پایان نامه با کلید واژه های بیمه عمر، حمل و نقل، محدودیت ها، حمل و نقل هوایی

دانلود پایان نامه ارشد

بعلاوه محدودیت های متعارف در رابطه با مالکیت و یا نحوه ی اداره و یا کاربرد شناور ، تحت پرچم کشور خاصی می باشد . محدودیت های متعارف عبارتند از :
1- تغییر ارادی سفر یا مسیر کشتی
2- کارهای مربوط به سکوهای حفاری نفت و گاز
3- کالا
4- خطرات مربوط به تأخیر کشتی و یا ظرفیت
5- کارهای مربوط به قراردادهای اتکایی
گاهی اوقات سایر استثنائات مربوط به خطراتی از قبیل ، قایق های بادبانی ، شناورهای چوبی ، شناورهایی که بیشتر از 20 سال از ساخت آن ها گذشته باشد ، شناورهای ماهیگیری، یدک کش ها و یا فقدان اجازه و درآمد ، و یا پوشش فقط شامل خسارت کلی و خطرات مسئولیت می شود و ارتباطی با بیمه نامه ی بدنه و یا مازد ارزش بدنه ندارند .
خطرات جنگ در ارتباط با بیمه نامه های باربری معمولاً ضمیمه ی همان قرارداد می گردد . اگرچه بهتر است که جنگ ، شورش ، آشوب و بلوا به صورت جداگانه تحت پوشش اتکایی قرار گیرد . در مواردی که بیمه نامه اصلی و جداگانه ای برای خطر جنگ صادر شده است ( مثلاً از طریق کلوپ های تخصصی ) بهتر است که پوشش های جداگانه ای هم برای اتکایی آن ها انجام پذیرد . 130

بند دوم- قراردادهای کالا
قراردادهای کالا معمولاً کلیه ی پرتفوی بیمه ی باربری شرکت بیمه واگذارنده ، شامل کلیه کالاها، مسکوکات و حتی روش های مختلف حمل را هم در برمی گیرد . بدین ترتیب قرارداد بیمه نه تنها حمل به وسیله ی دریا را شامل می شود ، بلکه حمل و نقل بین المللی زمینی و هوایی و حمل آن به وسیله ی پست را هم شامل می گردد. به دلیل این که بیمه گر اتکایی تمایل به اعمال کنترل بر تعهدات پذیرفته شده در قراردادهای اتوماتیک را دارد ( علی الخصوص قراردادهای اتکایی مازاد خسارت ) لذا برای تحقق این هدف سقف ظرفیت برای هر منطقه را نیز در مورد قراردادهای نسبی اعمال می نماید .

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر
عمده ترین خطر تجمع در مورد بیمه ی بدنه ی کشتی هنگامی بروز می نماید که شناورها در بندر قرار دارند. البته ممکن است در صورت بروز طوفان و گردباد در یک منطقه ی وسیع، به بیش از یک کشتی از کشتی هایی که تحت پوشش یک بیمه گر قرار دارد خساراتی وارد آید، در این خصوص مشکلات بیمه ی باربری کالا حادتر می باشد . مؤسساتی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت می نمایند، به جای این که برای هر محموله اقدام به اخذ پوشش بیمه ای جداگانه بنمایند، معمولاً اقدام به عقد بیمه نامه های « متغیر » و یا « بیمه های باز » می نمایند که براساس آن بیمه گر موافقت می نماید که پوشش اتوماتیک را برای کلیه ی محمولات که منطبق با شرایط موافقت نامه است ( از نقطه نظر نوع کشتی و یا مقصد و … ) مشروط به اعلام نوع و کیفیت محموله اعطاء نماید. در رابطه با صادرات، بیمه گر از طریق درخواست صدور اصل و یا گواهی های بیمه که به همراه سایر اسناد حمل صادر می شوند، سریعاً از وضعیت محموله مطلع می گردد. از طرفی مشکل عمده مربوط به واردات کالا می باشد، زیرا ممکن است مدت زمان بسیار طولانی از زمان صدور بیمه نامه بگذرد تا بیمه گر جزئیات مورد نظر به دستش برسد . در این حالت یک بیمه گر ممکن است تعهدات بسیاری را پذیرفته باشد و محمولات متعددی را که توسط او تحت پوشش قرار گرفته در یک شناور برای حمل بارگیری نموده باشند .

