پایان نامه با کلید واژه های تحلیل واریانس، اعتماد به سازمان، اعتماد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

رفتار سازمان
119
21
8
سازمانم در وظایف محوله به عنوان سازمانی موفق شناخته شده است
140
0

مجموع( اعتماد به سازمان)
105 (75%)
35 (25%)

جدول(4-17) نشان می‌دهد که 75 درصد از نمونه آماری معتقدند که اعتماد به سازمان وجود دارد و 25درصد معتقد به وجود اعتماد به سازمان نیستند.

جدول شماره (4-18): اعتماد به سازمان(میانگین)
ردیف
سوال
میانگین
SD
1
مطمئن نیستم که به سازمانم اعتماد کامل دارم
69/2
70/
2
سازمانم با من باز و گشوده برخورد می‌کند
13/3
49/0
3
صداقت سازمان
24/3
57/0
4
انگیزه بالا و حسن نیت سازمان
44/3
64/0
5
سازمانم همیشه صادق و امین نیست
68/2
85/0
6
فکر نمی کنم سازمانم بی‌طرفانه با من رفتار می‌کند
29/2
90/0
7
قابل پیش بینی و با ثبات بودن رفتار سازمان
97/2
72/0
8
سازمانم در وظایف محوله به عنوان سازمانی موفق شناخته شده است
44/3
49/0

مجموع( اعتماد به سازمان)
98/2
67/0
جدول(4-18) نشان می‌دهد که میانگین اعتماد به سازمان(98/2) و انحراف استاندارد (67/0) می‌باشد. ادراکات نسبت به اعتماد به سازمان در دو زمینه انگیزه بالا و حسن نیت سازمان و سازمانم در وظایف محوله به عنوان سازمانی موفق شناخته شده است با میانگین (44/3) و فکر نمی کنم سازمانم بی‌طرفانه با من رفتار می‌کند با میانگین (29/2) به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را در زمینه اعتماد به سازمان دارا هستند.

جدول شماره (4-19): اعتماد سازمانی (میانگین)
ردیف
سوال
میانگین
SD
1
اعتماد به مدیر
91/2
72/0
2
اعتماد به سازمان
98/2
67/0

جدول (4-19) نشان می‌دهد که اعتماد به سازمان با میانگین (03/3) بیشتر از اعتماد به مدیر با میانگین(91/2) است.

فرضیه سوم:
میان ابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه‌ای، میان فردی و اطلاعاتی) با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی جنس، سن، تحصیلات و سابقه کار تفاوت معنادار وجود دارد.
مطابق با جدول (4-20) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث عدالت سازمانی تفاوت معنی‌دار وجود دارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری (019/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (05/0) می‌باشد.

جدول( 4-20): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت سازمانی
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
12/51
1
12/51
66/5
019/0 *

درون‌گروه‌ها
09/1246
138
03/9

مجموع
21/1297
139

سن
بین گروه‌ها
02/182
5
40/36
33/5
000/0 **

درون‌گروه‌ها
14/709
134
81/6

مجموع
17/891
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
16/60
4
04/15
64/1
167/0

درون‌گروه‌ها
05/1237
135
16/9

مجموع
22/1297
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
81/459
3
27/153
89/24
000/0**

درون‌گروه‌ها
40/837
136
15/6

مجموع
22/1297
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح 05/0 معنی دار است
جدول (4-20) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر عدالت سازمانی با توجه به معنی‌داری (000/0) که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث عدالت سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد که این با توجه به معنی‌داری (167/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) است(جدول 4-20).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-20) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد عدالت سازمانی وجود دارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول( 4-21): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت رویه‌ای
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
80/72
1
80/72
88/17
000/0 **

درون‌گروه‌ها
59/561
138
07/4

مجموع
40/634
139

سن
بین گروه‌ها
56/153
5
71/32
31/9
000/0 **

درون‌گروه‌ها
83/470
134
51/3

مجموع
40/634
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
83/114
4
71/28
46/7
000/0 **

درون‌گروه‌ها
56/519
135
84/3

مجموع
40/634
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
97/84
3
32/28
01/7
000/0 **

درون‌گروه‌ها
43/549
136
04/4

مجموع
40/634
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح 05/0 معنی دار است
مطابق با جدول (4-21) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث عدالت رویه‌ای تفاوت معنی‌دار وجود دارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (000/0) می‌باشد.
جدول (4-21) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر عدالت رویه‌ای با توجه به معنی‌داری (000/0) که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث عدالت رویه‌ای تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (05/0) است(جدول 4-21).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-21) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد عدالت رویه‌ای وجود دارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول( 4-22): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت توزیعی
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
17/19
1
17/19
30/9
003/0 **

درون‌گروه‌ها
36/284
138
06/2

مجموع
54/303
139

سن
بین گروه‌ها
17/38
5
63/7
85/3
003/0 **

درون‌گروه‌ها
36/265
134
98/1

مجموع
54/303
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
33/37
4
33/9
73/4
001/0**

درون‌گروه‌ها
20/266
135
97/1

مجموع
54/303
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
12/34
3
37/11
74/5
001/0 **

درون‌گروه‌ها
42/269
136
98/1

مجموع
54/303
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح 05/0 معنی دار است
مطابق با جدول (4-22) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث عدالت توزیعی تفاوت معنی‌دار وجود دارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری (003/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول (4-22) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر عدالت توزیعی با توجه به معنی‌داری (003/0) که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث عدالت توزیعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (003/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (05/0) است(جدول 4-22).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-22) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد عدالت توزیعی وجود دارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول( 4-23): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت بین فردی
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
54/2
1
54/2
97/0
32/0

درون‌گروه‌ها
88/359
138
60/2

مجموع
42/362
139

سن
بین گروه‌ها
24/40
5
04/8
34/3
007/0 **

درون‌گروه‌ها
17/322
134
40/2

مجموع
42/362
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
46/22
4
61/5
23/2
06/0

درون‌گروه‌ها
95/339
135
51/2

مجموع
42/362
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
01/60
3
20
99/8
000/0 **

درون‌گروه‌ها
40/302
136
22/2

مجموع
42/362
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح 05/0 معنی دار است
مطابق با جدول (4-23) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث عدالت بین‌فردی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری (32/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) می‌باشد.
جدول (4-23) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر عدالت بین فردی با توجه به معنی‌داری (007/0) که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث عدالت بین فردی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد که این با توجه به معنی‌داری (06/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) است(جدول 4-23).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-23) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد عدالت ببن‌فردی وجود دارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول( 4-24): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت اطلاعاتی
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
96/1
1
96/1
28/1
25/0

درون‌گروه‌ها
77/211
138
53/1

مجموع
74/213
139

سن
بین گروه‌ها
87/10
5
17/2
43/1
21/0

درون‌گروه‌ها
87/202
134
51/1

مجموع
74/213
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
79/16
4
19/4
87/2
02/0 *

درون‌گروه‌ها
94/196
135
45/1

مجموع
74/213
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
73/46
3
57/15
68/12
000/0

درون‌گروه‌ها
01/167
136
22/1

مجموع
74/213
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است *در سطح 05/0 معنی دار است
مطابق با جدول (4-24) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث عدالت اطلاعاتی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری (25/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) می‌باشد.
جدول (4-24) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر عدالت اطلاعاتی با توجه به معنی‌داری (21/0) که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث عدالت اطلاعاتی تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (02/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (05/0) است(جدول 4-24).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-24) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد عدالت اطلاعاتی وجود دارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
فرضیه چهارم:
میان ابعاد اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان) با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی جنس، سن، تحصیلات و سابقه کار تفاوت معنادار وجود دارد.

مطابق با جدول (4-25) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث اعتماد سازمانی تفاوت معنی‌دار وجود دارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری(003/0)است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول (4-25) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر اعتماد سازمانی با توجه به معنی‌داری (10/0) که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث اعتماد سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) است(جدول 4-25).

جدول( 4-25): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد سازمانی
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
82/215
1
82/215
92/8
003/0 **

درون‌گروه‌ها
58/3338
138
19/24

مجموع
40/3554
139

سن
بین گروه‌ها
34/234
5
87/46
89/1
10/0

درون‌گروه‌ها
05/3320
134
77/24

مجموع
40/3554
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
89/587
4
97/146
68/6
000/0 **

درون‌گروه‌ها
50/2966
135
97/21

مجموع
40/3554
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
13/116
3
71/38
53/1
20/0

درون‌گروه‌ها
26/3438
136
28/25

مجموع
40/3554
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عدالت توزیعی، عدالت سازمانی، اعتماد به سازمان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اعتماد سازمانی، اعتماد به سازمان، سطح معنی داری