پایان نامه با کلید واژه های تحلیل اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، فرایند پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

شایستگیهای پژوهشی که مورد تأکید بودند و بیشترین فراوانی را داشتند شناسایی شدند. شایستگیهای پژوهشی شناسایی شده در این مرحله با اطلاعات بدست آمده از مرحله ی قبلی همخوانی زیادی داشت. علاوه بر این شایستگیهای جدیدی نیز به فهرست قبلی اضافه گردید که با افزودن آنها و ادغام و متناسبسازی این شایستگیها بر اساس محتوا، فهرست شایستگیهای بدست آمده تکمیل و جامع گردید.

جدول 4-10: فهرست شایستگی های مورد نیاز پژوهشی معلمان حاصل از مرحله 1و2

فهرست شایستگیها
فراوانی در منابع علمی
فراوانی در مصاحبه با متخصصین پژوهش
فراوانی در مصاحبه با معلمان خبره
1
تشخیص و انتخاب مسئلهی پژوهشی و نوشتن بیانمسئله و ضرورت آن دقیقاً بر اساس موضوع تحقیق
4
5
10
2
طراحی و انجام کلی فرایند پژوهش
3
2
3
3
بررسی و تحلیل اطلاعات مربوط به پژوهشهای قبلی ، تلفیق اطلاعات و ارزیابی آن ها
4
5
9
4
کاربرد یافتههای پژوهشهای آموزشی در فعالیت های آموزشی
2
5
10
5
استفاده از روشهای مختلف تحقیق کمی و کیفی و تشخیص استفاده از بهترین روش تحقیق با توجه به شرایط
2
5
10
6
توانمندی در روشهای جستجو در منابع و پایگاههای اطلاعلاتی
1
4
8
7
توانایی استفاده از پیشنهادات پژوهشی تحقیقات قبلی

3
6
8
استفاده از روشهای تدریس مختلف برای آموزش محتوای دروس گوناگون

3
2
9
توانمندی در بررسی و درک ویژگیهای یادگیرندگان

2
4
12
تعریف متغیرهای پژوهش به صورت عملیاتی و مفهومی

4
8
13
نوشتن اهداف پژوهش بر اساس موضوع پژوهش
4
5
10
14
نوشتن سؤالات و فرضیات بر اساس اهداف پژوهش
4
5
10
15
تعریف و انتخاب جامعهی آماری مورد نظر

2
4
16
استفاده صحیح از روش های نمونه گیری متناسب با نوع پژوهش و فنون نمونه گیری در تحقیقات کیفی و کمّی

3
7
17
استفاده از روشها و فنون جمع آوری اطلاعات به طور صحیح
4
5
9
18
تسلط بر پارادایمهای مختلف تحقیق و زیربناهای نظری و فلسفی روشهای تحقیق درپارادایمهای مختلف

1

19
تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشی از طریق آزمونهای معناداری آماری و نرم افزارهای آماری، و نتیجهگیری از تحلیلها
2
2
3
20
بررسی روایی و پایایی ابزار جمع آوری دادهها

2
3
21
تدوین صحیح یک آزمون، اجرا و نمرهگذاری آن و تفسیر نتایج آزمونها

4
6
22
رعایت اصول اخلاقی که بایستی در طول انجام پژوهش رعایت شود و حفاظت از حقوق شرکت کنندگان در پژوهش

2
2
23
تدوین صحیح منابع و مآخذ

3
2
24
طراحی برنامهی زمانبندی و بودجهبندی بر اساس فعالیتهای خود
1

1
25
انجام کار گروهی و مشارکت با همکاران خود
3
4
8
26
مدارا کردن و رفع مقاومت افراد و جو عمومی جامعه در مقابل اجرای آزمونها و جلب بیشترین سطح همکاری افراد در آزمونها
1
1
3
27
نوشتن گزارش پژوهش، ارائهی پژوهش در کنفرانسها و یا نوشتن مقالهی پژوهشی برای مجلات علمی پژوهشی
1
4
6
28
درک لزوم و فواید استفاده از پژوهش در فعالیتهای آموزشی