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما

بیمه ی هواپیما به عنوان یک رشته ی جدید بیمه ای از میان بیمه نامه های باربری و حوادث سربرآورد زیرا بسیاری از بیمه گران کار صدور آن را در این دو اداره انجام می دادند و هنوز هم این ادارات مقادیر معتنابهی بیمه نامه در رابطه با حمل و نقل هوایی صادر می کنند . مثلاً حمل و نقل هوایی کالا معمولاً تحت پوشش بیمه نامه ی باربری انجام می شود و بسیاری از بیمه نامه های حوادث شخصی که پوشش مورد نیاز مسافران هوایی را تأمین می کند در ادارات حوادث صادر می شود، و حال آنکه شرکت هایی که پرتفوی محدودی در رشته هواپیما دارند معمولاً اداره ی خاصی برای انجام امور هواپیمایی خود ندارند ولی شرکت هایی که پرتفوی قابل ملاحظه ای در رشته ی بیمه ی هواپیما دارند ، اقدام به تأسیس قسمت مستقل و مجزایی برای انجام امور بیمه ی هواپیما کرده اند. به دنبال افزایش قیمت چشمگیر بدنه ی هواپیما و مسئولیت و تعهدات اصلی و اساسی در طول دهه ی گذشته، لازم است که بیمه گران مستقیم و بیمه گران اتکایی تمامی دنیا در آن گونه پوشش ها و خطرات اصلی مشارکت نمایند .
در حال حاضر ، با توجه به گسترش و توسعه روزافزون تقاضاها نه بیمه و نه بیمه ی اتکایی و نه شرایط و وضعیت بازار می تواند به حالت ایستا و ثابت باقی بماند .
از خاصّه های بازار بیمه ی هواپیما حجم عظیم واگذاری مجددی است که در بازارهای بین المللی انجام می شود. مسئولیت های بسیار زیاد و عظیم که برای خطوط هوایی و همچنین تولیدکنندگان اصلی وجود دارد، باعث می شود که هم بیمه گران مستقیم و هم بیمه گران اتکایی تعداد محدودی از خطرات را تا سرحد امکان به صورت گسترده تقسیم نمایند. از طرف دیگر داد و ستد دو جانبه در این موضوع و در شیوه ی عملکرد بیمه های اتکایی هواپیما مرسوم نبوده و از اهمیت هم برخوردار نمی باشد.

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر
در سرتاسر گیتی ، شیوه و روش و الگوهای انجام اتکایی بیمه های عمر به طرق مختلف دگرگون شده است . یکی از شیوه های سنتی در بسیاری از کشورها، انجام امور اتکایی اختیاری متقابل بین شرکت های بیمه ی مستقیم بوده است. اگرچه این شیوه و روش کماکان ادامه دارد، اما در انگلستان و سایر مناطق جهان فشارهای وارده به منظور کاهش هزینه ها، باعث گردیده که روش و سیستم قراردادهای اتوماتیک جایگزین سیستم اختیاری شده و امروزه بسیاری از پوشش های اتکایی بیمه های عمر از طریق شرکت های اتکایی حرفه ای در زمینه ی بیمه های اشخاص انجام می پذیرد، اگرچه توسعه و گسترش در فرم و شکل قراردادهای اتکایی ارائه شده به وسیله ی بیمه گران اتکایی عمر ، خود به تنهایی نمایانگر تحول و دگرگونی در تقاضای پوشش اتکایی است.131

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر
حق بیمه های اتکایی عمر در مقایسه با اغلب رشته های غیر عمر ، بسیار اندک است و لذا بسیاری از کار اتکایی در همان بازارهای محلی انجام می شود و مقداری هم در خارج تحت پوشش بیمه گران اتکایی حرفه ای قرار می گیرد ولی در مقایسه با اتکایی رشته های غیر عمر از اهمیت کمتری برخوردار است .
داد و ستد متقابل بیمه ی اتکایی بین شرکت های بیمه ی مستقیم، عمده و اصلی، یکی از ویژگی های مهم بازار بیمه عمر است . اگرچه بیمه گران اتکایی بیمه های عمر ، در اغلب بازارهای پیشرفته ی دنیا به فعالیت مشغولند که علاوه بر ارائه ی تأمین و پوشش مورد نیاز شرکت های بیمه ی مستقیم، کلیه امکانات فنی و مشاوره ای را هم ارائه می دهند.

