پایان نامه با کلید واژه های تعالی سازمان، تعالی سازمانی، مدل تعالی سازمانی، مدل تعالی سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

متدولوژي‌هاي انتخاب شده با توجه به اين معيار در جدول شماره3-2 ارائه شده است.
جدول شماره 3-2

معيار 4- پشتوانه علمي و اجرايي
اين معيار متدولوژي‌ها را با توجه به پشتوانه علمي و اجرايي از جمله توسعه‌دهندگان متدولوژي، منابع اطلاعاتي در دسترس و امكانات در دسترس براي اجراي متدولوژي مورد بررسي قرار مي‌دهد. نقاط قوت و ضعف هر يك از متدولوژي‌هاي انتخاب شده در ارتباط با اين معيار در جدول شماره 4-2 ارائه شده است. (بختیاری،حسین ،1388)
جدول شماره 4-2

نتيجه‌گيري
سازمانها بدون توجه به نوع فعاليت، اندازه و ساختار و يا ميزان بلوغ سازماني به منظور كسب موفقيت در دستيابي به آرمان و اهداف راهبردي خود نياز به استقرار سيستم مديريتي مناسب دارند.
با توجه به مقايسه انجام شده در اين مقاله مدل تعالي بنياد اروپايي (مدل تعالی سازمانی) به نظر مي‌رسد مدل مطلوب مي‌باشد اين مدل ابزاري اجرايي جهت كمك به سازمانها براي شناسایی عوامل چالشی درپایش عملکردسازمان می باشد. كه به صورت جامع و فراگير كليه روابط و فرآيندها را مورد توجه قرار داده و به سازمانها كمك مي‌كند تا فاصله‌ها را شناسايي و سپس راه‌حل‌ها را با انگيزه بيشتر تعيين كنند.

2- 6 تعریف مدل تعالی سازمانی 31
مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان یک ابزار عملی و کاربردی برای یاری رساندن به سازمانهاست که بتوانند تشخیص دهند در کجای مسیر پیشرفت و تعالی قرار گرفته اند ، به آنها کمک می کند که خلاها را شناسایی نمایند و راه حلها را در نظر بگیرند
مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان در اوایل سال 1992 به عنوان چارچوبی برای ارزیابی در جایزه کیفیت اروپا مطرح و معرفی شد.(www.efqm.org/efqm model in action)
این مدل به عنوان یک چارچوب سازمانی گسترده در اروپا به کار گرفته شد و به پایه و اساسی برای مجموعه ای از جوایز کیفی محلی و ملی تبدیل شد.
با وجود مهم بودن جوایز کیفیت از دیدگاه برخی مشتریان، ارزش تاثیرات واقعی مدل تعالی سازمانی در استفاده از آن به عنوان یک سیستم مدیریتی و یک عامل مهم در رشد خود ارزیابی سازمانها می باشد.(امیران ،1384)
این مدل در سازمانها صرفنظر از اندازه ، ساختار و بخشهای مختلف آن قابل اجرا و کاربردی است.

