پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، سود تقسیمی، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

دوره
CF =جریانهای نقدی عملیاتی طی دوره
= D سود تقسیمی
T debts = جمع بدهیها
T assets = جمع داراییها
e) شرکتهای بیش سرمایهگذار: شرکتهایی که نرخ سرمایهگذاری آن ها از میانگین نرخ سرمایهگذاری کل نمونه بیشتر باشد.
f) شرکتهای کم سرمایهگذار: شرکتهایی که نرخ سرمایهگذاری آنها از میانگین نرخ سرمایهگذاری کل نمونه کمتر باشد.
g)اندازه شرکت9: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت
h)نسبت سود تقسیمی10: سود تقسیمی تقسیم بر سرمایه اول دوره

1-8-روش گردآوری
پژوهش کتابخانهای:جهت تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع تحقیق،کتب،مقالات فارسی و لاتین،رساله و پایاننامه مورد استفاده قرار گرفته است.
کار میدانی:برای گردآوری دادهها از اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار در طی سالهای 1382 تا 1391 استفاده شده است. دادههاي مورد نياز جهت محاسبه متغيرهاي پژوهش، از بانکهاي اطلاعاتي «تدبير پرداز» و «رهآورد نوين» استخراج می شود. در صورت ناقص بودن دادههاي موجود در اين بانک اطلاعاتي، به آرشيوهاي دستي موجود در کتابخانهي سازمان بورس اوراق بهادار و سايت اينترنتي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار (RDIS) مراجعه می گردد.

1-9- جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1- 10- ساختار تحقیق
فصل اول : این فصل شامل کلیات تحقیق شامل مقدمه، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، سئوالهاي تحقیق ، فرضیههاي تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ، روش انجام تحقیق و ساختار تحقیق می باشد.
فصل دوم : این فصل به مبانی نظري تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق پرداخته است.
فصل سوم : در این فصل مقدمه ، بیان مساله و تدوین فرضیهی تحقیق ، آزمونهاي آماري ، متغییرهاي تحقیق و نحوه اندازهگیري آنها ، نحوه آزمون فرضیهی تحقیق ، جامعه آماري ، نمونه آماري ، روش نمونهگیري و قلمرو زمانی و روش گردآوري اطلاعات ارائه شده است.
فصل چهارم : این فصل به تشریح نتایج آماري و نیز تجزیه و تحلیل فرضیهی تحقیق پرداخته خواهد شد.
فصل پنجم : در این فصل نیز نتیجهگیري تحقیق و همچنین پیشنهادات و محدودیتهاي تحقیق ارائه خواهد شد.
1- 1 1 – خلاصه فصل اول
در این فصل کلیات تحقیق ارائه شده است.بدین منظور در قسمت اول مساله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ارائه شده است. در قسمت بعدی فرضیه های تحقیق ارائه گردید و در قسمت پایانی خلاصهای از متدلوژی تحقیق آورده شده است.