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر
بیمه ی اتکایی بیمه ی عمر در مقایسه با رشته های غیر عمر دارای وجوه اختلاف زیادی به شرح زیر است :
1- بیمه های عمر اصولاً درازمدت و دارای ویژگی غیر قابل ابطال بودن ( از طرف بیمه گر ) می باشند .
2- دارای کاربرد حق بیمه ی ثابت سالیانه است که :
الف- باعث توزیع خطر مرگ و میر ، هزینه های تحصیل بیمه نامه و هزینه های اداری در تمامی طول مدت بیمه نامه می گردد .
ب- و در نتیجه آن ، ذخایر در طول مدت اعتبار بیمه نامه جمع آوری می گردد تا آخرالامر به مصرف هزینه ی نهایی خسارت برسد .
3- گوناگونی و تنوع در ارائه ی پوشش های بیمه ای با عوامل پس اندازی از خاصه های ویژه ی انواع متفاوت بیمه نامه های عمر می باشد .
نیاز اولیه به پوشش اتکایی در بیمه نامه های عمر ، پوشش در مقابل خطر مرگ و میر است. بیمه گران بیمه ی عمر با دارا بودن آمار، سوابق خسارتی بسیار دقیق و قابل اطمینان به شکل جدول مرگ و میر، قادرند مشخص نمایند که چه تعدادی از بیمه شدگان یک پرتفوی بیمه ای در هر سال فوت خواهند کرد. مع هذا تعداد مرگ و میر واقعی در هر سال به دلایل متعددی ممکن است به طور قابل توجهی از تعداد مورد انتظار بیشتر باشد، اگرچه اینگونه نوسانات به تنهایی باعث پیدایش پوشش اتکایی نشده است.
هزینه ی خسارت ناشی از فوت یک بیمه شده برای شرکت بیمه برابر با سرمایه ی بیمه شده (بعلاوه سود حاصله ) منهای ذخایر مربوط به آن بیمه نامه است.132 اختلاف و وجوه تفارق بین خسارات واقعی و پیش بینی شده می تواند ناشی از علل زیرین باشد :
1- تغییر و دگوگونی در میزان و سطح جدول مرگ و میر؛ در اثناء چند دهه گذشته ادارات بیمه عمر در قالب کشورها از پایین آمدن درصد مرگ و میر سود برده اند و لذا اگر این روند تغییر پیدا کند تنها راه حل برای بیمه گران مستقیم در تعدیل حق بیمه قرار دارد نه در امر اتکایی این خطرات .
2- در واقع امراض اپیدمی، بلایا و خطرات طبیعی، جنگ و امثالهم می تواند باعث تحول و دگرگونی زیاد اما موقتی در شکل این الگو گردد. در کشوری مانند انگلستان که بیمه های عمر بسیار پراکنده و متداول است، تنها یک شرکت نمی تواند قربانی فاجعه به حساب آید و لذا بهترین راه دفاعی در مقابله با خطرات فاجعه، داشتن وضعیت مناسب از نقطه نظر ذخایر است.133 از طرف دیگر یکی از نویسندگان قدیمی بحث می کند که اینگونه نوسانات را می توان از طریق پوشش اتکایی تحت کنترل قرار داد که بهترین الگوی اتکایی برای این هدف ، پوشش مازاد نسبت خسارت است .134 اگرچه بسیاری از بیمه گران اتکایی و شرکت های بیمه واگذارنده دارای شک و تردید هستند که همان الگوی اتکایی مازاد زیان در مدت معین برای پرتفوی بیمه های اشخاص مناسب باشد .
3- کل پرتفوی بیمه ای ، یا بخش خاصی از این پرتفوی ، ممکن است شامل تعداد اندکی از بیمه گذارانی باشد که نتایج حاصله آن ممکن است تابع نوسانات اتفاقی بوده باشد.

گفتارسوم- قلمرو قرارداد
تعیین قلمرو قرارداد براساس شرایط و مذاکرات بعدی بین طرفین مشخص خواهد شد . ممکن است توافق گردد که کلیه بیمه نامه های صادره بیمه گر واگذارنده شامل قرارداد شود و یا اینکه :
1- قرارداد محدود به بعضی از رشته های خاص بیمه ای گردد ، از قبیل بیمه نامه های موقت و یا بیمه های عمر گروهی و یا ،
2- بیمه شدگان غیر استاندارد از شمول پوشش قرارداد استثناء شده و بیمه گر واگذارنده قرارداد اتکایی خاصی برای اینگونه بیمه نامه منعقد نماید و یا ،
3- اینکه شمول قرارداد منحصر به بیمه نامه های صادره منطقه و یا مناطق خاصی گردد .
امروزه عرف و شیوه متعارف در بازار بر این است که کلیه کارهای یک شرکت بیمه را تحت پوشش یک قرارداد قرار دهند . زمانی که پرتفوی بیشتر از یک منطقه در یک قرارداد تحت پوشش قرار گیرد ، پوشش بیمه ای ممکن است یا به ارز اصلی و یا یک ارز عمومی باشد . ( مانند دلار )

گفتار چهارم- سهم نگهداری
ظرفیت و سهم نگهداری مختلف و متفاوتی را می توان در قرارداد برای رشته های متفاوت بیمه های عمر معین و مشخص نمود . مثلاً شرکت های بیمه کوچک غالباً ظرفیت کمتری را برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی، در مقایسه با بیمه های تمام عمر و یا بیمه های مختلط پس انداز، تعیین می نمایند. ظرفیت و سهم نگهداری ممکن است براساس سن پیشنهاد دهنده بیمه عمر و یا براساس وضعیت غیراستاندارد بیمه شده، متغیر باشد . اگر ظرفیت نگهداری برای بیمه شدگان غیراستاندارد و خطرات خاص کاهش یافته و در قرارداد ذکر نشود، پوشش اتوماتیک قراردادی که به وسیله بیمه گر اتکایی ارائه می شود، به همان نسبت کاهش در ظرفیت واقعی بیمه گر واگذارنده را نشان می دهد .

گفتار پنجم- اتکایی
انجام امور اتکایی قبل از انعقاد قراردادهای اتکایی مجاز نیست اما به بیمه گر واگذارنده این اجازه داده شده که به اخذ قرارداد اتکایی مازاد خسارت فاجعه به منظور حفظ و حراست سهم خالص نگهداری خود اقدام نماید. در واقع ممکن است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، کشورهای عضو اوپک، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، صنعت بیمه، مشارکت در سود