پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، جریان های نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

ه سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت عملكرد يكساني دارند كه البته براساس شاخص قيمت و بازده نقدي به عنوان شاخص مبنا، عملكردي ضعيف‌تر از بورس داشته‌اند و براساس شاخص 50 شركت فعال، عملكردي برابر با بورس داشته‌اند.
فدایی و ثقفي(1386) به بررسي مدل‌هاي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1378 الی 1384 پرداختند و براساس خطاي مطلق قابليت پيش‌بيني مدل‌ها را با يكديگر مقايسه نمودند. بر اساس نتايج به ‌دست آمده مدل‌هايي كه از اقلام تعهدي در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي استفاده نمودند نسبت به مدل‌هايي كه تنها بر مبناي جريان نقد مي‌باشند قابليت پيش‌بيني بالاتري دارند. بررسي همبستگي اسپيرمن نشان داد كه تغيير‌پذيري فروش و تغيير‌پذيري سود‌هاي عملياتي بر خطاي مطلق مدل‌ها تاثير‌گذار بوده است و با افزايش تغيير‌پذيري قابليت پيش‌بيني مدل‌ها كاهش مي‌يابد. ولي اندازه شركت هيچ‌گونه تاثيري بر خطاي مطلق مدل‌ها ندارد.
صفرزاده وعرب مازار (1386) در تحقیق خود به بررسي تفكيك سود در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي بر روي نمونه‌اي متشكل از 41 شركت پذيرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 1384- 1376 پرداختند. در مدل پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي استفاده شده در تحقيق آنها، سودها به دو جزء نقدي و تعهدي تفكيك شد و مشخص گشت اجزاي سود، اطلاعات متفاوتي در خصوص جريان‌هاي نقدي آتي منعكس مي‌نمايند. به‌علاوه، جزء تعهدي به 5 جزء تفكيك شد و توانايي مدل در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد با تفكيك جزء تعهدي به اجزاء بيشتر، توان توضيح‌دهندگي مدل در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي بهبود مي‌يابد.
شهريار و احمدي (1386) براي تعيين ميزان بهينه سرمايه‌گذاري در بازار بورس اوراق بهادار با رويكرد ارزش در معرض ريسك شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی محدود به سال 1384 شامل4 شرکت گروه خودرو سازی بهمن و سایپا و شرکت های سرمایه گذاری بانک ملی و سرمایه گذاری غدیر ابتدا از روش‌هاي پارامتريك نظير روش‌هاي واريانس- كواريانس ساده و بر مبناي واريانس شرطي اتو رگرسيو و واريانس شرطي اتورگرسيو تعميم يافته، جهت اندازه‌گيري ارزش در معرض ريسك پرتفوليوي سهام چهار شركت و هم‌چنين اوزان بهينه سرمايه‌گذاري در سهام چهار شركت، در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده نمودند. نتايج تحقيق آن ها نشان داد كه، سرمايه‌گذار بهتر است، بيشترين وزن سرمايه‌گذاري را به سهم سرمايه‌گذاري بانك ملي و كمترين وزن سرمايه‌گذاري را به سهم سرمايه‌گذاري غدير اختصاص دهد .
طبيبي راد (1382) به بررسي محتواي اطلاعاتي وجه نقد عملياتي هر سهم و مقايسه آن با سود هر سهم پرداخت. در این تحقیق دیدگاه اعضاء هیات علمی 9 دانشگاه و کارشناسان سرمایه گذاری 23 شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار گرفت واطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. با توجه به نتايج تحقيق وي وجه نقد عملياتي هر سهم محتواي اطلاعاتي افزونتري نسبت به كل وجه نقد عملياتي و سود سهام داشته و افشاء آن در كنار سود سهم براي تصميم گيري سرمايه گذاران مفيد است. در ضمن با احتمال 95% بين ديدگاه دو گروه تفاوت معني داري وجود ندارد. حيدري به بررسي ارتباط بين صورت گردش وجوه نقد و ‏‎DPS پرداخت. با توجه به نتايج تحقيق وي :
ارتباط گردش وجوه نقد خالص حاصل از فعاليت هاي عملياتي با سود نقدي هر سهم معنادار و مستقيم ميباشد بدين معنا كه با افزايش در متغير مستقل، متغير وابسته نيز افزايش پيدا كرده و بالعكس
ارتباط خالص گردش وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي سرمايه گذاري با سود نقدي هر سهم معنا دار و معكوس ميباشد يعني با افرايش در متغير مستقل، متغير وابسته كاهش پيدا نموده و بالعكس
ارتباط خالص گردش وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي تامين مالي با سود نقدي هر سهم غيرمعنادار مي باشد يعني تغييرات سود نقدي هر سهم مستقل از تغييرات خالص گردش وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي تامين مالي مي باشد.
