پایان نامه با کلید واژه های تعهد سازمانی، سبک رهبری، سبک های رهبری، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

و همکاران، 1982) 68
نمودار 2-5 فرایند جامعه پذیری و نتایج آن در سازمان، (رابینز،1992) 79
نمودار 2-6 هرم سطوح تعهد سازمان، (مولایی، ناصر، 1378) 83
نمودار 2-7 عوامل موثر بر وابستگی شغلی و رابطه آن با تعهد سازمانی، (مولایی، ناصر،1378) 87
نمودار 2-8 عوامل محیطی موثر بر تعهد سازمانی کارکنان، (مولایی، ناصر،1378) 90
نمودار 2-9 عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی، (ماتیو و زاجیک،1990، 174) 91
نمودار(4-1) نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت 129
نمودار(4-2): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تاهل 130
نمودار(4-3): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن 131
نمودار(4-4): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات 133
نمودار(4-5): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار 134
نمودار(4-6): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت استخدامی 136
نمودار(4-7): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب موقعیت شغلی 137

فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل سه بعدي ردين از اثر بخشي رهبري 34
شکل 2-2: مدل مفهومی تحقیق 106
شکل (5-1) : مدل نهایی تحقیق 176

مقدمه
رهبري يكي از مهمترين محورهاي بحث مديريت است كه نقش مهمي در سازمانها، بقا و كارآمدي آنها دارد . انسانها به عنوان يكي از مهمترين سرمايه هاي سازمانهاي اجتماعي مطرح هستند . انسانهاي سازماني به انواع مختلف قابل تقسيم هستند. يكي از مهمترين تقسيم بنديهايي كه براي انسانها درسازمان انجام شده، آن است كه آنان را مدير و يا پيرو مي دانند. اگر جزو مديران محسوب شوند آنگاه سبك مديريت آنان براي موفقيت سازمان و انگيزش كاركنان از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود و اگر جزو پيروان محسوب شوند انگيزه آنان براي پيشبرد اهداف سازماني براي مديران از اهميت برخوردار خواهد بود (رابینز1،1998،648). يكي از مهمترين موضوعاتي كه امروزه در مديريت مطرح مي شود، مسأله ماندگاري و تمايل به ماندن در محل كارسازماني مي باشد. سازمانها هزينه هاي زيادي صرف جذب وآموزش و نگهداري نيروي انساني متخصص مي كنند ولي وقتي نتوانند شرايط را براي كار كردن آنها فراهم آورند آنگاه بامشكل ترك سازماني مواجه خواهند شد و اين نيروهاي ارزشمند به سختي و با نارضايتي سازمان خود را ترك نموده ودر مقابل سازمان ديگري نيروي پرورش ديده و متخصص را باكمي تغيير شرايط محيطي جذب ميكند. حقيقت آن است براي ماندگاري نيرو ي انساني متخصص همه چيز پول نيست كه مديران فكر كنند اگر پول بدهند نيروها باقي خواهند ماند .يكي از مسايل مهم در ماندگاري نيروي انساني كه جزو عوامل استرس نيز مي باشد، سبك رهبري مديران است (رضوان،168،1996).در این مطالعه تلاش شده است تا به بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی پرداخته شود.

در این پژوهش منظور از تعهد سازمانی ، تعهد عاطفی 2، تعهد مستمر 3و تعهد تکلیفی یا هنجاری 4 است .
در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش ، اهمیت و ضرورت آن بررسی شد. در ادامه فرضیات و اهداف پژوهش بیان گردید.

