پایان نامه با کلید واژه های تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

ظاهر می شود، متن ها و لینک های موجود در صفحه است تا سرعت شما برای دسترسی به داده های مورد نظرتان افزایش یابد.
* پیغام های لحظه ای
ارتباط دائمی به اینترنت به شما امکان می دهد تا همواره پیغام های فوری خود را که توسط نرم افزارهای Chat فرستاده می شود، دریافت کنید و به آن ها پاسخ دهید. یعنی کاربربا هرکدام از برنامه های IRC/ICQ/Yahoo Messenger/MSN Messenger/AOL Messenger و… در تمام روز از آن استفاده کنند.
اما در شرایط فعلی به دلیل اینکه فرهنگ استفاده از اينترنت در کشور ما نهادينه نشده، هم اکنون سرويس GPRS مورد مقبوليت قرار نگرفته است، ضمن اينکه مردم آمادگي لازم را براي پرداخت هزيته استفاده از اين گونه سرويس ها ندارند. عموميت يافتن سرويس هايي نظير MMS و GPRS به سه تا چهار سال زمان در کشور ما نياز دارد.( http://iranictnews.ir)

2-3 بخش سوم: ارتباط دو سويه فرهنگ و تلفن همراه به عنوان يك فن آوري
امروزه هيچ ابزار فرهنگي اي به اندازه تلفن همراه نشانگر قدرت نبوغ و در عين حال مخرب فن آوري نوين نيست. در اغلب جوامع اروپايي و آسيايي و حتي كشورهاي جهان سوم، تلفن همراه عمدتا به عنوان عضو لاينفك محسوب مي شود. فن آوري در مفهوم جامع خود در سطح دانايي ها و نيازهاي فطري انسان نمي گنجد. بنابراين هر فن آوري جديدي كه پا به عرصه ي ظهور ميگذارد نه تنها از نظام باورها و عقايد و فرهنگ افراد يك جامعه فاصله دارد بلكه از خود نظام فن آوري نيز فاصله دارد. زيرا براي مقوله فن آوري نميتوان قوانين مستحكم و همگاني اي كه در خور هر فن آوري اي باشد صادر كرد. بنابراين هر فن آوري جديدي نيازمند تفكر در زمينه اصالت وجودي آن در حوزه فن آوري و همچنين تفكر در زمينه چگونگي تطبيق آن در نظامهاي گوناگون انساني است. حال چگونه مي توان فن آوري را كه به سختي قائم به ذات خود است، در خدمت نظامهاي مختلف اقتصادي و فرهنگي جوامع مختلف در آورد؟در رابطه با تلفن همراه به عنوان يك فن آوري همه گير و گسترده نيز اين سوال مطرح خواهد بود. به طور حتم تاîثير اين رسانه در كشورهاي اروپايي با تاثير آن در كشورهاي آسيايي متفاوت است. بنابراين بايد سعي در برقراري نوعي آشتي بين لجام گسيختگي فناوري و اصالت فرهنگي و باوري كرد. اين فرايند آشتي در واقع همان فرهنگ سازي است. حال چگونه ميتوان در استفاده از تلفن همراه فرهنگ سازي كرد؟ براي پاسخ به اين سوال اول بايد تعريفي مرتبط از فرهنگ ارائه كرد:
فرهنگ در واقع مجموعه اي از هنجارها، باورها و ارزشهاي مشترك است كه نظام اجتماعي يك كشور حول محور آن ميچرخد. در كشورهاي آسيايي از قبيل ايران، مقولهي فرهنگ از اهميت ويژه اي برخوردار است. زيرا در نظام اقتصادي و اجتماعي اين كشورها، باورهاي عموم و ارزشهاي اخلاقي از اهميت ويژه اي برخوردار است. بنابراين عواقب مضر ناشي از تناقض فن آوري و فرهنگ در اينگونه كشورها بيشتر محسوس خواهد بود. از جمله عواقب اين تناقض، تغيير عادات و سنن فرهنگي اين گونه جوامع به شكل نا به هنجاري است.
