پایان نامه با کلید واژه های توسعه منطقه، اوقات فراغت، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

2-18-3 هوا
ترکيب آلاينده ناشي از رفت و آمد ، گرم يا سرد کردن ساختمان ها و ديگر تاسيسات موجب آلودگي هوا ، ايجاد باران هاي اسيدي ، گرم شدن زمين و آلودگي هاي فتوشيميايي مي شود .
2-19 منابع اطلاعاتي گردشگري
يکي از روش هاي مهم اصلاح بخش گردشگري و سازگاري آن با محيط زيست بايد توجه به خود نظمي در اين صنعت باشد .نياز به خود نظمي بيشتر موضوعي است که در کنفرانس توسعه و محيط زيست ( اجلاس سران ) نيز مورد تاکيد قرار گرفت . مثلاَ دستور کار اين کنفرانس موسوم به دستور 21 خواستار استفاده از ضوابط داوطلبانه صنعت گردشگري است . بسياري از دولت ها و جوامع صنعتي مجموعه اي از ضوابط يا خط مشي ها را براي بخش گردشگري به وجود آورده اند . شوراي جهاني سفر و گردشگري تشکل اصلي و فعال موجود در اين بخش است که خطوط راهنماي زيست محيطي آن نيز در صفحه بعد ارائه شده است .
شوراي جهاني سفر و گردشگري از طريق مرکز تحقيقات زيست محيطي آکسفورد در بريتانيا ، کار جمع آوري اطلاعات مربوط به ابتکارهاي مشابه توسط ديگر سازمانهاي گردشگري را آغاز نموده است
2-20 خطوط راهنماي زيست محيطي شوراي جهاني سفر و گردشگري
1- شرکت هاي مسافرتي و گردشگري بايد وضعيت خود را با رشد مناسب زيست محيطي سازگار نمايد .
2- گروه هاي هدف بايد براي بهبود کار ، ايجاد شده و پليش شوند .
3 – الزامات زيست محيطي بايد در همه جا رعايت شوند .
4- برنامه هاي بهبود محيط زيست بايد نظام يافته و قابل درک باشد .
اين برنامه ها مي تواند هدف هاي زير را دنبال نمايد .
* شناسايي و به کمينه رساندن توليد و مشکلات اجرايي زيست محيطي به ويژه توجه به پروژه هاي جديد .
* تاکيد بر جنبه هاي زيست محيطي در طراحي ، برنامه ريزي ، ساخت و ساز و اجرا .
حساس بودن به حفاظت از مناطق حفاظت شده يا گونه هاي در معرض خطر جلوه هاي زيبا شناختي و نيز گستر و بهبود چشم اندازهاي طبيعي .
* حفاظت عملي از منابع انرژي
* کاهش و بازيافت پسماندها
* مديريت عملي منابع آب شيرين و کنترل دفع فاضلاب ها .
* کنترل و محدود نمودن انتشار ترکيب هاي آلاينده هوا .
* پليش ، کنترل و کاهش آلودگي صوتي .
* کنترل ، کاهش و حذف توليدات ناسازگار با محيط زيست مانند ازبست ، کلروفلوروکربن ها ، آفت کش ها ، سموم و نيز مواد عفوني ، قابل انفجار و قابل اشتعال .
* احترام و حمايت از مکان ها و اهداف تاريخي و مذهبي .
* توجه خاص به علاقمندي جوامع محلي از جمله تاريخ ، سنتها ، فرهنگ ، زبان و توسعه ي آينده آن .
* ملاحظه موضوع عاي زيست محيطي به عنوان يک عامل کليدي در توسعه همه جانبه مقاصد مسافرتي و گردشگري .1

)1-www.touristha.ir و www.wttc.org (

2-21 نگاهي به آينده
با نگاهي به آينده آشکار مي شود که اثرات گردشگري بر محيط زيست افزايش خواهد يافت .طي دهه ي گذشته مجموعه سفرهاي مربوط به گردشگري با ميزان متوسط 4 در صد در سال افزايش يافت انتظار مي رود در آينده اي نه چندان دور تعداد سفر به نقاط دور دست افزايش يابد که اين کار مستلزم سفر با هواپيما ، ساخت فرودگاه و در نتيجه ، افزايش آلودگي هوا ، تغيير کاربري زمين و به هم خوردن چشم اندازهاي طبيعي خواهد بود .