1
7
29
نگرش مثبت به استفاده از پژوهش و به کار بستن یافتههای پژوهشی در آموزش و فواید آن

1
8

با بررسی جدول فوق، می توان نتیجه گرفت که شایستگیهایی که دارای بیشترین فراوانی هستند یعنی بیشتر از سایر شایستگیها مورد تأکید قرار گرفته اند به ترتیب شامل موارد زیر می باشند:
تشخیص و انتخاب مسئلهی پژوهشی و نوشتن بیان مسئلهای و ضرورت آن دقیقاً بر اساس موضوع تحقیق، نوشتن سؤالات و فرضیات بر اساس اهداف پژوهش، استفاده از روشها و فنون جمع آوری اطلاعات به طور صحیح، بررسی و تحلیل اطلاعات مربوط به پژوهشهای قبلی و تلفیق اطلاعات و ارزیابی آنها، کاربرد یافتههای پژوهشهای آموزشی در فعالیت های آموزشی، انجام کار گروهی و مشارکت با همکاران خود، توانمندی در روشهای جستجو در منابع و پایگاههای اطلاعلاتی، تعریف متغیرهای پژوهش به صورت عملیاتی و مفهومی، نوشتن گزارش پژوهش، ارائهی پژوهش در کنفرانسها و یا نوشتن مقالهی پژوهشی برای مجلات علمی پژوهشی، تدوین صحیح یک آزمون، اجرا و نمرهگذاری آن و تفسیر نتایج آزمونها، استفاده صحیح از روش های نمونه گیری متناسب با نوع پژوهش و فنون نمونه گیری در تحقیقات کیفی و کمّی، نگرش مثبت به استفاده از پژوهش و به کار بستن یافتههای پژوهشی در آموزش و فواید آن، استفاده از پیشنهادات پژوهشی تحقیقات قبلی، درک لزوم و فواید استفاده از پژوهش در فعالیتهای آموزشی، طراحی و انجام کلی فرایند پژوهش، تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشی از طریق آزمونهای معناداری آماری و نرم افزارهای آماری، و نتیجه گیری از تحلیلها، بررسی روایی و پایایی ابزار جمعآوری داده ها، تعریف و انتخاب جامعهی آماری مورد نظر، بررسی و درک ویژگیهای یادگیرندگان، استفاده از روشهای تدریس مختلف برای آموزش محتوای دروس گوناگون، تدوین صحیح منابع و مآخذ، مدارا کردن و رفع مقاومت افراد و جو عمومی جامعه در مقابل اجرای آزمونها و جلب بیشترین سطح همکاری افراد در آزمونها، رعایت اصول اخلاقی که بایستی در طول انجام پژوهش رعایت شود و حفاظت از حقوق شرکت کنندگان در پژوهش، توانمندی در طراحی برنامهی زمانبندی و بودجهبندی بر اساس فعالیتهای خود، تسلط بر پارادایمهای مختلف تحقیق و زیربناهای نظری و فلسفی روشهای تحقیق در پارادایمهای مختلف.
گام سوم: تهيه فهرست اوليه شايستگي‌ها: طي انجام دادن مرحله اول و دوم، فهرستي جامعی از شايستگي‌های پژوهشی مورد نیاز معلمان بدست آمد . معلمان بایستی در سطح مطلوب پژوهشی، در این حوزههای مشخص شده مهارت و تسلط کافی را داشته باشند. این شایستگیها در واقع همان شایستگیهای مطلوب پژوهشی معلمان میباشد.
گام چهارم: اعتباريابي شايستگي‌ها: در این مرحله فهرست اوليه شايستگي‌های پژوهشی که همان وضعیت مطلوب پژوهشی معلمان است تبديل به فرمت پرسشنامه گردید. این پرسشنامهی محقق ساخته بر اساس اطلاعات بدست آمده از مراحل قبلی ، یعنی بررسی مبانی نظری و نظر متخصصین پژوهش آموزشی و مصاحبه با معلمین دارای مدرک کارشناسی ارشد تهیه گردید. با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از این مرحله مشخص میگردد معلمان تا چه میزان از شایستگی پژوهشی برخوردار هستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در چه حیطههایی به آموزش پژوهش نیاز دارند. برای بررسی مؤلفهی تخصص پژوهشی از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش میتوان گفت معلمان در حیطههایی نیاز به آموزش پژوهش دارند که دارای تخصص و دانش پژوهشی کافی در این زمینه نیستند. پس از توزیع پرسشنامهها در میان معلمان و دریافت 180 پرسشنامه، دادهها به صورت کدگذاری در نرم افزار spss ثبت گردید. سپس برای تجزیه و تحلیل دادهها و اعتباریابی شایستگیها از آزمون t تکنمونهای استفاده گردید. نتایج این آزمون در جدول زیر گزارش شده است.