گونا گوني فرهنگهاي مختلف در جوامع مختلف از آنجا ناشي ميشود كه انسانها قادر به تفكر انتزاعي هستند. اين تفكر انتزاعي منجر به تفكر در مورد آينده و نيازهاي آتي ميشود. براي مثال انسانها در مورد چگونگي زندگي در مناطق مختلف مي انديشند. قطعا زندگي در يك منطقه ساحلي با زندگي در بيابان تفاوت بسياري دارد. پس اين نوع واكنشها در رابطه با محيط، به نوع محيط بستگي دارد. محيطهاي مختلف با توجه به نيازهاي مختلف، فرهنگهاي خاص خود را گسترش مي دهد و اين فرهنگهاي متفاوت اهداف مختلفي را براي جوامع مختلف فراهم كرده است كه اين اهداف به نوبه خود موجب نيازهاي مختلف و در حيطه آن نو آوري و در پاسخ به آن نيازها شده است. بنابراين تقابل فناوري و فرهنگ هميشه وجود داشته است. حال سوالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا فناوري بر وي فرهنگ تاثير ميگذارد يا فرهنگ بر رويفناوري ؟ در پاسخ به اين سوال ميتوان گفت فناوري و فرهنگ رابطه اي متقابل و وابسته به هم دارند (مورفي، 2008). بدين معني كه فناوري فرهنگ را تغذيه مي كند و فرهنگ نيز به فناوري مشروعيت مي بخشد. بنابراين اين دو مقوله با هم واز هم رشد ميكنند و پيوسته بر روي هم تاثيرات فراواني مي گذارند.
موارد زيادي از تاثيرات فناوري بر فرهنگ قابل ذكر است كه از اين ميان به شرح مواردي از اين تاثيرات مي پردازيم.
اولين تأثير فن آوري تلفن همراه بروي جامعه تخريب فرهنگ حفظ حريم خصوصي ديگران است. همانگونه كه اشاره شد در گذشته به هنگام صحبت افراد با هم، ديگران كمتر اين فرصت را براي شنيدن مكالمات آنها داشتند. ولي امروزه افراد خواه ناخواه در معرض زندگي خصوصي و صحبتهاي خصوصي هم قرار ميگيرند. مقوله ي حفظ حريم شخصي كه زماني ارزش شناخته ميشد با ورود اين فن آوري به سرعت تغيير ماهيت داد و به حالت خنثي رسيد وحتي فراتر از آن نيز رفت. بطوري كه حفظ حريمهاي ارتباطي نه تنها ارزش شناخته نمي شود، بلكه صحبت كردن در حضور ديگران معقول و متمدنانه شناخته ميشود. بنابراين فرهنگ ريشه اي حفظ حريم خصوصي، به سرعت ودر عين حال به شيوه اي نا محسوس تخريب ميشود. از ديگر تاثيرات فناوري تلفن همراه بروي فرهنگ وجامعه، مربوط به حوزهي اخلاقي است. پوشيدگي و حفظ بعضي شئونات و مسائل اخلاقي كه ارزش محكم اي در جامعه شناخته مي شود، با كمك اين رسانه علني ميشود. در واقع مقولهي اخلاق زير مجموعه اي از مقولههاي حريم شخص به شمار مي رود و از آنجايي كه شئونات و مسائل اخلاقي بخشي از حريم شخصي افراد و جامعه اند، تخريب حريم شخصي منجر به تخريب حريم اخلاقي نيز ميشود. نمونه بارز اين مقوله پخش فيلمهاي مستهجن يا خلاف عفت عمومي جامعه است كه به سرعت و به شيوه اي غير قابل كنترل در سطح جامعه پخش ميشود.
