پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش شرکت، جریان نقدی آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

ش گذاري شرکت و پيش بيني قيمت سهام در تحقيقات فعال و روزانه در حوزه مالي است. مدل هاي ارزش گذاري حرفه اي و مورد نياز و مناسب باعث تصميم گيري بهينه سرمايه گذاران ، کاهش ريسک انتخاب هاي نادرست و تخصيصي منابع به صورت کارا مي شود. هدف اين تحيقق معرفي مدل توانمند تر در فرايند ارزش گذاري شرکت است، تا مديران ، سهامداران، و ساير ذينفعان اين مدل را براي ارزش گذاري شرکت به کار گيرند زيرا ارزش گذاري شرکت در ايران فعلاً غير کارشناسانه انجام مي پذيرد و اين تحقيق مي تواند قيمت را به قيمت کارشناسانه نزديک کند.
دلايل اهميت مدل هاي ارزش گذاري
همان طور که اشاره شد دقت مدل هاي ارزش گذاري براي سهامداران ، مديران ، تجزيه و تحليل گران ، شرکت هاي سرمايه گذاران از اهميت زيادي برخوردار است. به هر حال مي توان دلايل اهميت مدل هاي ارزش گذاري را در موارد زير خلاصه کرد.
ابتدامي توان گفت که با توجه به فرايند خصوصي سازي و کاهش تصدي گري دولت وجود مدل مناسب براي ارزش گذاري شرکت يک امر بسيار مهم تلقي مي شود.
دوم به دليل پيشرفت هاي تکنولوژي ، آزاد سازي بازار هاي مالي ، آزاد سازي معاملات و ساير اصلاحات ساختاري به ويژه در زمينه ي مقررات زدايي بخش قيمت گذاري و حذف محدوديت هاي مربوط به مالکيت، نحوه سرمايه گذاری در ميان شرکت هاي ملي و فرا ملي پيچيدگي خاص خود را يافته است .
سوم، با توجه به اينکه ايران در زمينه ي کارايي بازار سرمايه اقدامات مناسبي انجام داده است لذا اين مدل ها از جمله مدل سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد توانائي لازم رادر ارزش گذاري شرکت ها فراهم مي آورد.
چهارم، به دليل امکان سودآوري مناسب در بازار سرمايه در سال هاي اخير و جاري شدن سرمايه از ساير بازار ها از جمله بازار طلا، بازار ارز ، بازار مسکن و غيره به بازار سرمايه لذا صاحبان اين سرمايه ها که سرمايه ي خود را از بازاري وارد بازار ديگر مثل بازار سرمايه مي کنند بايد مدل مناسب جهت ارزش گذاري شرکت ها انتخاب کنند که مدل سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد مي تواند مورد استفاده اين سرمايه گذاران قرار گيرد.
نتايج مدل هاي ارزش گذاري به اختصار
تخصيص بهينه ي منابع توسط سرمايه گذاران.
متضرر نشدن سرمايه گذاراني که فاقد دانش کافي و تجربه کافي در سرمايه گذاري در بازار سرمايه هستند.
کسب سود مناسب از قيمت سهام بدون پرداخت هزينه ي اضافي.
جاري شدن سرمايه از ساير بازار ها (بازار مسکن ، طلا ، ارز) به بازار سرمايه به دليل پيش بيني ارزش شرکت به طور مناسب.
مدل هاي ارزش گذاري مناسب باعث بسيج منابع به سمت بازار سرمايه مي شود چرا که اين اطمينان براي سرمايه گذاران در ساير بازار ها وجود دارد که توان پيش بيني ارزش شرکت به طور مناسب با استفاده از مدل مناسب وجود دارد و مي توان با پيش بيني مناسب ارزش يک شرکت ،سود مناسبي به دست آورد. اگر مدلي باشد که ارزش شرکت را بهتر پيش بيني کند باعث مي شود که سرمايه گذار قسمت اعظم سرمايه خود را در آن منبع مصرف کند تا نتيجه ي بهتري به دست آورد.
1-4 هدف تحقيق
اين تحقيق درصدد روشن ساختن اين سوال است که :
آيا در فرايند ارزش گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دقت مدل سود باقيمانده از مدل جريان نقدي آزاد توانمند تر است؟
در راستاي پاسخ به سوال فوق تلاش مي گردد ابتدا داده هاي مربوط به دو مدل از صورت هاي مالي شرکت ها و يادداشت هاي همراه جمع آوري و سپس در مدل پياده سازي گردد و سپس با قيمت موجود در تالار بورس مقايسه و هر مدلي که خطاي پيش بيني کمتري داشته توانمند تر است.
1-5 روش تحقيق
روش تحقيق ، به دليل عوامل و متغيرهاي مؤثر گوناگون و متعدد در روابط بين پديده های علوم انساني و اجتماعي متنوع مي باشد. بنابراين محقق با توجه به اهداف و نيازهاي تحقيق و امکانات و شرايط موجود به دنبال بهترين روش براي انجام تحقيق است. محقق بايد باتوجه به ماهيت موضوع و متغيرهاي تحقيق مناسب ترين روش را انتخاب و بکار گيرد. و مناسب ترين روش تحقيق ، روشي است که دقيق تر و صحيح تر از روش هاي ديگر براي کشف واقعيت تحقيق باشد.