جريان مشابه ديگري که موجب توسعه بيشتر گردشگري در جهان خواهد شد مربوط به مناطقي از آسيا و اروپاي شرقي است که تا کنون مورد بازديد گردشگران قرار نگرفته است .
سفر به اين مناطق بيش از هر چيز نيازمند توسعه زير بنايي شامل راهسازي ، ايجاد هتل ، و امکانات مشابه مي باشد که اجراي اين برنامه ها موجب بهره برداري بيشتر از منابع طبيعي و نيز آلودگي هوا و آب خواهد شد . از سوي ديگر ، دلايل آشکار و اميدوار کننده اي وجود دارد که توسعه آينده گردشگري در مقايسه با گذشته حساسيت بيشتري را نسبت به محيط زيست نشان خواهد داد . يعني در فضايي که گردشگري ” سبز انديش ” اهميت مي يابد بديهي است که طرحهاي ناسازگار با محيط زيست ، محلي براي عرضه و اجرا نخواهند يافت . مردم کشورهاي گردشگر پذير ( توريستي ) نيز از نظر زيست محيطي آگاه شده و با اجراي طرح هاي توسعه اي که ملاحظات محيط زيست در آن رعايت نشده مخالفت مي نمايند . علاوه بر اين ، دولت ها و سازمان هاي مسئول گردشگري نيز در آينده بر کاهش اثرات زيست محيطي گردشگري تاکيد بيشتري خواهند نمود .
سختگيري اين گروه ها است که اثرات منفي صنعت رو به رشد گردشگري را متوازن خواهد ساخت .
2-22مفهوم و مباني اکوتوريسم1
رشد شهر نشيني در جهان و ايران و ازدياد شهرهاي بزرگ و پر جمعيت و شهرکهاي صنعتي ، باعث به دور افتادن انسان از طبيعت شده است . تا جايي که امروزه بيش از نيمي از مردم جهان و همچنين ايران در شهرها مي زيند . چنين پديده اي به همراه کاهش سطح مناطق طبيعي جهان ، شهرها را به منزله زنداني براي عزلت گزيني ، فراسوي انسان قرن بيستم نهاده است . در نتيجه هر منطقه بکر و دست نخورده اي حکم بهشت را پيدا کرده و خيل مسافران گردشگران داخلي و خارجي را سر ريز اين مناطق مي کند .
چنين توريستي عطش ديدار مناطق طبيعي جهان را براي گذران اوقات فراغت خود دارد .
مناطق طبيعي جهان بنا به سه دليل زير پا بر جا مانده اند :
1- مناطق طبيعي که به خاطر انجام توسعه منطقه اي ( آمايش سرزمين ) توسط دولتمردان آن شور باقي مانده اند .
2 – مناطقي طبيعي که به خاطر ايجاد پارکهاي ملي جنگلي و مناطق حفاظت شده توسط دولتمردان آن کشور باقي مانده اند .
3- مناطق طبيعي که به واسطه ي گونه هاي گياهي و جانوري خاص زيستگاه هاي خود ، منحصر به فرد هستند و به خاطر يک يا هر دو دليل بالا حفاظت شده اند

-1- Eco – Tourism

جهانگردي که براي ديدار يک يا هر سه منطقه ياد شده در بالا ، بار سفر مي بندد ، اکوتوريست است .
چنين توريستي به خاطر جلوه هاي طبيعي يک کشور به آن سفر مي کند . گفتني است که بخش اعظم بودجه سالانه بسياري از کشورهاي آفريقاي مرکزي و امريکاي جنوبي را چنين توريست هايي تامين مي کنند .
