پایان نامه با کلید واژه های توانمندسازی، منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان، مدل اندازه گیری

دانلود پایان نامه ارشد

ها
شکل(1-1)مدل مفهومی پژوهش 7
شکل(2-1)مدل مفهومی پژوهش 72
شكل(3-1) روش تحقيق 88
شکل(4-1)نرماليتي متغير هاي موثر بودن و آزادي 114
شکل(4-2) تخمین استاندارد مدل اندازه گیری تاثیر آموزش بر توانمند ساز از تحلیل عاملی مرتبه اول 117
شکل(4-3) معناداری مدل اندازه گیری تاثیر آموزش بر توانمند ساز ها از تحلیل عاملی اول 119
شکل(4-4) تخمین استاندارد مدل اندازه گیری تاثیر آموزش بر توانمند ساز ها از تحلیل عاملی دوم 120
شکل(4-5) معناداری مدل اندازه گیری تاثیر آموزش بر توانمند ساز ها از تحلیل عاملی مرتبه دوم 121

1-1-مقدمه :
امروزه در محیط کسب و کار و در حال تغییر، دسترسی به اطلاعات صحیح به موقع و مرتبط، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. به طوري که بسیاري از فعالیت‏هاي سازمان‏ها، مانند: تصمیم‏گیري، پیش بینی و تحلیل‏هاي تجاري به این اطلاعات بستگی دارد. فن آوري اطلاعات ابزاري است که قادر خواهد بود، نیازهاي اطلاعاتی سازمان ها را برآورده کرده و آنها را در رسیدن به اهداف یاري کند. در واقع، فن آوري اطلاعات تلفیقی از دستاوردهاي مخابراتی، روش ها و راه کارهاي حل مسأله و توانایی راهبري با استفاده از دانش نرم افزاري و سخت افزاري و شامل موضوعات مربوط به مباحث پیش رفته علوم، فن آوري و طراحی کامپیوتري، پیاده سازي سیستم‏هاي اطلاعاتی و کاربردهاي آن است (مانیان و همکاران،1388 ) از سویی در ادبیات علمی بهره‏وري به معناي سودمندي و سودآوري پربار است و در واقع، به عنوان رابطه اي بین خروجی و ورودي و نتایج حاصل شده و فداکاري کارکنان تعریف شده است و یا در بعضی موارد آن را مترادف با خروجی گرفته اند (سينگ و موهانتي1،2012)
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و جنبه هاي گسترده زندگی اجتماعی موجب شده است، تا سازمان ها بیشتر تلاش کنند که فراگیران قابلیت استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات را فرا گیرند (چناري و صائمیان،1389) تا به سودآوري مورد نظر دست یابند. فن آوري اطلاعات و انقلاب رایانه‏هاي در چند سال اخیر تغییرات وسیع و سریعی را در جنبه‏هاي مختلف زندگی جوامع گوناگون پدید آورده‏اند و اطلاعات به روز و به هنگام، به عنوان کارآمدترین ابزار تصمیم‏گیري و برنامه ریزي می تواند نقش مهمی در پی ریزي اصولی و منظم و مؤثر براي بهره مندي بهینه از منابع انسانی و غیر انسانی ایفا نماید(رسولی آذر، 1382)
عصر کنونی به دلیل تغییر و تحولات سریع و نوآوري هاي بسیار در حوزه هاي مختلف علوم، »عصر اطلاعات و ارتباطات« نامیده شده است. اکنون در این عصر، فن آوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)بر جنبه هاي گوناگون زندگی اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي تأثیر گذاشته است(غفاري و همکاران،1390 ) اهمیت استفاده از این تکنولوژ ي ها و لزوم شناخت عوامل و پدیده هاي تأثیرگذار بر میزان استفاده از این ابزارها تا جایی پیش رفته است که امروزه ، یکی از مهم ترین نگرش ها در مسیر کاهش فقر در سطح جهانی، توسعه و ترویج پذیرش تکنولوژي هاي جدید درمناطق کمتر توسعه یافته است. در این راستا، اگر چه فرآیند جهانی شدن خواهد توانست ، به دسترسی این گونه کشورها به تکنولوژيهاي جدید کمک فراوانی کند ، اما شدت و اندازه این پذیرش است که مشخص خواهد کرد، کشور مذکور چگونه از این فرآیند سود واقعی خواهد برد (زاهو20052) با گسترش پدیده جهانی سازي در اواخر دهه 1970 ، برخی سازمانها بر استفاده از فن آوري اطلاعات براي تغییر در روش‏هاي مدیریتی و توانمندسازی کارکنان خود تأکید کردند. این تغییرات، ساختار قدرت در صنعت و بازیگران آن؛ یعنی مشتریان، تأمین کنندگان و رقبا را تحت تأثیر قرارداد. به کارگیري فن آوري اطلاعات بر جایگاه رقابتی این سازمان ها تأثیر به سزایی گذاشت (وارد و پپارد3،(2007 و به عنوان اسلحه‏اي راهبردي به منظور بهبود جایگاه رقابتی آنها مطرح شد چنان که تحقیقات نیز نشان می دهند که یکی از مهمترین دلایل تمایز سازمان ها از یکدیگر، درجه به کارگیري فن آوري اطلاعات توسط آنها در فعالیت هاي سازمانی است.