در اين تحقيق ، روش انجام تحقيق اسنادي و کتابخانه اي بوده و با استفاده از صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اساتيد حسابداري ، و با استفاده از کتب ، نشريات ، مجلات ، اينترنت و بوِيژه پايگاه هاي اطلاع رساني سازمان بورس و اوراق بها دار تهران و ساير منابع ، داده هاي تحقيق جمع آوري مي شود.
اين تحقيق به مقايسه مدل هاي ارزش گذاري سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد در فرايند ارزش گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته که با توجه به اينکه هدف تحقيق انتخاب مدل برتر براي ارزش گذاري شرکت ها است لذا به اين منظور بايد مدلي که دقت بالاتر دارد انتخاب شود.
ما مدل دقيق تر را با MSE مدل ها مشخص مي کنيم ، MSE توان دوم ميانگين خطا است. مدلي که MSE پايين تر داشته باشد برتر است براي پردازش داده ها و انجام آزمون هاي آماري از آزمون رتبه علامت دار (wilcoxon) استفاده شده است.
در اين تحقيق از روش مطالعه کتابخانه اي براي مطالعه پيشينه ي تحقيق استفاده شده است و منابع علمي تحقيقي شامل مقالات خارجي و داخلي ، پايان نامه ها ، کتب ، نشريات حرفه اي معتبر و همچنين پايگاه هاي اينترنتي معتبر است.
با توجه به فرضيه تحقيق مدل مناسب مدلي است که MSE کمتر داشته باشد به عبارت ديگر خطاي پيش بيني کمتري با مقدار واقعي تالار بورس داشته باشد.
1-6 فرضيه تحقيق
در فرايند ارزش گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دقت مدل سود باقيمانده از مدل جريان نقدي آزاد توانمند تر است.

1-7 فرض H_0 و H_1
فرض H_0 گاه ادعا و گاه نقيض ادعا مي باشد ولي قاعده کلي بر اين است که هنگامي که مساوي داشته باشيم به فرض H_0 مربوط مي شود و اگر فرضيه که در واقع يک ادعا است مساويباشد به H_0 ناميده مي شود و اگر فرضيه پژوهش علامت مساوي نداشته باشد H_1 و در واقع نقيض ادعا شناخته مي شود و 〖 H〗_1مقابل H_0 است يعني اگر فرضيه اي داراي علامت مساوي باشد نقيض آن فرضيه در 〖 H〗_1تعريف مي شود (عادل آذر ، 1389).
1-7-1 فرض H_0 و H_1 فرضيه
در فرايند ارزش گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دقت مدل سود باقيمانده حداکثر برابر مدلجريان نقدي آزاد است.µ_2≥µ_1 : H_0
در فرايند ارزش گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دقت مدل سود باقيمانده کمتر از مدل جريان نقدي آزاد است.µ_2˃µ_1 : H_1
لازم به ذکر است کهµ_1 میانگین خطای مدل سود باقیمانده وµ_2ميانگين خطاي پيش بيني مدل جريان نقدي آزاد است.
1-8 جامعه و قلمرو آماري تحقيق
با توجه به اينکه موضوع تحقيق مقايسه ي مدل ارزش گذاري سود باقيمانده با جريان نقدي آزاد در فرايند ارزش گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد بنابراين جامعه آماري تمامي شرکت هاي مشغول به فعاليت در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد که از ابتداي سال 1386 تاکنون مشغول به فعاليت هستند. اين تحقيقداده هاي اين شرکت ها را که از سال مالی 1386 تا پايان سال مالی 1390 وجود دارد را مورد ارزيابي قرار مي دهد.
نمونه آماري شامل 103 شرکت از شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد
1-9 روش تجزيه و تحليل داده ها
اين تحقيق به مقايسه ي مدل سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد در فرايند ارزش گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و چون تحقيق حاضر از نوع مقايسه اي است لذا بايد فرضيه موجود ابتدا براساس فرض هاي آماري H_0 و H_1 تعريف شود و سپس با استفاده از آماره یZ به روش (Wilcoxon) و مقدار بحرانی بدست آمده از جدول نسبت به رد و تأييد فرضيه پرداخت.
براي اين تحقيق از اسناد و مدارک مالي و گزارشات منتشره از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. منابع مورد استفاده در اين تحقيق شامل موارد زير است:
صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه حسابرسي شده.
لوح هاي فشرده منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران شامل اطلاعات مالي و اعلاميه هاي شرکت ها.
پايگاه هاي اينترنتي از جمله پايگاه اطلاع رساني بورس اوراق بهادار تهران.
در اين تحقيق براي مطالعه پيشينه ي تحقيق از روش مطالعه کتابخانه اي استفاده شده است و منابع علمي تحقيق شامل مقالات خارجي و داخلي ، پايان نامه ها ، کتب ، نشريات حرفه اي معتبر و همچنين پايگاه هاي اينترنتي معتبر است.
