پایان نامه با کلید واژه های توزیع جمعیت، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

های ورزشی به صورت حرفه ای مشارکت دارید؟

3
تا چه حد در سمینارهای مختلف مشارکت دارید؟

4
تا چه حد از نمایشگاههای مختلف بازدید به عمل می- آورید؟

مهری،97:1390
5
تا چه حد در کارهای گروهی شرکت می کنید؟

هارپر79،7:2003
6
تا چه حد در فعالیت های صنفی دانشجویان مشارکت دارید؟

محقق ساخته
7
تا چه حد در انجمن اسلامی مشارکت دارید؟

8
تا چه حد در انجمن های خیریه مشارکت دارید؟

9
تا چه حد در انجمن های علمی مشارکت دارید؟

10
تا چه حد در پایگاه بسیج در دانشگاه مشارکت دارید؟

نحوه امتیاز دهی
برای هر یک از گویه های فوق 5 گزینه ای پاسخ قرار داده شد: اصلاً ، کم ، تا حدودی ، زیاد ، و خیلی زیاد. به هر یک از گزینه های فوق ، امتیازی تعلق گرفت؛ به این ترتیب که اصلاً : یک امتیاز ، کم: دو،تا حدودی: سه ، زیاد:چهار و خیلی زیاد: پنج امتیاز دریافت نمود. بدین ترتیب امتیاز مشارکت اجتماعی برای هر پاسخگو ، از حاصل جمع گویه ها به دست می آید. به این ترتیب بیشترین نمره مشارکت اجتماعی[حاصلضرب تعداد گویه ها در بیشترین نمره] ، 50 و کمترین نمره [حاصلضرب تعداد گویه ها در کمترین نمره] ،10 خواهد بود.
به همین منظور نمره مشارکت اجتماعی افراد به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
10تا3/23= مشارکت اجتماعی کم 3/23تا6/36= مشارکت اجتماعی متوسط 6/36تا50= مشارکت اجتماعی زیاد
3-8-3-2- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد اجتماعی
تعریف نظری: بر طبق گفته بیوم و زریش80 برای درک سرمایه اجتماعی اعتماد ضروری است ، اعتماد به سادگی به منزله قطعیت درباره آنچه دیگران می خواهند انجام دهند تلقی می شود. هر چند که یک درک و دریافت ظریف تر درباره اعتماد به منزله تضمین اینکه اقدامات دیگران به سود شما خواهد بود ، این تلقی را تکمیل می کند ، حداقل سه شکل اعتماد در ادبیات آن وجود دارد:
1- اعتماد شخصی- که این نوع اعتماد در شبکه تثبیت شده است.
2- اعتماد تعمیم یافته یا اعتماد اجتماعی- اعتماد گسترش یافته به غریبه ها.
3- اعتماد نهادی- شکل اساسی اعتماد به نهادهای رسمی دولت (همان:23).
تعریف عملیاتی: جهت تعریف عملیاتی متغیر اعتماد اجتماعی 12 گویه در نظر گرفته شده است که شامل گویه های مربوط به اعتماد شخصی(گویه 1تا3) ، اعتماد نهادی(گویه 4تا10) و اعتماد تعمیم(گویه شماره 11 و 12) می باشد.
جدول 3-7 گویه های مربوط به میزان اعتماد اجتماعی است.

جدول 3-7 گویه های مربوط به میزان اعتماد اجتماعی
ردیف
گویه ها
اصلاً
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی
زیاد
اقتباس
1
اگر یکی از آشنایان بخواهد کمی پول به او قرض دهید. تا چه حد مایل هستید که این کار را انجام دهید؟

محقق ساخته
2
احساس می کنم نزدیکانم کاملاً با من رو راست هستند؟

3
اگر دوستانم فرصت شغلی مناسبی داشته باشند آن را با من در میان می گذارند؟

4
مأمورین نیروی انتظامی بر طبق قوانین و مقررات انجام وظیفه می کنند.

5
پرستاران وظایف درمانی خود را بر اساس قواعد و مقررات (منشورنامه اخلاقی) انجام می دهند.

6
بدون توجه به معیوب بودن کالا آن را خریداری می کنم.

7
کارمندان اداری مشغول به خدمت در جامعه به اصل تکریم ارباب رجوع باور دارند

8
برای احقاق حقوق خود به قوه ی قضاییه مراجعه می کنم.

9
بنگاه داران مشغول به خدمت در جامعه ، منافع مردم را همیشه در نظر می گیرند.

