پایان نامه با کلید واژه های تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

reports/ wto appellate bodies/ EC- bananas III (appellate body) . pdf , para . 190. Visited on 4.2.2008.
همچنین نهاد استیناف به تعهدات عدم تبعیض که در مواد (الف) (3) 10 و ماده 13 گات 94 و ماده (3)1 موافقت نامه واردات اشاره می کند.
43 یک اقدام زمانی از لحاظ قانونی تبعیض آمیز است که آشکارا از خواندن متن قانون، آئین نامه یا رویه چنین چیزی برآید. چنانچه از ظاهر قانون آئین نامه یا رویه ، تبعیضی برنیاید و از طرف دیگر در بازنگری از تمامی موضوعات راجع به اعمال اقدام معلوم شود که عملا ً یا واقعا ً منجر به تبعیض شده است در آن صورت چنین تبعیضی تبعیض دو فاکتو خواهد بود.
44 3- Appellate body report , ” Canada – autos ” , op . cit , para . 78.
45 1-“EEC-imports of beef ” :http://www.world trade law.net/reports/gatt panels/EEC- imports of beef (gatt panel) . pdf , para – (402 and 403) – visited on 405.2008 .
46 سابقا در اگوست 1948، اعضا متعاهد همراه با رئیس ، قاعده ای را تصویب کردند مبنی بر اینکه مالیات های کنسولی تحت شمول عبارت ” تعهدات از هر نوعی ” در ماده I:I گات 1947 در آید به نقل از Vanden bossche , peter , op .cit , foot notes 15.