2- 7 اهمیت وضرورت مدل

تحقق رویکردهای متعالی بانک ملی ایران از طریق کسب رضایت مشتریان ، بازاریابی نوین ، بهبود کیفیت و …می باشد که مستلزم ایجاد بستری مناسب برای حرکت سریع و پرشتاب مجموعه فعالیت ها و فرآیندهای عملیاتی در قالبی هدفمند و سنجش اثر بخشی است وباتوجه به ارزیابی نحوه عملکرد فرآیند ها با هدف ترسیم چرخه بهبود مستمر و بهره مندی از نتایج حاصله بصورت یک فعالیت یادگیری مستمر در اصلاح رویکردسازمان ، درک نقاط قوت و ضعف آن بصورت چرخه ای دائمی از طریق انجام ارزیابی های مستمر و ارائه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه می تواند مسیر تعالی سازمان ها و حرکت آنها به جلو را تسهیل و تسریع نماید.
مدل تعالی سازمانی بعنوان الگویی جامع در شناسائی نقاط ضعف وقوت و سنجش توان عملکردی سازمان ها از طریق طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد سازمان ها ، ،اجرای بهینه اهداف ، بررسی نتایج حاصله و سنجش اثر بخشی اقدامات انجام شده ، را موردتحلیل قرار داده و سطح کامیابی سازمان ها را در نیل به تعالی مشخص می سازد. انتخاب این مدل به منظور استقرار در بانک ملی ایران و نیل به تحقق هرچه بهتر اهداف عالیه سازمان می باشد . بدیهی است تعریف فعالیت های خود ارزیابی وعارضه یابی بصورت مستمر و تعیین نقاط قوت و ضعف و انجام پروژه های مطالعاتی برای تقویت نقاط مثبت و مرتفع نمودن نقایص و کاستی ها می تواند در گذر زمان و با حمایت و تعهد مسئولین سازمان ، دسترسی چشم انداز تعیین شده را محقق ساخت .
همچنين مدل تعالی سازمانی به دلايل متعددي از جمله دلايل زير اهميت بيشتري براي صنايع و سازمانهاي پيشتاز در كشور ما دارد. (www.efqm.org/model-criteria)
– این مدل از فرآیندهای سازمانی سیستماتیک و فراگیر برخوردار است .
– نسبت به تغییر و تحول و نیازهای ذی نفعان واکنش سریع دارد.
– به نتایج کسب شده توسط سازمان توجه ویژه ای دارد.
– ارزیابی مبتنی بر واقعیات است .
– مشارکت گسترده کارکنان در انجام امور را مد نظر قرار میدهد.
– نقاط قوت زمینه های بهبود پذیر در این مدل قابل شناسائی است .
– زبان مشترک مدیریت و کارکنان را فراهم میکند.
– به منظور  سر آمد کردن سازمان از روش خود ارزیابی استفاده می شود.
– محرکی برای یادگیری های فردی و سازمانی است.
– شناسایی حوزه های تمرکز فعالیتهای بهبود

8-2 بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي درمدل تعالی سازمانی

مفاهيم بنيادي سرآمدي، مفاهيمي‌هستند که اين مدل بر آنها بنا شده است و در واقع پايه و اساس مدل اند. اين مفاهيم، برگرفته از اعتقادات و باورهاي محوري شرکت و سازمانهاي سرآمد قرن بيستم هستند. سازمانهايي که در عمل و با باور به اين مفاهيم، شرکتهايي ساخته اند که در تاريخ کسب و کار ماندگار شده اند. از سويي، تحقيقات نشان مي‌دهد که اين مفاهيم، با نظريات متفکران و صاحب نظران علم مديريت در مورد اهدافي که يک سازمان بايد به آنها دست يابد همخواني و سازگاري دارد. به عبارت ديگر، نظريات انديشمندان و عملکرد سازمانهاي سرآمد در قرن 20 تصويري از يک سازمان سرآمد رقم زده است که در اين مفاهيم گنجانده شده است. لذا شرايط اساسي سرآمدي، اعتقاد و عمل به اين مفاهيم در تمامي‌به ويژه در بين مديران ارشد آن است. در مدل تعالی سازمانی اين مفاهيم بنيادين به شرح زير هستند: (نجمی،منوچهر ،1389)

