پایان نامه با کلید واژه های تحلیل عاملی، تحلیل عامل، مدل سازی، طراحی محصول

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریت
1.646
6.858
59.466
1.646
6.858
59.466
2.961
12.339
38.038
یکپارچگی
1.348
5.616
65.082
1.348
5.616
65.082
2.936
12.234
50.272
تعهد مدیریت
1.095
4.561
69.644
1.095
4.561
69.644
2.898
12.074
62.346
ارتباطات
1.047
4.364
74.008
1.047
4.364
74.008
2.799
11.661
74.008

همانطور كه از جدول (3-8) مشاهده مي شود در اين مورد تمام عامل هاي 1تا 6 داراي مقادير ويژه بزرگتر از 1 هستند و در تحليل باقي ماندند. در واقع اين جدول بيان مي دارد كه سؤالات پرسشنامه، جمعاً 6 عامل با واريانس كل تبيين شده بيش از 74%، قادر به سنجش «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949» بوده است. اين امر نشاندهنده ي روايي سازه مناسب سؤالات اين حوزه مي باشد.
مطابق جدول (3-8)، عامل اول يعني «مستندسازی» 13.28% ؛ عامل دوم، «وضعیت سازمان» در حدود 12.42%؛ عامل سوم، «کارایی مدیریت» در حدود 12.33%؛ عامل چهارم، «یکپارچگی» در حدود 12.23%؛ عامل پنجم، «تعهد مدیریت» در حدود 12.07%؛و عامل ششم، «ارتباطات» در حدود 11.66%؛ واريانس «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949» را تبيين مي كند كه در واقع نشاندهنده ي ميزان اهميت عامل ها در تشكيل سازه ي «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949» مي باشد. در ادامه ماتريس چرخش يافته عاملي اين حوزه ها آورده مي شود كه نشان مي دهد چه سؤالاتي و با چه بار عاملي به اين عامل ها مرتبط هستند.تفسير بارهاي عاملي بدون چرخش، ساده نيست. بنابراين عاملها را مي چرخانيم تا قابليت تفسير آنها افزايش يابد (مومني و قیومی، 1386: 202). جدول (3-9) ماتریس چرخش یافته عاملی را نشان مي دهد.
ماتريس چرخش يافته اجزا198 شامل بارهاي عاملي هريك از متغيرها در عامل هاي باقيمانده پس از چرخش مي باشد. هر چقدر مقدار قدر مطلق اين ضرايب بيشتر باشد، عامل مربوطه نقش بيشتري در كل تغييرات (واريانس) متغير مورد نظر دارد (مومني و قیومی، 1386: 203).
در واقع چرخش عامل ها به منظور به حداكثر رساندن رابطه بين متغير ها و عاملها (عامل هاي مورد نظر)، محاسبه نمره199 عامل ها (بار عامل ها) است كه مقدار آن بايد بيشتر از 0.3 (به اعتقاد بعضي صاحب نظران بيشتر از 0.4) باشد (مومني و قیومی، 1386: 192).
جدول (3-9) نیز ماتریس چرخش یافته اجزا را برای متغیرهای «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949» نشان می دهد.
جدول 3-9: ماتریس چرخش یافته ی اجزا «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»
ابعاد مدل عاملي
اجزا

مستندسازی
وضعیت سازمان
کارایی مدیریت
یکپارچگی
تعهد مدیریت
ارتباطات
COM1
.154
.212
.486
.085
.291
.654
COM2
.044
.001
-.076
.121
.171
.831
COM3
.160
.253
.381
.184
.255
.614
COM4
.242
.210
.205
.267
.093
.758
INT1
.127
.163
.039
.838
.083
.169
INT2
.271
.215
.172
.714
.174
.038
INT3
.294
.105
.074
.623
.194
.365
INT4
.115
.228
.210
.796
.196
.143
SO1
.279
.632
.150
.259
.162
.048
SO2
.129
.815
.049
.148
.242
.156
SO3
.119
.742
.221
.083
.259
.181
SO4
.327
.683
.176
.330
.039
.073
MA1
.263
.245
.155
.171
.755
.193
MA2
.076
.235
5.412E-5
.227
.808
.104
MA3
.269
.228
.445
.153
.658
.227
MA4
.160
.061
.398
.109
.664
.341
DOC1
.687
.244
.141
.219
.211
.313
DOC2
.772
.205
.226
.180
.138
.237
DOC3
.771
.124
.154
.194
.240
.062
DOC4
.792
.258
.309
.193
.064
.025
ME1
.330
.111
.740
.046
.198
-.028
ME2
.241
.264
.522
.139
.410
.242
ME3
.143
.051
.752
.128
.092
.209
ME4
.147
.415
.625
.249
.062
.060
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.
با توجه به نتايج جدول (3-9)، مي توان به اين نتيجه رسيد كه عوامل مؤثر بر «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949» در 6 گروه طبقه بندي مي شوند كه اين گروه ها با توجه به «كل واريانس تبديل شده»، حدود 74% «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد:
ISO/TS 16949» را مورد بررسي قرار مي دهد.
ب) تحليل عاملي اكتشافي براي پرسشنامه «شاخص های کیفی (QI)»
نتایج تحليل عاملی 24 متغير بر اساس داده هاي استخراج شده از 217 پرسشنامه، به صورت زير بدست آمد. طبق خروجي اول در جدول (3-10)، شاخص آزمون KMO برابر 0.850 شده است (بزرگتر از 0.6 مي باشد) که نشانگر کفایت مقدار نمونه‌گیری است. همچنین با توجه اینکه مقدار sig آزمون بارتلت کوچکتر از 5% است، بنابراین می‌توان گفت تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است.