جدول 4-11: آزمون tتکنمونهای برای اعتباریابی شایستگیهای پژوهشی
شایستگی های پژوهشی
میانگین
میانگین متوسط هر مؤلفه
انحراف معیار
t
درجه آزادی
مقدار معناداری
تشخیص و انتخاب مسئلهی پژوهشی
36/9
6
56/1
77/28
179
000/0
طراحی و انجام کلی فرایند پژوهش
96/1
2
91/0
48/0-
179
62/0
نوشتن بیانمسئله و بیان ضرورت تحقیق دقیقاً بر اساس موضوع تحقیق
18/5
4
29/1
28/12
179
000/0
نوشتن اهداف پژوهش بر اساس موضوع پژوهش
86/2
2
73/0
81/15
179
000/0
نوشتن سؤالات و فرضیات بر اساس اهداف پژوهش
11/2
2
98/0
59/1
179
11/0
تعریف متغیرهای پژوهش به صورت عملیاتی و مفهومی
5
4
41/1
59/9
179
000/0
توانمندی در جستجو در منابع اطلاعاتی و بررسی مبانی نظری مربوطه و تلفیق اطلاعات و ارزیابی آنها
36/15
12
69/2
73/16
179
000/0
تعریف و انتخاب جامعهی آماری مورد نظر
86/1
2
85/0
17/2-
179
031/0
استفاده صحیح از روشهای نمونهگیری متناسب با نوع پژوهش و فنون نمونهگیری در تحقیقات کیفی و کمّی
60/5
6
93/1
74/2-
179
007/0
استفاده از روشها و فنون جمع آوری اطلاعات به طور صحیح
83/1
2
92/0
32/2-
179
021/0
استفاده از روشهای مختلف تحقیق کمی و کیفی و تشخیص استفاده از بهترین روش تحقیق با توجه به شرایط.
67/7
6
96/1
24/2-
179
027/0
تسلط بر پارادایمهای مختلف تحقیق و زیربناهای نظری و فلسفی روشهای تحقیق درپارادایمهای مختلف
47/3
4
30/1
38/5-
179
000/0
تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشی از طریق آزمونهای معناداری آماری و نرم افزارهای آماری و نتیجه گیری از تحلیل ها
32/6
8
17/2
33/10-
179
000/0
تدوین صحیح یک آزمون، بررسی روایی و پایایی ابزار، اجرا و نمرهگذاری آن و تفسیر نتایج آزمون ها
50/7
8
67/2
50/2-
179
013/0
رعایت اصول اخلاقی که بایستی در طول انجام پژوهش رعایت شود و حفاظت از حقوق شرکتکنندگان در پژوهش
48/7
6
65/2
53/7
179
000/0
تدوین صحیح منابع و مآخذ
13/2
2
1
78/1
179
07/0
طراحی برنامهی زمانبندی و بودجهبندی بر اساس فعالیتهای خود.
58/2
2
78/0
07/10
179
000/0
استفاده از پیشنهادات پژوهشی تحقیقات قبلی
36/5
4
84/1
88/9
179
000/0
کاربرد یافتههای پژوهش های آموزشی در فعالیتهای آموزشی
48/2
2
99/0
56/6
179
000/0
برخورداری از ویژگیهای فردی برای انجام پژوهش (از جمله: توانایی انجام کار گروهی، توانایی مدارا کردن با جو عمومی جامعه در مقابل اجرای آزمونها و جلب بیشترین سطح همکاری)
51/9
8
46/2
25/8
179
000/0
نگرش مثبت به استفاده از پژوهش و به کار بستن یافتههای پژوهشی در آموزش
72/5
6
32/1
44/17
179
000/0

