پایان نامه با کلید واژه های جامعه اطلاعاتی، تلفن همراه، وسیله ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

فرهنگهای قبل از خود انباشتگی سنگینی از اطلاعات را دارد. ما در محیطی اشباع شده از رسانه ها زندگی می کنیم که نشانه آن است که زندگی اساسا درباره نمادسازی، درباره مبادله و دریافت- یا سعی بر دریافت و پافشاری بر دریافت- پیامهایی برای خود و دیگران است. در تأیید این انفجار نشانه هاست که بسیاری از نویسندگان می پندارند که ما وارد «جامعه اطلاعاتی» شده ایم. آنها به ندرت برای برآورد کمی این تحولات تلاشی می کنند، بلکه بیشتر از «وضوح» زندگی ما در دریایی از نشانه ها، کاملتر از همه دوره های گذشته، آغاز می کنند.
با مرور این تعاریف متنوع از «جامعه اطلاعاتی»، آن چه که به حد وفور به چشم می آید عدم تکامل یا ابهام این تعاریف یا هر دوی آنهاست. خواه این تعاریف شامل مفهومی فناورانه، یا اقتصادی، یا حرفه ای، یا فضایی یا فرهنگی باشد، مفاهیم بسیار پیچیده مساله ساز مبنی بر این که چه چیزهایی سازنده «جامعه اطلاعاتی» اند، و این که چگونه این جامعه تمیز داده می شود، برای ما باقی می مانند.(وبستر، 1382،40 و 43)
امروزه تلفن همراه تبدیل به ابزاری شده که درانتقال اطلاعات نقش بسزایی ایفا می کند .این وسیله ارتباطی با پشتبانی از سرویس های مختلف نظیر پیام کوتاه و mms توانسته با سرعت بالا اطلاعات را بین افراد جامعه تبادل کند. در برخی شرایط با استفاده از سرویس gprs این وسیله ارتباطی حکم رایانه های جیبی را پیدا کرده که همچون یک کامپیوتر عمل می کند و با اتصال به شبکه جهانی اینترنت به ساده ترین شکل می تواند با دنیای مجازی ارتباط بر قرار کند.
از سوی دیگر با گسترش تلفن همراه درتمامی ابعاد زندگی افراد کم کم به سوی موبایل بانکینگ ،آموزش از طریق تلفن همراه و تجارت با استفاده از وسیله ارتباطی گام برمی داریم . به همین جهت می توان از نظریه جامعه اطلاعاتی در این تحقیق استفاده کرد.