از ديگر موارد استفاده نادرست از اين رسانه در تخريب اخلاق، استفاده نامناسب از عكسها و يا ترويج پيامهاي كوتاه غير اخلاقي است كه امروزه در سطح جامعه رواج دارد و بدليل گستردگي آن قبح و زشتي آن در نزد افكار عمومي به آرامي از بين رفته است بطوري كه اينگونه مسائل در ذهن افراد مجاز شناخته ميشود. اينگونه مشروعيت دادنها به ناهنجاري ها منجر به بروز مشكلات فراواني ميشود و تنها در صورتي قابل حل است، كه تصور فرد فرد افراد جامعه از اين مقبول بودن تغيير كند.
از ديگر تاثيرات بارز فن آوري تلفن همراه بروي جامعه همانطور كه پيشتر گفته شد، ترويج فرهنگ بي ادبي است. بطوريكه اين بي ادبي حاصل از تلفن همراه، به شكل يك هنجار شناخته شده و مجراي خود را در ميان ساير قوانين معاشرت باز كرده است. بطوري كه قطع محبت كسي به دليل زنگ خوردن تلفن همراه بي نزاكتي محسوب نميشود.
موارد ذكر شده از تاثيرات فناوري بر فرهنگ بود. در واقع فناوري در آن واحد هم به جامعه صدمه مي زند و هم به جامعه كمك ميكند. فوائد آن براي رشد اقتصادي جامعه زياد است اما اگر فرهنگ را فرهنگ وابسته به سنتها و باورهاي جامعه در نظر بگيريم، تاثيرات فناوري بر آن مخرب خواهد بود. از آنجايي كه فرهنگ يك جامعه پيش زمينه و بستر فناوري آن جامعه خواهد بود، بنابراين تاثیرات منفي فناوري بر وي فرهنگ جامعه مشهودتر خواهد بود (بكر، 2008). به هر حال پيشرفت فناوري اجتناب ناپذير است و چه خوب و چه بد، ما بايد خود را براي تغييرات حاصل از آن آماده كنيم. اما فناوري در يك فضاي خالي توسعه نمي يابد. در واقع گسترش و تكامل فناوري جزء قوانين تكامل طبيعت نيست. پتانسيل ابتكارات و دامنه هاي گوناگون فناوري نامحدود است. بنابراين ما بايد در رابطه با گزينش يك سري فناوريها و عدم گزينش يك سري ديگر از فناوري انتخاب آگاهانه اي بكنيم و اگر در مواردي مثل تلفن همراه امكان اين انتخاب ميسر نبود، بايد به فرهنگ سازي بپردازيم. كرد http://www.tavoosebehesht.ir) )
علاوه بر تاثير فناوري بر فرهنگ، فرهنگ نيز موجب تغييراتي در فلسفه استفاده از يك فناوري و كاربرد آن ميشود. در واقع نوآوري هاي فناوري ك بدليل نيازهاي فرهنگي بوجود مي آيد. روند گسترش كاركردهاي يك فن آوري نوين بدين گونه است كه در ابتدا مرتبط با يك هدف خاص است. اما با گذشت زمان و همه گير شدن استفاده از آن فن آوري، نيازهاي جديدي شكل مي گيرد. بنابراين متعاقب آن، آن فن آوري بايد پاسخگوي نيازهاي بالقوه اي كه براي مصرف كنندگان بوجود مي آيد باشد. از مصاديق اين تاثير ميتوان به افزوده شدن خدمات ارتباطي مخابرات همانند ارتباط مكتوب و تصويري و ارايه نرم افزارهاي مختلف در تلفن همراه اشاره كرد.
