پایان نامه با کلید واژه های توزیع فراوانی، صاحب نظران، قابلیت اعتماد، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

های اکتشافی نیز استفاده شده است. با استفاده از این بررسی های اکتشافی و نیز مطالعات نظری، پرسشنامه اولیه طرح گردید و در مرحله پیش آزمون بین 20 تن از اساتید آزمون گردید. محقق در این مرحله دو هدف را دنبال نمود، یکی اینکه با دقت در عکس العمل پاسخگویان سوالات گنگ یا دو پهلو و نیز سوالات حساسیت برانگیز را شناسایی نماید و نحوه اجرای نهایی پرسشنامه را ارزیابی کند؛ دوم اینکه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، گویه هایی که دارای همبستگی ضعیفی با مجموعه گویه های یک متغیر هستند را شناسایی و حذف نماید.
3-6-2- روایی
منظور از روایی ابزار سنجش این است که گویه های مختلفی که رای سنجش یک متغیر طرح می شوند صرفاً آن متغیر و نه چیزی دیگر را بسنجد. در این تحقیق به منظور تامین اعتبار ابزار سنجش از اعتبار صوری یا محتوایی استفاده شده است. منظور روایی محتوایی یا صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است.(ساروخانی،1385: 287) یعنی گویه های مختلفی که برای سنجش ارائه شده است ابعاد مختلف آن متغیر را در بر می گیرد. که به این منظور از نظر و رای اساتید محترم و به کار بستن راهنمایی های آنان استفاده شد.
3-6-3- پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش
یک اندازه گیری زمانی دارای قابلیت است که در موقعیتهای تکراری نتایج یکسان به دست آوریم.اگر پاسخگویان در پاسخ به یک سوال در موقعیتهای تکراری به شیوه مشابهی عمل کنند آن سوالات دارای قابلیت اعتماد است.
برای سنجش قابلیت اعتماد، شاخص هایی وجود دارد،این شاخص برای سنجش قابلیت اعتماد طیف هایی به کار می رود که در آن مجموعه ای از سوالات برای سنجش یک مفهوم به کار می رود.رایج ترین شیوه برای برسی قابلیت اطمینان سازه ها ،آلفای کرونباخ است.

) Reliability Statistics بررسی قابلیت اعتماد ابزار تحقیق)
آلفای کرانباخ
738/0

جهت بررسی پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه از آماره آلفای کرانباخ استفاده می شود. این آماره نشان می دهد.که میزان همبستگی درونی بین سوالات یک پرسشنامه چه میزان می باشد.در صورتی که میزان آلفای کرانباخ بالاتر از 7/0 باشد می توان گفت که سوالات طراحی شده،سوالاتی مناسب بوده و از همبستگی درونی بالایی بر خوردار می باشند و در غیر این صورت می توان گفت که سوالات از همبستگی پایینی برخوردار هستند و مناسب سنجش موضوع مورد نظر نمی باشند.

جدول 3- 9 – بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد متغیرهای تحقیق
متغیر
تعداد گویه
مقدار آلفا
میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیما
6
758/0
مدیریت برنامه ها
6
873/0
گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی
6
713/0
مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان
6
763/0
تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها
6
734/0
گرایش موضوعی برنامه ها
6
855/0
تنوع برنامه ها
6
781/0
زمان ارائه برنامه ها
6
724/0

همانطور که در جدول شماره 3-9- ملاحظه می کنید یافته های حاصل از آزمون کرانباخ نشان می دهد که کلیه متغیرهای تحقیق دارای آلفای بالاتر از 7/0 می باشند ، یعنی گویه های در نظر گرفته شده جهت سنجش هر یک از متغیرهای تحقیق از همبستگی درونی بالایی برخوردار بوده و مناسب سنجش متغیرهای مورد نظر می باشند.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

مقدمه
در این فصل به سوالات و فرضیات تحقیق که در بخش های قبلی مطرح شده است به طور مفصل و با ارائه جداول آماری پاسخ داده شده است. این فصل در دو بخش تدوین شده که در بخش اول نتایج آمار توصیفی و در بخش دوم نتایج آمار استنباطی به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
آماره های توصیفی
4-1- توصیف گویۀ جنسیت پاسخگویان
جدول شماره4-1- توزیع فراوانی مربوط به دسته های جنسیت پاسخگویان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
زن
16
6/24
مرد
49
3/75
مجموع
65
100

همانطور که در جدول شماره 4-1- مشاهده می کنید 6/24 درصد از پاسخگویان زن و 3/75 درصدشان نیز مرد بوده اند.

نمودار شماره 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت

4-2- توصیف گویۀ سن پاسخگویان :
جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی مربوط به ” سن پاسخگویان”
درصد فراوانی
فراوانی
سن
ردیف
5/38
25
بین 25 تا 30 سال
1
8/13
9
بین 31 تا 35 سال
2
8/13
9
بین 36 تا 40 سال
3
8/13
9
بین 41 تا 45 سال
4
6/4
3
بین 46 تا 50 سال
5
4/15
10
بالای 50 سال
6
100
65
مجموع

78/3
میانگین
در جدول فوق سن پاسخگویان نمایش داده شده است. بر این اساس سن بیشتر پاسخگویان(5/38 درصد) در رده سنی 25 تا 30 سال، 8/13 درصد از پاسخگویان در گروه سنی 31 تا 35 سال، همچنین 8/13 درصد در گروه سنی 36 تا 40 سال، 8/13 درصد در ردۀ سنی 41 تا 45 سال، 6/4 درصد در گروه سنی 46 تا 50 سال و 4/15 درصد نیز در گروه سنی بالای 50 سال قرار دارند. طبق جدول بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 25 تا 30 سال می باشد. میانگین سنی پاسخگویان نیز بین ردیف سوم و چهارم جدول قرار دارد.

نمودار شماره 4-2- مربوط به “سن پاسخگویان

4-3- توصیف گویۀ رشتۀ تحصیلی پاسخگویان :
جدول شماره 4-3- توزیع فراوانی مربوط به “رشتۀ تحصیلی پاسخگویان”
درصد فراوانی
فراوانی
رشتۀ تحصیلی
ردیف
9/56
37
جامعه شناسی
1
8/33
22
علوم ارتباطات اجتماعی
2
3/9
6
مدیریت رسانه
3
100
65
مجموع

50/6
میانگین
طبق جدول شمارۀ 4-3- رشتۀ تحصیلی 9/56 درصد از پاسخگویان جامعه شناسی، رشتۀ تحصیلی 8/33درصد از صاحب نظران پاسخگو علوم ارتباطات اجتماعی و 3/9 درصد نیز رشتۀ تحصیلی شان مدیریت رسانه می باشد. بیشترین فراوانی نیز بر روی رشتۀ تحصیلی جامعه شناسی می باشد.

نمودار شماره 4-3- مربوط به ” رشتۀ تحصیلی پاسخگویان”

4-4- توصیف گویۀ حوزۀ تخصصی پاسخگویان :
جدول شماره 4-4- توزیع فراوانی مربوط به ” حوزۀ تخصصی پاسخگویان”
درصد فراوانی
فراوانی
حوزۀ تخصصی
ردیف
2/6
6
ارتباطات
1
6/4
3
رسانه
2
8/10
7
ارتباطات مردمی
3
5/18
12
خبر
4
6/4
3
استراتژیک
5
3/52
34
بی پاسخ
6
100
65
مجموع

90/3
میانگین

طبق جدول شمارۀ 4-4- حوزۀ تخصصی2/9 درصد از پاسخگویان ارتباطات، حوزۀ تخصصی 6/4 درصد از صاحب نظران پاسخگو رسانه، حوزۀ تخصص 8/10 درصد ارتباطات مردمی، حوزۀ تخصص 5/18 درصد از پاسخگویان خبر و حوزۀ تخصص 6/4 درصد استراتژیک می باشد اکثریت پاسخگویان (3/52 درصد) نیز به این سوال پاسخ نداده اند. میانگین نیز بین ردیف سوم و چهارم جدول قرار دارد.

نمودار شماره 4-4- مربوط به ” حوزۀ تخصصی پاسخگویان “

4-5- توصیف گویۀ میزان تحصیلات پاسخگویان :
جدول شماره 4-5- توزیع فراوانی مربوط به ” میزان تحصیلات “
درصد فراوانی
فراوانی
میزان تحصیلات
2/49
32
فوق لیسانس
8/50
33
دکتری و بالاتر
100
65
مجموع

طبق جدول شمارۀ 4-5- میزان تحصیلات 2/49 درصد از پاسخگویان فوق لیسانس و میزان تحصیلات 8/50 درصد از صاحب نظران پاسخگو نیز دکتری و بالاتر می باشد.

