پایان نامه با کلید واژه های تعهد سازمانی، کارشناسی ارشد، مدل مفهومی، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

استبدادي تمايل وجود داشته باشد، كارائي كاركنان نيز كاهش مي يابد.
3- محمد اعزازي (1378) پایان نامه کارشناسی ارشد رابا عنوان ” بررسي ارتباط سبك رهبري مديران و اثر بخشي آنان” در دانشكده هاي دانشگاه شهيد بهشتي بر اساس نظريه اقتضايي فيدلر دفاع کرده اند.فرضيات تحقيق عبارتنداز:
سبك وظيفه گرا در وضعيتهاي مناسب رهبري اثربخشي بيشتري دارد.
سبك رابطه گرا در وضعيت هاي متوسط رهبري اثربخشي بيشتري دارد.
سبك وظيفه گرا در وضعيتهاي نا مناسب رهبري اثربخشي بيشتري دارد.
فرضيه سوم به دليل اين كه وضعيت نامناسب رهبري در نمونه رهبري مطالعه شده مشاهده نگرديد،موردبحث قرار نگرفت. فرضيه اول تأييد نگرديدو نتيجه به دست آمده نشان داد كه در وضعيت مناسب رهبري ارتباط بين رهبري و اثربخشي معنا دار نيست. درصدهاي به دست آمده از نمونه هاي موردمطالعه نشان دادكه در وضعيتهاي مناسب رهبري هم مدير رابطه گراو هم مدير وظيفه گرا از اثربخشي يكساني برخوردار بوده اند. همچنين در وضعيتهاي متوسط رهبري مديران رابطه گرا اثربخشي بيشتري نسبت به مديران وظيفه گرا داشته اند.
4- فروغي اصل (1380)پایان نامه کارشناسی ارشد رابا عنوان” بررسي تأثير سبك رهبري مديريت بر ساختار سازماني در صنايع شهرستان تبريز ” دردانشگاه تربيت مدرس دفاع کرد و درنهايت به اين نتيجه رسيده كه:
بين سبك رهبري مديريت و تمركز سازماني رابطه مستقيم و معنا داري وجود دارد.
بين سبك رهبري مديريت و پيچيدگي سازماني رابطه معكوس ومعنا داري وجود دارد.
بين سبك رهبري مديريت و رسميت سازماني رابطه مستقيم ومعنا داري وجود دارد.
بين سبك رهبري مديريت و انسجام سازماني رابطه معكوس ومعنا داري وجود دارد.
بين سبك رهبري مديريت و حيطه نظارت رابطه معنا داري وجود دارد.
5-کاوه و دیگران(1390)تحقیقی باعنوان بررسي همبستگی سبك رهبري سرپرستاران با تمايل پرستاران به ادامه فعاليت در بخشهاي تخصصي بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1388 انجام داده اند. جامعه آماري اين پژوهش كليه پرستاران و سرپرستاران 21 واحد تخصصي پرستاري در بيمارستانهاي امام حسي ن (ع) و شهيد مدرس بوده است. بعد از بدست آمدن نتايج مشخص گرديد از بين چهار سبك رهبري آمرانه، خيرخواهانه، مشورتي و مشاركتي ،بين سبك مديريتي مشاركتي سرپرستاران و تمايل به ادامه فعاليت پرستاران در مراكز موردمطالعه رابطه معني دار مثبت و مستقيم وجود دارد .

تعهد سازمانی
6-اشرفي( 1374 )پایان نامه کارشناسی خود را با عنوان عامل هاي موثر بر تعهد سازماني مديران و كاركنان در شركت البرز شرقي دفاع کردندو به نتايج زير دست يافتند . مهم ترين عامل هاي موثر بر ايجاد و حفظ تعهدسازماني مورد آزمون قرار گرفتند اين عامل ها در چارچوب سه متغير رضايت شغلي، عامل هاي نگهدارنده و عامل هاي محيطي دسته بندي شدند و در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه بين سه دسته عوامل با ميزان تعهد سازماني رابطه ي خطي مستقيم وجود دارد.
7- موسوی،(1388)درتحقیقی به بررسی رابطه تعهدسازمانی بارفتارشهروندی سازمانی درسازمان گمرک گیلان پرداخته است وبه این نتایج دست یافته است که که بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندي آنان رابطه معنا دار وجود دارد.وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتري بر رفتارشهروندي داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندي می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهاي سازمان می شود.
8-زارع(1389)در پژوهشی به بررسی رابطه بين مؤلفه هاي اشتياق شغلي با تعهد سازماني پرداخته است . جامعه آماري آن را كليه كاركنان زن و مرد يك سازمان صنعتي در شهر شيراز شامل 1521نفر تشكيل مي دادند كه در سال 1389 مشغول به كار بودند. نمونه پژوهش نيز از بين كليه كاركنان سازمان مذكور به صورت تصادفي ساده، انتخاب شد. از تعدادكل پرسش نامه هاي پخش شده 112 پرسش نامه كامل و بازگردانده شد يافته ها نشان داد كه بين هر سه مؤلفه اشتياق شغلي (شوق داشتن به كار، وقف كار شدن، جذبه در كار) با تعهد سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.اين نتايج بدين معناست كه هرچه فرد اشتياق بيشتري نسبت به شغل خود داشته باشد، تعهد بيشتري نسبت به سازمان نشان مي دهد.

2-22) نتیجه گیری:
در این بخش ابتداادبیات مربوط به سبک رهبری مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی منوجه شدیم که با توجه به اهمیت فرایند رهبری در عملکرد سازماها نیاز به شناخت سبکهای رهبری به طور روزافزونی افزایش یافته است. در دنیاي پر رقابت کنونی سازمانها پیوسته در جستجوي شیوه هاي جدیدي براي حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند . سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و ارضاي نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاري با ماهیت در حال تغییر شغل تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از نقش و وظیفه تعیین شده در شرح شغل عمل کند . واضح وآشکار است که به منظور بقاء در قرن بیست ویکم سازمانها باید خود را با ذهنیت جهانی تطبیق دهند و رهبري خود را به سمت حضور در فضاي رقابت جهانی تغییر دهند .مدیران سازمانها باید چگونگی مدیریت بر تغییرات را بیاموزند در غیر این صورت چاره اي جز از دست دادن شرایط رقابتی ندارند.سپس ادبیات تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. که در این بررسی متوجه شدیم که تعهد سازمانی کارکنان به عنوان یکی از ملزومات اصلی سازمانها به شمار می آید که می تواند درارتقای عملکرد سازمانها موثر باشد. بدیهی است که منابع انسانی تنها منبع لایزال و جاویدان است که نه تنها به سهولت قابل دسترسی است بلکه پدیده اي است که در صورت مدیریت صحیح زمینه هاي بالندگی مدیریت را فراهم خواهدنمود. امروزه انسانها وارد دوران جدیدي و بی سابقه اي در زندگی خود شده اند ، دورانی که در آن دنیا بشدت در حال تغییر و تحول است و با پیشرفت روز افزون بشر رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . در این بین سازمانها به عنوان بازوهاي اجرایی دولتها نقش بسیار مهمی در ارتباط بین ملت ها و دولت ها دارند و کارکنان سازمانها در واقع نقش آفرینان اصلی در سازمانها می باشند .
2-23)مدل مفهومی تحقیق:

شکل 2-2: مدل مفهومی تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تعهد مستمر، بازده مورد انتظار، رقابت در بازار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تربیت بدنی، سکوت سازمانی، رضایت شغل، رضایت شغلی