2-1- مقدمه
دراین فصل در مورد موضوع مورد تحقیق، مطالب و تئوریهای مربوطه بیان شده است. در ابتدا، مدلهای مطرح در زمینه سرمایهگذاری و شیوه انتخاب پروژه های سرمایهگذاری بیان و سپس مساله تامین مالی و شیوههای تامین مالی و مزیت و عدم مزیت هر یک از روش ها مطرح و در ادامه این فصل مبنای نظری ارتباط بین سرمایهگذاری و جریان نقدی و مخارج سرمایهگذاری به تفضیل بیان گردیده است. مطالعاتی که در زمینه ارتباط سرمایهگذاری و مخارج سرمایهگذاری صورت گرفته و مبنای این پژوهش را تشکیل میدهد در بخش مطالعات پیشین آورده شده است.
2-2- سرمایهگذاری11
شاید دائمیترین تصمیمات اقتصادی شرکت، تعیین سطح و ترکیب سرمایهگذاری آن باشد. تصمیمات سرمایهگذاری مدیریت مالی هر شرکت، ترکیب و نوع داراییهای آن شرکت را تعیین میکند. این فعالیت با سمت بستانکار ترازنامه مرتبط است. ترکیب داراییها به مقدار ریالی داراییهای جاری و غیر جاری برمیگردد. تنها یک بار ترکیب دارایی ها تعیین میگردد و مدیریت مالی باید برای حفظ سطوح بهینه تلاش کند. وی تصمیم میگیرد، کدام دارایی بهتر است خریداری شود و چه زمانی نیاز است که این داراییها اصلاح یا جایگزین شود.
در تعریف سرمایهگذاری باید گفت که سرمایهگذاری مخارجی است که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه میشود. ذخیره سرمایه12 شامل ساختمان کارخانهها،ماشینآلات،دفاتر و کالای با دوام دیگری است که در فرایند تولید مورد استفاده قرار میگیرد.همچنین ذخیره سرمایه شامل خانههای مسکونی به انضمام ذخایر انبار است.سرمایهگذاری مخارجی است که بر ذخیره سرمایه میافزاید.مخارج سرمایهگذاری در سه گروه مجزا طبقهبندی میشود.سرمایهگذاری ثابت کسب و کار13 مخارجی است که شرکت در ماشینآلات بادوام،تجهیزات و سازههایی نظیر کارخانهها صرف میکند.دوم،سرمایهگذاری مسکن است که عمدتاٌ سرمایهگذاری در خانههای مسکونی را در بر میگیرد و سوم،سرمایهگذاری در ذخایر انبار است.شرکتها چون قادر به فروش کل آنچه که تولید میکنند،نیستند انباشت ناخواسته در ذخایر انبار به وجود میآید. (دورنبوش14 و فیشر15،1371)
سرمایهگذاری ثابت کسبوکارچون بزرگترین جزء مخارج سرمایهگذاری است،در این مطالعه مد نظر قرار میگیرد.
دلیل اصلی مطالعهسرمایهگذاری آن است که نوسانات سرمایهگذاری به شناخت چرخه کسب و کار کمک میکند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایهگذاری میتواند بطور چشمگیری تحت تاثیر سیاستهای مالی قرار گیرد. میزان بهره بالا به سبب سیاست پولی انقباضی یا سیاستهای مالی انبساطی از مخارج سرمایهگذاری میکاهد و سیاستهایی که میزان بهره را کاهش میدهند یا انگیزه های مالیاتی برای سرمایهگذاری به وجود میآورند،میتوانند بر مخارج سرمایهگذاری بیفزایند.(دورنبوش و فیشر،1371)
مساله سرمایهگذاری از نقطه نظر اقتصاد خرد و کلان مورد توجه است. از نقطه نظر خرد،سرمایه حائز اهمیت است چون سرمایهگذاری شرکت در زمان حال تحت تاثیر مقدار سرمایه در دسترس آینده برای فرایند تولید است. در حالی که زمان حال را مد نظر قرار میدهد، توازنی نیز باید بین هزینه سرمایه در امروز و سود مورد انتظار این سرمایهگذاری درآینده ایجاد کند. از نقطه نظر کلان، سرمایهگذاری کل بهعنوان عامل تعیین کننده تقاضا،مهم جلوه میکند. علاوه بر آن سرمایهگذاری ظرفیت تولید اقتصادراافزایشمیدهد.

2-2-1- مدلهای سرمایهگذاری
اولین مدلهای نظری بر تقاضای شرکت برای سرمایهگذاری متمرکز هستند.در این مدلها،در مورد سطح مطلوب سرمایه برای هر دوره تصمیمگیری میگردد و سپس سطح سرمایه واقعی تا سطح مطلوب تعدیل میگردد. سطح سرمایه موجود،سهم سرمایه فعلی شرکت را شکل میدهد و سطح سرمایه مطلوب،سطح سرمایهای است که شرکت قصد دارد به آن سطح برسد.مطالعات تجربی اولیه در مورد رفتار سرمایهگذاری مبنی بر آزمون پیش بینی مدلهای شتابنده و شتابنده انعطافپذیر است.از ویژگیهای اساسی این مدلها،رفتار مبهم تعدیل سهم سرمایه به سطح مطلوب است.همچنین،این مدلها در مورد عوامل تعیین کننده سطح مطلوب سرمایه، حرف چندانی برای گفتن ندارد.

2-2-1-1- مدل شتابنده سرمایهگذاری16
یکی از اولین نسخ مدلهای سرمایهگذاری مدل شتابنده است که سرمایهگذاری را براساس تغییرات جاری و درنگدار رشد فروش بیان میکند. این مدل توسط ابل و بلانچارد17 در سال 1986 مطرح گردید.
به رابطهی بین نرخ رشد فروش محصول و سطح سرمایهگذاری خالص، اصل شتاب گفته میشود.چون این رابطه بیانمیدارد که افزایش در نرخرشد فروشمحصولمستلزم افزایشدرسطح سرمایهگذاریمیباشد.(برانسون18،1376).این مدل، فروش گذشته را منعکس کننده انتظارات سودآوری آینده سرمایهگذاری میداند. برای ارائه این مدل ابتدا باید دو مطلب تعیین ذخیره مطلوب سرمایه و میزان تعدیل را بیان کرد.رابطه کلی ذخیره مطلوب سرمایه (k*) بصورت زیر بیان میشود:
K*=g(y) ( 2-1)
:y سطح ستانده یا فروش شرکت
این معادله نشان میدهد که ذخیره مطلوب سرمایه به سطح ستانده بستگی دارد. هر چه سطح ستانده مورد انتظار در آینده بیشتر باشد، ذخیره مطلوب سرمایه بالاتر خواهد بود. معادله بالا رابطه کلی ذخیره مطلوب سرمایه را ارائه میدهد.
برنامهریزی و تکمیل یک طرح سرمایهگذاری به طول میانجامد، چون کوشش برای سرمایهگذاری سریع، احتمالا گرانتر از تطبیق تدریجی سرمایه است و احتمال نمیرود که شرکتها در تطبیق ذخیره سرمایه خود با ذخیره مطلوب بلندمدت، اقدام فوری به عمل آورند. از جمله فرضیههایی که در این زمینه وجود دارد، الگوی تطبیق تدریجی سرمایهگذاری19 است که در اینجا مطرح میشود. فکر اصلی ورای این فرضیه تطبیق تدریجی این است که هر چه فاصله میان ذخیره موجود سرمایه و ذخیره مطلوب سرمایه بیشتر باشد، سرعت میزان سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود. بر اساس این فرضیه، شرکتها برنامهریزی میکنند تا در هر دوره بخش (λ) از فاصله بین ذخیره مطلوب و موجود سرمایه بکاهند. ذخیره سرمایه در آخر دوره پیش با (1-k) نشان داده میشود. فاصله بین ذخیره مطلوب و ذخیره بالفعل سرمایه عبارت است از (1-k-*k). شرکت برنامهریزی میکند تا بخش (λ) از فاصله (1-k-*k) را به ذخیره سرمایه دوره پیش (-1k) بیفزاید به گونهای که ذخیره سرمایه در پایان دوره جاری k، برابر خواهد بود با:
I = λ(k*-k-1) (2-2)
برای افزایش ذخیره سرمایه از -1k به سطح k، شرکت باید دارای خالص سرمایهگذاری به مقدارI=K-K-1 باشد. بنابراین خالص سرمایهگذاری بصورت زیر بیان میشود:
(2-3)I=λ (k-k-1)