جدول 3-10: آزمون شاخص KMO و بارتلت اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»
شاخص KMO برای کفایت نمونه گیری
.850
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
3686.6

Df.
276

Sig.
0.000

در جدول (3-11) همه مقادير مربوط به اشتراك استخراجي بيشتر از 0.5 مي باشند كه نشان مي- دهد، نيازي به حذف متغير با اشتراك استخراجي يا ايجاد عامل جديد وجود ندارد.

جدول 3-11: اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»
متغير
اشتراکات اولیه
اشتراکات استخراجی
STM1
1.000
.529
STM2
1.000
.648
STM3
1.000
.543
STM4
1.000
.648
MW1
1.000
.836
MW2
1.000
.876
MW3
1.000
.895
MW4
1.000
.851
IS1
1.000
.610
IS2
1.000
.742
IS3
1.000
.516
IS4
1.000
.787
CS1
1.000
.838
CS2
1.000
.789
CS3
1.000
.818
CS4
1.000
.795
CMP1
1.000
.785
CMP2
1.000
.787
CMP3
1.000
.752
CMP4
1.000
.885
DPS1
1.000
.556
DPS2
1.000
.771
DPS3
1.000
.741
DPS4
1.000
.658
Extraction Method: Principal Component Analysis.
همانطور كه از جدول (3-12) مشاهده مي شود در اين مورد تمام عاملهاي 1تا 6 داراي مقادير ويژه بزرگتر از 1 هستند و در تحليل باقي ماندند. در واقع اين جدول بيان مي‏دارد كه سؤالات پرسشنامه، جمعاً 6 عامل با واريانس كل تبيين شده بيش از 73.5%، قادر به سنجش «شاخص های کیفی (QI)» بوده است.اين امر نشاندهنده ي روايي سازه مناسب سؤالات اين حوزه مي‏باشد.
جدول3-12: كل واريانس تبيين شده «شاخص های کیفی (QI)»
مؤلفه ها
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings
Rotation Sums of Squared Loadings

ارزش ويژه
درصد واريانس
واريانس تجمعي
ارزش ويژه
درصد واريانس
واريانس تجمعي
ارزش ويژه
درصد واريانس
واريانس تجمعي
مدیریت نیروی کار
8.477
35.321
35.321
8.477
35.321
35.321
3.470
14.457
14.457
بهبود فرایند مدیریت و کنترل
تولید محصول
3.186
13.276
48.597
3.186
13.276
48.597
3.281
13.669
28.126
بهبود شاخص رضایت مشتری
2.120
8.835
57.432
2.120
8.835
57.432
3.255
13.565
41.691
تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصولات/خدمات
1.502
6.260
63.691
1.502
6.260
63.691
2.822
11.759
53.450
ارتقاء تامین کنندگان
1.267
5.278
68.970
1.267
5.278
68.970
2.472
10.299
63.749
ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد
1.104
4.600
73.570
1.104
4.600
73.570
2.357
9.821
73.570
مطابق جدول (3-12)، عامل اول يعني «مدیریت نیروی کار» 14.45% ؛ عامل دوم، «بهبود فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول» در حدود 13.66%؛ عامل سوم، «بهبود شاخص رضایت مشتری» در حدود 13.56%؛ عامل چهارم، «تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصولات/خدمات» حدود 11.75%؛ عامل پنجم، «ارتقاء تامین کنندگان» حدود 10.29% و عامل ششم، «ایجادتفکر حمایتی در مدیریت ارشد» حدود 9.82% واريانس «شاخص های کیفی (QI)» را تبيين مي كند كه در واقع نشاندهنده ي ميزان اهميت عامل ها در تشكيل سازه ي «شاخص های کیفی (QI)» مي باشد. در ادامه ماتريس چرخش يافته عاملي اين حوزه ها آورده مي شود كه نشان مي‏دهد چه سؤالاتي و با چه بار عاملي به اين عامل ها مرتبط هستند. جدول (3-13) ماتریس چرخش یافته عاملی را نشان مي دهد.
جدول 3-13: ماتریس چرخش یافته اجزا «شاخص های کیفی (QI)»
ابعاد مدل
عاملي
اجزا