اطلاعات
نخستین تعریف از اطلاعات که در ذهن می جوشد، تعریف معنایی از آن است: اطلاعات معنادار است؛ موضوعی دارد و درباره کسی یا چیزی آگاهی یا آموزش می دهد.
با این حال تعاریفی که از «جامعه اطلاعاتی» مرور کردیم، اطلاعات را بدون معنا می انگارند. یعنی باور دامنه وسیعی از متفکران نسبت به اطلاعات بر اساس نظریه کلاسیک، اطلاعات متعلق به کلود شانون و وارین بور است که با جستجو برای شواهد کمی رشد اطلاعات صورت می پذیرد.
بدون شک توانایی در کمی کردن انتشار اطلاعات به طور کلی کاربردهایی دارد اما برای داشتن درکی صحیح از این که «جامعه اطلاعاتی» چه چیزی است، و این که تا چه حد متفاوت از- یا شبیه به- دیگر نظام های اجتماعی است، مطمئناً باید معنی و کیفیت اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد. جامعه اطلاعاتی همان پسا- صنعتی گرایی است.
در میان آنها که در مفهوم پیدایش جامعه ای نوین مشترک اند، نظریه پسا- صنعتی گرایی “دانیل بل”، معروفترین توصیف از «جامعه اطلاعاتی» است. در واقع، این اصطلاحات اغلب به صورت قابل تعویض با هم به کار می روند. عصر ارتباطات بیانگر جامعه پسا- صنعتی است و پسا- صنعتی گرایی در شکل گسترده خود همچون”جامعه اطلاعاتی” مورد توجه قرار می گیرد.
پروفسور “بل” به خاطر پیشگویی اغتشاشی که به خصوص فناوریهای ارتباطات کامپیوتری در زندگی به وجود می آورد، شهرت پیدا کرد. بل چنین بیان می کند که ما در حال ورود به نظامی نوین هستيم، جامعه ای پسا- صنعتی در حالی که چندین ویژگی متمایز دارد، با حضور و اهمیت فزاینده اطلاعات کاملا مشخص شده است. “دانیل بل” استدلال می کند که اطلاعات و دانش چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی برای جامعه پسا- صنعتی حیاتی اند .او به شکل غیرقابل انکار در باور خود نسبت به افزایش نقشی که اطلاعات در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایفا می کند دقیق است.
نکته مهم نظری و روش شناسانه ای که بنیاد آثار بل را تشکیل می دهد آن است که وی معتقد است جامعه پسا- صنعتی بیش از تحولات در سیاست یا فرهنگ از طریق دگرگونیهایی در ساختار به وجود می آید. به عبارت دیگر بل یک ضد کل نگر است و تاکید می ورزد که دگرگونی را نمی توان بدین صورت دید که از بخشی نشات می گیرد و بر ابعاد دیگر اجتماع تاثیر می گذارد. نهایتاً، یکی از موثرترین ویژگیهای توصیف بل از جامعه پسا- صنعتی این نظر است که این جامعه، فروپاشی آن «نظام ارزشی عمومی» را که زمانی بر کل جامعه تسلط داشت و اکنون مفهوم شده است، آشکار می سازد. (وبستر، 1382،47-54)

نقش اطلاعات
اگر بتوان پذیرفت که افزایش مستمر ثروت منتج به سلطه شغلهای خدماتی می شود، می توان از این امر که اطلاعات از کجا وارد این تساوی می شود در شگفت شد. “بل” این را با تعدادی از یافته های مرتبط به هم توضیح می دهد. اطلاعات به طور جدی در هر دوره یا سرشت حیات درگیر شده است. در جامعه پیشا- صنعتی، زندگی «بازی در مقابل طبیعت است». در دوره صنعتی، یعنی جایی که ماشین به شکل وجودی فنی و عقلانی شده تسلط دارد، زندگی «بازی در مقابل طبیعت مصنوع» است. در تضاد با هر دوی اینها، زندگی در جامعه پسا- صنعتی که بر پایه خدمات بنا شده، بازی بین اشخاص است. در این جا آن چه به حساب می آید، نیروی خام عضلانی یا انرژی نیست، بلکه اطلاعات است و بدین ترتیب کارهای اطلاعاتی گسترش می یابد.

