پایان نامه با کلید واژه های تحلیل داده، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه بپردازد. جامعه آماری با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده می تواند به گونه های مختلف تعریف شود(سرمد و همکاران، 1385: 177).
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر می باشد.
3-4. روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت خوشه ای تک مرحله ای می باشد.
در نمونه گیری خوشه ای گروهی از واحدهای نمونه ای جامعه که به دلایلی گرد هم می آیند و زیرمجموعه ای از جامعه را به وجود می آورند، خوشه ای را تشکیل می دهند که به نوبه خود یک واحد نمونه ای قلمداد می شوداگر در نمونه گیری ابتدا از بین این خوشه ها چند خوشه را به طور تصادفی انتخاب و کلیه واحدهای واقع در خوشه را مورد بررسی قرار دهیم گوییم تحقیق نمونه ای با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شده است. روش نمونه گیری خوشه ای به دو صورت تک مرحله ای و چند مرحله ای اجرا می شود. در تک مرحله ای عمل نمونه گیری با استفاده از خوشه فقط یک بار انجام می شود، در صورتی که در چند مرحله ای بیش از یک بار انجام می شود(عسگری،1380).

3-4. ابزار پژوهش:
با توجه به اینکه در این پژوهش از مدل چهار سطحی کرک پاتریک (واکنش، دانش، رفتار،نتایج) استفاده می شود، لذا از ابزار پژوهش متنوعی استفاده به عمل می آید. در این پژوهش هم از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و هم اینکه برای بیان نتایج از مطالعات موردی،( مصاحبه) استفاده شده است.
هنگامی که تعداد کاربرانی که باید مورد سوال قرار گیرند زیاد باشد و منابع مالی و زمان اجرای پژوهش محدودیت دارد، استفاده از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات توصیه می شود. پرسشنامه را می توان متداول ترین روش های پژوهش دانست. این روش انعطاف فوق العاده ای دارد و برای گردآوری اطلاعات درباره موضوع از جامعه مورد پژوهش به کار می رود. غالب تحقیقات در آموزش و پرورش به صورت پرسشنامه ای انجام می شود به منظور جمع آوری اطلاعات از یک تخصص خاص برنامه ریزی می کنند (دلاور، 3681: 216).
مصاحبه را می توان دارای رتبه و ارزش بالای از سایر روش ها دانست. زیرا یک روش کامل و از نظر اجرا امکان پذیر، قابل اعتماد و غنی است. مصاحبه چندکاربردی است و می توان از آن برای جمع آوری داده های کمی و کیفی بهره برداری کرد. از طریق مصاحبه می توان نیازهای اطلاعاتی فرد را به طور کلی، یا نیازهای اطلاعاتی آگاهی رسانی جاری وی را در موقعیت کاری اش تعیین کرد. زیرا مصاحبه با فرد در محیط کار او برای درک و شناخت نیازهای اطلاعاتی او اهمیت بسیار دارد(عباسیان و جنت، 1388).
3-4-1. پایایی:
پایایی37، بر اساس مفروضات نظریه کلاسیک آزمون، به عنوان رابطه نمره مشاهده شده با نمره واقعی یا عدم رابطه نمره مشاهده شده با خطای اندازه گیری تعریف می شود. به زبان دیگر می توان گفت که پایایی آزمون نشانگر آن است که تا چه اندازه نمره مشاهده شده آزمون، نمره واقعی را منعکس می کند. همچنین با توجه به اینکه نمره واقعی به لحاظ مفهومی متوسط بی نهایت اندازه گیری موازی است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که نمرات یک آزمون پایا دارای ثبات اندازه گیری است. بدین معنی که یک آزمون پایا اگر در شرایط یکسان چند بار اجرا شود، نمرات تقریباً یکسانی بدست می دهد(گرامی پور،1393).

3-4-2. روایی:
در پژوهشهای علمی تا جایی یک گزاره تأیید می شود که شواهد تجربی از کفایت و تناسب آن حمایت کنند. در یک تعریف سنتی، ابزار اندازه گیری تا اندازه ای اعتبار دارد که خصیصه ای که برای آن طراحی شده، اندازه گیری کند. در یک تعریف اخیر، اعتبار نوعی قضاوت وحدت یافته از میزان حمایت شواهد تجربی و مبانی نظری از کفایت و تناسب تصمیم هایی است که بر اساس نمرات آزمون گرفته می شوند. نکته قابل توجه این است که اعتبار آزمون قانون همه یا هیچ ندارد. این بدین معنی است که آزمون ها در علوم رفتاری معمولاً دارای درجه ای از اعتبار هستند(گرامی پور،1393).
ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه می باشد. ابزار پرسشنامه ای انعطاف فوق العاده ای دارد و برای گردآوری اطلاعات درباره موضوع از جامعه مورد نظر به کار می رود و همچنین ابزار مصاحبه، یک روش کامل و از نظر اجرا امکان پذیر، قابل اعتماد و غنی می باشد.
3-5. حجم نمونه :
حجم نمونه عبارت است تعداد محدودی از افراد جامعه که با روش مخصوصی از آن جامعه انتخاب شده باشند یا مجموعه عناصر تشکیل دهندۀ بخشی از جامعه است. به معنای کلی هر جزء یا زیر مجموعه ای از جامعه را می توان نمونۀ آن جامعه خواند(هومن، 1382،ص 209).
در این پژوهش، حجم نمونه بعد از پیش آزمون پرسشنامه محقق ساخته و برآورد واریانس متغیر های مورد مطالعه با استفاده از فرمول زیر بررسی می شود.

m= (〖1/96〗^(2 )×200×0/2)/(〖1/96〗^2 ×0/2 +199×〖0/05〗^(2 ) )=12
12 مدرسه که شامل 116 معلم می شود.

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها:
روش تجزیه و تحلیل این پژوهش شامل آمار توصیفی، استنباطی، شامل آزمون T مستقل و آزمون T تک نمونه ای و آزمون فریدمن خواهد بود.
تجزیه وتحلیل38 به منظور تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعات روشن، خوانا، مستدل و تفسیر پذیر به کار می رود به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف، بررسی وآزمون کرد(اشرفی ریزی،کاظم پور،1387: 145).
آمار توصیفی به آن دسته از روش های آماری گفته می شود که به پژوهش گر در طبقه بندی، خلاصه کردن، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات جمع آوری شده، کمک می کند. روش هایی که در آمار توصیفی به کار برده شده به سه گروه عمده به شرح زیر تقسیم می شوند:
1)تهیه وتنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار.
2)شاخص های مرکزی.
3)شاخص های پراکندگی(دلاور، 1389).
در آمار استنباطی هدف اصلی پژوهشگر، کسب اطلاع دربارۀ گروه های کوچک نیست، بلکه علاقه مند است که از طریق یافته های این گروه اطلاعات لازم را دربارۀ جامعه ای که این گروه کوچک را از آن انتخاب کرده است، کسب کند. هدف پژوهشگر، اغلب عبارت است از تعمیم اصول ویافته ها به نحوی که قادر باشد حوادث را تبیین و پیش بینی کند (دلاور، 1389).
تحلیل واریانس، یک آزمون آمار استنباطی است که تعیین می کند آیا بین میانگین های سه نمونه یا بیشتر تفاوت معنی دار آماری وجود دارد یا خیر. یعنی برای پی بردن به وجود یا عدم وجود تفاوت در بین میانگین های جوامع متناظر مورد استفاده قرار می گیرد. در علم اطلاع رسانی حالت های مختلفی وجود دارد که می خواهیم سه میانگین یا بیشتر را مقایسه کنیم و بنابراین از تحلیل واریانس استفاده می شود( واگان،1956. مترجمان: قانع و کوشا، 1384).
در این پژوهش از آزمون t تک نمونه ای جهت بررسی اثربخشی دوره های آموزشی در چهار سطح کرک پاتریک استفاده می شود و برای مقایسه گروهی معلمان، از آزمون tمستقل استفاده می شود و برای بررسی اعتبار سازه ای پرسشنامه تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار Amos استفاده می شود. و همچنین به منظور مقایسه میانگین رتبه ها در بین چهار متغیر از آزمون فریدمن در نرم افزار spss استفاده شده است و در پایان برای تحلیل داده های کیفی از نرم افزار Atlas.ti استفاده می شود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه :
در این فصل براساس سوالهای کلی تحقیق، اطلاعات و دادههای گردآوری شده از طریق مصاحبه، با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا مورد تحلیل عمیق قرار میگیرند. این روش یک روش استنباطی است که بهصورت منظم و عینی به تعیین ویژگیهای اطلاعات بهدست آمده پرداخته شد پس از اینکه مصاحبهها انجام گرفت متن مصاحبهها تدوین شد و سپس سوالات پژوهش در قالب مضمونبندی مشخص گردید و سپس نظرات هر یک از دبیران در مورد کلاس های دوره ضمن خدمت فاوا بیان شده است که در زیر به بررسی آنها می پردازیم. تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. حال در زیر به تحلیل داده های کمی «با استفاده از نرم افزاهای Spss,Amos» و کیفی «با استفاده از نرم افزارAtlas.ti» می پردازیم.
4-2. تحلیل داده های کمی:
تحلیل کمی یکی از روش های استدلال تجربی در باب فرضیات علمی است. تحلیل کمی استدلالی آماری است. این استدلال شواهد تجربی را برای ابطال یا قبول راه حل نظری مسئله در اختیار ما قرار می دهد. نتیجه تحلیل کمی نیازمند تحلیل تئوریک است و حتی می توانیم آن را معنا کاوی کنیم. ابزار تحلیل کمی، تکنیک های آماری است. در تحلیل کمی واقعه را از بیرون می کاویم. لذا در این فاز به تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار های spss و Atlas.ti پرداخته شده است، که در زیر گزارش داده شده است.
به منظور بررسی اعتبار سازه ای پرسشنامه مربوط به بررسی ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان بهبود روش های آموزش در کلاس درس با روش تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی به روش پیشینه درست نمایی با استفاده از نرم افزار ایموس (amos) نتایج زیر به دست آمده است.

.45
1.00
.34 .49
.33
.40
.63
1.00 .32
.65
.82
.36
.43 .50
.31
.40
1.00 1.00
.75 .72
.67
.48
.51 .51

1.17 1.00
.36
.47
.38
.50 .57

یک – تصویر 4-1 مدل تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی برای بررسی اعتبار سازه ای مدل ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت معلمان فاوا بر اساس مدل کرک پاتر

بر اساس طرح تحلیلی تصویر4-1مشاهده می شود که مرتبه اول و مرتبه دوم عامل ها و نشانگرهای مرتبط با هر عامل مرتبه اول همگی ارزش های t معناداری را دارند. شاخص اول هر یک از مولفه ها در چهار سطح با عدد بار عاملی یک محدود می شود و واریانس خطای آن با عدد صفر محدود می شود. این عملیات در تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی به منظور تعیین مدل انجام می شود.
– جداول شماره (4-1 تا 4-4) نتایج برآورد پارامترها در مدل تحلیل عاملی تایدی سلسله مراتبی را نشان می دهد.
جدول شماره 4-1 برآورد پارامترهای مدل در سطح واکنش را به صورت نموداری نشان می دهد.
جدول 4-1برآورد پارامترهای مدل در سطح واکنش
سطح معناداری
بار عاملی استاندارد شده
مقدار t
خطای استاندارد برآورد
بار عاملی خام
شاخص های اندازه گیری سطح واکنش
0/0005
0/350
4/003
0/112
0/450
تازگی داشتن
0/0005
0/500
0/0005
0/0005
0/500
رضایت داشتن
0/0005
0/425
5/038
0/096
0/486
علاقه داشتن
0/002
0/281
3/137
0/108
0/340
رضایت از زمان برگزاری
0/005
0/253
2/806
0/116
0/325
انگیزه ایجاد کردن
0/0005
0/342
3/906
0/103
0/402
رضایت از فضای آموزشی
0/0005
0/547
6/999
0/086
0/600
رضایت از نحوه بیان مطالب
همانطور که در جدول شماره 1-4 مشاهده می شود شاخص تازگی داشتن بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با0/450 صدم است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/112 هزارم است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 4/003 است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تازگی داشتن معادل با 0/350 می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص تازگی داشتن با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه واکنش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تازگی داشتن می تواند مولفه واکنش را به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، روش تحقیق، تربیت معلم، جامعه آماری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سطح معنادار، اولویت بندی