1-2-بيان مساله :
رشد جهانی شدن و تکنولوژی بسیار پیشرفته از جمله عواملی هستند که باعث شدهاند سازمانهای سده بیست و یکم، شکلی متفاوت از سازمانهای سنتی پیدا کنند. در سازمانهای سنتی، صرفاً انرژی کارکنان مدیریت میشد. در حالیکه در سازمانهای سده بیست و یکم، نیاز به آن خواهد بود که علاوه بر انرژی، نیروی فکری و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت گردد. تحت این شرایط، نه تنها روشهای سلسله مراتب دستوری، کنترلی مناسب نخواهد بود، بلکه کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان دهند و برای حل مشکلات سریعاً اقدام و در تیمهایی که کاملاً خودگردان هستند ایفای نقش کنند (1999Maccoby,). بنابراین لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی خودمدیریتی باشند، باعث شده که توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان پارادایمی جدید، توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت را بسوی خود جلب کند(توماس و ویلسوسز ،1990)4
این صاحبنظران معتقدند که ازمزایای توانمندسازی، هم کارکنان و هم مدیران منتفع خواهند شد. توانمندسازی با پرورش احساس کفایت نفس و بوجود آوردن فضای آزادی عمل برای کارمندان این فرصت را بوجود خواهد آورد تا تواناییها و مهارتهایشان را بهبود بخشیده و موجبات اثربخشی خود را فراهم آورند. از سوی دیگر، توانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عکسالعمل سریعتر و مناسبتر نشان دهند.
هرگاه سازمانها بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند، بایستی نیروهای بالقوه خود را مهار کرده و مورد استفاده قرار دهند. کارکنان توانمند به خود و سازمانشان نفع رسانده، زندگی و شغل خود را هدفمند میسازند. در یک سازمان توانمند، کارکنان با احساس هیجان، مالکیت و افتخار، بهترین ابداعات و افکار خود را بکار میگیرند، با احساس مسئولیت کار میکنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح میدهند. در این برهه از زمان، مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند، که در بالابودن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است (خانعلی زاده، 1387؛ 2).
همچنین بکارگیری فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی موجب میشود کارایی و اثربخشی و در مجموع بهرهوری منابع انسانی افزایش یابد. منابع انساني در يك سازمان، توسط بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات تحت تاثير قرار ميگيرند و ميزان توانمندسازی آنان با در نظر گرفتن نحوه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات تغيير مييابد. تسهیل امور مختلف سازمان با بکارگیری فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی راه را برای کارکنان فراهم ساخته و توانمندی افراد را دستخوش تغییر خواهد کرد.
بنابراین کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز از زمره سازمانهایی است که همواره دغدغه تحول و تعالی داشته و از آنجایی که در زمینه حمایت از محرومین و زدودن چهره فقر از جامعه در شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاهی مهم و استراتژیک است ، همواره در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور و اهداف و افق های ترسیم شده درون سازمانی نیز تلاش می نماید. بدین منظور لازم است ضمن توجه به رسالت و ماموریت های تبیین شده از طریق آموزش و به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و روش های مناسب،موثروجامع از تمامی ظرفیت های منابع انسانی خود بهره گیری نماید.دراین راستا ضمن اتخاذ نگرشی فراگیر ومنسجم،تاکید بر استفاده حداکثری از فناوریهای مذکور را داشته تا موجب کارایی واثر بخشی منابع انسانی وتوانمندی آنان گرددبنابراین محقق در این تحقیق درپی بررسی تعیین رابطه ی معناداری این موضوع است که آیا میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
کاربرد روشهای تیمی، به سرعت در سازمانهای صنعتی و خدماتی مختلف در حال ریشه دواندن هستند. اغلب گزارشها حاکی از آن هستند که این نوع نوآوری در طراحی کارها، منافع مثبت بسیاری از قبیل بهرهوری بیشتر، افزایش تعلق سازمانی، جابجایی کمتر در بهبود کیفیت محصولات و خدمات و کیفیت زندگی کاری را عاید سازمانها ساخته است. بنابراین چنین به نظر میرسد که توانمندسازی کارکنان در قالب تیمهای قدرتمندشده به صورت سلاح جدیدی برای بسیاری از سازمانها به ویژه صنایع دفاعی آمریکایی برای دفاع در مقابل تهدیدات رقابتی بینالمللی ظاهر شده است. شاید آنها به این نتیجه رسیدهاند که تنها راه مقابله موفقیتآمیز با تنگناهای تجاری دهه 90 و سده 21، بویژه زمانی که آن تنگناها مستلزم مشارکت و کاربرد بیشتر منابع انسانی میباشد، توانمندسازی است (نیکلسون ،1995)5
توانمندسازی حرکت از نظام تصمیمگیری سلسله مراتبی توسط مدیران به نظام کاهش سلسله مراتب کنترل و تصمیمگیری توسط ردههای پایین میباشد. ( اسبورن &گیبلز6 1997) در کتاب خود با نام حذف دیوانسالاری، استراتژی برای نوآوری دولت پیشنهاد کردهاند که بهترین راه برای کاهش بروکراسی، تاکید بر تقاضای مشتری به جای تقاضای مدیریت از طریق توانمندسازی کارکنان میباشد. بطور کلی، امروزه توانمندسازی یکی از راهبردهای برخورد با تغییر و رقابت در دنیای امروزی و یکی از بهترین چالشهای انجام گرفته برای موفقیت یک سازمان در این دنیای رقابتی میباشد (مهدیزاده، 1386).