2-23 جهانگردي زيست محيطي يا اکوتوريسم1
است . در ادبيات فارسي ، جهانگردي اکوتوريسم که اختصار واژه اي اکولوژيکال توريسم
زيست محيطي ( طبيعت گردي ) نام گرفته است .بدان مفهوم که : محيط يا طبيعت که نه تنها يک جهانگرد بلکه ساير انسانها نيز در آن زندگي مي کنند .طبيعت با هر آنچه در آن است برداشت و مفهوم بنيادين اين واژه اصطلاحي – ترکيبي است . به گونه اي فشرده هدف اصلي از اين گرايش نوين آنست که جهانگردي يا به عبارت ديگر جهانگرد و محيط زيست چه داد و ستده ايي با يکديگر مي تواند داشته باشد .
چنانکه مي دانيم انسان و طبيعت ترکيبي جدا ناشدني از يکديگر ند ، آدمي در طبيعت بدنيا ميآيد ، در طبيعت مي زيد و در طبيعت مي ميرد و در واقع جزيي جداناشدني از اين گردونه است .
انسان امروزي از آنجا که پيشرفت هاي زيادي در زمينه هاي گوناگون بدست آورده از طبيعت پيرامون خويش غافل نشده و آدمي آينده اي بيمناک دارد . بطور مسلم تمامي سازمانهاي جهاني بايد در اين راه که همانا حفظ محيط زيست را در بر مي گيرد ، بکوشند .
-1- Eco – Tourism -2- Ecological – Tourism

توجه نمودن به تمامي محوطه هاي جهانگردي ( توريستي ) اعم از جنگلهاي طبيعي ، پارک هاي ملي و حيات وحش ، رودخانه ها و طبيعت پيرامون آنها و بويژه کوهسارها و کوهستانها و آبشار ها ، چشمه هاي آبگرم ، چشمه هاي طبيعي ، ييلاق ها و مناطق ويژه ي شکار و صيد ماهي ، درياها و درياچه ها ، سواحل و کرانه هاي پيرامون آنها ، زيستگاههاي طبيعي پرندگان مهاجر و بومي و ساير خزندگان و نيز غارهاي طبيعي و بويژه طبيعت بکر درونشان گسترده ي اين بخش از جهانگردي ( توريسم ) را رقم مي زند ، يقينا توجه بيش از اندازه جهانگردان در يک منطقه خاص ، بيش از آنکه مفيد باشد ، زيانبار است .پس بايد بهرهبرداري از محوطه هاي جهانگردي و بويژه مناطق طبيعي بکر با نظارت ويژه باشد . يک جهانگرد يا توريست ، پيش از آنکه يک جهانگرد باشد يک انسان است و براي يک انسان مفهوم محيط زيست چه آنکه در سرزمين زادگاهش بزيد و چه آنکه در سرزمين ديگر بسر برد بايد به يک معنا باشد و آن همانا حفظ محيط به گونه اي است که کمترين دستبردي بدان برده نشود ، بي توجهي دولت ها و نيز جهان گردان به محيط زيست در گذشته اساس اين پديده جديد را در صنعت جهانگردي ) توريسم ) امروزه پي ريخته و اکنون يکي از گرايشهاي اصلي و نوين جهانگردي است و طرفداران بي شماري نيز دارد .
پي آمدهاي اکوتوريسم گسترش جهانگردي ، افزايش سطح آگاهي همگاني را نسبت به محيط زيست و منابع طبيعي و ملي بدنبال دارد .
جهانگردي سازمان يافته دوست و طرفدار محيط و منابع طبيعي است .
يک صنعت جهانگردي کارا و پيروز بطور مسلم نيازمند يک محيط زيست و طبيعت سرشار و توانمند است .
2-24 منشور جهانگردي :
در زير فشرده ي چند نکته مهم از منشور جهانگردي که براي کميسيون توسعه ي سازمان ملل متحد نيز فرستاده شده مي آيد .