فخاري و تقوي (1388) در تحقيق خود اثر كيفيت گزارشگري مالي در قالب كيفيت اقلام تعهدي بر ميزان نگهداشت وجه نقد در شركت‌هاي ايراني را مورد بررسي قرار دادند. به اين منظور 150 شركت، از شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالي آنها طي سال‌هاي 1380 تا 1386 مورد بررسي قرار گرفت. شواهد تجزيه و تحليل آنها بر مبناي داده‌هاي تركيبي مقطعي و سري زماني نشان داد كيفيت گزارشگري مالي رابطه منفي ومعني داري با نقد و معادل‌هاي نقدي دارد. بنابراين، توجه به كيفيت گزارشگري مالي از سوي شركت‌ها، در كاهش هزينه‌هاي تامين مالي ناشي از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناكارآمد، حايز اهميت ميباشد. نتايج همچنين نشان داد متغيرهاي فرصت رشد، جريان نقدي و دارايي‌هاي نقدي اثر مثبتي بر مانده نقد داشته و متغيرهاي ‌اندازه، سررسيد بدهي و هزينه فرصت رابطهاي منفي با مانده نقد دارند.
ميرفخرالدينيو سايرين (1388) به مقايسه توانايي جريان‌هاي نقدي و اقلام تعهدي در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتيپرداختند. نتايج تجربي آن ها نشان داد كه “سودهاي گذشته”، “جريان‌هاي نقدي” و “جريان‌هاي نقدي و اجزاي تعهدي سود” مي‌توانند براي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي شركت‌هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران استفاده شود، ولي توانايي متفاوتي بين سه مدل پيش‌بيني (مدل رگرسيون “سود”، “جريان‌هاي نقدي” و”جريان‌هاي نقدي واجزاي تعهدي سود”) وجود ندارد. گذشته از اين دوره‌هاي زماني اضافي داده‌هاي حسابداري مي‌تواند توانايي پيش‌بيني مدل را بهبود ببخشد.

2-5-1-2- مطالعات متمرکز بر محدودیتهای مالی و حساسیت جریانهای نقدی- سرمایهگذاری
صادقی و سروشیار (1389) در تحقیق خود به ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایهگذاري شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور اطلاعات مالی 107 شرکت عضو نمونه بین سالهاي 1377 الی 1386 مورد استفاده قرار گرفت. یافته هاي پژوهش حاکی از این است که درسطح کل نمونه در شرکت هاي داراي اقلام تعهدي اختیاري مثبت بزرگ، سرمایه گذاري در داراییهاي سرمایهاي حساسیت بیشتري به جریان هاي نقدي داخلی دارد.افزون بر این نتایج حاصل شده بر رابطه منفی بین اقلام تعهدي اختیاري جاري و بازده آتی دارایی ها دلالت دارد. نتیجه دیگر تحقیق نشان میدهد که قیمت گذاري بازار اقلام تعهدي اختیاري تحت تأثیر میزان تأمین مالی خارجی قرار ندارد. افزون بر این آزمون فرضیههاي تحقیق در بین صنایع مورد بررسی به نتایجی متنوع منتهی گردید.
كاشاني پور و دیگران (1389) در تحقیق خود به بررسی محدوديت هاي مالي و حساسيت سرمايهگذاري به جريان هاي نقدي در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين پژوهش، اطلاعات مالي 96 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره ي زماني 1381 تا 1387 بررسي شده است. نتايج نشان ميدهد كه شركت هاي با محدوديت مالي، نسبت به شركت هاي بدون محدوديت مالي، از حساسيت سرمايهگذاري به جريان هاي نقدي بالاتري برخوردارند و در هنگام تصميم گيري هاي سرمايه گذاري، بر جريان هاي نقدي داخلي، تاكيد بالايي ميكنند.
کاشانی پور و نقی نژاد (1388) در تحقیق خود اثر محدودیت های مالی را بر حساسیت جریان های نقدی وجه نقد مطالعه نمودند. بدین منظور اطلاعات مالی 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 الی 1385 مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که جریان نقدی تاثیر معناداری را بر سطوح نگهداری وجوه نقد نداشت و همچنین تفاوت معناداری بین حساسیت جریان نقدی وجه نقد شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی وجود ندارد.
مدرس و حصارزاده (1387) در تحقيق خود با استفاده از اطلاعات مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي 1379 تا 1385، رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايهگذاري را مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه علاوه بر اين كه سطح كيفيت گزارشگري مالي با سطح كارايي سرمايه گذاري رابطه معنادار و مثبتي دارد، كيفيت بالاتر گزارشگري مالي موجب بهبود كارايي سرمايه گذاري ميگردد. همچنين اين تحقيق نشان داد كه بين بيش (كم) سرمايه گذاري و كيفيت گزارشگري مالي رابطه منفي و معناداري وجود دارد. بنابراين نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه كيفيت گزارشگري مالي از طريق كاهش بيش (كم) سرمايه گذاري، ميتواند موجب ارتقاي كارايي سرمايه گذاري گردد.
کریمی و صادقی(1388) در تحقیق خود به بررسی سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و محدودیت های مالی داخلی و خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری متشکل از 148 شرکت تولیدی در دوره زمانی 1378 الی 1387 می باشد. در این پژوهش از نسبت جریان های نقدی عملیاتی به حقوق صاحبان سهام به عنوان محدودیت های مالی داخلی و از اندازه شرکت به عنوان محدودیت مالی خارجی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها با استفاده از روش الگوی تصحیح خطا (ECM) حاکی از وجود رابطه معنی دار و مثبت بین اندازه شرکت و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی است و بنابر این با افزایش محدودیت های مالی خارجی، حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی نیز در حال افزایش است. نتایج دیگر پژوهش نشان میدهد که بین جریان های نقدی عملیاتی و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی رابطه ای معنی دار و منفی وجود دارد. بنابراین با کاهش محدودیت های مالی داخلی، حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی افزایش یافته است.
مرادی و احمدی(1390) در تحقیق خود به بررسی تعیین عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در بازارهای ناقص پرداختند. بدین منظور اطلاعات 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 80 الی 86 استخراج کرده و مورد بررسی قرار دادند. و به كارگيري مدل رگرسيون چندگانه، الگوي تغييرات مخارج سرمايه اي برآورد شده است. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه فقط متغير جريانهاي نقد عملياتي، باتغييرات مخارج سرمايه اي رابطه معناداري دارد.
آقایی و همکاران (1388) به بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونهی انتخابی آن ها شامل 283 شرکت و دوره زمانی پژوهش آن ها سال های 1379 الی 1384 میباشد. پژوهش آن ها نشان میدهد که حسابهای دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودی کالا و بدهی های کوتاه مدت، به ترتیب، از مهم ترین عواملی هستند که بر نگهداری موجودی های نقدی تاثیر منفی دارند. از طرف دیگر فرصت های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان های نقدی و سود خالص، به ترتیب از مهمترین عواملی هستند که بر نگهداری وجه نقد تاثیر منفی دارند. اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی های بلند مدت و اندازهی شرکت ها بر نگهداری موجودی های نقدی، وجود ندارد.

2-5-2- مطالعات خارجی
2-5-2-1- مطالعات خارجی متمرکز بر محدودیت های مالی
فزاری169(1981 ) نشان داد که بعداز کنترل فرصت های رشد، سرمایه گذاری واحد تجاری به جریانات نقدی حساسیت نشان میدهد و این موضوع در مورد بنگاه های با سود تقسیمی پایین، تشدید پیدا میکند. وی نتیجه گرفت که وجود محدودیت های نقدینگی رو در روی بنگاه ها، یک اثر مستقیم قوی از طریق وجوه داخلی بر روی سرمایه گذاری میگذارد.
به دنبال این تحقیق اولین مطالعه تحقیقی در زمینه حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی توسط فازاری،هوبارد و پترسن در سال 1998 صورت گرفت که حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی داخلی شرکت را اثبات کردند. بحث اصلی آنها این بود که حساسیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جریان نقدی، محدودیت مالی، تامین مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جریان نقدی، محدودیت مالی، سود تقسیمی