۱-۱- بيان مسأله

رهبري يكي از مهمترين محورهاي بحث مديريت است كه نقش مهمي در سازمانها، بقا و كارآمدي آنها دارد . انسانها به عنوان يكي از مهمترين سرمايه هاي سازمانهاي اجتماعي مطرح هستند . انسانهاي سازماني به انواع مختلف قابل تقسيم هستند. يكي از مهمترين تقسيم بنديهايي كه براي انسانها درسازمان انجام شده، آن است كه آنان را مدير و يا پيرو مي دانند. اگر جزو مديران محسوب شوند آنگاه سبك مديريت آنان براي موفقيت سازمان و انگيزش كاركنان از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود و اگر جزو پيروان محسوب شوند انگيزه آنان براي پيشبرد اهداف سازماني براي مديران از اهميت برخوردار خواهد بود (رابینز،1998،648).
يكي از مهمترين موضوعاتي كه امروزه در مديريت مطرح مي شود، مسأله ماندگاري و تمايل به ماندن در محل كارسازماني مي باشد. سازمانها هزينه هاي زيادي صرف جذب وآموزش و نگهداري نيروي انساني متخصص مي كنند ولي وقتي نتوانند شرايط را براي كار كردن آنها فراهم آورند آنگاه بامشكل ترك سازماني مواجه خواهند شد و اين نيروهاي ارزشمند به سختي و با نارضايتي سازمان خود را ترك نموده ودر مقابل سازمان ديگري نيروي پرورش ديده و متخصص را باكمي تغيير شرايط محيطي جذب ميكند. حقيقت آن است براي ماندگاري نيرو ي انساني متخصص همه چيز پول نيست كه مديران فكر كنند اگر پول بدهند نيروها باقي خواهند ماند .يكي از مسايل مهم در ماندگاري نيروي انساني كه جزو عوامل استرس نيز مي باشد، سبك رهبري مديران است (رضوان،168،1996).
با توجه به اینکه سبک رهبری مدیران می تواند تاثیر غیر قابل انکاری برتعهد سازمانی کارکنان داشته باشدواین مهم درسازمانی نظیر اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غریی ازاهمیت زیادی برخورداراست توجه به رابطه بین دو متغیر سبک رهبری و تعهد سازمانی می تواند درجهت تعالی سازمان و بهبود متغیر تعهد سازمانی راهگشا باشد.
حال دراین تحقیق رابطه سبک های رهبری با تعهد سازمانی در بین کارمندان آموزش و پرورش استان آذربایجان غریی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که ” چه رابطه ای بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی وجود دارد؟

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق

الف ) اهميت و ضرورت نظری تحقیق :

۱-امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می شود.
۲-رهبر اجازه قابليت انعطاف و پاسخ گويي به تغييرات محيطي را فراهم آورده و راهي براي هماهنگي فعاليت هاي گروه هاي گوناگون درسازمان ايجاد نموده و ارضاي نياز هاي فردي و عضويت سازماني را تسهيل مي كند.
۳- رهبردر تطبيق سريع سازمان با شرايط محیط متغير و حفظ ثبات سازمان نقش اساسی دارد.
۴- توفيق يا شكست سازمانها به مقدارقابل توجهی درگرو رهبري است.

ب ) اهميت و ضرورت کاربردی تحقیق :

تحقیقات متعددی در مورد هر کدام از متغیرهای سبک های رهبری ، انجام شده است. اما بر اساس مرور تحقیقات قبلی، تحقیقی که بهطور مشخص به بررسی رابطه بین سبک رهبری با تعهد سازمانی پرداخته باشد، یافت نشد. در مورد اهمیت و ضرورت این تحقیق از لحاظ کاربردی می توان گفت:
• به شناسایی ارتباط و تناسب بین سبک رهبری با تعهد سازمانی کمک می کند.
• با توجه به محيط متغيرکنوني که سازمان ها با تغييرات سريع و پيچيده دراوضاع و شرايط خود مواجه هستند، رهبردر تطبيق سريع سازمان با شرايط محیط متغير و حفظ ثبات سازمان نقش اساسي دارد.

• مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی درسازمان ها منابع انسانی آن ها می باشدوبه همین دلیل توجه به رابطه آنها به رابطه آنهابا سازمان و دبدگاه آنها نسبت به سازمان روزبه روزافزایش می یابد.
• عوامل ريشه گرفته از سطح تعهد كاركنان سازمان، بر سازمانها به صورت يك جزء و بر جامعه به عنوان يك كل اثرات عمده و مهمي دارد.
• ایجاد زمینه ای برای انجام تحقیقات بعدی و تکمیلی.
در این تحقیق، رابطه بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی مورد سنجش قرار خواهند گرفت در نتیجه می توان رابطه بین سبک رهبری با تعهد سازمانی در کار را سنجید.
اداره کل آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از اداره های دولتی و معتبر در استان آذربایجان غربی، از طریق شناخت و درک هرچه بهتر مفهوم سبک رهبری و سعی در توسعه تعهد سازمانی در بین کارکنان خود، به عنوان اصلی ترین منابع سازمان می تواند گام مهمی در راستای تعالی سازمان بردارد.

