پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، صنعت بیمه، مشارکت در سود

دانلود پایان نامه ارشد

لازم باشد که اینگونه پوشش اتکایی برای حفظ و حراست پرتفوهای کوچک در قبال نوسانات ناخوش آیند مرگ و میر اخذ گردد، علی الخصوص زمانی که پرتفوی بیمه ای از یک منطقه جغرافیایی کوچک و یا اجتماعات بسته و یا گروه های محدودی سرچشمه می گیرد که در معرض تجمع خطرات معین و مشخص قرار دارند .

گفتار ششم – نحوه عملکرد
باید بگوییم امروزه عرف نیست که شرکت بیمه واگذارنده اقدام به تهیه بردرو نماید . در عوض به محض تکمیل بیمه نامه اصلی که نیاز به پوشش اتکایی دارد یک گواهی اتکایی قطعی تهیه می گردد .
اگرچه ممکن است که بردرو تهیه نگردد ولی رسم و عرف بر این است که کپی اسناد و مدارک مربوطه(از قبیل فرم پیشنهاد ، گزارشات پزشکی ، تحقیقات و بررسی های متخصصین و مدارک و شواهد مربوط به وضعیت مالی بیمه شده ) در اختیار بیمه گر اتکایی قرار گیرد . این که چه اطلاعاتی باید در اختیار بیمه گر اتکایی قرار گیرد ، موضوع مذاکرات بعدی و تا حدود خیلی زیادی بستگی به ارتباط بین بیمه گر اتکایی و بیمه گر واگذارنده علی الخصوص وثوق و اطمینانی که بیمه گر اتکایی نسبت به متخصصان و کارشناسان بیمه گر واگذارنده و استانداردهای بیمه گری آن ها دارد ، دارای اهمیت ویژه و خاص است و لذا نیاز به اسناد و مدارک از یک قرارداد با قرارداد دیگر متفاوت است و ممکن است از ارسال کلیه اسناد و مدارک مربوط به هر واگذاری شروع شود و یا بیمه گر واگذارنده موظف گردد که اسناد و مدارک مربوط به بیمه نامه هایی که سرمایه آن ها از میزان معینی متجاوز است ، ارسال نماید و یا اینکه صرفاً به ارسال اسناد و مدارک مربوط به افراد غیراستاندارد بسنده گردد و یا اینکه صرفاً اسناد در زمانی ارسال شود که بیمه گر اتکایی درخواست ارسال ان ها را نموده باشد. به هرحال هر شکل و الگویی که گزینه گردد صرفاً کپی اسناد و مدارک جهت اطلاع بیمه گر اتکایی ارسال می گردد و اثری بر پوشش اتوماتیک اتکایی نخواهد داشت . از طرف دیگر ، اگر این اسناد و مدارک بیانگر موضوعات خاص باشد ، بیمه گر اتکایی آن ها را با بیمه گر واگذارنده در میان خواهد نهاد ومطابق آن درباب حق بیمه تصمیم گرفته خواهد شد.135
در پایان باید یادآور شد گونه های دیگر بیمه اتکایی، مثل اتکایی کشاورزی و اتومبیل و مهندسی و…. وجود دارد که در این نگارش به معرفی همین چند مورد بسنده میکنیم.
و من الله توفیق