نمودار شماره 4-5- مربوط به ” میزان تحصیلات پاسخگویان “

4-6- توصیف گویۀ سابقه خدمت پاسخگویان :
جدول شماره 4-6- توزیع فراوانی مربوط به ” سابقه خدمت پاسخگویان”
درصد فراوانی
فراوانی
سابقه خدمت
ردیف
2/29
19
زیر 5 سال
1
3/32
21
6 تا 10 سال
2
8/13
9
11 تا 15 سال
3
8/13
9
16 تا 20 سال
4
8/10
7
21 سال به بالا
5
100
65
مجموع

44/2
میانگین

طبق جدول شمارۀ 4-6- سابقه خدمت 2/29 درصد از پاسخگویان زیر 5 سال، سابقۀ خدمت 3/32 درصد از پاسخگویان 6 تا 10 سال، سابقۀ خدمت 8/13 درصد از صاحب نظران پاسخگو 11 تا 15 سال بوده، سابقۀ خدمت 8/13 درصد نیز 16 تا 20 سال بوده و سابقۀ خدمت 8/10 درصد نیز بیشتر از 21 سال می باشد. همان طور که در جدول ملاحظه می کنید بیشترین فراوانی مربوط به گزینۀ سابقۀ خدمت 6 تا 10 سال می باشد. میانگین سابقۀ خدمت نیز بین ردیف 2 و 3 جدول قرار دارد.

نمودار شماره 4-6 مربوط به ” سابقه خدمت پاسخگویان “

4-7- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل “گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی”:
جدول شماره 4-7-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل ” گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی”

گویه ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

میانگین

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی

تا چه میزان گروه بندی نیروهای تخصصی را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید

0

0

0

0

21

3/32

34

3/52

10

4/15

83/3
تا چه اندازه گروه بندی نیروهای تخصصی را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید

0

0

3

6/4

29

6/44

26

40

7

10

56/3
تا چه اندازه گروه بندی نیروهای تخصصی را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید

0

0

3

6/4

25

5/38

28

1/43

9

8/13

66/3
تا چه اندازه گروه بندی نیروهای تخصصی را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید

0

0

6

2/9

21

3/32

23

4/35

15

1/23

72/3
تا چه اندازه گروه بندی نیروهای تخصصی را بر افزایش کیفیت برنامه ها موثر می دانید

0

0

3

6/4

9

8/13

25

5/38

28

1/43

20/4
به چه میزان گروه بندی نیروهای تخصصی را برافزایش تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر می دانید

6

2/9

16

6/24

16

6/24

20

8/30

7

8/10

09/3

یافته های جدول شمارۀ 4-7-1 نشان می دهد در گویۀ تا چه میزان گروه بندی نیروهای تخصصی را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (3/52 درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد، در گویۀ تا چه اندازه گروه بندی نیروهای تخصصی را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (6/44 درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد، در گویۀ تا چه اندازه گروه بندی نیروهای تخصصی را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (1/43 درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد، در گویۀ تا چه اندازه گروه بندی نیروهای تخصصی را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (4/35درصد) بر روی گزینۀ زیاد بوده، در گویۀ تا چه اندازه گروه بندی نیروهای تخصصی را بر افزایش کیفیت برنامه ها موثر می دانید بیشترین فراوانی(1/43 درصد) به گزینۀ خیلی زیاد تعلق دارد و در گویۀ به چه میزان گروه بندی نیروهای تخصصی را برافزایش تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (8/30درصد) بر روی گزینۀ زیاد بوده است. طبق جدول بیشترین میانگین مربوط به گویۀ میزان تاثیر گروه بندی نیروهای تخصصی بر افزایش کیفیت برنامه ها می باشد.

جدول4-7-2 توزیع فراوانی متغیر مستقل”میزان تاثیر گروه بندی وسازماندهی نیروهای تخصصی”در یک نگاه
درصد فراوانی
فراوانی
پاسخ به گویه
0
0
خیلی کم
0
0
کم
7/27
18
متوسط
5/58
38
زیاد
8/13
9
خیلی زیاد
100
65
مجموع
.یافته های جدول شمارۀ 4-7-2- نشان می دهد به طور کل از نظر هیچ یک از صاحب نظران پاسخگو میزان تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی صدا و سیما بر میزان اثربخشی برنامه ها در حد خیلی کم و کم نمی باشد، از نظر 7/27 درصد از پاسخگویان این تاثیر در حد متوسط می باشد، از نظر 5/58 درصد از صاحب نظران میزان تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی بر اثربخشی برنامه های صدا و سیما در حد زیاد می باشد و از نظر 8/13 درصدشان نیز این تاثیر در حد خیلی زیاد می باشد. طبق جدول بیشترین فراوانی بر روی گزینۀ زیاد می باشد.

جدول4-7-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل ” گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی “
واریانس
انحراف معیار
نما
میانه
میانگین
402/0
634/0
4
4
86/3

نمودار شمارۀ 4-7- مربوط به متغیر مستقل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های خراسان رضوی، استان خراسان، صدا و سیما، ضریب همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، توزیع فراوانی، صاحب نظران، صدا و سیما