10
فرض کنید به دنبال آدرسی هستید تا چه حد به راهنمایی اولین کسی که از او آدرس پرسیدید اعتماد می کنید؟

11
فرض کنید کیف پولتان را گم کرده اید تا چه حد احتمال می دهید کسی که کیف تان را پیدا کرده آن را به شما باز گرداند؟

12
تا چه حد اعتقاد دارید که اکثر مردم افرادی صادق بوده و در برخورد با آنها نیازی به رفتار محتاطانه ندارید؟

نحوه امتیاز دهی
در اینجا نیز همچون موارد قبلی عمل کرده به این ترتیب که برای هر یک از گویه های فوق 5 گزینه ای پاسخ قرار داده شد: اصلاً ، کم ، تا حدودی ، زیاد ، و خیلی زیاد. به هر یک از گزینه های فوق ، امتیازی تعلق گرفت؛ به این ترتیب که اصلاً: یک امتیاز ، کم: دو،تا حدودی: سه ، زیاد:چهار و خیلی زیاد: پنج امتیاز دریافت نمود. بدین ترتیب امتیاز اعتماد اجتماعی برای هر پاسخگو ، از حاصل جمع گویه ها به دست می آید. به این ترتیب بیشترین نمره اعتماد اجتماعی[حاصلضرب تعداد گویه ها در بیشترین نمره] ، 60 و کمترین نمره [حاصلضرب تعداد گویه ها در کمترین نمره] ،12 خواهد بود.
به همین منظور نمره اعتماد اجتماعی افراد به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
12تا28 = اعتماد اجتماعی کم 28 تا 44 = اعتماد اجتماعی متوسط 44 تا 60 = اعتماد اجتماعی زیاد
3-8-3-3- تعریف نظری و عملیاتی حمایت اجتماعی
تعریف نظری: حمایت اجتماعی میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد می- باشد(ساراسون،1381: 38).
تعریف عملیاتی: جهت تعریف عملیاتی متغیر حمایت اجتماعی گویه های جدول 3-8 تدوین شده است.
جدول 3-8 میزان حمایت اجتماعی
ردیف
گویه ها
اصلاً
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی
زیاد
اقتباس
1
در صورتی که برای شما مشکلی پیش بیاید تا چه اندازه فکر می کنید اقوامتان برای رفع مشکل به شما کمک نمایند؟

محقق ساخته
2
در مواقع نیاز می توانم از خانواده کمک بگیرم.

3
با اعضای خانواده خود مشورت و همفکری می کنم.

4
در صورتی که برای شما مشکلی پیش بیاید تا چه اندازه فکر می کنید دوستانتان برای رفع مشکل به شما کمک کنند؟

5
با دوستان خود در مورد موضوعات مختلف مشورت و همفکری می کنم.

نحوه امتیاز دهیدر اینجا نیز همچون موارد قبلی عمل کرده به این ترتیب که برای هر یک از گویه های فوق 5 گزینه ای پاسخ قرار داده شد: اصلاً ، کم ، تا حدودی ، زیاد ، و خیلی زیاد. به هر یک از گزینه های فوق ، امتیازی تعلق گرفت؛ به این ترتیب که اصلاً: یک امتیاز ، کم: دو،تا حدودی: سه ، زیاد:چهار و خیلی زیاد: پنج امتیاز دریافت نمود. بدین ترتیب امتیاز حمایت اجتماعی برای هر پاسخگو ، از حاصل جمع گویه ها به دست می آید. به این ترتیب بیشترین نمره حمایت اجتماعی(حاصلضرب تعداد گویه ها در بیشترین نمره) ، 25 و کمترین نمره (حاصلضرب تعداد گویه ها در کمترین نمره) ، 5 خواهد بود.
به همین منظور نمره حمایت اجتماعی افراد به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
5 تا7/11 = حمایت اجتماعی کم 7/11 تا4/18 = حمایت اجتماعی متوسط 4/18 تا25 = حمایت اجتماعی زیاد
نحوه امتیاز دهی متغیر سرمایه اجتماعی
برای هر یک از گویه های سرمایه اجتماعی 5 گزینه ای پاسخ قرار داده شد: اصلاً ، کم ، تا حدودی ، زیاد ، و خیلی زیاد. به هر یک از گزینه های فوق ، امتیازی تعلق گرفت؛ به این ترتیب که اصلاً : یک امتیاز ، کم: دو،تا حدودی: سه ، زیاد:چهار و خیلی زیاد: پنج امتیاز دریافت نمود. بدین ترتیب امتیاز سرمایه اجتماعی برای هر پاسخگو ، از حاصل جمع گویه ها به دست می آید. به این ترتیب بیشترین نمره سرمایه اجتماعی[حاصلضرب تعداد گویه ها در بیشترین نمره] ، 135 و کمترین نمره [حاصلضرب تعداد گویه ها در کمترین نمره] ،27 خواهد بود.
به همین منظور نمره سرمایه اجتماعی افراد به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
27 تا 63 = سرمایه اجتماعی کم 63 تا 99 = سرمایه اجتماعی متوسط 99 تا 135 = سرمایه اجتماعی زیاد

