پایان نامه با کلید واژه های توسعه توان رقابتی، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

شده است:
3-10-1- آمار توصیفی
از آمار توصیفی برای بررسی خصوصیات جمعیتشناختی پاسخدهندگان شامل سن، جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه خدمت آنان، مورد بررسی قرار گرفته است.
3-10-2- تحلیل استنباطی
برای تجزیه و تحلیل یافتهها و آزمون فرضیههای پژوهش نیز، از آزمونهای زیر استفاده شده است:
1- آزمون کولموگروف اسمیرنف (برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در جامعه آماری) (چاکراوارت122 و همکاران، 1967):

2- آزمون دوجمله ای برای بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش (رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن با توسعه توان رقابتی)

همبستگی معیاری است که از آن برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده میشود (تک فلاح، 1384؛ 104).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات

4-1- مقدمه
در این فصل، دادههای حاصل از پرسشنامه های تحقیق، سازماندهی، تلخیص و ارائه می شود تا بتوان با استفاده از آنها به تایید یا رد فرضیات اقدام نمود. هدف از این فصل، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده و انجام آزمون فرضیات در چهارچوب فرایند و روش تحقیق تدوین شده در فصل سوم است. از این رو، ابتدا برای شناخت بیشتر نمونههای آماری، ویژگیهای جمعیتشناختی آنها با استفاده از جداول در قالب جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقه خدمت تشریح میشود.
4-2- تجزیه و تحلیل دادهها
4-2-1- ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای آماری
4-2-1-1- جنسیت
جدول 4-1- فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت در جامعه آماری
‍ فراوانی نسبی درصد ‍‍
فراوانی مطلق
جنسیت
‍%39
47
زن
‍%61
73
مرد
%100
120
‍ مجموع ‍‍‍‍‍
همانطور که در جدول 4-1 مشاهده میشود، اکثر پاسخدهندگان (61 درصد) مرد هستند.
4-2-1-2- سن
جدول 4-2- فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی جامعه آماری
‍‍‍ درصد‍ فراوانی نسبی
فراوانی مطلق
‍ سن
25%
30
‍ بین 20 تا 30 سال
31%
37
‍ بین 31 تا 40 سال
26%
31
بین 41 تا 50 سال
18%
22
بیشتر از 50 سال
%100
120
مجموع ‍‍‍‍‍
مطابق با جدول 4-2 بیشترین پاسخدهندگان در رده سنی بین 31 تا 40 سال و کمترین آنها در رده سنی بیش از 50 سال قرار دارند.
4-2-1-3- تحصیلات
جدول 4-3- فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات در جامعه آماری
درصد فراوانی نسبی ‍‍ ‍
فراوانی مطلق
‍‍ تحصیلات
%20
24
‍ ‍ کاردانی و پایین تر
%52
62
‍‍ کارشناسی
%24
29
‍ کارشناسی ارشد
%4
5
‍ دکترا ‍
%100
120
‍‍‍ مجموع
مطابق با دادههای حاصل از پرسشنامهها، بیشترین تعداد پاسخدهندگان به گروه کارشناسی اختصاص دارد.
4-2-1-4- سابقه خدمت
جدول ‍‍4-4- فراوانی مطلق و نسبی توزیع سابقه کار جامعه آماری ‍ ‍
‍ درصد فراوانی نسبی
فراوانی مطلق
سابقه خدمت
18%
21
‍ کمتر از 5 سال
33%
40
‍‍ ‍ بین 6 تا 15 سال
35%
42
‍ ‍ بین 16 تا 25 سال
14%
17
‍ بیشتر از 25 سال ‍
%100
120
‍‍ مجموع
جدول 4-4 نشان میدهد که افراد با سابقه کاری بین 16 تا 25 سال، بیشترین تعداد پاسخدهندگان را به خود اختصاص داده است.
4-2-3- آمار استنباطی
4-2-3-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنف
از این آزمون برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در جامعه آماری استفاده شد.
جدول 4-5- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف- اسمیرنف
نتیجه
sig
‍‍ متغیرهای پژوهش
غیرنرمال
0.000
مدیریت ارتباط با مشتری
غیرنرمال
0.000
مدیریت دانش
غیرنرمال
0.012
تکنولوژی
غیرنرمال
0.000
مدیریت ارشد
غیرنرمال
0.000
پرسنل
غیرنرمال
0.033
شخصیسازی خدمات
غیرنرمال
0.029
یکپارچهسازی سیستمها در سازمان

جدول 4-5 نشان میدهد که مقدار sig برای هر دو متغیر پژوهش از مقدار خطای پژوهش (0.05) کمتر بوده و بنابراین نرمال بودن توزیع دادهها در جامعه آماری رد میشود. در نتیجه، برای تحلیل دادهها از آزمون ناپارامتریک دوجملهای استفاده شد.
4-3-2- بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی
در این قسمت، برای بررسی معنادار‍ بودن تاثیر متغیر مستقل (مدیریت ارتباط با مشتری) و ابعاد آن بر متغیر وابسته (توسعه توان رقابتی) از آزمون دوجمله ای استفاده شده است.
4-3-2-1- تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه توان رقابتی
H0: مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار ندارد.
H1: مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار دارد.
برای آزمون این فرضیه، (تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه توان رقابتی) از کلیه سوالات پرسشنامه استفاده شد.
جدول 4-6- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای (تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه توان رقابتی)
Binomial Test

Category
N
Observed Prop.
Test Prop.
Exact Sig. (1-tailed)
CRM
Group 1
= 3
50
.42
.6
.000a

Group 2
3
70
.58

Total

120
1.0

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group .5.

با توجه به جدول 4-6، مشاهده میشود که مقدار sig بدست آمده از میزان خطای تحقیق (0.05) کوچکتر میباشد، لذا فرض H0 رد و نقیض آن پذیرفته میشود. بنابراین، تاثیر معنادار مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه توان رقابتی، تائید میشود.
4-3-2-2- بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توسعه توان رقابتی
H0: مدیریت دانش بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار ندارد.
H1: مدیریت دانش بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار دارد.
برای آزمون این فرضیه از سوالات 1 الی 5 پرسشنامه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول 4-7 ارائه شده است.
جدول 4-7- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای (تاثیر مدیریت دانش بر توسعه توان رقابتی)
Binomial Test

Category
N
Observed Prop.
Test Prop.
Exact Sig. (1-tailed)
KM
Group 1
= 3
56
.47
.6
.011a

Group 2
3
64
.53

Total

120
1.0

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group .5.
با توجه به جدول 4-7، مشاهده میشود که مقدار sig بدست آمده از میزان خطای تحقیق (0.05) کوچکتر میباشد، لذا فرض H0 رد و نقیض آن پذیرفته میشود. بنابراین، تاثیر معنادار مدیریت دانش بر توسعه توان رقابتی، تائید میشود.
4-3-2-3- بررسی تاثیر تکنولوژی بر توسعه توان رقابتی
H0: تکنولوژی بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار ندارد.
H1: تکنولوژی بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار دارد.
جهت آزمون این فرضیه از سوالات 6 الی 9 پرسشنامه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول 4-8 شده است.
جدول 4-8- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای (تاثیر تکنولوژی بر توسعه توان رقابتی)
Binomial Test

Category
N
Observed Prop.
Test Prop.
Exact Sig. (1-tailed)
Tech
Group 1
= 3
71
.59
.6
.014a

Group 2
3
49
.41

Total

120
1.0

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group .5.
با توجه به جدول 4-8، مشاهده میشود که مقدار sig بدست آمده از میزان خطای تحقیق (0.05) کوچکتر میباشد، لذا فرض H0 رد و نقیض آن پذیرفته میشود. بنابراین، تاثیر معنادار تکنولوژی بر توسعه توان رقابتی، تائید میشود.
4-3-2-4- بررسی تاثیر مدیریت ارشد بر توسعه توان رقابتی
H0: مدیریت ارشد بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار ندارد.
H1: مدیریت ارشد بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار دارد.
جهت آزمون این فرضیه از سوالات 11 الی 13 و 26 الی 33 پرسشنامه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول 4-9 ارائه شده است.
جدول 4-9- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای (تاثیر مدیریت ارشد بر توسعه توان رقابتی)
Binomial Test

Category
N
Observed Prop.
Test Prop.
Exact Sig. (1-tailed)
Topman
Group 1
= 3
47
.39
.6
.000a

Group 2
3
73
.61

Total

120
1.0

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group .5.
با توجه به جدول 4-9، مشاهده میشود که مقدار sig بدست آمده از میزان خطای تحقیق (0.05) کوچکتر میباشد، لذا فرض H0 رد و نقیض آن پذیرفته میشود. بنابراین، تاثیر معنادار مدیریت ارشد بر توسعه توان رقابتی، تائید میشود.
4-3-2-5- تاثیر پرسنل بر توسعه توان رقابتی
H0: پرسنل بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار ندارد.
H1: پرسنل بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار دارد.
جهت آزمون این فرضیه از سوالات 14 الی 16 پرسشنامه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول 4-10 ارائه شده است.
جدول 4-10- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای (تاثیر پرسنل بر توسعه توان رقابتی)
Binomial Test

Category
N
Observed Prop.
Test Prop.
Exact Sig. (1-tailed)
Personnel
Group 1
= 3
34
.28
.6
.000a

Group 2
3
86
.72

Total

120
1.0

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group .5.
با توجه به جدول 4-10، مشاهده میشود که مقدار sig بدست آمده از میزان خطای تحقیق (0.05) کوچکتر میباشد، لذا فرض H0 رد و نقیض آن پذیرفته میشود. بنابراین، تاثیر معنادار پرسنل بر توسعه توان رقابتی، تائید میشود.
4-3-2-6- تاثیر شخصیسازی خدمات بر توسعه توان رقابتی
H0: شخصیسازی خدمات بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار ندارد.
H1: شخصیسازی خدمات بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار دارد.
جهت آزمون این فرضیه از سوالات 17 الی 19 پرسشنامه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول 4-11 ارائه شده است.
جدول 4-11- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای (تاثیر شخصیسازی خدمات بر توسعه توان رقابتی)
Binomial Test

Category
N
Observed Prop.
Test Prop.
Exact Sig. (1-tailed)
Personalization
Group 1
= 3
38
.32
.6
.016a

Group 2
3
82
.68

Total

120
1.0

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group .5.
با توجه به جدول 4-11، مشاهده میشود که مقدار sig بدست آمده از میزان خطای تحقیق (0.05) کوچکتر میباشد، لذا فرض H0 رد و نقیض آن پذیرفته میشود. بنابراین، تاثیر معنادار شخصیسازی خدمات بر توسعه توان رقابتی، تائید میشود.
4-3-2-7- تاثیر یکپارچهسازی سیستمها در سازمان بر توسعه توان رقابتی
H0: شخصیسازی خدمات بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار ندارد.
H1: شخصیسازی خدمات بر توسعه توان رقابتی، تاثیر مثبت و معنادار دارد.
جهت آزمون این فرضیه از سوالات 20 الی 22 و 26 الی 33 پرسشنامه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول 4-12 ارائه شده است.
جدول 4-12- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای (تاثیر یکپارچهسازی سیستمها بر توسعه توان رقابتی)
Binomial Test

Category
N
Observed Prop.
Test Prop.
Exact Sig. (1-tailed)
Integration
Group 1
= 3
68
.52
.6
.065a

Group 2
3
52
.48

Total

120
1.0

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group .5.
با توجه به جدول 4-12، مشاهده میشود که مقدار sig بدست آمده از میزان خطای تحقیق (0.05) بیشتر میباشد. بنابراین میتوان ادعا کرد یکپارچهسازی سیستمها در سازمان، بر توسعه توان رقابتی شرکت بیمه آسیا تاثیرگذار نمیباشد.

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه
بر اساس دیدگاه بازاریابی مبادله، صرفنظر از اینکه مشتري قدیمی باشد یا جدید، برنامههاي بازاریابی به گونهاي طراحی میشدند که بتوانند مبادله تولیدات و کالاها را تسهیل کنند. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا بحث مبادله جديتر مطرح شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جامعه آماری، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری Next Entries پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، انحراف معیار، صنعت خودرو، صنعت شیمیایی