پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، مجلس شورای اسلامی، مقررات قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

سند قرار گیرد.در ثبت آنی اوراق نوشته شده توسط سیستم و در قطعA4صادر میگردد
ماده 30 قانون دفاتراسناد رسمی اختیار سردفتر در تنظیم اسناد مراجعین بسیارمحدود و بلکه درخیلی از مواردممنوع اعلام گردیده است .
با اجرای ثبت آنی ارزیابی نقش سردفتر مفاد و مدلول سند و تطبیق آن بامقررات قانونی ،نظم عمومی و اخلاق حسنه نادیده گرفته شده و عملا سیستم جایگزین اراده متعاملین و تصمیم سردفتر گردیده است .
برابرماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک برابر ثبت با سند باترکیب مجموعه ای از اشکال هندسی و عبارات و بعضا خالی بودن مستطیل های مندرج در سند و سایر موارد اساس نابرابری ورقه پرینت نهایی شده بامتن دفتر است که در آینده مشکلاتی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد خواهد کرد.
ماده 37قانون مدیریت خدمات کشوری که برحذف لزوم مراجعه اشخاص به سازمان ها تاکید دارد و از مصوبه ثبت آنی معاملات ضرورت ثبت تمام اطلاعات اسناد در سامانه ثبت آنی استنتاج نمی شود .

بند 69مجموع بخشنامه های ثبتی57 در مورد اصلاح عبارات مندرج در ثبت و سند نتایج ارزشمندی در امر قضا زدایی داشته است که درسیستم ثبت آنی پس از ثبت سند و دریافت شناسه یکتا سردفتر دیگر قادر به اصلاح مفاد سند نخواهد بود فلذا تنظیم سند اصلاحی نادیده گرفته شده است .
هرگونه الزامی در حوزه سردفتری آن هم به منظور تغییر بنیادین ثبت اسناد قطعا نیاز به تصویب قانون خاص دارد و تا تصویب قانون خاص از سوی مجلس شورای اسلامی ازعمومات قانونی و صرفا بخشنامه ها و دستور العمل ها نمی توان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را نتیجه گرفت .
4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، اسناد و املاک، قصد استفاده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع املاك، 4-1-2-1-2، صدوراسنادمالكيت