1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- هدف اصلي:
شناسایی رابطه بين سبک های رهبری با تعهد سازمانی در بین کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

1-3-2- اهداف فرعي:
1- شناسایی رابطه بين سبک رهبری دموکراتیک با تعهد سازمانی در بین کارمندان در سازمان مورد مطالعه
2- شناسایی رابطه بين سبک رهبری استبدادی با تعهد سازمانی در بین کارمندان در سازمان مورد مطالعه
3- شناسایی رابطه بين سبک رهبری عدم مداخله با تعهد سازمانی دربین کارمندان در سازمان مورد مطالعه

1-4- فرضیه های تحقیق
1-4-1-فرضیه اصلي
بين سبک های رهبری با تعهد سازمانی در بین اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غریی رابطه وجود دارد .
1-4-2-فرضیه های فرعي:
1- بين سبک رهبری استبدادی با تعهد سازمانی در بین کارمندان در سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
2- بين سبک رهبری دموکراتیک با تعهد سازمانی در بین کارمندان در سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
3- بين سبک رهبری عدم مداخله با تعهد سازمانی در بین کارمندان در سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
1-5-تعريف مفهومی و عملياتي واژگان کليدي تحقيق
الف) تعاریف مفهومی
1) رهبري 5
رهبری هنراداره کردن خود ودیگران است(افجه،1385،368).
2) سبك رهبري6
سبک رهبری عبارت است ازالگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد در هنگام کار با وبه وسیله دیگران ازآن استفاده می نمایندو به وسیله افراد درک می شود(مقیمی،1385،276).
دراين پژوهش سبك هاي رهبري دموكراتيك،استبدادي وعدم مداخله(مطالعات آيووا) موردنظر است.

1-2) سبك استبدادي7
رهبر مستبد شخصي است كه دستور مي دهد و انتظار دارد كه اوامر او مورد قبول واقع شوند. بدون مشورت با زيردستان تصميم ميگيرد و جزئيات نحوه انجام كار رابه زير دستان بازگو مي كند. به ندرت به آنها اجازه اخذ تصميم مي دهد. اختيارات وتصميم گيري در نزدوي متمركز است و چارچوب كار زيردستان راخودش تعيين مي كند .خط مشي سازماني را به تنهايي مشخص كرده و نسبت به كار گروهي نظر مساعد ندارد(برومند،1374،26).
2-2) سبك دموكراتيك8
رهبر دموكراتيك به نياز ها و علايق كاركنان توجه دارد . اختيارات رابه طور غيرمتمركز اعمال مي كند. سعي مي كند قبل ازاخذ تصميم درموردكاري با زير دستان مشورت كند . نظارت بر كارزيردستان را در موقع اجراي دستور به حداقل ميرساند و سعي مي كند كارها به صورت گروهي انجام شوندو اعتماد، همكاري و وفاداري را در ميان كاركنان تشويق ميكند) برومند،1374،27).
3-2) سبك عدم مداخله( بي بندو بار)9
رهبر بي بندوبار از اعمال قدرت در كارها اجتناب مي ورزد. آزادي كامل به زيردست مي دهدو اجازه مي دهد هر نوع تصميمي كه مايل است اخذ كند . تلاشي براي تغييررفتار،عقيده و نظر زيردست به نفع سازمان انجام نمي دهد. در اين شيوه رهبران تا حدود زيادي به گروهها متكي هستند و اين گروه ها هستند كه هدف ها راتعيين مي كنندو مسائل مربوط را حل و فصل مي كنند .در اين شيوه رهبر فقط نقش هماهنگ كننده و راهنما را ايفا ميكند(سیدجوادیان وامیرکبیری،1380،205).

3) تعهدسازمانی10 :
تعهد سازماني يك نگرش است. يك حالت رواني است كه نشان دهنده نوعي تمايل ،نياز و الزام جهت ادامه اشتغال در يك سازمان مي باشد. تمايل يعني علاقه و خواست قلبي براي ادامه خدمت در سازمان،نياز يعني فرد به خاطر سرمايه گذاريهايي كه در سازمان كرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دين،مسئوليت و تكليفي است كه فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن مي بيند(آلن و مير11،1990،ص 18_1).
مدل سه مولفه اي تعهد سازمانی (میر و آلن، 1991 ) تحقیقات تجرب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تعهد سازمانی، سبک رهبری، توزیع فراوانی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سبک رهبری، تعهد سازمانی، سلسله مراتب، مبانی نظری