2-4-2-4 جامعه شبكه اي
شبكه ها شکل اجتماعي جديد جوامع ما را تشكيل مي دهند و گسترش منطق شبكه اي تغييرات چشمگيري در عمليات و نتايج فرايندهاي توليد، تجربه، قدرت و فرهنگ ايجاد مي كند. شبكه مجموعه اي از نقاط اتصال يا گره هاي به هم پيوسته است. نقطه اتصال يا گره نقطه اي است كه در آن يك منحني خود را قطع مي كند. اين كه نقطه اتصال چه چيزي است مشخصاً به نوع شبكه هاي مورد نظر بستگي دارد. شبكه جريان مالي جهاني از نقاط اتصال بازارهاي بورس و مراكز خدمات جانبي پيشرفته آنها تشكيل شده است. سيستمهاي تلويزيوني، استوديو هاي توليد سرگرمي، مركز گرافيك كامپيوتري، گروه هاي خبري و دستگاه هاي متحرك توليد، ارسال و دريافت علائم نقاط اتصال شبكه جهاني رسانه هاي جديد هستند كه كانون بيان فرهنگي و افكار عمومي در عصر اطلاعات است.
شبكه ها ساختارهاي باز هستند كه مي توانند بدون هيچ محدوديتي گسترش يابند و نقاط شاخص جديدي را در درون خود پذيرا شوند تا زماني كه اين نقاط توانايي ارتباط در شبكه را داشته باشند يعني مادام كه از كدهاي ارتباطي مشترك (براي مثال ارزشها يا اهداف كاركردي) استفاده مي كنند. يك ساختار اجتماعي مبتني بر شبكه، سيستم بسيار باز و پويايي است كه بدون اين كه توازن آن با تهديدي روبرو شود توانايي نوآوري دارد. شبكه ها ابزار مناسبي براي فعاليتهاي مختلف هستند: براي اقتصاد سرمايه داري كه مبتني بر نوآوري، جهاني شدن و تراكم غير متمركز است؛ براي كار، كارگران و شركتهاي متكي به انعطاف پذيري و قابليت انطباق؛ براي فرهنگ متكي به ساخت شكني و تجديد ساختار بي پايان؛ براي حكومتي كه با پردازش فوري ارزشها و حالات عمومي جديد سازگار شده است و نيز براي سازماني اجتماعي كه در پي القاي مكان و نابودي زمان است. (كاستلز،1380، 545-543)
“کاستلز” از مدافعان نظريه جامعه اطلاعاتي است. به عقيده “کاستلز” ما اکنون در “جامعه شبکه اي” زندگي مي کنيم ، شکلي که جامعه در عصر اطلاعات به خود گرفته است.
شش ويژگي جامعه شبکه اي از نظر کاستلز
1- ما وارد مقطع تکنولوژيکي جديدي شده ايم که حول محور ميکرو الکترونيک ، فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي و مهندسي ژنتيک متمرکز است. فناوريهاي ارتباطي مظهر تغييري بزرگتر از انقلاب صنعتي است. چنانکه اينترنت به ابزاري همگاني براي انتقال اطلاعات پويا و متقابل تبديل شده است.
2- ما در اقتصادي نو زندگي مي کنيم که داراي سه وجه است.
الف) اقتصادي اطلاعاتي که داراي ظرفيت زيادي براي توليد آگاهي است.
ب ) اقتصادي جهاني است . به اين معنا که کانون آن يعني فعاليتهاي استراتژيکي ظرفيت آن را دارد که به منزله يک واحد در مقياس کره ي زمين کار کند.
3- اقتصاد شبکه اي است. يعني شبکه هاي اطلاعاتي موسسات. موسسات سوداگري بزرگ و کوچک همگي به شکلي فزاينده بر پايه راهبردي فعاليت مي کنند که بر تغيير اتحادها و مشارکتها با توجه به وضع خاص، روند کار، زمان و مکان هر توليد مبتني است و بر سهيم شدن در اطلاعات تکيه دارد. در اين زمان صورت جديدي از کار و اشتغال پديد آمده است که گرد مفهوم انعطاف پذيري مي چرخد.