مدیریت
نیروی کار
بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل
تولید محصول
بهبود شاخص
رضایت مشتری
تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصولات/خدمات
ارتقاء تأمین کنندگان
ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد
STM1
-.046
.015
.111
.189
.148
.676
STM2
.011
-.006
-.163
.063
-.011
.786
STM3
-.138
.001
.164
.002
.020
.705
STM4
.080
.107
.063
.077
-.004
.788
MW1
.875
.112
.155
.055
.134
.112
MW2
.898
.142
.104
.148
.130
.015
MW3
.940
.047
-.028
.005
.024
-.086
MW4
.909
.059
.058
.022
.018
-.135
IS1
.044
.153
.249
.272
.670
.006
IS2
.144
.281
.160
.336
.709
.050
IS3
.048
.171
.286
-.148
.617
.020
IS4
.135
.267
.120
.260
.774
.127
CS1
.086
.189
.829
.250
.211
.022
CS2
.075
.198
.796
.208
.257
.025
CS3
.036
.178
.824
.216
.208
.129
CS4
.160
.285
.748
.312
.157
.077
CMP1
.164
.806
.110
.217
.220
.040
CMP2
.084
.807
.230
.221
.157
.055
CMP3
.009
.754
.204
.133
.347
.061
CMP4
.154
.852
.259
.215
.149
-.006
DPS1
.084
.039
.150
.678
.241
.083
DPS2
.049
.282
.241
.782
.126
.052
DPS3
-.003
.264
.246
.739
.087
.239
DPS4
.105
.307
.298
.669
.086
.098
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.
با توجه به نتايج جدول (3-13)، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه عوامل مؤثر بر «شاخص های کیفی (QI)» در 6 گروه طبقه بندي مي شوند كه اين گروه ها با توجه به «كل واريانس تبديل شده»، حدود 73.5% «شاخص های کیفی (QI)» را مورد بررسي قرار مي دهد.
3-7- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
در اين تحقيق از دو روش آمار توصيفي براي تحليل اطلاعات جمعيت شناختي و آمار استنباطي براي آزمون فرضيات استفاده شده است.
در بخش آمار استنباطی تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فنون تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر، انجام می شود که برای این کار از روش همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیات فرعی و از روش «مدل سازی معادلات ساختاری (برای تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر کل مدل)» استفاده خواهد شد.
3-7-1- ضریب همبستگی پیرسون
ضريب همبستگي يكي از معيارهاي مورد استفاده در تعيين همبستگي دو متغير مي باشد. ضريب همبستگي شدت رابطه و همچنين نوع رابطه (مستقيم يا معكوس) را نشان مي دهد. اين ضريب بين 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بين دو متغير، برابر با صفر مي باشد (مومني و قیومی،1386 :110).
ضريب همبستگي پيرسون200 (r)، روشي پارامتري است و براي داده هايي با توزيع نرمال يا تعداد داده هاي زياد استفاده مي شود. در صورتيكه تعداد داده ها كم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد از ضريب همبستگي اسپيرمن201 (rs)، استفاده مي شود. اين ضريب همبستگي مبتني بر مقادير اصلي نبوده و بر اساس رتبه داده ها محاسبه مي شود(مومني و قیومی، 1386: 111). در اين تحقيق، از ضريب همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزار SPSS 20 استفاده شده است.
3-7-2- مدل سازی معادلات ساختاری
3-7-2-1- ماهیت مدل سازی معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علٌی بین متغیرها بصورت منسجم کوشش های بسیاری در دهه ی اخیر صورت گرفته است. یکی از روشهای نویدبخش در این زمینه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل عاملی، تحلیل عامل، اعتبار سازه، مدیریت کیفیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدل سازی، معادلات ساختاری، معادله ساختاری، سابقه خدمت