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهاد

نتیجه گیری

اصل و پایه شروع این نگارش رسیدن به ماهیت بیمه اتکایی بود اما به رغم وسعت و اهمیت قراردادها و فعالیت های بیمه اتکایی در ایران متأسفانه تا به حال توجه کمی به این رشته از حقوق بیمه شده است . بسیاری از احکام و قواعد حقوقی مربوطه مبهم و نامشخص مانده اند . هرچند که قانون بیمه ایران در سال 1316 ه.ش تصویب شده و اصول کلی همه شاخه های بیمه را بیان نموده است و سابقه ای نزدیک به 80 سال دارد ، اما تعداد تالیفات بسیار ناچیزی از بیمه اتکایی در دست است آن هم نه بصورت اختصاصی بلکه تحت عنوان یک فصل و در حد چند صفحه، با این وجود بر آن شدیم تا ماهیت و آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی را بررسی نموده و نتایج علمی و عملی متناسب با اهمیت موضوع را بدست آوریم. پیچیدگی این امر تا بدان جاست که هنوز هم بسیاری از دادگاه های بین المللی آن را عقد ضمان و یا شرکت و یا وکالت می دانند. لیکن به دلایلی که در متن آورده شده است این امر هیچ کدام از عقود ذکر شده نمی باشد. عده ای آن را یک عقد معین و مستقل می دانستند که فارق از همه عقود ذکر شده و حتی مستقل از عقود بیمه می باشد . لیکن همان طور که گذشت این عقد یک عقد مستقل و معین نیست بلکه یکی از شقوق و شاخه های عقد بیمه می باشد لذا باید در رابطه با عقد بیمه اتکایی ماده اول قانون بیمه مصوب 07/02/1316 عقد بیمه را اینگونه تعریف نموده است : « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد »
با تعاریفی که در ابتدا از بیمه اتکایی ارائه گردید ، در باب ماهیت حقوقی بیمه اتکایی باید عنوان کرد : این نوع بیمه نیز عقدی ( قراردادی ) است که بین دو طرف منعقد می شود و در آن یک طرف بیمه گر و در مقابل، بیمه گذار است با این تفاوت که بیمه گذار در بیمه اتکایی (بیمه گر واگذارنده ) خود، بیمه گر در قرارداد بیمه اصلی است و متعهد به پرداخت خسارت به بیمه گذار دیگری است . به طور کلی می توان همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است برای عقد بیمه اتکائی نیز منظور داشت در بیمه مستقیم، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملاً از طریق بیمه گران توزریع خسارت صورت می پذیرد. در بیمه های اتکائی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت ناکافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته شده بویژه در مقابل خسارات فاجعه آمیز به همکاری با یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارتها مابین خود می پردازند.
خاصیت بارز و برجسته این قرارداد این است که بین بیمه گر اصلی(بیمه گر واگذارنده) و بیمه گر اتکایی منعقد می شود و هیچ ارتباطی با قرارداد ابتدایی ( اصلی ) ندارد و رابطه بیمه گذار با بیمه گر اصلی برقرار است و در صورت بروز خسارت بیمه گر اصلی است که در مقابل بیمه گذار مسئول است. در صورت بروز خسارت بیمه گذار اصلی نمی تواند علیه بیمه گر اتکایی دعوی طرح کرده و او را در ردیف خواندگان قرار دهد، به این دلیل که رابطه بیمه گر اتکایی و بیمه گر واگذارنده منفک از رابطه بیمه گر اصلی و بیمه گذار است، مگر اینکه این شرط در قرارداد بیمه اتکایی گنجانده شود که در صورت بروز خسارت، بیمه گر اتکایی در مقابل بیمه گذار اصلی مسئول است.
بواسطه وجود بیمه اتکایی ، فناوری ها و اطلاعات این رشته علمی در بین شرکت ها به سرعت در حال انتقال است ؛ پس شرکت ها می بایست هرچه سریعتر اقدام به بروز کردن خود نمایند تا نه تنها در عرصه بین الملل بلکه در عرصه داخلی نیز دچار لطمه نشوند .
در واقع در عرصه بیمه اتکایی باید گفت چون علمی است که روز به روز در حال تکامل می باشد پس متخصص این حرفه برای اینکه بتواند خلأ موجود در کارشناسی قراردادهای منعقد با شرکت های خارجی را پر کنند باید علم خود را به روز کنند زیرا برخلاف آنچه برخی فکر می کنند عامل اصلی پیشرفت یک شرکت بیمه فقط سرمایه زیاد می دانند باید گفت که نیروی انسانی ماهر و خبره و بروز از اصلی ترین عوامل بقا و پیشرفت یک شرکت بیمه است .