1- نتيجه گرايي
سازماني که مي‌خواهد سرآمد باشد، بايد به گونه‌اي کار کند که به نتيجه مطلوب دست پيدا کند و اين نتيجه بايد نظر تمامي‌ذي نفعان سازمان را به طور متوازن جلب کند (ايجاد توازن يعني توجه به نظر همه بر حسب ميزان اهميت هر کدام) ذي نفعان سازمان عبارتند از کارکنان، مشتريان، تأمين کنندگان، جامعه، سهامداران و ساير کساني که منافع مالي در سازمان دارند.(نجمی ،منوچهر،1389)
2- مشتري مداري
از آنجا که داوري نهايي در مورد کيفيت محصولات و خدمات با مشتري است جلب نظر مشتري اهميت زيادي دارد. ايجاد وفاداري در مشتري و به دست آوردن سهم بازار تنها از طريق توجه جدي به نيازهاي مشتريان فعلي و بالقوه امکان پذير است. (نجمی ،منوچهر،1389)
3- رهبري و ثبات در مقاصد
رهبري يعني تعيين اهداف و ايجاد انگيزه در افراد براي تلاش در جهت دستيابي به اهداف سازمان. در سازمان سرآمد مديران در حرف و عمل به الهام بخش کارکنان براي تلاش در جهت سرآمدي سازمان هستند. چشم انداز دقيقي از آينده سازمان براي آنها رسم مي‌کنند. در رسيدن به اهداف سازمان با ثبات هستند و محيطي را فراهم مي‌کنند که در آن کارکنان نيز بتوانند بخوبي کار کنند. (نجمی ،منوچهر،1389)

4- مديريت مبتني بر فرآيندها و واقعيتها
سازماني که مي‌خواهد سرآمد باشد بايد به کمک مجموعه‌اي از سيستم‌ها، فرآيندها و اقليتهاي مرتبط و به هم پيوسته، مديريت شود. (نجمی ،منوچهر،1389)
5- توسعه و مشارکت کارکنان
سازماني که مي‌خواهد سرآمد باشد، بايد مشارکت کارکنان را در امور به حداکثر برساند. براي استفاده از تمامي‌توان بالقوه کارکنان سازمان، بهترين کار، توانمند کردن کارکنان در انجام کارهايشان و ايجاد ارزشهاي مشترک و فرهنگ اعتماد در سازمان است.
6- يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر
سازماني که مي‌خواهد سرآمد باشد، بايد وضع موجود را به چالش بطلبد و به يادگيري و نوآوري در سازمان اهميت زيادي بدهد. در اين سازمان افراد بايد دانش خود را به ديگران منتقل کنند و فرهنگ يادگيري (ياد گرفتن و ياد دادن) نوآوري و بهبود مداوم، پايه همه کارها باشد. (نجمی ،منوچهر،1389)
7- توسعه شرکتها
شراکت يک رابطه تجاري دراز مدت است. سازماني که مي‌خواهد سرآمد بايد به نحوي با سازمانهاي ديگر شريک شود که براي سازمان ارزش افزوده ايجاد کند. براي اين که بين شرکا رابطه سودمند و دراز مدت ايجاد شود بايد اعتماد و انتقال دانش و تجربيات به يکديگر پايه روابط دو جانبه باشد.
8- مسئوليت اجتماعي شرکت
سازماني که مي‌خواهد سرآمد باشد بايد به جامعه توجه زيادي داشته باشد و فراتر از انتظارات و مقررات جامعه عمل کند. توجه به اخلاقيات در کار يکي از مشخصه‌هاي يک سازمان سرآمد است. (نجمی ،منوچهر،1389)

2-9 روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني

مدل تعالي سازمان را مي‌توان براي فعاليتهاي مختلفي از جمله عارضه يابي و خود ارزيابي مورد استفاده قرار داد، اما توجه داشته باشيد که نبايد انتظار داشت اين مدل همه واقعيات و شرايط خاص سازمان شما را در بر بگيرد.(امیران ،حیدر،1380)
خود ارزيابي، يعني بازنگري منظم، سيستماتيک و جامع از فعاليتهاي سازمان و نتايجي است که سازمان به آنها دست مي‌يابد. فرآيند خودارزيابي به سازمان کمک مي‌کند به طور شفاف نقاط قوت و زمينه‌هاي بهبود خود را شناسايي کند. براي خود ارزيابي روشها، يا رهيافت‌هاي مختلفي وجود دارد.
هر کدام از اين رهيافتها، بر حسب اينکه سازمان مي‌خواهد چه ميزان وقت و هزينه براي خود ارزيابي صرف کند و چقدر دقت در نتايج خود ارزيابي مدنظر سازمان است رهيافتهاي ديگر برتري دارد، ولي به صورت عمومي‌نمي‌توان گفت کدام روش بهتر است.
مدل تعالی سازمانی پنج روش (رهيافت) مختلف براي خود ارزيابي بر اساس اين مدل پيشنهاد کرده است. (نجمی ،منوچهر،1384)

رهيافت پرسشنامه
در اين رهيافت تعدادي سئوال مطرح مي‌شود که پاسخ به آنها نشان مي‌دهد سازمان تا چه حد در پياده کردن معيارهاي مدل، موفق بوده است.
اين رهيافت، کم هزينه ترين روش ارزيابي بوده و سريع انجام مي‌شود، اين رهيافت يک روش عالي براي جمع آوري اطلاعات از تصورات کارکنان سازمان است. پرسش‌ها مي‌تواند خيلي ساده و با جوابهاي بله/خي باشند و يا به صورت مفصل و با جوابهايي که به آنها امتيازي بين صفر تا صد تعلق مي‌گيرد.
رهيافت ماتريسي
در اين روش يک ماتريس طراحي مي‌شود که در سطر اول آن، معيارهاي مدل و در ستون اول آن اعداد يک تا ده نوشته شده است. در هر خانه اين ماتريس جمله‌اي وجود دارد که درصدي از معيار ذکر شده در آن ستون را پوشش مي‌دهد. به هنگام خود ارزيابي مشخص مي‌گردد که سازمان چه ميزان از هر معيار را پوشش داده است.
رهيافت کارگاه
در اين روش، اعضاي تيم مديريتي بايد اطلاعات مربوط به ميزان انطباق سازمان با معيارهاي مدل تعالی سازمانی را جمع آوري کرده و در يک کارگاه به يکديگر ارائه کنند.
استفاده از اين روش، نياز به صرف زمان توسط مديران سازمان دارد و يکي از مزاياي آن اين است که مديران به وحدت نظر در مورد نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود سازمان مي‌رسند. براي اجراي موفق خود ارزيابي بر مبناي اين روش معمولا نياز به حداقل دو نفر داريم که کاملاً در مورد ارزيابي آموزش ديده باشند. (نجمی ،منوچهر،1389)

رهيافت پروفرما
در اين روش براي ارزيابي سازمان، تعدادي فرم تهيه مي‌شود. هر فرم براي ارزيابي يک زير معيار استفاده مي‌شود که در بالاي آن توصيفي از معيار مربوطه و در زير آن نام بخش‌ها و قسمت‌هايي که در اين زمينه در سازمان ارزيابي و مشاهده شده اند، آورده مي‌شود.
بقيه صفحه براي بيان نقاط قوت و زمينه‌هاي بهبود سازمان و ارائه شواهد مربوط تقسيم مي‌شود. براي تکميل و دقيق کردن ارزيابي در اين روش، هر جا نياز باشد مي‌توان از مصاحبه و بازديد از محل استفاده کرد.
رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
اين رهيافت، دشوارترين و دقيق ترين روش خود ارزيابي است که در آن فرآيند اخذ جايزه اروپايي کيفيت از ابتدا (يعني تهيه و تکميل مدارک لازم مطابق آن چه در بروشور اطلاعاتي جايزه اروپا کيفيت توصيه شده) تا انتها (يعني ارزيابي، تهيه گزارش نهايي و اعلام نتايج ارزيابي سازمان توسط يک تيم از ارزيابان آموزش ديده و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تعالی سازمان، تعالی سازمانی، مدل تعالی سازمانی، مدل تعالی سازمان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تعالی سازمانی، تعالی سازمان، مدل تعالی سازمان، مدل تعالی سازمانی