پیتر دراکر7 از سده بیست و یکم، به عنوان چالش خودمدیریتی یاد میکند. به اعتقاد او، تاکید از کنترل کارکنان به سمت عدم تمرکز قدرت و مهیا نمودن فرصت لازم برای کارکنان تا از نفوذ بیشتری برخوردار گردند، تغییر یافته است. بسیاری از سازمانها در تلاش برای استفاده کاملتر از منابع انسانی خود با این طرز تفکر که مدیران باید تصمیمات را اتخاذ و کارکنان آنها را بدون چون و چرا پذیرفته و اجرا کنند، وداع کردهاند. خود مدیریتی عبارتست از افزایش اعتماد به ظرفیتهای فکری و قوه خلاقه کارکنان، نه کار فیزیکیشان. خود مدیریتی به صورت یک ابزار برتری رقابتی درآمده است. تقریباً همیشه خودمدیریتی کارکنان در سازمانها از طریق ایجاد تیمهای کاری توانمند حاصل گردیده است. از همین رو، در بسیاری از سازمانها کارها بر پایه گروههای کوچکی که برای انجام وظایف سنتی مدیران از قبیل تعیین وظایف، حل مشکلات کیفیت، گزینش، آموزش و مشورت دادن با اعضای تیم همکار توانمند شدهاند، سازماندهی گردیده است (دراکر، 1378؛ 171).
مفهوم توانمندسازی بیان میکند که در یک فرآیند فراگیر و نسبتاً طولانی با در نظر گرفتن اصولی نظیر سهیم کردن کارکنان در اطلاعات، ایجاد خودمختاری با تعیین حدود و مرزها و جایگزینی تیمهای کاری بجای سلسله مراتب، میتوان به سازمانی دست یافت که در عین برخورداری از بهرهوری بالا، قابلیت پویایی و انعطافپذیری، کارکنان آن، سازمان را متعلق به خود دانسته و با شور و اشتیاق و احساس مباهات و سربلندی کار کنند (خانعلی زاده، 1387؛ 3).
امروزه داشتن كاركناني خلاق و متعهد، به عنوان مهمترين منبع سازمان در نظر گرفته ميشود. نيروي انساني، اساس ثروت واقعي يك سازمان است. سازمانهاي سنتي با تأكيد بر فعاليت جسمي كاركنان، مايل بودند كه كارها در چارچوبي تعريف شده انجام شود و آنان وظايف خود را سريع و بدون هيچگونه پرسشي انجام دهند، اما محيطهاي كاري امروزي که کمیته امداد نیز از آن مستثنی نیست نياز به كاركناني دارد تا تصميمات مناسب بگيرند و براي مشكلات موجود، راه حلهايي سازنده ارائه دهند، در نتيجه كاركنان يك سازمان بايد توانمند بوده و مسئوليت نتايج حاصله را نيز بر عهده گيرند. درنتیجه لزوم بکارگیری فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی جهت افزایش توانمندسازی کارکنان، امری ضروری مینماید.
در اين سازمانها كاركنان در قالب تيمهاي كاري تصميمگيرنده هستند، هر كس بطور مستمر چيزي ياد ميگيرد و مهارتهاي خود را افزايش ميدهد. كاركنان نه تنها در مقابل كار خود مسئوليت دارند بلكه نسبت به كل سازمان احساس مسئوليت ميكنند. تصور چنين سازماني با مزاياي بيان شده به قدري جذاب است كه وجود سازمانی ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، توانمندسازی، منابع انسانی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، کمیته امداد، توانمندسازی، منابع انسانی