پایان نامه با کلید واژه های جامعه آماری، معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، چند متغیره

دانلود پایان نامه ارشد

حیث روش است که اعتبار می‏یابد نه موضوع تحقیق. روش‏های تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکل‏های مختلف دسته‏بندی می‏شوند. مانند:
الف) اهداف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده‏ها
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‏رود.

3-1 طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف
از حیث هدف این تحقیق از نوع کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‏ها، قانونمندی‏ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‏شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‏گیرد. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تأکید دارند و علت‏ها را کمتر مورد توجه قرار می‏دهند.

3-2 طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش
این مطالعه از حیث روش از نوع مطالعه میدانی است. بطور کلی می‏توان گفت هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال کنند، فرضیه‏ها را بیازماید. غیرآزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی، مدارس، کارخانه‏ها و غیره مطالعه گردد مطالعه میدانی تلقی می‏شود. از -دید دیگر این مطالعه از نوع تحقیق همبستگی است. در تحقیق همبستگی هدف آن است که مشخص شود آیا رابطه‏ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. (خاکی، 1388)

3-3 جمع آماوری داده‏ها
الف) روش جمع‏آوری داده‏ها
1ـ مطالعه کتابخانه‏ای: در این روش محقق اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با موضوع تحقیق خود را از کتاب‏ها و سایر منابع موجود در کتابخانه‏ها بدست می‏آورد.
2ـ روش میدانی: در این روش پژوهشگر به منظور کسب اطلاعات از افکار عمومی، عقاید و دیدگاه‏های جامعه آماری (در اینجا جامعه آماری دست اندر کاران صنعت خودرو(ایران خودرو) در استان تهران می‏باشند) نسبت به یک موضوع خاص و از طریق نظر سنجی بررسی خود را با استفاده از پرسش نامه یا مصاحبه بر روی عده قابل توجهی از اعضای جامعه آماری انجام می‏دهد. (سادئی، 1385)
ب) ابزار جمع‏آوری داده‏ها
در این تحقیق از پرسشنامه جهت جمع‏آوری داده‏ها استفاده شد
نحوه تنظیم پرسشنامه
برای کسب نظرات کارمندان شرکت ایران خودرو که کانون اطلاعات تحقیق به حساب می‏آیند از پرسشنامه استفاده شد تا از هرگونه دخل و تصرف در اطلاعات جلوگیری به عمل آید. پرسشنامه تنظیمی، حضوری به کارمندان ارائه شد و توضیحات لازم درباره آنان به پاسخ دهندگان داده شد تا به سوالات
مطرح شده پاسخ بگویند؛ این کار بیش از 26 روز ادامه داشت. مأنوس بودن کارمندان با سؤالات پرسشنامه و درک صحیحی که در رویارویی با آنها مشاهده گردید، روایی سؤالات فوق را تأیید می‏نماید. با وجود اینکه پرسشنامه تنظیم شده برای گروه‏های مختلف کارمندان استفاده گردیده است سعی شده تا در این طراحی سوالات و بیان مفاهیم آنچنان عمل شود که مشکلی خاص پیش نیاید و در نزد کاربران مختلف قابل‏استفاده باشد در این بین برای سنجش روایی پرسشنامه، از نظرات اساتید و خبرگان نیز استفاده شده است.
پرسشنامه استفاده شده در این پروژه شامل 2 بخش کلی میباشد که بخش اول شامل اطلاعات مشتری جهت آمار توصیفی میباشد و قسمت دوم شامل سؤالات مربوط به فرضیه‏ها میباشد.

3-4 روایی و پایایی پرسشنامه
روایی:
این تحقیق برای تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفت تا میزان دقت و مرتبط بودن سؤالات را تعیین نمایند و سپس تعدادی از پرسشنامه‏ها بصورت آزمایشی در اختیار کارکنان و نیز استاد راهنما قرار گرفت و سپس تعدادی از سؤالات اصلاح گردید.
پایایی:
به منظور اندازه‏گیری قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ با استفاده نرم افزار SPSS 21 انجام گردیده است. با استفاده از داده‏های به دست آمده از این پرسشنامه‏ها و به کمک نرم افزار آماری SPSS 21 میزان پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر 881/0 محاسبه شد که چون از مقدار 7/0 بیشتر است لذا فرض پایایی پرسشنامه تأیید می‏گردد.

3-5 ابزار و اندازه‏گیری آزمودنی‏ها
مقیاس مورد استفاده در این پژوهش از نوع مقیاس فاصله‏ای می‏باشد. مقیاس فاصله‏ای دارای کلیه ویژگی‏های مقیاس‏های اسمی و ترتیبی است و علاوه بر آنها، در این مقیاس فاصله هر صفت تا مبدأ آن نیز مشخص است. (خاکی، 1388) و طیف استفاده شده از نوع طیف لیکرت می‏باشد. در این مقیاس پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هریک از عبارات در یک مقیاس درجه‏بندی شده نشان می‏دهد. (نایب پور، بریری، 1387)

3-6 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کارمندان شرکت ایران خودرو می‏باشد که تعدادشان 400 نفر است.
حجم نمونه گیری
چون سؤالات در پرسشنامه تحقیق چند ارزشی با مقیاس ترتیبی هستند، و اندازه نمونه زیاد می‏باشد، از فرمول کوکران بینهایت برای تعیین حجم نمونه استفاده میشود:

که در آن
α= خطای نمونه گیری
e2 = دقت نمونه‏گیری (مقدار خطای برآورد)
P = احتمال وجود یک مشخصه
میزان Z از روی جدول برای فاصله اطمینان 0. 95، 1. 96 می‏باشد، احتمال وجود یک مشخصه پنجاه درصد و برابر با q در نظر گرفته می‏شود، مقدار خطای براورد نیز 0. 05 می‏باشد. با قرار دادن این اعداد در فرمول بالا عدد حجم نمونه مورد نیاز برابر با 384. 16 نمونه خواهد بود. جهت پیشگیری از خطای پاسخ ندادن تعدادی از نمونه‏ها و به طبع آن کم شدن تعداد نمونه‏های در دسترس تعداد 15 پرسشنامه بیشتر در بین پاسخ دهندگان توزیع گردید و نهایتاً تعداد 400 پرسشنامه درست، جمع‏آوری گردید.

3-7 روش نمونه گیری
در این تحقیق از نوع نمونه‏گیری تصادفی می‏باشد. این نوع نمونه گیری، روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل، به گونهای که همه نمونه‏های ممکن که دارای تعداد ثابت n هستند برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند. (خاکی، 1388)

3-8 تحلیل‏های آماری
تحلیل توصیفی: در این روش محقق از طریق مقایسه پدیده‏ها از نقطه نظر آماری به توصیف آنها می‏پردازد. (خاکی، 1388) در این تحقیق نیز ابتدا توسط جداول و نمودارها به بیان توصیفی وضعیت سنی، جنسیتی، تحصیلی و سابقه کاری جامعه آماری می‏پردازیم.
تحلیل استنباطی:
برای تجزیه و تحلیل داده‏های بدست آمده از نرم افزار SPSS و همچنین نرم افزار AMOS استفاده می‏شود. که تحت تحقیقی اکتشافی حول موضوع تأثیر کسب کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان در شرکت ایران خودرو می‏باشد.
هدف از تحلیل استنباطی، تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه‏های انتخابی خود به جمعیت اصلی می‏باشد. (خاکی، 1388). از روش‏های استنباطی به صورت ضرایب همبستگی، آزمونهای ناپارامتری، پارامتری و. . . استفاده می‏شود. نرم افزار رایانه‏ای مورد استفاده Spss می‏باشد. برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل نهایی، از نرم افزار AMOS استفاده گردیده است.
مدل معادلات ساختاری:
مدل معادلات ساختاری یا به اصطلاح اختصاری SEM که مخفف Structural equating modeling می‏باشد، از روش‏های جدید آماری و یکی از قوی ترین روشهای تجزیه و تحلیل چند متغیره است، که برخی هم به آن تحلیل ساختاری کوواریانس، الگو سازی عِلّی لیزرل یا ایموس اطلاق می‏کنند.
کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیره‏ای است، که نمی توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد.
تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل اطلاق می‏شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است. ( مسعودی، 1391)
مدل معادلات ساختاری یک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی GLM(General linear model)، است که به محقق امکان می‏دهد مجموعه‏ای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد. تحلیل مدل معادلات ساختاری را می‏توان توسط سه تکنیک انجام داد:
LISREL(linearStructural Relation)، تحلیل ساختاری کوواریانس یا روابط خطی ساختاری
PLS(partial least Squares)، حداقل مربعات جزئی
Amos Graphic
تکنیک ایموس آمیزه دو تحلیل است:
تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازه گیری)
تحلیل مسیر- تعمیم تحلیل رگرسیون (مدل ساختاری)
این مدل مشخص می‏کند که چگونه متغیرهایمان با متغیرهای قابل مشاهده مرتبطند و از طریق آنها سنجیده می‏شوند و هریک از شاخص‏ها تا چه حد متضمّن مفهوم ابعاد متغیر مکنون هستند. (مسعودی، 1391)
موارد کاربرد روش ایموس
روش ایموس ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‏کند، برای برازش مدل‏هایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه‏گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علّیت دوسویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‏باشد، طرح ریزی گردیده است.
اما این روش را می‏توان به عنوان موارد خاصی برای روش‏های تحلیل عاملی تأيیدی، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل مسیر، مدل‏های اقتصادی خاص داده‏های وابسته به زمان، مدل‏های برگشت پذیر و برگشت ناپذیر برای داده‏های مقطعی/ طولی، مدلهای ساختاری کوواریانس و تحلیل چند نمونه ای( مانند آزمون فرضیه‏های برابری ماتریس کوواریانس‏ها، برابری ماتریس همبستگی‏ها، برابری معادلات و ساختارهای عاملی و غیره)، نیز بکار برد. (مسعودی، 1391)
در تحليل عاملي تأييدي(Confirmatory factor analysis)، پژوهشگر به دنبال تهيه مدلي است که فرض مي‏شود داده‏هاي تجربي را بر پايه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصيف تبيين يا توجيه مي‏کند. اين مدل مبتني بر اطلاعات پيش تجربي درباره ساختار داده‏هاست که مي‏تواند به شکل: ۱) يک تئوري يا فرضيه ۲) يک طرح طبقه بندي کننده معين براي گويه‏ها يا پاره تستها در انطباق با ويژگي‏هاي عيني شکل و محتوا، ۳) شرايط معلوم تجربي و يا ۴) دانش حاصل از مطالعات قبلي درباره داده‏هاي وسيع باشد.
تمايز مهم روش‏هاي تحليل اکتشافي و تأييدي در اين است که روش اکتشافي با صرفه ترين روش تبيين واريانس مشترک زيربنايي يک ماتريس همبستگي را مشخص مي‏کند. در حالي که روش‏هاي تأييدي (آزمون فرضيه)تعيين مي‏کنند که داده‏ها با يک ساختار عاملي معين (که در فرضيه آمده) هماهنگ هستند یا خیر.

3-9 آزمون‏هاي برازندگي مدل کلي
با آنکه انواع گوناگون آزمون‏ها که به گونه کلي شاخص‏هاي برازندگي(Fitting indexes) ناميده مي‏شوند پيوسته در حال مقايسه، توسعه و تکامل مي‏باشند اما هنوز درباره حتي يک آزمون بهينه نيز توافق همگاني وجود ندارد. نتيجه آن است که مقاله‏هاي مختلف، شاخص‏هاي مختلفي را ارائه کرده‏اند و حتي نگارش‏هاي مشهور برنامه‏هايSEM مانند نرم افزارهاي lisrel, Amos, EQS نيز تعداد زيادي از شاخص‏هاي برازندگي به دست مي‏دهند. (هومن۱۳۸۴،۲۳۵) اين شاخص‏ها به شيوه‏هاي مختلفي طبقه بندي شده‏اند که يکي از عمده ترين آنها طبقه بندي به صورت مطلق، نسبي و تعديل يافته مي‏باشد. برخي از اين شاخص‏ها عبارتند از:

3-9-1 شاخص‏هاي GFI وAGFI
شاخص GFI (Goodness of fit index) مقدار نسبي واريانس‏ها و کوواريانس‏ها را به گونه مشترک از طريق مدل ارزيابي مي‏کند. دامنه تغييرات GFI بين صفر و يک مي‏باشد. مقدار GFI بايد برابر يا بزرگتر از 90/0 باشد.
شاخص برازندگي ديگر (Adjusted Goodness of Fit Index)AGFI يا همان مقدار تعديل يافته شاخص GFI براي درجه آزادي مي‏باشد. اين مشخصه معادل با کاربرد ميانگين مجذورات به جاي مجموع مجذورات در صورت و مخرج )۱- GFI( است. مقدار اين شاخص نيز بين صفر و يک مي‏باشد. شاخص‏هايGFI و AGFI را که جارزکاگ و سوربوم در سال ۱۹۸۹ پيشنهاد کرده‏اند که بستگي به حجم نمونه ندارد.

3-9-2 شاخص RMSEA
اين شاخص، ريشة ميانگين مجذورات تقريب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل عامل، تحلیل عاملی، فراوانی تجمعی، تحلیل داده