پایان نامه با کلید واژه های تحلیل عامل، تحلیل عاملی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گذشته و تاريخي (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام‌شده است. روش پژوهش این تحقیق ازنظر ماهیت و محتوا از نوع ریاضی است که با استفاده از داده‌های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ی ریاضی پرداخته‌شده است.
جامعه آماری
الف) زمانی: قلمرو زمانی در این تحقیق اطلاعات سال 88-92 است، زیرا این تحقیق بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شرکت‌ها در مورد مدیریت سرمایه در گردش آن‌ها انجام‌شده است.
ب) مکانی: جامعه آماری عبارت است از: مجموعه‌ای از افراد، اشیاء؛ یا پدیده‌هایی که معین دوبه‌دو متمایز و اقلاً دریک صفت آماری مشترک باشند. ازآنجایی‌که شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران مشمول مقررات خاص سازمان بورس می‌باشند، انتظار می‌رود اطلاعات تهیه‌شده از سوی این شرکت‌ها از انسجام، قابلیت اعتماد و کیفیت بالاتری برخوردار باشند. لذا جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های منتخب فعال در صنعت مواد دارویی بورس اوراق بهادار تهران بوده است که طی دوره زمانی تحقیق کلیه اطلاعات مالی آن‌ها در بورس ارائه‌شده است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه شرکت‌های صنعت مواد دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرایط زیر باشد:
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه دوره مالی آن منتهی به اسفندماه باشد.
طی سال‌های موردمطالعه تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.
داده‌های موردنظر آن در دسترس باشد.
ج) موضوعی: در این پژوهش عوامل مؤثر بر تعیین سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در صنعت داروئی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی‌شده است. با اعمال محدودیت‌ها جامعه آماری به‌عنوان شرکت‌های منتخب بورسی، 22 شرکت تعریف‌شده است.
نمونه آماری
با توجه به اینکه در این تحقیق کل جامعه موردنظر موردبررسی قرار می‌گیرند و همچنین روش استنتاج توصیفی تحلیلی می‌باشد، لذا در این تحقیق نمونه‌گیری نداریم و کل اعضای جامعه مورد سرشماری قرارگرفته است.
روش گردآوری داده‌ها
1) روش مطالعه کتابخانه‌ای : از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده می‌شود . در این راستا کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، و مقاله‌های فارسی و انگلیسی موردبررسی و استفاده قرارگرفته است .
2) روش مطالعه اسناد و مدارک : به‌منظور دستیابی به داده‌های موردنیاز برای پردازش سوالات تحقیق، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه‌شده شرکت‌ها استفاده‌شده است . در این راستا، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی شرکت‌ها مورداستفاده قرارگرفته است .
3) کاوش اینترنتی : برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده‌شده است .
ابزار گردآوری داده‌ها
الف) فیش : برای ثبت و ضبط مطالب به‌دست‌آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه‌ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می‌کند، استفاده‌شده است.
ب) جدول : جهت تلخیص داده‌ها با استفاده از اطلاعات شرکت‌ها و با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط آن‌ها به سازمان بورس اوراق بهادار تهران از جداول تلخیص داده‌ها استفاده‌شده است .
روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‏ها
معمولاً در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی به دلیل ماهیت کار و مقیاس متغیرهای موردسنجش، با حجم زیادی از متغیرها (گویه ها) روبرو هستیم. از طرفی، محقق برای تحلیل بهتر و دقیق‌تر داده‌ها و رسیدن به نتایجی علمی‌تر و درعین‌حال عملیاتی‌تر، به دنبال آن است که ازیک‌طرف حجم داده‌ها را کاهش دهد و از طرف دیگر ساختار جدیدی را برای داده‌های خود تشکیل دهد و بر اساس فضای مفهومی دیگری، غیر ازآنچه خود در بخش چهارچوب نظری در نظر گرفته است، به تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج بپردازد. به عبارتی، در اینجا، محقق درصدد آزمون انطباق بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق می‌باشد.
هدف اصلی روش‌شناسی تحلیل عاملی، مطالعه نظم و ساختار موجود در داده‌های چند متغیره است. (توکر و مک کالوم، 1997،ص2000) 82یعنی تعیین تعداد و ماهیت عامل‌های مشترک و انگاره تأثیر آن‌ها بر ویژگی‌های سطحی تحلیل عاملی با آزمون انگاره همبستگی ( یا کوواریانس ) بین متغیرهای مشاهده‌شده اجرا می‌شود. در این تحلیل، متغیرهایی که همبستگی بالایی (چه مثبت و چه منفی) باهم دارند، احتمالاً تحت تأثیر عامل‌های یکسان هستند، اما متغیرهایی که نسبت به هم تقریباهمبستگی ندارند، از عامل‌های متفاوتی تأثیر می‌پذیرند (دی کاستر، 1985، ص25) 83. تحلیل عاملی تکنیکی آماری است که برای برآورد عامل‌ها یا متغیرهای پنهان (مکنون) ازیک‌طرف، و کاهش تعداد زیادی متغیر به تعداد کمتری عامل از طرف دیگر به کار می‌رود. بنابراین، روش تحلیل عاملی با این هدف به‌کاربرده می‌شود که حتی‌المقدور از تعداد زیادی متغیر مشاهده‌شده، شمار معدودی عامل بیرون کشیده شده که هر یک از این عوامل از روی متغیرها و معنی آن‌ها تفسیر می‌شوند. تحلیل عاملی شمار زیادی از متغیرها را به یک سری عامل‌های با حجم کمتر کاهش می‌دهد. به همین خاطر، روش تحلیل عاملی به‌عنوان یک روش مستقل و غیر وابسته، قلمداد می‌شود. یعنی درصدد فرض شناسایی یک متغیر وابسته نیست. دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد که هردوی آن‌ها با رایج‌ترین روش استخراجی یعنی روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی انجام می‌شوند. 1) تحلیل عاملی اکتشافی 2) تحلیل عاملی تأییدی
تحلیل عاملی اکتشافی
تحلیل عامل اکتشافی، رایج‌ترین شکل تحلیل عاملی است که توسط چارلز اسپیرمن در سال 1904 ابداع شد و در سال 1927 توسط خود او توسعه یافت.
در این نوع تحلیل عاملی، درصددیم تا ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها را کشف کنیم. پیش‌فرض اولیه محقق در این نوع تحلیل، آن است که هر متغیری ممکن است با هر عامل ارتباط داشته باشد. به عبارتی، محقق در این روش، هیچ تئوری اولیه‌ای ندارد وسعی می‌کند تا از بارهای عامل برای کشف ساختار عاملی داده استفاده کند.
بنابراین ما می‌توان گفت که دو هدف اصلی تحلیل عامل اکتشافی عبارت‌اند از :
1- تعیین تعداد عامل‌های مشترک که بر مجموعه‌ای از متغیرها تأثیر می‌گذارند.
2- تعیین شدت رابطه بین هر عامل و هر متغیر مشاهده‌شده .
تحلیل عاملی تأییدی:
مهم‌ترین هدف تحلیل عاملی تأییدی، تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف‌شده یا مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده‌شده است. به عبارتی، تحلیل عاملی تأییدی درصدد تعیین مسئله است که آیا تعداد عامل‌ها و بارهای متغیرهایی که روی این عامل‌ها اندازه‌گیری شده‌اند، با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار می‌رفت، انطباق دارد.

مدل تحقیق
در این بخش از روش تحقیق، مدل تحقیق به‌عنوان چارچوب کلی تعریف متغیرها، نحوه اندازه‌گیری، دسته‌بندی آن‌ها، رابطه بین متغیرها و نحوه برآورد این رابطه از دو بیان ریاضی و مفهومی استفاده‌شده است.

مدل مفهومی تحقیق

مدل ریاضی تحقیق
در این بیان با استفاده از نمادها و روابط ریاضی یا منطقی تعریف، اندازه‌گیری و ارتباط بین متغیرها تعریف‌شده است. رابطه کلی این تحقیق که به‌صورت یک مدل یک متغیره می‌باشد، به‌صورت زیر تعریف می‌شود :

Y=f(X_۱, X_۲,…………, X 1۱)
تعریف متغیرها و نحوه اندازهگیری آن‌ها
Y: سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش
X_۱: اهرم مالی
X_۲: رشد شرکت
X_۳: اندازه شرکت
X_۴: شرایط اقتصادی
X_۵: عینی بودن دارایی‌ها
X_۶: عمر شرکت
X_۷: سودآوری
X_۸: جریان نقدی عملیاتی
X_۹: تغییرات سود
X_۱۰: اندازه هیئت‌مدیره
X_۱۱: استقلال هیئت‌مدیره
نحوه اندازهگیری متغیرها
Y: سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش:با کسر بدهی‌های جاری از دارائی‌های جاری یک شرکت ، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید
X_۱: اهرم مالی:از طریق تقسیم کل بدهی به‌کل دارایی محاسبه می‌شود.
X_۱=(ها بدهی کل)/(ها دارایی کل)
X_۲: رشد شرکت:برای کنترل رشد شرکت از شاخص qتوبین(شاخص اقتصادی رشد شرکت) استفاده‌شده است:
X_۲=(بدهیها دفتری ارزش+سهام صاحبان حقوق بازار ارزش)/(شرکت‌های دارایی دفتری ارزش )

X_۳: اندازه شرکت:برابر با لگاریتم دارایی‌های شرکت می‌باشد.
X_۳=log(〖َAsset〗_t)
X_۴: شرایط اقتصادی:در این پژوهش از نرخ تورم به‌عنوان فاکتور شرایط اقتصادی استفاده‌شده است.
X_۵: عینی بودن دارایی‌ها:نسبت عینی بودن دارایی‌ها که برابر است با:
X_۵=〖PPE〗_(i,t)/(TotalAss〖et〗_(i,t) )
〖PPE〗_(i,t): اموال ماشین‌آلات و تجهیزات شرکتi در سال t
TotalAss〖et〗_(i,t): کل دارایی‌های شرکتi در سال t
X_۶: عمر شرکت:از تفاوت تاریخ تأسیس شرکت تا تاریخ جاری فعالیت شرکت محاسبه می‌شود.
X_۷: سودآوری: برابر با سود پس از کسر مالیات در پایان دوره می‌باشد.
X_۸: جریان نقدی عملیاتی: جریان نقد عملیاتی، وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی است که از صورت وجه نقد به دست می‌آید.
X_۹: تغییرات سود: از طریق تغییرات سود سال جاری از سود سال گذشته محاسبه می شود
X_۱۰: اندازه هیئت‌مدیره: تعداد اعضای هیئت‌مدیره در هریک از سنوات پژوهش.
X_۱۱: استقلال هیئت‌مدیره: اگر یک شخص واحد دارای این دو سمت باشد، از متغیر مصنوعی یک و در غیر این صورت از متغیر مصنوعی صفر استفاده می‌شود.
دسته‌بندی متغیرها
Y: متغیر وابسته
X_۱: متغیر مستقل
X_۲: متغیر مستقل
X_۳: متغیر مستقل
X_۴: متغیر مستقل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، تبدیل وجه نقد، سودآوری Next Entries دانلود مقاله با موضوع استان فارس، بیمارستان، توسعه گردشگری، خدمات درمانی