پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، عقود معین، دانشگاه امام صادق (ع)، قراردادهای بیمه

دانلود پایان نامه ارشد

پس از انجام اتکایی فی مابین از اول سال 1366 نزد بیمه مرکزی ایران واگذار نمایند و بیمه مرکزی ایران مکلف است مازاد توان نگهداری خود و شرکت های بیمه را در حساب جداگانه تحت عنوان « حساب صندوق ملی اتکا » بخ تفکیک هر رشته بیمه نگهداری نماید .
2- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی
3- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .
4- ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسه های بیمه و حمایت از آن ها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت ناسالم و مکارانه ، همچنین براساس مواد 71-73 این قانون کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید 50% در رشته بیمه های زندگی و 25% در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران ، بیمه اتکایی نمایند و بیمه مرکزی ایران مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه ای که در ایران کار می کنند، تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرایط به آن ها واگذار نماید و لیکن آنچه مؤسسات بیمه به عنوان اتکایی قبول می کنند از شمول این ماده خارج است. مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می کنند، موظف خواهند بود معادل 30% از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکایی می نمایند، به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند و درصورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف نماید، مؤسسات مذبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند.
نحوه واگذاری بیمه اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه به وسیله شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.

1 – ایمرسون ، قرارداد های بیمه،1783
2 – کریمی . آیت . کلیات بیمه .1387
3 – همان
4 – کریمی . آیت . کلیات بیمه . 1387
5 – قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران
6 – ژوزف آمار،1925
7 – ایمرسون، قراردادهای بیمه،1783
8 – فایر،1951،ص 63
9 – هوشنگی،م،1352
10 – همان
11 – کریمی . آیت . کلیات بیمه .1387
1-رابرت ال کارتر- بیمه اتکایی- ترجمه هادی دستباز- 1390
13 – همان
14 – این قرارداد را به فرانسه Monde Entier و به انگلیسی Worid Wideمی نامند که در مقابل Home Treatyقرار می گیرد.
15 – به عقیده Allaz مولف کتاب بیمه اتکایی مازاد سرمایه علت این استثناء اختلافاتی است که از بعضی جهات بین قراردادهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد مثلا اختلافات از لحاظ سپرده ها و غیره همچنین عرف و عاداتی که در آمریکا رعایت می شود و نظیر آن در قراردادهای اروپایی نیست .ناگفته نماند که از لحاظ اصول کلیه قراردادها اعم از اروپایی مشابه هستند
16 – منبع پیشین ،صص140-129
17 – عارفه مدنی،حقوق بیمه،1386
18 – کاتوزیان،درس هایی از عقود معین(ج 2)،1389
19 – ماده216ق.م
20 – ماده 668ق.م
21 – منبع پیشین
22 – Retrocession
23 – پیکارد،عقد بیمه اتکایی،1913
24 – موری،حقوق بیمه،ص1936،174
25 – محمد هوشنگی،منبع پیشین، صص41-39
26 – ماده 694ق.م
27 – ماده 701 ق.م
28 – ماده 627ق.م
29 – کاتوزیان،درسهایی از عقود معین(ج2)،1390
30 – ماده 709ق.م
31 – این عمل حقوقی را به فرانسه Action Direct می نامند
32 – ایمرسون،160، 1917
33 – ویوانت،1989ص75
34 – کاتبیل،1952،ص32
35- فاید . حقوق بیمه . صفحه 63 . 1951
36 – هوشنگی محمد . بیمه ی اتکایی . 1352
37- ابرت لوئیس کارتر . بیمه اتکایی . ترجمه هادی دستبار . صفحه 3 . 1372
38- حقوق بیمه . عارفه مدنی . صفحه 29 . 1386
39 – صدیقی . 1371 . صفحه 87
40 – آقامحمدی . 1388 . صفحه 125
41 – حاج حسین . 1388 . صفحه 68-55
42- عرفانی . 1371 . صفحه 58-65
1- محمد خلیل صالحی،فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی،شماره62 ،1392
44 – اوترویل، 1383، صص328ـ 327
45 – کریمی،کلیات بیمه، 1372، ص30
46 – اورتویل،مبانی نظری و عملی بیمه، 1383
47 – دکتر ایرج بابایی . حقوق بیمه . صفحه35 . 1386
48 – م 185 ق.م
49 – م 186ق.م
50 – ایزد پناه . جزوه ی حقوق بیمه . دانشگاه امام صادق (ع) . صفحه 38
51 – حقوق بیمه . ایرج بابایی . صفحه 36 . 1386
52 – حقوق بیمه . ایرج بابایی . صفحه 38 . 1386
53 – حقوق بیمه . ایرج بابایی . صفحه 39 . 1386

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، صنعت بیمه، و رتبه بندی، رتبه بندی Next Entries منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، بیمه گذار، قهوه خانه ها، شرکت سهامی