47 2-” US – MFN foot wear ” :http://www.world trade law.net/reports/gatt panels/ us- mfn foot wear (gatt panel) . pdf , para. 608. Visited on 11.3.2008.
48 1-“US- customs user fee ” :http://www.world trade law. Net/reports / us- customs user fee (gatt panel ) . pdf, para 122. Visited on 11.3.2008.
49 2- Appellate body report , EC- ” bananas III “,op .eit , para 206.
50 3-Advantage
51 4-Ibidem
52 5- ” with respect to “
53 1-Appellate body report , ” Canada – autos ” , op . cit , para .79.
54 2-Agreement on safeguards
55 3-Vanden bossche , peter , op. cit , pp (638,9, 314)
56 4-Ibid, pp. (543 , 580 , 314).
57 5-” report of the group of exports on anti- dumpig and countervailing duties ” , BISD qs/194 at 198.
58 6-Vanden bossche , peter , op .cit , p. 314.
59 1-” like products “
60 2- “EC- asbestos “
61 3-” EC-asbestos ” :http://www.world trade law.net/reports/wto appellate bodies/ EC- asbestos (appellate body) . pdf, para .91 . visited on 11.6.2008.
62 4-” Canada – air crafi “
63 5-” Canada – air crafi ” :http://www.world tarde law.net/reports/wto appellate bodies / Canada – air crafi (appellate body) . pdf , para .153 . visited on 11.6.2008.
64 1-Ibid , para .92.
65 2-” accordion of likeness “
66 3-” japan alcoholic beverage II ” : http://www.world trade law. Net/reports/ wto appellate bodies / japan alcoholic beverages II (appellate body) . pdf , para .114.visited on 11.6.2008 .
67 4-” spain – unroasted coffe “
68 5-” Colombian mild ” , ” other mild ” ” (unwashed Arabica reobusta and other) ”
69 1-” spain – unroasted coffe ” : http://www.world trade law.net/reports/gatt panels/ spain – unroasted coffe (gatt panel) . pdf , paras . (406-409) . visited 11.7.2008.
70 2-Vanden bossche, peter , op. cit , p. 316.
71 3-” process or production method “
72 4-Vanden bossche , peter , op .cit , pp . (354-9).
73 5-” environmentally unfriendly manner”
74 6-” environmentally friendly manner”
75 7-Us- tuna (mexico) , http://www.world tarde law. Net/reports/gatt panels/ us – tuna (mexico) (gatt panel) pdf , para . 5.16
76 8-Vanden bossche , peter , op . cit , pp. (41.22)
77 9-Gatt panel report , ” spain – unroasted coffe ” , op . cit . para . 4.3.
78 ماده یک همچنین مقرر می کند که هر نوع مزیت اعطا شده از سوی هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی، نسبت به صادرات هر کشور دیگر ، بایستی فوری و بی قید و شرط به صادرات تمامی اعضا دیگر سازمان تجارت جهانی نیز اعطا شود.البته موضوع صادرات ندرتا ً با مشکل مواجه می شوند.
79 1-Working party report on the ” accession of hangry ” , l/3889 , adopted on 30 july 173, BISD 205/34 , para, 12.
80 2-” indonisia – autos “
81 3-” Indonesia – autos ” : http://www.world trade law.net/reports/wto panels/ Indonesia – autos(panel) . pdf , para . (14 , 146) . visited on 2.5.2008.
82 4-Appellate body report , ” Canada – autos ” , op. cit , para. 85.
83 5-Belgium – family allowances: http://www.world trade law. Net/reports/gatt panels/Belgium – family allowances (gatt panel) . pdf . para .3. visited on 2.8.2008.
84 6-Family allowance
85 1-Article XX of the GATT 1994 , entitled ” general exceptions ” , state:
Subject to the requirement that such measure are not applied in a manner which would constiture a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail , or a disguised nestriction on international trade, nothing in this agreement shall be consrued to prevent the adoption or enforcement by any (member) of measure:
a.necessary to protect public morals
b.necessary to protect human , animal or plant life or health
c. ….
d. necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisitions of this agreement , including those relating to customs enforcement , the enforeement of monopolice operated under paragraph 4 of article II and article XVII , the protection of patents , trade marks and copyrights , and the prevention of deceptive practices:
e. relaing to the products of prison labour,
f. imposed for the protection of national treasures of artistic , historic or archaeological value:
g . relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measure are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption …
86 2-” us – section 337 ” : http : // www. World tarde law. Net/reports/ gatt panels/ us- ection 337 (gatt panel) . pdf , para 59. Visited on 2.8.2008.
87 1-” us- gasoline ” : http:// www. World tarde law. Net/ reports/wto appellate bodies/ us- shrimp (appellate body) pdf, para . 18 visited on 20.8.2008.
88 2-Panel report, ” us – shrimp ” , op. cit , para .7.44.
89 3-Ibid , para .7.45.
90 4-” us – shrimp ” :http://www.world tarde law.net/reports/ wto appellate bodies/ us- shrimp (appellate body) pdf, para ,121. Visited on 20.8.2008.
91 5-Ibid , para .133.
92 1-Appellate body report, ” us- gasoline ” , op . cit , para .22.
93 2-Appellate body report , ” us- shrimp ” , on . cit , para .(119-20).
94 1-Appellate body report, us- gasoline , op. cit paras. (17-18).
95 2-Ibid , para .6.20.
96 3- ” Thailand – cigarettes ” : http://www.trade law.net/reports/gatt panels/Thailand – cigarettes (gatt panel) . pdf , para .73 , visited on 25.8.2008.
97 4-Panel report, ” ec- asbestos ” , op. cit , para 5.194.
98 5-Appellate body report . ec – asbestos , op . cit , para .162.
99 1-Gatt panel report, : ” Thailand – cigarettes ” , op. cit , paras (73,75)
100 2-Ibid , para .77.
101 3-Ibid , para. 78.
102 1-Ibid , para .81.
103 2-Panel report , ” us- gasoline ” , op . cit, para .6.22.
104 3-Ibid , para .6.25.
105 4-Panel report , ” ec – asbestos ” , op. cit , para .8.204. appellate body report , ” ec- asbestos ” , op . cit , para .168.
106 رای داده شد که هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم عنصر ضرورت در ماده (ب) 20 را متفاوت از عنصر ضرورت در ماده (د) 20 تفسیر کنیم.

107 2-Appellate body report , ” ec- asbestos ” , op . cit , para .172.
108 3-Ibidem
109 4-Ibid , para .174.
110 5-Ibid , para .178.
111 1-” korea – measures on beef ” : http://www.world tarde law.net/reports/wto appellate bodies/ korea- measures on beef (appellate body) . pdf , para .157. visited on 12.10.2007.
112 2-Panel report, ” us- gasoline ” , op. cit , para .6.33.
113 3-Ibid , para .164.
114 1-Vanden bossche , peter , op. cit , p.610.
115 2-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op . cit , para .128.
116 1-Appellate body report , ” us- shrimp ” , op . cit, paras .(129,130).
نهاد استیناف همچنین اشاره می کند که تاریخچه طرح ، نیت طراحان گات 1947 را مبنی بر استثنا منابع طبیعی زنده از قلمرو اعمال بند ز ماده 20 ثابت نمی کند. همچنین در گزارش های پانل گات 1947 در قضایای “us- Canadian tura ” و ” Canada – herring and salmon ” ماهی به عنوان یک منبع طبیعی تمام شدنی ذکر شده است.
117 2-Gatt panel report , ” Canada – herring and salmon ” , paras.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ایالات متحده، تجارت جهانی، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق ایران، شخصیت حقوقی، حقوق انگلیس، اتحادیه اروپا