نتایج آزمون tتک نمونهای نشان میدهد که معلمان از نظر تشخیص و انتخاب مسئلهی پژوهشی، نوشتن بیانمسئله و بیان ضرورت تحقیق دقیقاً بر اساس موضوع تحقیق، نوشتن اهداف پژوهش بر اساس موضوع پژوهش، تعریف متغیرهای پژوهش، رعایت اصول اخلاقی که بایستی در طول انجام پژوهش رعایت شود و حفاظت از حقوق شرکتکنندگان در پژوهش، طراحی برنامهی زمانبندی و بودجهبندی بر اساس فعالیتهای خود، استفاده از پیشنهادات پژوهشی تحقیقات قبلی، کاربرد یافتههای پژوهش های آموزشی در فعالیتهای آموزشی، برخورداری از ویژگیهای فردی برای انجام پژوهش، نگرش مثبت به استفاده از پژوهش و به کار بستن یافتههای پژوهشی در آموزش بالاتر از میانگین متوسط قرار دارند. همچنین از نظر طراحی و انجام کلی فرایند پژوهش، نوشتن سؤالات و فرضیات بر اساس اهداف پژوهش، تدوین صحیح منابع و مآخذ تفاوت معناداری با میانگین متوسط ندارند. از نظر تعریف و انتخاب جامعهی آماری مورد نظر، استفاده صحیح از روشهای نمونهگیری متناسب با نوع پژوهش و فنون نمونهگیری در تحقیقات کیفی و کمّی، استفاده صحیح از روشهای نمونهگیری متناسب با نوع پژوهش و فنون نمونهگیری در تحقیقات کیفی و کمّی، استفاده از روشها و فنون جمع آوری اطلاعات به طور صحیح، استفاده از روشهای مختلف تحقیق کمی و کیفی و تشخیص استفاده از بهترین روش تحقیق با توجه به شرایط، تسلط بر پارادایمهای مختلف تحقیق و زیربناهای نظری و فلسفی روشهای تحقیق درپارادایمهای مختلف، تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشی از طریق آزمونهای معناداری آماری و نرم افزارهای آماری و نتیجه گیری از تحلیل ها، تدوین صحیح یک آزمون، بررسی روایی و پایایی ابزار، اجرا و نمرهگذاری آن و تفسیر نتایج آزمون ها، پایین تر از میانگین متوسط قرار داشتند.
در ادامه، میزان آگاهی معلمان از شایستگیهای پژوهشی، با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی گردید، بدین ترتیب مشخص گردید که معلمان در کدام یک از شایستگیهای پژوهشی به آموزش نیاز دارند. به عبارتی دیگر نیازهای آموزش پژوهش به معلمان مشخص گردید. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین رتبهها ، تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 Pو 835/981 = )20)2χ).
نتایج جدول 4-12 نشان میدهد معلمان در تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشی از طریق آزمونهای معناداری آماری و نرم افزارهای آماری و نتیجهگیری از تحلیلها ، روشها و فنون جمعآوری اطلاعات،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، میانگین مجذورات، تحلیل اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فرایند پژوهش، منابع اطلاعاتی، تحلیل اطلاعات