براي آزمون تحقيق از روش رتبه ي علامت دار (Wilcoxon) استفاده شده که اين روش براي نمونه هايn≥15توزيع T^+ را نورمال فرض مي کند و با استفاده آماره z و مقدار بحراني که از جدول پيوست به دست مي آيد تصميم گيري مي کند، آماره z به اين صورت محاسبه مي شود.
Z=(T^+-E(T^+))/√(V(T^+))
و در آن T^+ مجموع رتبه هاي تفاضل مثبت است و برابر است با مجموع رتبه ها با علامت + است ، E(T^+)و از فرمول(n(n+1))/4به دست مي آيد و V(T^+) واريانس T^+ است که از فرمول (n(n+1)(2n+1))/24به دست مي آيد.
مدل اقتصادی مورد استفاده درتحقیق شامل دو مدل سود باقیمانده وجریان نقدی آزادبه شرح زیر است
مدل سود باقیمانده:
V_AE 〖=IC〗_BV×∑_(t=1)^T▒〖(1+WACC)〗^(-t) 〖AE〗_t+〖(1+WACC)〗^(-T) 〖TV〗_AE+ECMS-D-ps
AE=(〖ROIC〗_t-〖WACC〗_t)×〖IC〗_BV
TV=〖AE〗_(T+1)/(WACC-g)
که درآنV_AE=ارزش شرکت بااستفاده ازمدل سود باقیمانده 〖IC〗_BV=سرمایه به کاررفته به ارزش دفتری〖(1+WACC)〗^(-t)=میانگین موزون هزینه سرمایه دراول سال و〖AE〗_t=بازده غیر عادی دراول سال و〖(1+WACC)〗^(-T)=میانگین موزون هزینه سرمایه در آخرسال و〖TV〗_AEارزش نهایی بازده غیر عادی در آخر سال و ECMS=وجوه نقد اضافی و اوراق بهادار قابل داد و ستدوِD=بدهی هاوPS به سهام ممتاز اشاره داردوROIC سود عملیاتی قبل از کسر مالیات تقسیم بر سرمایه ی به کار رفته و〖AE〗_(T+1)=بازده غیر عادی در آخر سال وg نرخ رشد مورد انتظار بازده غیر عادی است.
مدل جریان نقدی آزاد:
V_fcf=∑_(t=1)^T▒〖(1+WACC)〗^(-t) 〖FCF〗_t+〖(1+WACC)〗^(-T) 〖TV〗_fcf+ECMS-D-ps
FCF=(sales-OpeExp-DepExp)×(1-t_c )+DepExp-∆wc-CapExp
TV=〖FCF〗_(T+1)/(WACC-g)
درآنV_fcf=ارزش شرکت بامدل جریان نقدی آزاد است و〖FCF〗_t=جریان نقدی آزاد در اول سال و 〖TV〗_fcfارزش نهایی جریان نقدی آزاد درآخر سال وsales اشاره به فروش شرکت وOpeExpاشاره به هزینه عملیاتی وDepExp اشاره به هزینه استهلاکt_cهزینه مالیات و∆wcاشاره به تغییرات سرمایه در گردش درطی سال و CapExpاشاره به مخارج سرمایه و〖FCF〗_(T+1)اشاره به جریان نقدی آزادآخرسال دارد
1-10 واژه ها و کلمات کليدي
مدل هاي ارزشيابي
مدل هاي ارزش گذاري به دو گروه کلي تقسيم مي شوند که شامل مدل هاي مطلق ارزش گذاري و مدل هاي نسبي ارزش گذاري می باشد. و مدل هاي مطلق ارزش گذاري ما را قادر مي سازد تا ارزش ذاتي دارايي را برآورد كنيم و يک نوع تخمين نقطه اي از ارزش دارايي به ما مي دهد و شامل مدل جريان نقدي آزاد ، مدل سود باقيمانده و مدل تنزيل سودتقسيمي است و مدل هاي نسبي ارزش گذاري در ارتباط با P/E مي باشد که در واقع ارزش يک دارايي را نسبتاً به مرجع آن مي سنجند (تلنگي و راعي ، 1389).
مدل سود باقيمانده
مدل سود باقيمانده مدلي است که در آن ارزش شرکت برابر ارزش دفتري سرمايه سرمايه گذاري شده و ارزش فعلي سودهاي غير عادي مورد انتظارمی باشد.
مدل جريان نقدي آزاد
مدل جريان نقدي آزاد مدلي است که در آن ارزش شرکت برابر ارزش فعلي جريان هاي نقدي آزاد به اضافه وجوه نقد اضافي و اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل نقل و انتقال) منهاي بدهي و سهام ممتازمی باشد.
بورس اوراق بهادار
بر پايه قانون بازار اوراق بهادار ، بورس اوراق بهادار تهران نيز از سازمان عمومي غير انتفاعي به شرکت سهامي عام انتفاعي تبديل شد و عمليات اجرايي را بر عهده گرفت. تشکيل ، سازماندهي و ادراه بورس اوراق بهادار ، پذيرش اوراق بهادار ، وضع و اجراي ضوابط حرفهاي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش سهام، ارزش شرکت، وجوه نقد، سود مورد انتظار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام