پایان نامه با کلید واژه های تحلیل داده، منابع انسانی، باشگاه های فوتبال، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

نفری اقدام شد. پس از اجراي مقدماتي ابزار و با استفاده از فرمول ضريب آلفاي كرونباخ، آن دسته از سؤال هایی که از پایای کافی برخوردار نبودند حذف و بجای آن سوالاتی جدیدی جایگزین شد. بنابراين پرسشنامه نهايي را سؤالات داراي پايايي مورد قبول تشكيل می دهند.
محقق به طراحي پرسشنامه اي براي بررسی موانع اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، اقدام نمود و در اختيار نمونه آماری قرار گرفت، پرسشنامه شامل مجموعه اي از پرسش ها مي باشند كه به صورت بسته (داراي مقياس) با مطالعه متون و مباحث نظري و استفاده از ديدگاه هاي صاحب نظران و نيز مساعدت راهنمايي استاد راهنما طراحي گرديد و به شكل حاضر درآمده است. نمونه اي از پرسشنامه ی پژوهش در پيوست قرار دارد.
پيش از اطمينان نهايي به ابزارهاي اندازه گيري و بكارگيري آنها در مرحله اصلي جمع آوري داده ها، ضرورت دارد كه پژوهشگر از طريق فنون تاكتيكي و علمي، اطمينان لازم را نسبت به روا بودن بكارگيري ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پيدا كند. در واقع روايي و پايايي ويژگي هايي هستند كه هر ابزار سنجش از جمله پرسشنامه و نيز مصاحبه بايد دارا باشد.
3-5-3) روایی پرسشنامه
مفهوم روايي به اين سوال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد ويژگي مورد نظر محقق را مي سنجد. يعني هنگامي كه به اميد مطالعه يك مفهوم، مجموعه اي از پرسش ها (يا يك ابزار اندازه گيري ديگر) را مطرح كنيم، چگونه مي توانيم اطمينان يابيم كه واقعاً به اندازه گيري همان مفهوم مورد نظر پرداخته ايم يا چيز ديگري را سنجيده ايم. بايد توجه داشت كه بدون آگاهي از روايي ابزار اندازه گيري، نمي توان به دقت و درستي داده هاي حاصل از آن، اطمينان يافت (سكاران-1388). موضوع روايي از آن جهت اهميت دارد كه اندازه گيري هاي نامناسب و ناكافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد. همان طور كه گفته شد در واقع روايي با اين سوال در ارتباط است كه آيا ما همان چيزي را كه در نظر داريم، اندازه گيري مي كنيم؟ (خاكي-1387)
به منظور سنجش روايي پرسشنامه، از روش روايي محتوا به طريق دلفي استفاده شده است. براي اين منظور در ابتدا پرسشنامه به منظور بررسی موانع اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، طراحي شده و سپس با استفاده از يك نمونه هادي و بر اساس ميانگين نظرات آنها تعديل شده و به شكل پرسشنامه حاضر در آمده است.

3-5-4) پايايي پرسشنامه
اعتبار يا اعتماد پذيري ابزار، ميزان پايايي و سازگاري آن را در اندازه گيري يك مفهوم نشان مي دهد. مفهوم اعتبار با اين امر سرو كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان، تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد. معمولاً دامنه ضريب اعتبار از صفر (0= عدم ارتباط) تا يك (+1= ارتباط كامل) مي باشد. روش هاي مختلفي براي اندازه گيري ضريب اعتبار ابزار اندازه گيري به كار برده مي شود از آن جمله مي توان به اجراي دوبار (روش بازآزمايي)، روش موازي (همتا)،روش تصنيف(دو نيمه كردن)، روش كودريچاردسون و ضريب آلفاي كرونباخ اشاره كرد (سكاران – 1388).
در پژوهش حاضر به منظور تعيين پايايي پرسشنامه با تاكيد بر همساني دروني سوالات از طريق ضريب آلفاي كرونباخ عمل شده كه با استفاده از نرم افزار SPSS19براي مجموعه سوالات مربوط به هر متغير اقدام گرديد. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي زير مجموعه سوال ها و واريانس كل را محاسبه كرد (سرمد و ديگران–1388).
براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه به تعداد 30 نفر از افراد جامعه آماري داده شده است و ضريب آلفاي كرونباخ با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد:
= (n/n-1) n (1- ∑sj2/s2)
كه در آن:
n= تعداد سوالات پرسشنامه، sj2= واريانس سوال و s2= واريانس كل تست مي باشد.
به منظور محاسبه پايايي پرسشنامه ها، قبل از توزيع نهايي آن 30 عدد از پرسشنامه ها بين صاحب نظران و كارشناسان صنعت مذكور توزيع گرديد كه در نهايت به كمك نرم افزار SPSS19 مقدار آلفاي كرونباخ برای عوامل داخلی 898/0، عوامل بیرونی خرد 864/0 و عوامل بیرونی کلان 880/0 می باشد. بنابراين مي توان گفت كه پرسشنامه ي فوق از اعتبار كافي برخوردار مي باشند. بدين معني كه پاسخ هاي داده شده ناشي از شانس و تصادف نبوده بلكه به خاطر اثر متغيري مي باشد كه مورد آزمون قرار گرفته است.

3-6) روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در واقع با استفاده از نرم افزارSPSS19هر متغیر در قالب جداول و شاخص های آماری توصیف می شوند. سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها،آزمون فرضیه ها و در کل برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری، بدلیل حضور متغیر میانجی از روش مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزارLISREL 8.53 استفاده خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

1-4) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزارSPSS19 وLISREL8.54 انجام گردیده است.

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
• توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
معتبر
زن
11
1/15

مرد
56
7/76

کل
67
8/91
بدون پاسخ
6
2/8
کل
73
100

نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان
باتوجّه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که جنسیت 1/15 درصد از پاسخ دهندگان زن و 7/76 درصد نیز مرد می باشند، همچنین 2/8 درصد از پاسخ دهندگان نیز به این گزینه پاسخ نداده اند.

• توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

جدول4-2) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
ديپلم
10
13.7
فوق ديپلم
8
11.0
ليسانس
34
46.6
فوق ليسانس
15
20.5
دكتري
6
8.2
کل
73
100

نمودار4-2) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان

با توجّه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که میزان تحصیلات 7/13 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 11 درصد فوق دیپلم، 6/46 درصد ليسانس، 5/20 درصد فوق ليسانس و 2/8 درصد نیز دکتری می باشد.

• توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع انسانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، باشگاه های فوتبال Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، کسب و کار، كارآفرینی، جامعه شناختی