بیمه اتکایی از جمله عقودی است که خصوصیت و وجهه بارز آن تقسیم ریسک است و راهی برای انتقال مسئولیت از یک شرکت بیمه به شرکت بیمه دیگر است و هدف ان کاهش دادن اهمیت نسبی یا مطلق انحرافات و تقلیل بی نظمی هاست. بیمه اتکایی با کمک به تحمل شرایط نا مساعد ناشی از بروز خطرات سنگین، خطرات را در سطح وسیع و گسترده پراکنده می کند و با قبول سهمی از تعهدات بیمه گر، باعث افزایش ظرفیت وی می گردد و او را قادر می سازد تا خطرات بزرگتری را که قبل از وجود اینگونه خدمات اتکایی معمولا بیمه نمی نمود، تحت پوشش در آورد. این نوع بیمه از لحاظ سطح خدمات و محصولات به جهت شفافیت در فعالیت ها و تفاوت در روش های ارزیابی و برخورد باریسک و توزیع مازاد و منافع و جلوگیری از بروز خسارات جبران ناپذیر در سرمایه گذاری از سایر بیمه ها پیشتازتر و متمایز تر است. در بیمه اتکایی مشارکت در سود و حق بیمه بر اساس فرمول های جهانی است و لیکن در نظام هایی که سیستم حقوق اسلامی در آن مجری است(که حقوق ایران نیز به استناد اصل 44 قانون اساسی از آن مستثنی نیست) در محاسبه باید از روش هایی سود جست که از مواردی همچون ربا و غرر و میسر و… جلوگیری کرد، زیرا این موارد علاوه برآنکه خلاف بین شرع است از لحاظ حقوقی نیز دچار اشکال است و موجبات بطلان این عقد را مطابق قواعد عمومی قراردادها فراهم می آورد . لازم بذکر است که علیرغم بکارگیری قاعده گذاری ها و قانون نویسی ها در باب بیمه اتکایی، هنوز نیاز به توجه بیش از پیش به این بیمه کارآمد با توجه به توسعه روزافزون صنعت بیمه و حجم بالای مخاطرات به سبب پیشرفت فناوری های نو، احساس می شود.
حال برای رسیدن به مزیت های این عقد باید شناخت کاملی از آن پیدا کرد. این عقد به دو صورت اتکایی اجباری و اختیاری است، که بخش اجباری آن خود دو به قسمت قانونی و قراردادی تقسیم میشود. قانون گذار برای اینکه شرکت بیمه مرکزی تسلط بر فرایند بیمه ای کشور داشته باشد و علاوه بر آن به جهت اطمینان به وجود یک پشتوانه قوی برای شرکت های داخلی در صورت بروز حوادث، تصمیم بر آن گرفت که در حوادث مربوط به بیمه های اشخاص 50 درصد حق بیمه را و در حوادث مربوط به بیمه های خسارت 25 درصد حق بیمه ها را بصورت اجباری اتکایی نماید. حال اگر شرکتی ظرفیتش پر شده باشد، یا این مقدار اتکایی اجباری را در رشته خاصی کم بداند، یا در مورد خاصی ریسک خیلی بالا باشد مثل یک کشتی تجاری بزرگ و ….. شرکت بیمه در صدد آن است که این ریسک را بیش از پیش سر شکن نماید ودر مواردی هم ظرفیت خود رابالا ببرد لذا اقدام به واگذاری بیمه اتکایی اختیاری می نماید. بیمه اتکایی چه اجباری و چه اختیاری، با دو روش صورت می پذدیرد، یکی نسبی و دیگری غیر نسبی یا مازاد خسارتمی باشد. همان گونه که آورده شد مازاد خسارت هفت گونه است که در این نوع خسارت، مبلغ بیمه شده حق بیمه و خسارت به نسبت درصدی که از قبل تقسیم شده بین دو طرف تقسیم می شودحال آنکه مشخصه قرارداد های مازاد خسارت آن است که مسئولیت دو طرف بر اساس خسارت تعیین می شود بدین معنی که تا یک سقف خاص از خسارت را بیمه گر واگذارنده می دهد و از آن بیشتر را بیمه گر اتکایی باید بپر دازد. حق بیمه نیز در این نوع عقد تابعی است از ماهیت و اندازه پوششی بیمه ای است که بیمه گر اتکایی پذیرفته است. این سیستم هزینه قطعی خسارت نامیده می شود زیرا میزان خسارت از نظر بیمه گر اتکایی با توجه به تجربه خسارتی گذشته قطعیت خواهد داشت. این نوع بیمه نیز به سه فرمول اجرا می شود که در متن نگارش به تفصیل آمده است. متداول ترین شیوه های اجرای اتکایی نسبی استفاده از عقد اتکایی مشارکت و مازاد سرمایه می باشد که به تفصیل بیان شد. عقد اتکایی مشارکت بیشتر در زمینه اموال و مسئولیت بکار می رود و مازاد سرمایه نیز بیشتر در باب ریسک های صنعتی و بازرگانی بزرگ کاربرد دارد.
اگرچه با توجه به انواع قراردادهای بیمه اتکائی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گران اتکائی متمایز می باشد اما ملاحظه گردید که مهمترین تعهد واگذارنده، پرداخت حق بیمه و مهمترین تعهد بیمه گر اتکایی نیز پرداخت خسارت می باشد.
شرکت های بیمه، منفعت را در شناسایی خطر می دانند آنها با سپردن بیمه به بیمه گران اتکایی خطر را توزیع می کنند، سرمایه قابل دسترس خود را با کارآیی بالاتری به کار برد، و ظرفیت صدور بیمه را افزایش دهد. عقد بیمه اتکائی به بیمه گر واگذارنده کمک می کند تا به یک الگوی خطر مطلوب و سنجیده دست یابد. در عین حال بیمه گر و واگذارنده اولیه بدون در نظر گرفتن تحصیل بیمه اتکائی مسئول پرداخت کلیه خسارات به بیمه گذاران خواهد بود.
امروزه انکار عقد بیمه اتکایی را می توان به منزله انکار موجودیت کل صنعت بیمه تلقی نمود زیرا عقد بیمه اتکایی شرکتهای بیمه مستقیم نه تنها قادر به گسترش خدمات خود نخواهند بود بلکه به راحتی می توانند در معرض خطر ورشکستگی نیز قرار می گیرند.
در عقد بیمه اتکایی اصولی حاکم است که باید مورد توجه قرار گیرد هر چند در قوانین مربوطه و یا در قرارداد های فی مابین طرفین به آن اشاره ای نشده باشد. درواقع برخی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه عمر، حمل و نقل، محدودیت ها، حمل و نقل هوایی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، صنعت بیمه، و رتبه بندی، رتبه بندی