار و شرکت های با سطح سرمایه گذاری پایین تر از میانگین سرمایه گذاری کل شرکت ها، شرکت های کم سرمایه گذار محسوب میشوند. بعد از این تقسیم بندی به بررسی حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی به طور مجزا در بین شرکت های بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار میپردازیم. همچنین به منظور بررسی دقیق تر سرمایه گذاری در چرخه جریان نقدی، ما نمونه را به دو قسمت شرکت های بیش سرمایه گذار با جریان نقدی بالا و کم سرمایه گذار با جریان نقدی پایین تقسیم و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بطور مجزا در بین این دو گروه مورد آزمایش قرار میدهیم.
در ادامه با بررسی جریان های نقدی و سرمایه گذاری و محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته وجود ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل را اثبات خواهیم کرد.
متغير وابسته، سرمايه گذاري است که بصورت زیر تعریف می شود:
INV سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای میباشد که برابر با جمع سرمایه گذاری بلند مدت تقسیم بر سرمایه اول دوره میباشد.
متغيرهاي مستقل در رگرسيون به ترتیب:
M/B نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارايي ها در ابتداي دوره بيانگر توبين Q میباشد. متغير نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر اساس مطالعه فازاري و همكاران (M/B) دفتري به عنوان يك متغير آينده نگر و همچنين نماينده درك مدير از ارزش شركت، برابر با ( جمع دارايي ها منهای ارزش دفتري سهام عادي منهای ماليات هاي انتقالي به دوره هاي آتي به اضافه ی ارزش بازار سهام عادي تقسیم برجمع دارايي ها ) محاسبه و لحاظ شده است.
CF بيانگر جريان های نقدي که سود خالص قبل از مالیات به اضافه استهلاک میباشد که در این تحقیق به خاطر نحوه خاص ارائه صورت جریان وجوه نقد در ایران نسبت به ارائه صورت جریان وجوه نقد در خارج از کشور از جریان نقد عملیاتی که میتواند بیشتر مبین منابع مالی داخلی باشد استفاده شده است.
CFt-1جريان نقدي دوره قبل به عنوان رگرسور اضافي براي مقابله با احتمال سرمايه گذاري با جريان های تامين مالي شده از سال قبل ميباشد.
Dividend Payout نسبت سود تقسیمی (سود تقسیمی طی دوره تقسیم بر سرمایه اول دوره) میباشد نيز به عنوان نماينده مشكلات نمايندگي لحاظ شده است.
SIZE لگاریتم دارایی های شرکت میباشد.
index KZ شاخص کاپلان زینگلاس میباشد که از فرمول زیر بدست میآید:
KZ=(-1.002*CF/Lnc189)+(0.283*MB)+(3.139*Tdebt/Tassets)-(39.368*D/Lnc)-(1.315*slack/Lnc)
= Slackسرمایه بدون استفاده شامل وجه نقد و معادل های وجه نقد میباشد.
Lnc= خالص سرمایه اول دوره
MB= ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره
CF =جریان های نقدی عملیاتی طی دوره
= D سود تقسیمی
T debts = جمع بدهی ها
T assets = جمع دارایی ها

آمارههاي گزارش شده نمايانگر خطاهاي استاندارد تقويت شده نسبت به ناهمگني و گروه بندي به ترتيب سال ميباشد.

3 – 5 – نحوه آزمون فرضیه ها
3 – 5 – 1 – نحوه آزمون فرضیه اول
به منظور آزمون فرضیه اول تحقیق، همبستگی بین جریان نقدی و میزان سرمایه گذاری های بلند مدت (هزینه های سرمایه ای) در شرکت های بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار مورد بررسی قرار میگیرد. در ضمن برای بررسی میزان مخارج سرمایه ای در چرخه جریان های نقدی، نمونه به دو زیر مجموعه جریان های نقدی بالا و جریان های نقدی پایین تقسیم شده و حساسیت سرمایه گذاری – جریان های نقدی در این دو گروه بطور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش CFSI از مدل هاواکیمیان و همکاران (2009) استفاده شده است.
Invit=αi+βMBit+β2 CFit+β3CFit-1+ εit190
برای اين كه سرمايه گذاري بالا و پايين شركت ها را دريابيم ما باید معيار سرمايه گذاري اضافي را محاسبه کنیم:
معيار محاسبه بطور ساده، تفاوت بين هزينه سرمايه يك شركت و ميانگين هزينه هاي سرمايه ای براي شركت ها در همان سال میباشد.
3 – 5 – 2 – نحوه آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم ارتباط مابین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه گذاری بلند مدت بررسی میگردد. بدین منظور از مدل زیر استفاده میگردد:
همبستگی متغیر های فوق الذکر در قالب مدل فوق مورد بررسی قرار میگیرد.
Invit=αi+βMBit+β2 CFit+β3CFit-1+ εit
3 – 5 – 3 – نحوه آزمون فرضیه سوم
رويكرد سنتي در تحقيقات حساسيت جريان های نقدي- سرمايه گذاري برآورد رگرسيون های سرمايه براي گروهي از شركت ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جریان نقدی، سود تقسیمی، حساسیت سرمایه گذاری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محدودیت ها، سود سهام، بورس اوراق بهادار