پایان نامه با کلید واژه های جامعه آماری، معادلات ساختاری، مدل پیشنهادی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

از طریق این فرآیند، میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در فرآیند تحقیق به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، روششناسی تحقیق گفته میشود. لذا شناخت علم و دستیابی بههدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، تحقیق از حیث روش، اعتبار مییابد نه از حیث موضوع تحقیق. روش تحقیق هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پی طرح مشکل یا مسأله است، مشکل یا مسألهای که پرسشهای زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیهمیشود. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسشهای پژوهش و تأیید یا رد فرضیههای مطرح شده دارد. در انجام تحقیقات علمی جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که، طی آن نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره آن به صورت کمی جلوهگر و از این طریق میتوان الگوی نظری پژوهش را مورد سنجش و محاسبه قرار داد. تحقیق حاضر بر آن است که، با شناسایی شدن مسأله تحقیق و به اتکاء فرضیههای تدوین شده درجهت اجرای آزمونهای مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمونها، به جمعآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق بپردازد(شاه ویسی،1389).
در اين فصل سعي برآن است تا جامعه آماري تحقيق، دادههاي تحقيق، روشتحقيق، همچنين ابزار جمعآوري و تحليل دادهها و روايي و پاياي پرسشنامه تعريف شود. با اين حال روش انجام تحقيق بستگي به اهداف، ماهيت، موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. لذا در اين فصل با توجه به هدف اصلي تحقيق و ساير موارد مربوط، متدولوژي تحقيق به صورت ذیل ميباشد.
3-2) روش تحقيق
روش تحقیق به کاربرده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین روش تحقیق مورد استفاده بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی میباشد. که بدین منظور از روش پیمایش برای توصیف متغیرهای تحقیق و تبیین روابط بین آنها استفاده می شود و از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت نسبت به جمع آوری داده هایی که تعداد نمونه های آن با استفاده از فرمول ککران استخراج شد، اقدام گردیدجامعه آماری تحقیق را 535 نفر تشکیل داده اند (535 N=) و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSSو AMOS استفاده شده است.
3-3)جامعه آماری
بانک صادرات ایران یکی از قدیمی ترین بانک های موجود در ایران است که به صورت گسترده در سراسر ایران مشغول به فعالیت است، با توجه به مشکلات بیان شده در مورد تامین خدمات مورد نیاز در زمینه بانکداری و با در نظر گرفتن شرایط موجود در ایران پژوهش حاضر در صدد ارائه راهبردهای مناسب تغییر و تحول مناسبدربانک صادرات شهر کرمانشاه خواهد بود.
جامعه آماری: ( 535 N= )
جامعهآماریاینتحقیقمتخصصاناموربانکیوبانکداریالکترونیکیوهم چنینمدیرانارشدبانکیدربانک صادرات شهر کرمانشاهاست. حجماینجامعهآماری برابرجدول ذیل خواهد بود.
جدول 3-2) جامعه آماری تحقیق
بانک صادرات شهر کرمانشاه
تعداد پرسنل
535
تعداد شعب
72

3-4)روش نمونهگيري و تعیین حجم نمونه
روش نمونهگيري مورد استفاده در اين تحقيق، نمونه گيري تصادفي ساده است. با در نظر گرفتن فاكتورهاي ذیلحجم نمونه با استفاده از رابطه ذیل محاسبه شده است:

که در این فرمول داریم:
حجم نمونه
میزان اطمینان به نتایج بدست آمده ( 96/1 فرض شده است )
5/0
5/0
دقت احتمالی مطلوب
حجم جامعه
بنابراین حجم نمونه مورد نظر برای دستیابی به نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری ، 305 نفر می باشد.
3-5)منابع و ابزار گردآوري دادهها و اطلاعات
در اين تحقيق از دو دسته اطلاعات اوليه و ثانويه براي دستيابي به هدف استفاده شده است.
الف)روش کتابخانهاي: در اين پژوهش براي جمعآوري اطلاعات مربوط به پيشينه تحقيق و ادبيات موضوع از کتابها و مقالات تخصصي، پاياننامهها و جستجو در پايگاه اينترنتي استفاده شده است.
ب) روش ميداني: روشهاي ميداني به روشهایي اطلاق ميشود که محقق براي گردآوري اطلاعات ناگزير است به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد يا محيط و نيز برقراري ارتباط مستقيم با واحد تحليل، اطلاعات موردنياز خود را گردآوري کند(حافظنيا،79،1382).به منظور گرد آوری داده های مورد نیاز در بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانک صادرات شهر کرمانشاه از روش میدانی بهره برده ایم.در اين پژوهش براي سنجش و بررسي عوامل موثر متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامهاي جهت جمعآوري اطلاعات استفاده شده که براساس مقیاس 1 تا 20 طراحي شده است.
3-5-1)تشريح پرسشنامه
پرسشنامه اين تحقيق داراي دو بخش اصلي است:
سوالات عمومي- که در آن اطلاعات کلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخدهندگان جمعآوري ميگردد که در پرسشنامه مربوط به اين بخش چهار سوال اول به اين بخش تعلق دارد.
سوالات تخصصي-در اين بخش سوالات مربوط به متغيرها و شاخصها مطرح ميشود که شامل 93سوال ميباشد که از کارشناسان و متصدیان امور بانکی بانک صادرات شهر کرمانشاه به آن پرداختهاند.

جدول3-1) تشریح پرسشنامه
متغیر
سوال
بعد مشتری
1 تا 8
بعد تکنولوژی
9 تا 15
بعد ساختار زمانی
16 تا 35
بعد نیروی انسانی
36 تا 47
بعد محیط داخلی
48 تا 55
بعد محیط میانی
56 تا 59
بعد محیط خارجی
60 تا 75
سایر محیط ها:نگرش به تغییر و تحول
76تا81
تمایل به استفاده
82تا85
بازنگری قوانین و مقررات
85تا89
آموزش همگانی
89تا 93

3-6)روش تجزيه و تحليل دادهها
استفاده از روشهاي آماري در مديريت مستلزم رعايت روش تحقيق علمي است. مطالعه مراحل تحقيق، نه تنها نحوه جمعآوري اطلاعات مورد نظر را در پژهشهاي علمي ممکن ميسازد، بلکه موجب ميشود رويه منظم براساس يک برنامه صحيح و با توجه به اصول و موازين علمي و حدود و قلمرو تحقيق بکار برده شود. روش تحقيق علمي شامل اندازهگيري، ارزيابي و مقايسه عوامل، براساس اصول و موازين قبول شده از طرف دانشمندان براي حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق و تشخيص و قضاوت است. محقق بايستي تحقيقات آماري را از پايه شروع کند يعني با استفاده از تحقيق علمي به طرح تحقیق بپردازد. سپس در اجراي تحقیق اقدام به تشريح هدفها و جمعآوري نموده و با استفاده از رويههاي منظم، اطلاعات وحقايق گردآوري شده را جهت تعيين مشخصات مورد تجزيه و تحليل قرار دهد(ستادي، کيقبادي، 1364).
بنابراین با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگی جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات و ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر میپردازیم. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیههای تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود و به منظور روابط علت و معلولی بین متغیرها و مولفههای مورد بررسی با استفاده از نرمافزار آموس معادلات ساختاری روابط بین متغیرها مدلسازی میگردد.
3-7)روایی و پایایی پرسش نامه
منظور از پایایی این است که اگر دو آزمون تقریباً معادل را در مورد یک گروه آزمودنی بکار ببریم نتایج آنها باید به هم نزدیک باشد. پایایی آزمون را با اجرای مجدد آن در یک گروه نیز محاسبه می کنند.
( گنجی،290:1386 ).
اعتبار آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. به طور کلی آزمون در صورتی دارای اعتبار است که عاری از خطای اندازه گیری غیر نظام دار می باشد. خطای اندازه گیری غیر نظام دار که بر نمره های آزمون تأثیر می گذارند غیر قابل پیش بینی بوده واعتبار را کاهش می دهد. مقصود از اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله ( یا وسیله مشابه ) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری کنیم ، نتایج حاصله تا چه حد مشابه ، دقیق و قابل اعتماد است.
در استفاده از ابزار آلفای کرونباخ ، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره های هر زیر مجموعه، سؤالات پرسشنامه و واریانس کل محاسبه گردیده سپس با استفاده از فرمول ذیل و نرم افزار SPSSمقدار ضریب آلفا مشخص گردیده است. آماره آزمون می باشد که درآن n = تعداد سؤالات برای هر فرضیه ( یا کل سؤال ها ) است، علامت جمع می باشد ، = واریانس هر یک از سؤالات که در آن i شماره سؤال است و = واریانس کل سؤالات یک فرضیه یا پرسشنامه می باشد.

جدول 3-1) مقادیر آلفای کرونباخ

بعد مشتری
724/0
بعد تکنولوژی
793/0
بعد ساختار زمانی
784/0
بعد نیروی انسانی
717/0
بعد محیط داخلی
740/0
بعد محیط میانی
762/0
بعد محیط خارجی
748/0
نگرش
723/0
تمایل به استفاده
785/0
بازنگری در قوانین
711/0
آموزش همگانی
734/0
کل پرسشنامه
748/0

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه خصیصه ای دیگر را ( هومن 1380 ).
برای به دست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما، استاد مشاور و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان بانک صادرات شهر کرمانشاه استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید.
علت استفاده از قضاوت متخصصان این است که (هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد. در عوض برای تعیین روایی محتوای یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف برنامه یا حوزه محتوایی هستند استفاده می شود، با این حال قضاوتهای مربوط به روایی محتوا نه قطعی هستند نه نهایی، آزمون ها از سطوح مختلف روایی برخوردار هستندومتخصصان در قضاوتهای خود همیشه با هم توافق نظر ندارند( سیف 1380 : 381-380 ).
3-8)روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داه ها
3-8-1)مدل معادلات ساختاری70
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از روشهای نویدبخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری یا متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بیشمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره میکند که شامل تحلیل عاملی تائیدی71، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک72، تجزیه و تحلیل مسیر73، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس74و سایر روشهای آماری است(هیل75، 1995). جرقه ورود به بحث معادلات ساختاری با موضوع شاخصهای چندگانه شروع شد.
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده76 و متغیرهای مکنون77 میباشد(هیل، 1995، 1). از طریق این رویکرد میتوانیم قابل بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده دادههای همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.
3-8-2)معیارهای برازش
تعريف معيارهاي NFI ،RFI ، IFI ، CFI ،RMR ، GFI ، AGFI و RMSEA در نرمافزار آموس:
3-8-2-1)NFI: این شاخص به مقایسه مدل مستقل (مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته میشود) با مدل پیشنهادی موردنظر میپردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت ذیل محاسبه میشود:

به طوریکه، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
3-8-2-2)RFI: شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد و به صورت ذیل محاسبه میشود:

که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFIبه یک نزدیکتر باشد، مدل بهتر است.
3-8-2-3)IFI: این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت ذیل محاسبه میشود:

به طوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B =

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، مدیریت تغییر، بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک Next Entries پایان نامه با کلید واژه های توزیع فراوانی، تحلیل داده، سابقه خدمت، مدل پیشنهادی