برنامه هاي توسعه و جهانگردي در هر منطقه و کشور بايد بر بنياد سلامت کاري از نظر محيط زيست و نيز از نظر اجتماعي و مذهبي قابل قبول و از نظر اقتصادي در دسترس باشد .
برنامه هاي جهانگردي از نظر فرهنگي متناسب با انسان و طبيعت پيرامونش تنظيم گردد و نيز با اوضاع و شرايط محلي و نقاط مقصد جهانگردان خصوصا َ جزاير و مناطق کوچک و نقاط حساس سازگار باشند .
جهانگردي بايد ميزان تاثيرات خود را بر ميراث فرهنگي جامعه مقصد و رسوم کهن جوامع و فعاليت هاي اجتماعي اجتماعات محدود که مورد بازديد قرار مي گيرند ارزيابي کند و چنين اثري هميشه بايد در تعيين خط مشي جذب جهانگرد بويژه در کشورهاي در حال توسعه مد نظر سياستگزاران و طراحان برنامه ها باشند .
در برنامه هاي توسعه ي جهانگردي سعي شود تا کليه کشورها و موسسات با همه ي امکانات خود و با توجه به احترام متقابل نسبت به ارزش هاي ملي و محلي و ناحيه اي در انجام کار شرکت جويند .
مسئولين و دولتهاي ذيربط بايد بکوشند تا سازمانهاي غير دولتي و مجامع محلي هر چه بيشتر در برنامه هاي توسعه ي جهانگردي مشارکت داشته باشند .
اقدامات لازم به عمل آيد تا اطمينان حاصل شود که منافع حاصله از توسعه و مبادلات جهانگردي بطور عادلانه ميان مناطق و سازمانهاي شرکت کننده تقسيم و توزيع مي شود و نيز هر يک از شرکت کنندگان بنحو موثري در رفع مشکلات و مسائل مربوط سهم مناسبي ايفا نمايند .
نقاطي که از نظر طبيعي و يا از لحاظ فرهنگي چه در زمان حال و چه در آينده واجد ارزش فعلي و يا بلقوه جهت بهره گيري جهانگردي مي باشند بايد جهت جذب امکانات تکنيکي و فني در اولويت قرار گيرند و نيز نسبت به نقاطي که در گذشته دستخوش تغييرات مناسب يا تخريب به هر دليل شده اند توجه کافي به عمل آيد .
مسئولين ملي و دولتي هر چه بيشتر نسبت به توسعه ي شبکه ي اطلاعي فني و عملي مربوط به توزيع و توسعه جهانگردي اقدام نمايند .
نياز براي انجام مطالعات امکان سنجي به منظور طرح ريزي برنامه هاي توسعه جهانگردي در چار چوب همکاريهاي بين المللي و معرفي سيستم هاي مديريت محيط زيست و منابع مورد توجه قرار گيرد .
عنايت به تاثيرات سيستم هاي مستقل کننده جهانگردي و حرکات جهانگردي در محيط زيست و انجام پيش بيني هاي لازم جهت بازسازي و امکانات ، نيروهاي موجود و منابع زوال پذير و از اينها گذشته نگرش جهانگردي به عنوان يک منبع ملي و طبيعي و ارزشمند ونيز وسيله اي جهت تقويت ارزش هاي طبيعي و زيست محيطي معمول گردد .
در کتاب اکوتوريسم جهانگردي زيست محيطي مي خوانيم که :
مفاهيم گوناگوني در ميان افکار عمومي وجود دارد ، به ديد من آن را بايست به معناي سفر و لذت بردن از جلوه ها و زيبايي هاي شگفت آور دنيا از جهت زندگي و طبيعت و فرهنگ آدمي دانست بي آنکه هر يک از اين دو سبب آسيب رسيدن به ديگري گردند .
2-25 آسيب به محيط زيست :
بسياري از بومها و يا جايگاههاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فرهنگ و تمدن، توسعه منطقه، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بيمارستان، توريسم، درماني