4- فرهنگ عمدتاٌ گرد يک نظام يکپارچه رسانه هاي الکترونيکي که فقط شامل اينترنت نيست، سازمان يافته است.
5- پيدايش ساختار اجتماعي نو با تغيير شکل زمان و مکان ارتباط دارد. زمان بي زمان و فشرده شده است. چنان که يک نقل و انتقال پولي را در يک چشم به هم زدن انجام مي دهيم. مکان نيز پويا شده است.
6- گردش جهاني ثروت، ارتباطات، و اطلاعات، حاکميت دولت را در معرض تهديد قرار داده است و مشروعيت آن را به سبب وابستگي آن به سياستهاي رسانه اي متزلزل کرده است.
کاستلز نتيجه مي گيرد که يک جامعه شبکه اي تقسيم بندي اجتماعي را گسترده تر مي کند و در همان حال توانايي ما را براي اصلاح اين تقسيم بندي ها کاهش مي دهد. در اينجا نياز به دولت رفاهي است که از پيگيري جامعه و اقتصادي آمرانه دست شويد. (پاتریک، 1385،186)
در حال حاضر، جامعه شبكه اي در جلوه هاي نهادي متنوعش، جامعه اي سرمايه داري است. افزون بر اين براي نخستين بار در تاريخ، شيوه توليد سرمايه داري روابط اجتماعي را در سرتا سر كره زمين شكل مي دهد. ولي اين نوع سرمايه داري با اسلاف تاريخي اش تفاوتهاي شگرفي دارد.
سرمايه داري نوين داراي دو ويژگي بارز بنيادين است: نخست اينكه جهاني است، ديگر اينكه تا حد زيادي پيرامون شبكه اي از جريانهاي مالي سازمان يافته است. سرمايه در سراسر جهان همچون واحدي در زمان واقعي كار مي كند و عمدتاً در حوزه گردش، يعني به عنوان سرمايه مالي تحقق يافته، سرمايه گذاري شده و انباشته مي شود. در حالي كه در گذشته سرمايه مالي معمولاً يكي از بخشهاي اصلي سرمايه بوده است، اكنون شاهد ظهور پديده متفاوتي هستيم: انباشت سرمايه و ارزش سازي آن به نحو فزاينده اي در بازارهاي مالي جهاني انجام مي گيرد كه شبكه هاي اطلاعات در فضاي بي زمان جريانهاي مالي آنها را اداره مي كنند.
از اين شبكه ها، سرمايه در سطحي جهاني در همه بخشهاي فعاليتها سرمايه گذاري مي شود: صنايع اطلاعات، تجارت رسانه اي، خدمات پيشرفته، توليد كشاورزي، بهداشت، آموزش، تكنولوژي، توليد سنتي و نوين، حمل و نقل، تجارت، گردشگري، فرهنگ،…و رقابت جهاني كه در بخشهاي جداگانه صورت مي گيرد باعث مي شوند كه برخي فعاليتها سودآورتر از سايرين باشند. (كاستلز، 1380،546)

2-4-3 نظريه اشاعه نوآوري ها :
نظريه “اشاعه” برتحليل اين موضوع كه افراد، اطلاعات را چگونه مي‌پذيرند و يا آن را طرد مي‌كنند ، تاکید دارد، مطابق اين نظريه، اشاعه، فرآيندي است كه از طريق آن نوآوري از مجاري مشخص و در طول دورة زماني معيني، ميان اعضاي يك نظام اجتماعي انتشار مي يابد. کامل ترین شکل نظریة اشاعه را اورت راجرز استاد آمریکایی علوم ارتباطات درکتاب “اشاعه نوآوري‌ها” مطرح ساخته است. (کارل بوتان، وینسنت هزلتون،1378؛224-223).
راجرز ویژگی های یک نوآوری را که بر نرخ اقتباس آن ها اثر می گذارد به شرح زیر دسته بندی کرد:
امتیاز نسبی : درجه ای که تصور میشود یک نوآوری کمتر از فکری است که هم اکنون اجرا میشود.
سازگاری : درجه ای که تصور میشود نوآوری با ارزش های موجود تجارب گذشته و نیاز اقتباس گران احتمالی سازگار است.
پیچیدگی : درجه ای که تصور می شود شناخت نوآوری و استفاده از آن دشوار است .
آزمایش پذیری : درجه ای که بتوان نوآوری را به طور محدود تجربه کرد.
مشاهده پذیری : درجه ای که نتایج یک نوآوری برای دیگران مشهود است.
راجرز اضافه می کند در کل نوآوری هایی که پذیرندگان آن را دارای امتیاز نسبی سازگاری و آزمایش پذیری بیشتر و پیچیدگی کمتر بدانند از سایر نوآوری ها اقتباس می شوند.(تانکارد، 1381)

فرآیند تصمیم نوآوری :
راجرز بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جامعه اطلاعاتی، تلفن همراه، اقتصاد اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، نظام اجتماعی