برای دستیابی به الگوی شتابنده سرمایهگذاری، فرض میشود که ذخیره مطلوب سرمایه در یک دوره به طور کامل تطبیق می یابد، (1 = λ ) بنابراینK=K*. همچنین فرض میشود که استهلاک وجود ندارد و نسبت سرمایه مطلوب به ستانده، ثابت و مستقل از هزینه کاربرد سرمایه است.
(2-4) K*=γy در این معادله،γیک عدد معلوم ثابت و برابر با نسبت سرمایه مطلوب به ستانده است. این معادله با استفاده از تابع تولید کاب-داگلاس20 که به تناوب در مطالعات رفتار سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد، بدست آمده است. با جایگذاری معادله بالا در معادله (2-3) و جایگذاری I = λ و k-k*-1 =Y ، معادله زیر بدست میآید:
ϑ(Y-Y-1 )=1 (2-5 )
که دقیقا سرمایه گذاری شتابنده است. الگوی شتابنده این امکان بالقوه را برای آن که مخارج سرمایه گذاری به اندازه زیاد نوسان یابد، بوجود میآورد. (دور نبوش و فیشر،1371) بنابراین، مدل شتابنده سرمایه گذاری با فرض بازارهای کامل، سرمایه گذاری را به عملکرد ستانده در شرکت ها مرتبط مینماید که در مطالعات تجربی که قابل آزمون کردن است، به صورت زیر بیان میشود:
(I/K)i.t=α+β(Y/k)i.t+εit 6) – (2
It: سرمایه گذاری ناخالص در دارایی های ثابت در طول دوره t
Yt: سطح فروش شرکت
Kt: ارزش دفتری سهم سرمایه ابتدای دوره
مدل شتابنده سرمایهگذاری پیشنهاد میکند که نوسانات در ستانده بر مخارج سرمایهگذاری تاثیرگذار است و متغیرهای مالی اثری بر تصمیمات سرمایهگذاری شرکت ها ندارد.

2-2-1- 2- تئوری شتابنده انعطاف پذیر سرمایهگذاری21
افزایش در نرخ بهره باید سرمایهگذاری خالص را که با هر نرخ معینی از رشد محصول مرتبط است، کاهش دهد. به این ارتباط متغیر میان نرخ رشد محصول و سطح سرمایهگذاری خالص، مدل شتابنده و انعطاف پذیر سرمایهگذاری اطلاق میشود. (برانسون، 1376)
بر طبق فرضیه شتابنده انعطاف پذیر، هر عاملی که سبب افزایش ذخیره مطلوب سرمایه میشود، میزان سرمایه گذاری را افزایش میدهد. بنابراین فزونی در بازده مورد انتظار یا کاهش در میزان بهره واقعی یا افزایش امتیاز تخفیف مالیاتی برای سرمایهگذاری، هر کدام میزان سرمایهگذاری را افزایش خواهد داد. مدل شتابنده انعطاف پذیر، خلاصه مفیدی از پویایی سرمایهگذاری را ارائه میدهد، اما به اندازه کافی بر زمان بندی سرمایه گذاری تاکید ندارد. چون سرمایهگذاری برای بلندمدت صورت میگیرد و برای تکمیل به تناوب، نیازمند چندین سال است، از این رو انعطاف پذیری درباره تاریخی که سرمایهگذاری بالفعل انجام میگیرد، وجود دارد. (دورنبوش و فیشر ،1371)

2-2-1-3- مدل نئو کلاسیک سرمایه گذاری22
مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های وجوه نقد، ارزش بازار، ارزش دفتری حقوق صاحبان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش شرکت، نیروی کار، تابع تولید