پایان نامه با کلید واژه های توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی، سبک زندگی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق اطلاق میگردد (عندلیب، 1381، ص53).
معیارهای مختلف طبقهبندی روشهای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد، از جمله براساس هدف (بنیادی، کاربردی و توسعهای) براساس زمان گردآوری دادهها (تاریخی، پیمایشی و آزمایشی) براساس ماهیت دادهها (کمی و کیفی) براساس خصوصیات موضوع و بالاخره براساس معیارهای ترکیبی که مبنای توصیف روشهای تحقیق نیز میباشد بر این اساس روشهای تحقیق به تحقیق آزمایشی، پیمایشی، میدانی و اسنادی طبقهبندی میشود (ازکیا، 1382، ص287). در این پژوهش هدف پیشبینی رفتار خرید مصرفکننده براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعهشناسی میباشد بنابراین روش پژوهش از نظر هدف کاربردی میباشد. تحقیقات کاربردی برای بهبود و بهینهسازی ابزارها، روشها و اشیا و الگوها مورد استفاده تحقیقات علمی قرار میگیرد.به این دلیل که در این پژوهش از پرسشنامه برای جمعآوری دادههای آن استفاده شده و محقق عملاً در جریان تحقیق درگیر شده است؛ پژوهش به لحاظ شیوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوع همبستگی میباشد.

3-3- فرایند پژوهش
در کار جمعآوری اطلاعات در هر پژوهش، نه تنها باید از چند چیز یا چندین روش استفاده کرد، بلکه باید هر روش درست و با شناخت کامل برگزیده و به درستی به کار برده شود (کرسول، 1390). روشهای گردآوری اطلاعات را به روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی قابل تقسیم است.
برای جمعآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانهای از جمله کتابها، مقاله و مجلات استفاده کردیم و همچنین برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه از روش میدانی استفاده کردیم.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهای اشاره دارد که محقق میخواهد به پژوهش دربارهی آنها بپردازد (سکاران، 1393، ص294). جامعه آماری در این پژوهش همه شهروندان شهر ایلام میباشد که نامحدود تلقی میشوند.

3-5- روش تعیین حجم نمونه
در این پژوهش با توجه به حجم جامعه نامحدود است، ابتدا با استفاده از نمونهگیری خوشه ای شهرایلام را به 5 منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم کرده و سپس از روش نمونهگیری تصادفی ساده و از فرمول نمونهگیری برای جامعه نامحدود استفاده شده است. در صورتی
که کمی کردن متغیرها مجاز باشد، از طیف پنج گزینهای لیکرت مقادیر یک تا پنج را تعریف کنیم بنابراین میتوان با استفاده از رابطه زیر انحراف معیار را تخمین زد.
(رابطه 1) ∂=( max⁡(xi)-min⁡(xi))/6
و فرمول زیر برای محاسبه حجم نمونه استفاده استفاده میشود.
(رابطه2) 2(n=((Zα/(2 )×∂)/ε
در این رابطه ε عددی کمتر از 10 درصد انتخاب میشود و نشان دهنده دقت مورد انتظار پژهشگر است (سطح خطا: ɛ معمولا 5 درصد در نظر گرفته میشود)، ∂ انحراف معیار که برابر 667/0 و مقدار احتمال نرمال استاندارد با توجه به جدول 96/1 که از جدول توزیع نرمال انتخاب میشود (حسینی، 1382). برای پژوهش حاضر با توجه به استفاده از طیف پنج گزینهای لیکرت، انحراف معیار برابر است با :
(رابطه 3) ∂= (5-1)/6= 0.667
و حجم جامعه نمونه مورد نظر پژوهش به صورت زیر است:

(رابطه 4) n=((1.96×0.667)/.05)= 382

3-6- ابزارهای پژوهش
در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل سه قسمت زیر میباشد.
الف) پرسشنامه رفتار خرید
ب) پرسشنامه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی
ج) پرسشنامه سبک زندگی با رویکرد جامعهشناسی
پرسشنامه حاضر شامل دو قسمت سؤالات عمومی و تخصصی است.
سؤالات عمومی: در سؤالات عمومی سعی شده است تا اطلاعات کلی و جمعیتشناختی در رابطه با پاسخدهندگان جمعآوری گردد. این بخش شامل 6 سؤال است.
سؤالات تخصصی: این بخش شامل49 سؤال است. رفتار مصرفکننده 15سؤال، سبک زندگی با رویکرد روانشناسی 18 سؤال و سبک زندگی با رویکرد جامعهشناسی 16 سؤال سنجیده شده است.

3-7- تحلیل پرسشنامه
پرسشنامه مجموعه سؤالات از قبل تدوین شده است. پاسخدهندگان، پاسخهای خود را درون دامنهای از گزینههای معین شده انتخاب میکنند. وقتی محققان واقعاً میدانند که به چه اطلاعاتی نیاز دارند و از نحوه سنجش متغیرهای مورد نیازش نیز اطلاع دارند؛ آنگاه پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای جمعآوری دادهها محسوب میشود. هر چه قدر هم محتوای یک پرسشنامه بسته، خوب باشد؛ ولی اگر گزینههای پاسخ کافی نباشد، ارزش پاسخهای ارائه شده پایین خواهد بود. همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده است. در این پایاننامه از طیف لیکرت استفاده شده است.

3-8- روایی105 ابزار پژوهش
نویسندگان برای تفهیم آزمونهای روایی اصطلاحات مختلفی را به کار میگیرند که به صورت کلی میتوان آنها را تحت عنوان روایی محتوا106، روایی معیار107 و روایی سازه108 گروهبندی کرد. روایی وابسته به معیار زمانی مطرح میشود که ابزار اندازهگیری تفاوت میان افراد را بر پایه معیاری که قرار است آن را پیشبینی کند به دست میدهد. روایی سازه بیان میکند نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازهگیری تا چه حد با نظریههایی که آزمون بر پایه آن ها تدوین شده است تناسب دارد. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد. به بیان دیگر، روایی محتوا نشان میدهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است. اگر سؤالهای پرسشنامه معرف ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشد که محقق قصد اندازهگیری آنها را داشته باشد، پرسشنامه دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤالهای تشکیلدهنده ابزار اندازهگیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین، اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازهگیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده شده است(سکاران، 1393).
اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. در این پژوهش نیز اعتبار پرسشنامه توسط چند نفر که دارای مدرک دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه بودند، سنجیده شد.
3-9- پایایی109 ابزار پژوهش
در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. با توجه به اینکه ضریب آلفا بیش از 7/0 قابل پذیرش است و میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه به صورت کلی برابر83% است، میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها به تفکیک زیر بیان شده است.
جدول3-2. پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر
شاخص
تعداد گویه
ضریب آلفا
رفتار مصرفکننده
15
701/0
سبک زندگی با رویکرد روانشناسی
18
705/0
سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی
16
752/0
کل پرسشنامه
49
832/0
3-10- روشهای آماری
جهت آزمون فرضیههای پژوهش، تعداد 410 پرسشنامه در شهر ایلام توزیع شد و تعداد 388 پرسشنامه جمعآوری شد. دادههای جمعآوری شده در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی،آمار استنباطی استفاده شده است.
الف)آمار توصیفی
ب) آمار استنباطی: آزمون کولموگروف اسمیرنوف، رگرسیون چندگانه، رگرسیون رتبهای و آزمون همخطی.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای بررسی سؤالات خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت سؤالاتی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند، مورد بررسی قرار دهد و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. انواع روشهای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیهها، نوع نظریهسازی، ابزار به کار رفته برای جمعآوری اطلاعات و …. متفاوت هستند؛ ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارشنویسی دادههای پژوهش، فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور بررسی سؤالات فراهم آید. بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیل انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیتشناختی و توصیف پاسخدهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، سؤالات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباطها است که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند.

4-2- تجزیه و تحلیل دادهها
بعد از گردآوری دادهها از نمونه معرف جامعه، نوبت به تحلیل دادهها میرسد. در تجزیه و تحلیل دادهها سه هدف دنبال میشود: توصیف آماری اولیه از دادهها (آگاهی اولیه نسبت به دادهها)، آزمون برازش دادهها و آزمون سؤالات پژوهش (دانایی فرد و همکاران، 1387).

4-2-1- بخش اول: یافته های توصیفی
در این قسمت پس از گردآوری دادهها و اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی که شاخصهای مرکزی و پراکندگی مانند درصد فراوانی، نمودار و جداول مربوط میباشد به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته میشود.

4-2-1-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت:

جدول(4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

فراوانی مطلق
درصد فراوانی نسبی
زن
196
51%
مرد
192
49%
جمع
388
100%

نمودار (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
با توجه به جدول و نمودار فوق، 51 درصد پاسخگویان را زنان و بقیه را مردان (49 درصد) تشکیل میدهد. و افراد نمونه آماری را زنان با 196 نفر و مردان با 192 نفر تشکیل دادهاند.

4-2-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل:

جدول(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل

فراوانی مطلق
درصد فراوانی نسبی
مجرد
257
66%
متأهل
131
33%
جمع
388
100%

نمودار(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
با توجه به جدول و نمودار فوق، 66 درصد پاسخگویان را افراد مجرد و بقیه را افراد متأهل (33 درصد) تشکیل میدهد، و بیشترین افراد نمونه آماری را افراد مجرد با 257 نفر و کمترین تعداد را افراد متأهل با 131 نفر تشکیل دادهاند.
4-2-1-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن:

جدول(4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن

فراوانی مطلق
درصد فراوانی نسبی
کمتر از 20 سال
62
15%
21 – 30 سال
228
58%
31 – 40 سال
79
20%
41 – 50 سال
15
3%
بالای 50 سال
4
1%
جمع
388
100%

نمودار (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
با توجه به جدول و نمودار فوق، 15 درصد پاسخگویان را افراد کمتر از 20 سال، سن 58 درصد افراد بین 21 تا 30 سال، 20 درصد افراد بین 31 تا 40 سال، 3 درصد افراد بین 41 تا 50 سال و 1 درصد را افراد بالای 50 سال تشکیل میدهند. بیشترین افراد نمونه آماری را افراد بین 21 تا 30 سال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سبک زندگی، مدیریت بدن، رفتار خرید، روش تحقیق Next Entries مقاله رایگان درمورد خودکارآمدی، انحراف معیار، کانون کنترل سلامت، همبستگی پیرسون