اما گاه اين نيازهاي بالقوه، رابطه چنداني با فلسفه بوجود آمدن آن فن آوري ندارد و گاه حتي يك نياز همگاني نيز محسوب نمي شود. بلكه اينگونه نيازها مرتبط با فرهنگها، سنتها و آداب و رسوم خاص مردم يك كشور است. بنابراين فن آوري ايكه به شكل واحد به كشورهاي مختلف سرايت ميكند و به گونه اي متولد ميشود، رشد خود را به اشكال مختلف و در خور نيازهاي مختلف مردم يك جامعه طي ميكند (گلاتس، 2008). بنابراين فرهنگهاي مختلف جوامع مختلف، تاثير خود را بروي فن آوري خواهند گذاشت. در اين رابطه ميتوان به ابداعات مسلمانان در استفاده از تلفن همراه به عنوان مثال افزودن امكانات جديدي به تلفن همراه از قبيل قبله يابي يا آموزش مناسك حج اشاره كرد http://www.tavoosebehesht.ir) )
بنابراين در اثر همنشيني با فرهنگ خاص جامعه و با درك نيازهاي فرهنگي خاص، فناوري به سمت تامين نيازهايفرهنگي و مذهبي جامعه سوق داده ميشود بطوريكه هم اكنون، اين امكانات ويژه چون اطلاعات صياحتي، نقشه شهرها، قبله يابي و يا آموزش مناسك حج در پيش فرض امكانات برخي تلفنهاي همراه قرار داده شده است.
هر چند با وجود همه اين توضيحات، تاثيرات. فناوري بر فرهنگ مشهودتر است. اما در واقع اين به نوع ديدگاه ما بستگي دارد. اگر به فن آوري اي مثل تلفن همراه به شيوه اي بنگريم كه وسيله اي است براي تعيين قبله، آنگاه ميگوييم فرهنگ به فناوري شكل داده است. اما اگر به فناوري به چشم فرايندي نگاه كنيم كه موجب تماس و ارتباط افراد جامعه با هم ميشود، آنگاه ميگوييم كه فناوري نه تنها فرهنگ را تغيير نمي دهد، بلكه آن را به سمت خاصي سوق مي دهد. به هر حال در نگاهي جامع، ميتوان گفت فناوري و فرهنگ بطوري متقابل بروي هم تاثير مي گذارند. در واقع فرهنگ، توسعه و گسترش فناوري را از طريق مقوله هاي چون مذهب، جنگ و يا اقتصاد ممكن ميسازد و اين گونه تغييرات در نگاهي وسيع تر موجب تغيير فرهنگ جامعه خواهد شد.
بنابراين اين گونه تقابل در فرهنگ جامعه موجود است. و راه گريزي نيز از پيشرفت هاي فناوري نيست. اما تنها راه ممكن براي هدايت اين جريان سركش فناوري، فرهنگ سازي و آشناسازي مردم جامعه با چگونگي استفاده و برخورد با اين رسانه ارتباطي است.
ايده آل ترين صورت فرهنگ سازي، آموزش در سطح دبيرستان، دانشگاه و رسانه هاي عمومي است. زيرا در اين مقاطع هنجارهاي رفتاري و فرهنگي هنوز بطور كامل در نظام فردي شكل نگرفته و هدايت درست اين جريان موجب جهت گيريمناسب و به هنجار اين فن آوري خواهد شد.
روش ديگر فرهنگ سازي در سطح اعمال قانون است. اين امر بر روي لزوم قانونگذاري جامع و شفاف تاكيد كند. بدين معني كه قوانين و مقررات ويژه اي به منظور برخورد با تخلفات و جرايم مربوط به استفاده از تلفن همراه وضع شود. بدنبال وضع چنين قوانيني، داشتن هرگونه پيام كوتاه و يا عكسي كه حاوي نكات غير اخلاقي است و تهديدي براي حريم شخصي افراد و جامعه محسوب ميشود، با تعريف معين و روشن خود جرم شناخته ميشود. بنابراين با وضع قوانين سنگين و تعيين بعضي از خط قرمزها و اعمال دقيق اين قوانين، فرهنگ صحيح استفاده از تلفن همراه بطور غير مستقيم در جامعه اعمال ميشود.
روش موثر ديگر در فرهنگ سازي كه مرتبط با علايق و ايدئولوژيهاي فرديست، ارائه ارزشهاي قابل قبول استفاده از تلفن همراه توسط افرادي است كه براي مردم قابل قبول و احترام برانگيزند. به عنوان مثال با ساخت و پخش فيلمهايي كه تلويحا حاوي نكات اخلاقي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تلفن همراه، پیام کوتاه، ارزش افزوده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جامعه اطلاعاتی، تلفن همراه، اقتصاد اطلاعات