فصل چهارم:

یافته های تحقیق
مقدمه
در این فصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش می پردازیم. مباحثی که در این فصل مطرح می شود شامل دو بخش است:
بخش اول: توصیف داده های جمع آوری شده از طریق جداول یک بعدی و توزیع فراوانی و شرح مختصری درباره آن می باشد.
بخش دوم: تبیین داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش که از طریق جداول دو بعدی و آزمون های آماری متناسب با هر متغیر با توجه به سطح سنجش آن به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و آزمون فرضیه ها می پردازیم.

4-1-توصیف داده ها

جدول شماره 4-1 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب جنس
جنس
تعداد
درصد
زن
186
7/50
مرد
181
3/49
مجموع
367
100

بررسی حاصله نشان می دهد که از میان 367 نفر نمونه پژوهش 7/50 درصد آنان زن و در مقابل 3/49 درصد آنها مرد بوده اند و از لحاظ توزیع جمعیت بر حسب جنس تقریباً برابر بوده است.

نمودار شماره 4-1 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب جنس

جدول شماره 4-2 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب سن
گروه سنی
تعداد
درصد
23-18
261
1/71
29-24
95
9/25
بالاتر از 30
11
3
جمع
367
100

همانگونه که در جدول فوق نمایان است ، بیشتر پاسخگویان در گروه سنی 23-18 هستند که 1/71 درصد از کل پاسخگویان را تشکیل می دهند. گروههای سنی 29-24 و بالاتر از 30 سال نیز به ترتیب 9/25 و 3 درصد از مجموع پاسخگویان را تشکیل می دهند.

نمودار شماره 4-2 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب گروههای سنی

جدول شماره 4-3 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
تعداد
درصد
مجرد
322
8/87
مجرد بر اثر فوت همسر
7
9/1
مجرد بر اثر طلاق
3
8/
متأهل
35
5/9
جمع
367
100

بررسی حاصله نشان می دهد که از میان افراد مورد مطالعه 6/87 درصد مجرد ، 9/1 درصد مجرد بر اثر فوت همسر ، 8/ درصد مجرد بر اثر طلاق و 6/9 درصد نیز متأهل بوده اند. به این ترتیب بیشتر افراد مورد مطالعه مجرد و پس از آن متأهل بوده اند.

نمودار شماره 4-3 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب وضعیت تأهل

جدول شماره 4-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
کارشناسی
259
6/70
کارشناسی ارشد
81
1/22
دکتری
27
4/7
جمع
367
100

بررسی حاصله نشان می دهد که از میان افراد مورد مطالعه 6/70 درصد در مقطع تحصیلی کارشناسی ، 1/22 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و 4/7 درصد نیز در مقطع دکتری مشغول به تحصیل می باشند. به این ترتیب بیشتر افراد مورد مطالعه در مقطع کارشناسی و پس از آن در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل می باشند.

نمودار شماره 4-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب مقطع تحصیلی

جدول شماره 4-5 توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب دانشکده محل تحصیل
دانشکده
تعداد
درصد
منابع طبیعی
36
8/9
فنی و مهندسی
55
15
کشاورزی
84
9/22
ادبیات و علوم انسانی
79
5/21
علوم پایه
113
8/30
جمع
367
100

بررسی حاصله نشان می دهد که از میان افراد مورد مطالعه 8/9 درصد در دانشکده منابع طبیعی ، 15 درصد در دانشکده فنی و مهندسی ، 9/22 درصد در دانشکده کشاورزی ، 5/21 درصد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، 8/30 درصد در دانشکده علوم پایه مشغول به تحصیل می باشند. به این ترتیب بیشترین افراد مورد مطالعه در دانشکده علوم پایه و کمترین افراد در دانشکده منابع طبیعی مشغول به تحصیل بوده اند.

نمودار شماره 4-5 توزیع جمعیت مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رتبه بندی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی